Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһоваја етибар ет вә јаша!

Јеһоваја етибар ет вә јаша!

«Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет, өз ағлына ҝүвәнмә» (МӘС. 3:5).

НӘҒМӘ: 3, 8

1. Нә үчүн һәр биримизин тәсәллијә еһтијаҹы вар?

ҺӘР биримиз тәсәллијә еһтијаҹ дујуруг. Ола билсин, нараһатлыг, мәјуслуг, дәрд-гәм һәјатымызын ајрылмаз һиссәсинә чеврилиб. Бәлкә дә, гоҹалыг, хәстәлик, әзиз инсанын өлүмү үрәјимизи дидиб-парчалајыр. Бәзиләримиз пис рәфтара мәруз галырыг. Зоракылыг һәр јаны бүрүјүб. Зәманәмизин «сон дәрәҹә чәтин» олмасы ахырзаманда јашадығымызы вә һәр өтән ҝүн јени дүнјаја бир аддым да јахынлашдығымызы ҝөстәрир (2 Тим. 3:1). Бунунла белә, ола билсин, узун мүддәтдир Јеһованын вәдләринин јеринә јетмәсини ҝөзләјирик вә үзләшдијимиз чәтинликләр ҝүнү-ҝүндән артыр. Бәс тәсәллини һарадан тапа биләрик?

2, 3. а) Һәбгуг пејғәмбәр һагда нә билирик? б) Һәбгуг китабына нәзәр салмаг бизә һансы саһәдә көмәк едәҹәк?

2 Бу суалын ҹавабыны тапмаг үчүн ҝәлин Һәбгуг китабына нәзәр салаг. Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрин һәјаты вә ҝөрдүјү ишләр барәдә әтрафлы мәлумат олмаса да, онун адыны дашыјан китаб бизи чох руһландырыр. Һәбгуг пејғәмбәрин адынын тәхмини мәнасы «һәрарәтлә гуҹагламаг» демәкдир. Ола билсин, бу ад Јеһованын бәндәләринә неҹә тәсәлли вердијини,  онлары, санки бағрына басыб гуҹагладығыны ҝөстәрир. Һәмчинин бу ад Јеһованын бәндәләринин Ондан неҹә бәрк-бәрк јапышдығы мәнасыны да верә биләр. Һәбгуг Јеһова илә данышаркән Она бәзи суаллар вермишди. Јеһова пејғәмбәрлә сөһбәтинин бизә дә фајда ҝәтирәҹәјини билдији үчүн ону гәләмә алмағы тапшырмышды (Һәб. 2:2).

3 Пәришан һалда олан пејғәмбәрин Аллаһла етдији сәмими сөһбәт Мүгәддәс Китабдан онун барәсиндә өјрәндијимиз јеҝанә мәлумат олса да, әввәлҹәдән јазылан диҝәр китаблар кими, Һәбгуг китабы да «дөзүм сајәсиндә вә Мүгәддәс Јазылардан алдығымыз тәсәлли сајәсиндә үмидимиз»ин олмасы үчүн гәләмә алыныб (Ром. 15:4). Бәс бу китабын шәхсән сизә һансы фајдасы вар? Орадан Јеһоваја етибар етмәјин нә демәк олдуғуну ҝөрмәк олар. Һәбгугун сөјләдији пејғәмбәрлик әминлик верир ки, чәтинликләрә бахмајараг гәлб раһатлығыны горумаг мүмкүндүр. Одур ки, ҝәлин инди Һәбгуг китабыны даһа дәриндән арашдыраг.

ЈЕҺОВАНЫ ЧАҒЫРЫН

4. Һәбгуг пејғәмбәри пәришан едән нә иди?

4 Һәбгуг 1:2, 3 ајәләрини охујун. Һәбгуг пејғәмбәр чох чәтин бир дөврдә јашајырды. Әтрафындакы инсанларын пис ишләр ҝөрмәси, зоракылыг етмәси ону бәрк кәдәрләндирирди. Ҝөрәсән бу писликләрә нә вахт сон гојулаҹаг? Нәјә ҝөрә Јеһова бу гәдәр вахтдыр һеч бир тәдбир ҝөрмүр? Һәбгуг һәмјерлиләринин бир-биринә зүлм вердијинә, һагсызлыг етдијинә шаһид олурду. Бүтүн бунларын гаршысында өзүнү чарәсиз һисс едән пејғәмбәр вәзијјәтә мүдахилә етмәси үчүн Јеһованы чағырмышды. Бәлкә дә, о баш верәнләрин Јеһованы нараһат етмәдијини, јахуд Онун һәрәкәтә кечмәсинә һәлә чох олдуғуну дүшүнмәјә башламышды. Бәс онун кечирдији һиссләр сизә танышдыр?

