Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 БИОГРАФИЈА

Аллаһа итаәт едәнин немәти бол олар

Аллаһа итаәт едәнин немәти бол олар

«Биз ҝедәрик!» Бу сөзләри һәјат јолдашымла мән вә гардашымла онун арвады јени тапшырығы гәбул едәндә демишдик. Јәгин сизә мараглыдыр, бизи бу тапшырығы гәбул етмәјә нә тәшвиг етди вә гаршылығында һансы немәтләри алдыг. Бу барәдә данышмаздан әввәл истәрдим, сизә бир аз өзүм һагда мәлумат верим.

МӘН 1923-ҹү илдә Инҝилтәрәнин Јоркшир графлығында јерләшән Һемсворт шәһәриндә анадан олмушам. Мәним өзүмдән бөјүк бир гардашым вар иди. Онун ады Боб иди. Һарадаса 9 јашым оланда атам диндәки ријакарлығы ҝөрүб чох мәјус олмушду. Һәмин әрәфәдә она сахта динләри ифша едән бир нечә китаб вермишдиләр. Китабда јазыланлар атама дәрин тәсир бағышлады. Бир нечә ил сонра Боб Аткинсон адлы бир нәфәр гапымызы дөјдү вә патефону гошуб Ҹозеф Рутерфорд гардашын мәрузәләриндән бирини сәсләндирди. Онда баша дүшдүк ки, бу адам һәмин о китаблары дәрҹ едән ҹәмијјәтдәндир. Валидејнләрим Боб гардаша тәклиф етди ки, һәр ахшам ҝәлиб шам јемәјини бизимлә јесин вә динлә бағлы суалларымыза ҹаваб версин. Бир ҝүн Боб гардаш бизи јығынҹаг ҝөрүшүнә дәвәт етди. Ҝөрүш бизим евдән бир нечә километр аралыда јашајан бир гардашын евиндә кечирилирди. Биз дәрһал Бобун тәклифини гәбул етдик вә беләҹә, Һемсвортда кичик јығынҹаг јаранды. Гыса мүддәт сонра рајон нәзарәтчиләрини биздә галмаға, јахынлыгда јашајан өнҹүлләри исә јемәјә дәвәт етмәјә башладыг. Онларла үнсијјәт етмәк мәнә мүсбәт тәсир ҝөстәрди.

Һәмин әрәфәдә биз өз иш јеримизи ачмышдыг. Бир ҝүн атам гардашыма деди: «Истәјирсәнсә, өнҹүл кими хидмәт елә, нараһат олма, иш јерини бағлајарыг». Беләҹә, Боб 21 јашында өнҹүл хидмәтинә башлады. Ики илдән сонра, 16 јашым оланда мән дә өнҹүл олдум. Адәтән, һәфтәсонларыны чыхмаг шәрти илә, тәк тәблиғ едирдим. Бу заман шаһидлик вәрәгәләриндән вә патефондан истифадә едирдим. Јеһова әмәјимә бәрәкәт верди: Мүгәддәс Китаб дәрси кечдијим шаҝирдләрдән бири Јеһованын јолунда наилијјәтләр әлдә етди. Сонралар онун гоһумларынын чоху да Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјә башлады. Бир нечә ил сонра мәни Мери Һеншел баҹы илә бирликдә Чешир вилајәтиндәки тәјин олунмамыш әразијә хүсуси өнҹүл кими ҝөндәрдиләр.

Икинҹи Дүнја мүһарибәсинин орталары иди. Гадынлары мүһарибәјә көмәк етмәјә чағырырдылар. Таммүддәтли хидмәтчиләр олдуғумуз үчүн дүшүнүрдүк ки, дин хадимләринә верилән имтијазлар бизә дә тәтбиг олунаҹаг. Амма мәһкәмә бизим кими дүшүнмүрдү, буна ҝөрә дә мәнә 31 ҝүнлүк һәбс ҹәзасы кәсдиләр.  Нөвбәти ил, 19 јашым тамам оландан сонра виҹданым мүһарибәни дәстәкләмәјә јол вермәдији үчүн ики дәфә һәрби мәһкәмәјә чағырылдым. Һәр ики мәһкәмәдә мәни сәрбәст бурахдылар. Бүтүн бу вахт әрзиндә Јеһованын мәни мөһкәмләндирдијини, мәнә мүгәддәс руһ вердијини вә әлимдән бәрк-бәрк тутдуғуну һисс едирдим (Әшј. 41:10, 13).

