ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Нојабр 2019

Бу сајда 2019-ҹу ил декабрын 30-дан 2020-ҹи ил февралын 2-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Сон ҝәлмәздән габаг мөһкәм достлуглар гурун

Әрәмја пејғәмбәрин нүмунәсиндән чох шеј өјрәнә биләрик. Јерусәлим дағылан әрәфәдәки ағыр дөнәмдә достлары она сағ галмаға көмәк етдиләр.

Мүгәддәс руһ бизә неҹә көмәк едир?

Аллаһын мүгәддәс руһу бизә дөзмәјә ҝүҹ верир. Амма ондан там фајдаланмаг үчүн дөрд аддымы атмалыјыг.

«Бөјүк иман галханыны»зы горујурсунуз?

Иманымыз галхантәк бизи горујур. Иман галханымызын јахшы вәзијјәтдә олмасы үчүн нә едә биләрик?

Лавилиләр китабындан чох шеј өјрәнмәк олар

Лавилиләр китабында Јеһованын гәдим Исраил халгына вердији ганунлар јазылыб. Бу ҝүн биздән бу ганунлара әмәл етмәк тәләб олунмур, бунунла белә, Лавилиләр китабындан чох шеј өјрәнмәк олар.

«Башладығыныз иши тамамлајын»

Јахшы гәрар вермәк чәтин олдуғу кими, ону һәјата кечирмәк дә чәтин ола биләр. Башладығыныз иши тамамламаға көмәк едәҹәк практики мәсләһәтләри нәзәрдән кечирин.

Билирсиниз?

Гәдимдә нөкәрбашынын ролу нәдән ибарәт иди?