Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 46

«Бөјүк иман галханыны»зы горујурсунуз?

«Бөјүк иман галханыны»зы горујурсунуз?

«Бөјүк иман галханыны ҝөтүрүн» (ЕФЕС. 6:16).

НӘҒМӘ 119 Иман саһиби олаг

ИҸМАЛ *

1, 2. а) Ефеслиләрә 6:16 ајәсинә әсасән, нәјә ҝөрә «бөјүк иман галханы»на еһтијаҹымыз вар? б) Һансы суаллары арашдыраҹағыг?

БӨЈҮК иман галханыныз вар? (Ефеслиләрә 6:16 ајәсини охујун.) Шүбһәсиз ки, вар! Бәдәнин чох һиссәсини горујан бөјүк галхан кими, иман да сизи бу шәр дүнјанын әхлагсыз, зоракы вә Аллаһа мәгбул олмајан тәсирләриндән горујур.

2 Нә гәдәр ки «ахырзаманда» јашајырыг, һәр биримизин иманы сынанаҹаг (2 Тим. 3:1). Бәс иман галханынызын мөһкәм олдуғуну неҹә јохлаја биләрсиниз? Галханынызы мөһкәм сахламаг үчүн нә едә биләрсиниз? Ҝәлин бу суаллары арашдыраг.

ГАЛХАНЫНЫЗЫ ЈАХШЫҸА ЈОХЛАЈЫН

Әсҝәрләр дөјүшдән сонра галханларыны тәмир едир (3-ҹү абзаса бахын)

3. Әсҝәрләр галхана неҹә вә нәјә ҝөрә гуллуг едирдиләр?

3 Гәдимдә әсҝәрләрин галханлары чох вахт дәри илә өртүлү олурду. Әсҝәрләр дәрини јахшы сахламаг вә галханын метал һиссәсини пасдан горумаг үчүн ону јағлајырдылар. Галханын зәдәләндијини ҝөрәндә һәр ан нөвбәти дөјүшә һазыр олмаг үчүн ону тәмир етдирирдиләр. Бу нүмунәни иманымыза неҹә тәтбиг етмәк олар?

4. Нәјә ҝөрә иман галханынызы јохламалысыныз вә буну неҹә етмәк лазымдыр?

4 Гәдимдә јашамыш әсҝәрләр кими, сиз дә һәр ан дөјүшә һазыр олмаг үчүн иман галханынызы јохламалы вә она гуллуг етмәлисиниз. Бир мәсиһи кими, биз руһани дөјүшдә иштирак едирик, дүшмәнләримиз исә шәр руһлардыр (Ефес. 6:10—12). Һеч ким бизим јеримизә иман галханымызы горуја  билмәз. Бәс иман сынагларына һазыр олдуғунузу неҹә јохлаја биләрсиниз? Әввәла, дуа едиб Аллаһдан көмәк истәмәлисиниз. Даһа сонра өзүнүзә Аллаһын ҝөзү илә бахмаг үчүн Мүгәддәс Китаба мүраҹиәт етмәлисиниз (Ибр. 4:12). Кәламда јазылыб: «Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет, өз ағлына ҝүвәнмә» (Мәс. 3:5, 6). Бу ајәни нәзәрә алараг сон заманлар вердијиниз гәрарлары јадыныза салын. Мәсәлән, ҹидди мадди сыхынты илә үзләшмисиниз? Һәмин вахт Јеһованын «сәни һеч вахт атмарам, һеч вахт тәрк етмәрәм» вәди јадыныза дүшмүшдү? Ибраниләрә 13:5 ајәсиндә јазылмыш бу вәд Јеһованын сизә көмәк едәҹәјинә әминлик верир? Верирсә, демәли, сиз иман галханынызы јахшы вәзијјәтдә сахлајырсыныз.

5. Иманынызы јохлајаркән нә ашкар едә биләрсиниз?

5 Иманынызы јахшыҹа јохлајаркән ашкар етдијиниз шејләр сизи тәәҹҹүбләндирә биләр. Ола билсин, өзүнүзүн дә билмәдијиниз зәиф ҹәһәтләринизи ашкар едәсиниз. Мәсәлән, һәдсиз нараһатлыг, јаланлар вә руһ дүшкүнлүјү уҹбатындан иманынызын зәдәләндијини ҝөрә биләрсиниз. Бу заман иманынызын даһа чох зәдәләнмәмәси үчүн нә едә биләрсиниз?

ӨЗҮНҮЗҮ ҺӘДСИЗ НАРАҺАТЛЫГДАН, ЈАЛАНЛАРДАН ВӘ РУҺ ДҮШКҮНЛҮЈҮНДӘН ГОРУЈУН

6. Нәләрә ҝөрә нараһат олмаг јахшыдыр?