ЈЕНИ ӘМӘКДАШЫМ

1946-ҹы илдә Артур Метју адлы гардашла таныш олдум. Виҹданына ҝөрә мүһарибәјә ҝетмәдији үчүн Артур 3 ај һәбсдә јатмышды. Һәбсдән чыхандан сонра о, Һемсвортда хүсуси өнҹүл кими хидмәт едән гардашы Денисин јанына көчүр ки, онунла бирҝә тәблиғ еләсин. Бундан гыса мүддәт сонра Дениси Ирландијаја тәјин едирләр, беләҹә, Артур әмәкдашсыз галыр. Бу ҹаван оғланын давранышы, чалышган өнҹүл олмасы валидејнләримә хош тәсир бағышлајыр. Буна ҝөрә дә она тәклиф едирләр ки, онларла галсын. Валидејнләрими ҝөрмәјә ҝәләндә јемәкдән сонра габлары, адәтән, Артурла мән јујурдум. Бир мүддәт сонра Артурла мәктублашмаға башладыг. 1948-ҹи илдә Артура јенә 3 ајлыг һәбс ҹәзасы кәсдиләр. 1949-ҹу илин јанвар ајында аилә гурдуг. Гаршымыза мәгсәд гојмушдуг ки, нә гәдәр ки, шәраитимиз јол верир таммүддәтли хидмәтдә иштирак едәк. Пулу гәнаәтлә хәрҹләмәјә чалышырдыг, һәмчинин мәзунијјәт вахты мејвә јығмагла пул газанырдыг. Бу минвалла вә Јеһованын көмәји илә өнҹүл хидмәтини давам етдирә билдик.

Тојумуздан гыса мүддәт сонра (Һемсворт, 1949)

Тәхминән бир ил сонра бизи Шимали Ирландијаја, әввәлҹә Армаја, сонра исә Нјуријә тәјин етдиләр. Бу шәһәрләрин әһалисинин әксәријјәти католик иди. Бу әразидә тәблиғ етмәк елә дә асан дејилди, инсанларла Аллаһ һаггында данышанда чох еһтијатлы олмаға чалышырдыг. Јығынҹаг ҝөрүшләри галдығымыз евдән тәхминән 16 километр узаглыгда јашајан бир мәсиһи аиләсинин евиндә кечирилирди. Ҝөрүшләрдә һарадаса 8 нәфәр иштирак едирди. Ҝеҹәни онларда галмалы оланда дөшәмәдә јатырдыг. Сәһәр ојаныб онларла бирҝә сәһәр јемәји јемәк чох хош иди. Бу ҝүн һәмин әразидә чохлу Јеһованын Шаһиди олдуғуну билмәк мәнә севинҹ ҝәтирир.

«БИЗ ҜЕДӘРИК!»

Гардашым вә онун һәјат јолдашы Лати Шимали Ирландијада хүсуси өнҹүл кими хидмәт едирдиләр. 1952-ҹи илдә дөрдүмүз дә, Белфастда кечирилән вилајәт топлантысына ҝетдик. Бир гардаш бизи евиндә гонаг сахлады. Британијада филиал хидмәтчиси олан Прајс Һјуз гардаш да бизимлә галырды. Бир ахшам јениҹә чапдан чыхмыш вә сырф Ирландија әһалиси үчүн нәзәрдә тутулмуш «Аллаһ мәһәббәтдир» адлы буклет барәдә сөһбәт едирдик. Сөһбәт әснасы Прајс гардаш деди ки, Ирландија Республикасында јашајан католикләрә тәблиғ етмәк чох чәтиндир. Гардашлары галдыглары евләрдән чыхарырлар, кешишләр ҹамааты гызышдырыб онлары дөјдүрүр. Сонра гардаш деди: «Бу буклетләрин пајланмасы илә бағлы хүсуси кампанија кечирмәк истәјирик. Бизә машыны олан әр-арвадлар лазымдыр» *. Онда бу мәгаләнин әввәлиндәки сөзү дедик: «Биз ҝедәрик!»

Өнҹүл әмәкдашларымызла

 Өнҹүлләр һәр дәфә Дублинә ҝәләндә узун илләр Јеһоваја хидмәт едән вә баҹы-гардашларын «ана» дејә чағырдығы бир баҹынын евиндә галырдылар. Биз дә бир мүддәт бу баҹыҝилдә галдыг. Бәзи әшјаларымызы сатандан сонра дөрдүмүз дә Бобун мотосиклетинә миниб машын алмаға ҝетдик. Ишләнмиш бир машын тапдыг, амма һеч биримиз машын сүрә билмәдијимиз үчүн машынын әввәлки саһибиндән хаһиш етдик ки, ону сүрүб галдығымыз јерә ҝәтирсин. Артур һәмин ахшам бүтүн ҝеҹәни чарпајыда отуруб машын сүрүрмүш кими һәрәкәтләр едирди. Сәһәр о, сүкан архасына әјләшиб машыны гараждан чыхармаға чалышырды. Бу дәм хүсуси тәјинатлы мүждәчи олан Милдред баҹы (сонралар о, Ҹон Барр гардашла аилә гурду) орадан кечирди. Биләндә ки, баҹы машын сүрмәји баҹарыр, чох севиндик. О, бизә машын сүрмәји өјрәтди вә беләҹә, биз јола дүшмәјә һазыр идик.