5. Һәбгуг китабындан һансы ваҹиб дәрси өјрәнирик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

5 Бәс Һәбгуг пејғәмбәр Јеһоваја вә Онун вәдләринә етибарыны итирмишди? Гәтијјән! Дәрдини, нараһатчылыгларыны һансыса бир инсана јох, Аллаһа данышмасы ҝөстәрир ки, Һәбгуг Аллаһдан үмидини үзмәмишди. Ҝөрүнүр онун нараһатчылығына сәбәб Јеһованын нәјә ҝөрә ҝөзләдијини, нә үчүн онун бу гәдәр әзаб чәкмәсинә изин вердијини анламамасы иди. Һәбгуга нараһатлыгларыны гәләмә алмағы тапшырмагла Јеһова бизә ваҹиб дәрс верир: үрәјимиздәки фикирләри вә шүбһәләри Јеһова илә бөлүшмәкдән чәкинмәмәлијик (Зәб. 50:15; 62:8). Мәсәлләр 3:5 ајәси дә бизи бүтүн гәлбимизлә Јеһоваја етибар етмәјә, өз ағлымыза ҝүвәнмәмәјә сәсләјир. Шүбһәсиз, Һәбгуг бу сөзләри билир вә онлара ујғун давранырды.

6. Дуа етмәк нә үчүн ваҹибдир?

6 Һәбгуг Досту вә Атасы Јеһоваја ҝүвәнирди, Она јахынлашмаг үчүн тәшәббүс ҝөстәрирди. Ону нараһат едән проблемләри өзү һәлл етмәјә чалышмырды, бүтүн кәдәрини, гүссәсини Јеһоваја данышырды. Пејғәмбәр бунунла бизә ҝөзәл нүмунә гојуб. Үстәлик, дуалары ешидән Аллаһымыз Јеһова да дәрдләримизи бөлүшәрәк Она ҝүвәндијимизи ҝөстәрмәјә сәсләјир (Зәб. 65:2). Бунун сајәсиндә Онун дуаларымыза неҹә ҹаваб вердијини ҝөрәҹәјик, вердији тәсәлли вә рәһбәрлик сајәсиндә, санки бизи гуҹагладығыны һисс едәҹәјик (Зәб. 73:23, 24). Үзләшдијимиз истәнилән сынагда Јеһова вәзијјәтә Онун ҝөзү илә бахмағымыза көмәк едәҹәк.  Сәмими дуаларымыз Јеһоваја етибарымызын ән бөјүк ҝөстәриҹисидир!

ЈЕҺОВАНЫ ДИНЛӘЈИН

7. Јеһова Һәбгугун һиссләринә неҹә јанашды?

7 Һәбгуг 1:5—7 ајәләрини охујун. Бәлкә дә, пејғәмбәр бүтүн дәрдини вә әзабларыны Аллаһын үзәринә гојандан сонра Онун неҹә ҹаваб верәҹәји барәдә дүшүнүрдү. Јеһова Һәбгугу ҝилеј-ҝүзарына ҝөрә данламады, мәрһәмәтли Ата кими она анлајыш ҝөстәрди. Јеһова билирди ки, бу фәрјадын архасында бөјүк бир кәдәр, әзаб вар. О, Һәбгуга јәһудиләрин башына ҝәләҹәк һадисәләрлә бағлы хәбәр верди. Чох ҝүман ки, Һәбгуг Јеһованын тезликлә бу зоракы инсанлары мәһв едәҹәјинә даир мәлумат вердији илк инсан иди.

8. Јеһованын ҹавабы нәјә ҝөрә Һәбгугу чашгынлыға салды?