6 Бәзи шејләрә ҝөрә нараһатлыг кечирмәк дүзҝүндүр. Мәсәлән, нараһат олуруг ки, Јеһованы вә Иса Мәсиһи бирдән наразы саларыг (1 Кор. 7:32). Ҹидди ҝүнаһа јол вермишиксә, Аллаһла мүнасибәтләримизи гајдасына салмаг һагда дүшүнүрүк (Зәб. 38:18). Һәмчинин һәјат јолдашымызын, аилә үзвләримизин, диндашларымызын рифаһы үчүн ниҝаранчылыг кечиририк (1 Кор. 7:33; 2 Кор. 11:28).

7. Мәсәлләр 29:25 ајәсинә әсасән, нә үчүн инсанлардан горхмамалыјыг?

7 Лакин һәдсиз нараһатлыг иманымызы зәдәләјә биләр. Мәсәлән, јемәјимизин, палтарымызын олмасы үчүн, ола билсин, даим нараһатлыг ичиндәјик (Мәт. 6:31, 32). Буна ҝөрә дә фикримиз-зикримиз мадди шејләр әлдә етмәкдә ола биләр. Һәтта биздә пула севҝи јарана биләр. Буна јол версәк, Јеһоваја иманымыз зәифләјәҹәк вә руһанилијимизә ҹидди зијан дәјәҹәк (Марк 4:19; 1 Тим. 6:10). Јахуд ола билсин, инсанларын бизим һагда нә дүшүндүјүнә ҝөрә һәдсиз нараһатлыг кечирәк. Ришхәнд олунмаг вә тәгиб едилмәк горхусу Јеһованы наразы салмаг горхусуну үстәләјә биләр. Өзүмүзү белә бир тәһлүкәдән горумаг, инсан горхусуну ашмаг үчүн Јеһоваја јалварараг бизә иман вә ҹәсарәт вермәсини диләмәлијик. (Мәсәлләр 29:25 ајәсини охујун; Лука 17:5.)

(8-ҹи абзаса бахын) *

8. Јаланлара неҹә јанашмалыјыг?

8 «Јаланын атасы» олан Шејтан әлалтылары васитәсилә Јеһова вә диндашларымыз һагда јаланлар јајыр (Јәһ. 8:44). Мәсәлән, дөнүкләр интернет, телевизија вә диҝәр күтләви информасија васитәләри илә Јеһованын тәшкилаты барәдә јаланлар сөјләјир вә фактлары тәһриф едир. Бу јаланлар Шејтанын «аловлу охлары»дыр (Ефес. 6:16). Кимсә бизә бу ҹүр јаланлар данышанда нә етмәлијик? Гулаг асмамалыјыг! Чүнки биз Јеһоваја иман едирик вә диндашларымыза инанырыг. Биз үмумијјәтлә, дөнүкләрлә мүнасибәтдән узаг дуруруг. Һеч кимә, һеч нәјә ҝөрә, һәтта мараг  хатиринә белә, онлара гулаг асмырыг вә ја онларла мүбаһисәјә ҝиришмирик.

9. Руһ дүшкүнлүјү бизә неҹә тәсир едә биләр?

9 Руһ дүшкүнлүјү иманымызы зәифләдә биләр. Бәзән проблемләр уҹбатындан мәјус олуруг. Дүздүр, проблемләримиз јохмуш кими даврана билмәрик. Амма проблемләрин фикирләримизи зәбт етмәсинә јол вермәмәлијик. Әкс һалда, Јеһованын вердији мөһтәшәм үмид барәдә унуда биләрик (Вәһј 21:3, 4). О гәдәр руһдан дүшә биләрик ки, ҝүҹүмүз зәифләјәр вә бу, Јеһоваја хидмәти дајандырмағымыза ҝәтириб чыхарар (Мәс. 24:10). Биз бунун баш вермәсинә имкан вермәмәлијик.

10. Бир баҹынын јаздығы мәктубдан нә өјрәнирсиниз?

10 Ҝәлин ҝөрәк Бирләшмиш Штатларда јашајан бир баҹы ҹидди хәстәлији олан әринә гуллуг едә-едә иманыны неҹә горујур. О, баш идарәјә белә бир мәктуб јазмышды: «Вәзијјәтимиз һәрдән ҝәрҝин, мәјуседиҹи олса да, үмидимиз мөһкәмдир. Јеһованын иманымызы мөһкәмләндирмәк вә бизи руһландырмаг үчүн вердији һәр шејә ҝөрә чох миннәтдарам. Бу мәсләһәтләрә вә руһланмаға чох еһтијаҹымыз вар. Бунун сајәсиндә хидмәтимизи давам етдирә вә Шејтанын үстүмүзә јағдырдығы сынаглара гаршы дура билирик». Баҹынын сөзләриндән өјрәнирик ки, руһ дүшкүнлүјүнә галиб ҝәлмәк мүмкүндүр. Бунун үчүн үзләшдијиниз чәтинликләрә Шејтанын сынағы кими бахын. Јеһованын сизә тәсәлли верәҹәјинә инанын. Һәмчинин Онун вердији руһани гиданы гијмәтләндирин.