Машынымыз вә фургон евимиз

Бирҹә галырды јашамаг үчүн јер тапмаг. Гардашлар мәсләһәт ҝөрмүшдүләр ки, фургонда галмајаг, чүнки динимизә дүшмән кәсилән инсанлар ону јандыра биләрди. Буна ҝөрә дә ев ахтармаға башладыг, амма һеч нә тапмадыг. Һәмин ҝеҹә дөрдүмүз дә машында јатдыг. Сабаһысы ҝүн тапа билдијимиз јеҝанә шеј ев шәраитли, ичиндә ики әдәд икимәртәбәли чарпајысы олан фургон иди. Бу да бизим евимиз! Шүкүр Аллаһа, о әразидә меһрибан хасијјәтли фермерләр олдуғу үчүн фургону сахламагла бағлы проблемимиз олмады: ону бу фермерләрин саһәсиндә сахлајырдыг. Галдығымыз јердән тәхминән 24 километр аралыда тәблиғ едирдик. Сонра башга јерә көчүр вә гајыдыб әввәл галдығымыз әразидә јашајан инсанлара да мүждәни чатдырырдыг.

Биз Ирландијанын ҹәнуб-шәргиндәки бүтүн евләрин гапыларыны дөјүб 20 000-дән чох буклет пајладыг. Һәгигәтә мараг ҝөстәрән инсанларын адларыны јазыб Британијадакы филиала ҝөндәрирдик. Бу компанија вахты һеч бир проблем јаранмады. Јеһованын көмәји илә инди бу әразидә минләрлә диндашымыз вар!

ИНҜИЛТӘРӘДӘ ВӘ ШОТЛАНДИЈАДА ХИДМӘТ

Мүәјјән вахтдан сонра бизи Лондонун ҹәнубуна тәјин етдиләр. Ҹәми бир нечә һәфтә сонра исә Британија филиалындан Артура зәнҝ ҝәлди. Она нөвбәти ҝүндән рајон нәзарәтчиси кими хидмәт етмәји тәклиф етдиләр. Бир һәфтәлик тәлимдән сонра биз хидмәтә башладыг. Тәјинатымыз Шотландијаја иди. Артур бир һәфтә анҹаг тәлим кечдији үчүн мәрузәләри һазырламаға вахты галмамышды. Амма о, Јеһованын ишиндә һәр чәтинлијә гатлашмаға һазыр иди вә онун бу хүсусијјәти мәни валеһ едирди. Јени тәјинатымыздан зөвг алырдыг. Бир нечә ил тәјин олунмамыш әразиләрдә хидмәт едәндән сонра бу гәдәр баҹы-гардашын арасында олмаг чох севиндириҹи иди.

1962-ҹи илдә ҹидди гәрар вермәли олдуг. Артуру Ҝилад Мәктәбинә дәвәт етмишдиләр. Тәлим он ај давам едәҹәкди. Бу исә о демәк иди ки, мән бу вахт әрзиндә Артуру ҝөрмәјәҹәкдим. Буна бахмајараг, дүшүндүк ки, Артурун бу дәвәти гәбул етмәси дүзҝүн оларды. О, ҝедәндән сонра мәни хүсуси өнҹүл кими доғулдуғум Һемсворт шәһәринә ҝөндәрдиләр. Артур бир илдән сонра гајыданда ону вилајәт нәзарәтчиси  тәјин етдиләр. Хидмәт әразиләримиз Шотландија, Инҝилтәрәнин шималы вә Шимали Ирландија иди.

ИРЛАНДИЈАДА ЈЕНИ ТӘЈИНАТЫМЫЗ

1964-ҹү илдә Артур јени тәјинат алды. Бу дәфә о, Ирландија Республикасында филиал хидмәтчиси олаҹагды. Вилајәт хидмәти хошумуза ҝәлдији үчүн бу јенилик мәни бир аз нараһат едирди. Ҝеријә бојлананда фикирләширәм, нә јахшы ки, мәнә Бејтелдә хидмәт етмәк нәсиб олду. Белә гәнаәтә ҝәлдим ки, Јеһовадан ҝәлән тәјинаты, үрәјинҹә олмаса да, гәбул едирсәнсә, Јеһованын хејир-дуасы үстүндән әскик олмајаҹаг. Бејтелдә чохлу ишләр ҝөрүрдүм: офис иши, нәшрләрин габлашдырылмасы, ашбазлыг, тәмизлик. Бир ара Артур Бејтел иши илә бәрабәр вилајәт нәзарәтчиси кими дә хидмәт едирди. Бунун сајәсиндә, биз өлкәнин мүхтәлиф јерләриндә јашајан баҹы-гардашларла таныш олурдуг. Һәм бу, һәм дә шаҝирдләримизин иманда мөһкәмләндијини ҝөрмәк бизи Ирландијадакы иман баҹы-гардашларымызла доғмалашдырмышды. Бундан бөјүк хошбәхтлик ола билмәз!