«Бөјүк иман галханыны»зы горујурсунуз? (11-ҹи абзаса бахын) *

11. Иманымызы јохламаг үчүн һансы суалларын үзәриндә дүшүнмәлијик?

11 Иман галханынызда тәмир олунасы һиссәләр вар? Сон ајлар әрзиндә һәдсиз нараһатлыға гапылмамаг алыныб? Дөнүкләрин һаггымызда јајдығы јаланлара гулаг асмаг вә онларла мүбаһисә етмәк истәјини боға билмисиниз? Руһ дүшкүнлүјүнүн өһдәсиндән ҝәлә билмисиниз? Әҝәр алыныбса, демәли, иманыныз јахшы вәзијјәтдәдир. Биз ҝөздә-гулагда олмалыјыг, чүнки Шејтанын  бизә гаршы башга силаһлары да вар. Ҝәлин онлардан биринә бахаг.

ӨЗҮНҮЗҮ МАЛПӘРӘСТЛИКДӘН ГОРУЈУН

12. Малпәрәстлик нәләрә ҝәтириб чыхара биләр?

12 Малпәрәстлик диггәтимизин јајынмасына вә иман галханымызы унутмағымыза сәбәб ола биләр. Һәвари Булус демишди: «Әсҝәрликдә олан һеч бир адам газанҹ әлдә етмәк үчүн һәрбидән кәнар ишләрлә мәшғул олмур, әксинә, ону һәрби хидмәтә чағырмыш адамын рәғбәтини газанмаға чалышыр» (2 Тим. 2:4). Гәдим Ромада әсҝәрләрә һәр һансы әлавә ишлә мәшғул олмаға изин верилмирди. Әҝәр әсҝәрләр бу ҝөстәришә мәһәл гојмаса иди, нә баш верәрди?

13. Нә үчүн әсҝәрләр тиҹарәтлә мәшғул олмурдулар?

13 Белә бир сәһнәни тәсәввүр един. Бир груп әсҝәр сәһәр гылынҹлары илә мәшг едир, лакин әсҝәрләрдән бири мәшгә ҝәлмәјиб. Һәмин әсҝәр шәһәрдә әрзаг сатмагла мәшғулдур. Ахшам әсҝәрләр силаһларыны јохлајыр вә гылынҹларыны итиләјир. Амма һәмин әсҝәр нөвбәти ҝүн сатаҹағы әрзаглары һазырлајыр. Нөвбәти сәһәр дүшмән ҝөзләнилмәдән һүҹума кечир. Һансы әсҝәр дөјүшә һазыр олаҹаг вә командиринин рәғбәтини газанаҹаг? Бәс сиз һәмин дөјүшдә олсајдыныз, һансы әсҝәрин јанында дајанмаг истәјәрдиниз: һазырлыглы оланын, јохса диҝәринин?

14. Мәсиһин әсҝәрләри олараг бизим үчүн дәјәрли олан нәдир?

14 Бу әсҝәрләр кими, биз дә әсас мәгсәдимиздән јајынмаг истәмирик. Али Баш Команданымыз Јеһова Аллаһы вә Иса Мәсиһи разы салмаг бизим үчүн һәр шејдән өнәмлидир. Бу, Шејтан дүнјасында газана биләҹәјимиз истәнилән шејдән дәјәрлидир. Јеһоваја хидмәт етмәк, иман галханымызы вә диҝәр руһани јарагларымызы јахшы вәзијјәтдә сахламаг үчүн кифајәт гәдәр вахтымызын вә ҝүҹүмүзүн олдуғуну јохламалыјыг.

15. Һәвари Булус һансы мәсләһәти вермишди вә нә үчүн?

15 Биз даима ҝөздә-гулагда олмалыјыг! Чүнки һәвари Булус варланмаг  истәјәнләрин иман јолундан чыхаҹағыны хәбәрдар етмишди (1 Тим. 6:9, 10). «Иман јолундан чыхмаг» ифадәси ҝөстәрир ки, лазымсыз шејләри әлдә етмәјә чалышмаг диггәтимизи јајындыра биләр. Нәтиҹәдә үрәјимиз «бир чох мәнасыз вә зәрәрли хәјаллара» гапылар. Биз бу ҹүр хәјаллара гапылмамалы вә онларын Шејтанын бизә зәрәр јетирмәк үчүн истифадә етдији силаһлар олдуғуну унутмамалыјыг.

16. Марк 10:17—22 ајәләри бизи һансы суалларын үзәриндә дүшүнмәјә тәшвиг етмәлидир?

16 Ола билсин, мадди шејләри алмаға имканымыз әл верир. Үрәјимиз истәјән, амма о гәдәр дә еһтијаҹымыз олмајан шејләри алмағымыз гәбаһәтдир? Хејр. Лакин бу суалларын үзәриндә дүшүнмәк ҝәрәкдир: «Бир шеји алмаға имканымыз чатса белә, онун истифадәсинә вә гуллуғуна вахтымыз вә ҝүҹүмүз чатаҹаг? Әшјаларымыза һәддиндән артыг бағланмајаҹағыг? Мадди шејләрә олан севҝимиз Мәсиһин дәвәтини рәдд едән ҝәнҹ кими давранмағымыза — Аллаһа даһа чох хидмәт етмәкдән имтина етмәјимизә сәбәб олмајаҹаг ки?» (Марк 10:17—22 ајәләрини охујун.) Садә һәјат тәрзи сүрүб дәјәрли вахтымызы вә ҝүҹүмүзү Аллаһын бизә һәвалә етдији ишә ајырмаг даһа јахшы олмазмы?!

 ИМАН ГАЛХАНЫНЫЗЫ МӨҺКӘМ САХЛАЈЫН

17. Нәји һеч вахт унутмамалыјыг?

17 Бу шәр дүнјада дөјүш мејданында олдуғумузу унутмамалы вә һәр ҝүн вурушмаға һазыр олмалыјыг (Вәһј 12:17). Баҹы-гардашларымыз бизим јеримизә иман галханымызы дашыја билмәз. Ону шәхсән өзүмүз мөһкәм сахламалыјыг.

18. Нә үчүн гәдимдә әсҝәрләр галханларыны мөһкәм сахлајырдылар?

18 Гәдимдә дөјүшдә галиб ҝәлән әсҝәр шәрәфә лајиг ҝөрүлүрдү. Лакин дөјүшдән галхансыз ҝери гајытмаг бијабырчылыг иди. Рома тарихчиси Тасит јазмышды: «Әсҝәрин галхансыз галмасы бөјүк рүсвајчылыг һесаб олунурду». Онларын галханларыны мөһкәм сахламаға чалышмаларынын сәбәбләриндән бири мәһз бу иди.

Баҹы дуа едиб Аллаһын Кәламыны охумагла, ибадәт ҝөрүшләринә мүнтәзәм гатылмагла вә хидмәтдә там иштирак етмәклә бөјүк иман галханыны әлиндә мөһкәм сахлајыр (19-ҹу абзаса бахын)

19. Иман галханымызы мөһкәм сахламаг үчүн нә едә биләрик?

19 Биз мүнтәзәм олараг јығынҹаглара гатылмагла, Јеһованын ады вә Онун Падшаһлығы һагда башгаларына данышмагла иман галханымызы әлимиздә мөһкәм сахлајырыг (Ибр. 10:23—25). Һәмчинин һәр ҝүн дуа едиб Аллаһын Кәламыны охујуруг вә һәр бир аддымымызда орадакы мәсләһәт вә ҝөстәришләри тәтбиг едирик (2 Тим. 3:16, 17). Белә едириксә, әмин ола биләрик ки, Шејтанын һеч бир силаһы бизә сағалмаз јара вура билмәјәҹәк (Әшј. 54:17). «Бөјүк иман галханы»мыз бизи горујаҹаг. Биз мөһкәм дајанаҹаг вә баҹы-гардашларымызла чијин-чијинә чалышаҹағыг. Үстәлик, нәинки ҝүндәлик дөјүшләрдән галиб чыхаҹағыг, һәтта Иса Мәсиһ Шејтана вә онун тәрәфдарларына гаршы мүһарибәдә гәләбә газананда биз дә бөјүк фәхрлә онун тәрәфиндә олаҹағыг (Вәһј 17:14; 20:10).

НӘҒМӘ 118 «Иманымызы артыр»

^ абз. 5 Гәдимдә әсҝәрин хәсарәт алмамасы үчүн галхана еһтијаҹы вар иди. Бизим галханымыз исә имандыр. Галхан кими, иманы да горумаг лазымдыр. Бу мәгаләдә «бөјүк иман галханыны» јахшы вәзијјәтдә сахламағын ваҹиблијиндән данышылаҹаг.

^ абз. 58 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ. Телевизорда Јеһованын Шаһидләри барәдә јаланлар јајан дөнүкләр һагда репортаж ҝөстәрилән заман мәсиһи аилә дәрһал телевизору сөндүрүр.

^ абз. 60 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ. Аиләви ибадәт заманы ата аиләсинин иманыны мөһкәмләндирмәк үчүн Мүгәддәс Китабдан бир һиссә охујур.