ӘЛАМӘТДАР ТОПЛАНТЫ

1965-ҹи илдә Ирландијада илк дәфә бејнәлхалг топланты кечирилди *. Мүхтәлиф манеәләрә бахмајараг, топланты бөјүк уғурла кечди. Тәдбирә 3948 нәфәр гатылмышды, 65 нәфәр вәфтиз олмушду. 3500 гонағы евиндә гәбул едәнләрин һәр биринә миннәтдарлыг мәктубу ҝөндәрилди. Гонаг гәбул едәнләр дә гонагларын давранышындан чох разы галмышдылар. Бу һадисә тәшкилатын Ирландијадакы фәалијјәтиндә дөнүш нөгтәси олду.

Артур топлантыја ҝәлән Нејтан Норр гардашы гаршылајыр (1965)

Артур «Мүгәддәс Китаб һекајәләри» китабынын гаел дилиндә дәрҹ олундуғуну елан едир (1983)

1966-ҹы илдә Ирландијанын һәм шималындакы, һәм дә ҹәнубундакы теократик әразиләр бирләшдирилди вә Дублиндәки филиалын нәздиндә фәалијјәт ҝөстәрмәјә башлады. Сијаси вә дини бахымдан парчаланмыш Ирландија адасы үчүн бу, ҝөрүнмәмиш һадисә иди. Чохлу сајда католикин вә протестантын Јеһованын Шаһиди олуб чијин-чијинә хидмәт етдијини ҝөрмәк адамы һејран гојурду.

ТАМ ФӘРГЛИ ТӘЈИНАТ

2011-ҹи илдә һәјатымызы көкүндән дәјишән һадисә баш верди: Британија вә Ирландија филиаллары бирләшдирилди вә бизи Лондондакы филиала тәјин етдиләр. Бу тәјинат лап јеринә дүшдү, чүнки Артурун сағламлығына ҝөрә нараһат олмаға башламышдым. Һәкимләр Артурда Паркинсон хәстәлији ашкар етдиләр. 2015-ҹи ил, мајын 20-си дәрин бир кәдәр јашадым, 66 иллик әмәкдашымы итирдим.

Сон бир нечә илдә башым чох шејләр чәкди, дәрд дә ҝөрдүм, депрессијаја да дүшдүм. Әввәлләр Артур һәмишә јанымда оларды. Онун үчүн елә дарыхырам ки! Амма јашадығым чәтинликләр мәни Јеһоваја јахынлашдырды. Ҝөрәндә ки, Артуру нә гәдәр инсан чох истәјир үрәјим севинир. Ирландија, Бөјүк Британија вә һәтта Бирләшмиш Штатлардакы достларымыздан чохлу мәктублар алырам. Артурун гардашы Денис, онун һәјат јолдашы Мејвис, гардашым гызлары Рутла Ҹуди мәнә чох дәстәк олурлар. Бүтүн бу шејләрин мәнә нә дәрәҹәдә көмәк етдијини сөзлә ифадә етмәк чәтиндир.

Әшија 30:18 ајәси мәни чох руһландырыр. Орада дејилир: «Јеһова сәбирлә ҝөзләјир ки, сизә лүтф ҝөстәрсин, О галхаҹаг ки, сизә мәрһәмәт ҝөстәрсин. Чүнки Јеһова һагг Аллаһдыр. Нә хошбәхтдир үмидини Она бағлајанлар!» Биләндә ки, Јеһова јени дүнјаны, бүтүн проблемләри һәлл едәҹәји вә бизә ҝөзәл тапшырыглар верәҹәји о дөврү сәбирлә ҝөзләјир тәсәлли тапырам.

Кечмишә нәзәр саланда ҝөрүрәм ки, Ирландијадакы тәблиғ иши мәһз Јеһованын хејир-дуасы илә ирәли ҝедиб! Бу ишдә, аз да олса, мәним дә пајым олдуғу үчүн өзүмү хошбәхт сајырам. Әминликлә дејә биләрәм ки, Јеһова Аллаһа итаәт едәнин немәти бол олар!

^ абз. 12 «Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти» китабынын (инҝ.) 1988-ҹи ил бурахылышынын 101, 102-ҹи сәһифәләринә бахын.

^ абз. 22 «Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти» китабынын (инҝ.) 1988-ҹи ил бурахылышынын 109—112 сәһифәләринә бахын.