8 Јеһова Һәбгуга тәдбир ҝөрмәјә һазыр олдуғуну, зоракы вә пис нәслин ҹәзасынын гачылмаз олдуғуну ҝөстәрди. Јеһова «сизин зәманәдә» демәклә вурғулајырды ки, бу һөкм пејғәмбәрин, јахуд онун мүасирләринин јашадығы дөврдә јеринә јетәҹәк. Јәгин Һәбгуг Јеһовадан бу ҹавабы ҝөзләмирди. Јеһованын сөзләри ҝөстәрирди ки, Јәһуданын бәлалары ҝетдикҹә артаҹаг. Јәһуда халгы, һеч олмаса, Јеһованын ганунларыны билирди. Кәлданиләр (бабиллиләр) исә бүтпәрәст милләт иди вә онлар исраиллиләрдән гат-гат залым вә гәддар идиләр. Бәс нәјә ҝөрә Јеһова Өз халгыны ҹәзаландырмаг үчүн бу амансыз милләтдән истифадә едәҹәкди? Бу һөкм хәбәрини ешидән сиз олсајдыныз, һансы һиссләри кечирәрдиниз?

9. Һәбгуг пејғәмбәрдә һансы суаллар јарана биләрди?

9 Һәбгуг 1:12—14, 17 ајәләрини охујун. Һәбгуг пејғәмбәр Јеһованын Јәһуда халгыны бабиллиләр васитәсилә ҹәзаландыраҹағыны баша дүшсә дә, чашгынлыг ичиндә иди. Бунунла белә, о, тәвазөкарҹасына Јеһоваја «Гајам» дејәрәк һәлә дә Она бел бағладығыны ҝөстәрмишди (Ган. 32:4; Әшј. 26:4). Һәбгуг Аллаһын мәһәббәтинә вә кәрамәтинә ҝүвәндијинә ҝөрә јенә дә чәкинмәдән нараһатлығыны Јеһоваја билдирмишди. О дүшүнүрдү: «Ахы Јеһова Мүгәддәс Аллаһдыр, ҝөзләри о гәдәр сафдыр ки, пислијә бахмаз. Бәс нә үчүн Јәһудада вәзијјәтин даһа бетәр олмасына јол верәҹәк? Нәјә ҝөрә дәрһал һәрәкәтә кечмир? Күлли-Ихтијар Аллаһ нәјә ҝөрә бу гәдәр пислијә сәбир етмәк нијјәтиндәдир? Нијә баш алыб ҝедән писликләрин гаршысында сусур?»

10. Нә үчүн һәрдән биз дә Һәбгуг пејғәмбәрин һиссләрини кечирә биләрик?

10 Һәрдән биз дә Һәбгуг пејғәмбәрин һиссләрини кечирә биләрик. Јеһованы динләјирик, Она там етибар едәрәк Кәламыны мүталиә едирик вә беләҹә, үмидимиз мөһкәмләнир. Һәмчинин тәшкилаты васитәсилә вердији тәлимләрдән Онун вәдләрини ешидирик. Амма јенә дә биздә суал јарана биләр: «Аллаһ әзабларымыза нә вахт сон гојаҹаг?» Ҝәлин ҝөрәк Һәбгуг бундан сонра нә етмишди вә ондан нә өјрәнә биләрик.

ЈЕҺОВАНЫ ҜӨЗЛӘЈИН

11. Һәбгуг Јеһованы динләдикдән сонра һансы гәрара ҝәлди?

11 Һәбгуг 2:1 ајәсини охујун. Јеһова илә сөһбәтдән сонра Һәбгугун үрәји сакитләшди. О, гәрара ҝәлди ки, сәбирлә Јеһованын һәрәкәтә кечәҹәји вахты ҝөзләсин. Бу, ани һиссләрлә верилмиш гәрар дејилди. Сонралар о, «мүсибәт ҝүнүнү сакитҹә ҝөзләјәҹәјәм» сөзләри илә гәрарынын гәти олдуғуну вурғуламышды (Һәб. 3:16). Јеһованын диҝәр садиг  хидмәтчиләри дә Һәбгуг кими сәбир ҝөстәрибләр. Онларын нүмунәси бизи руһдан дүшмәјиб Јеһованын һәрәкәтә кечәҹәји ҝүнү ҝөзләмәјә тәшвиг едир (Мик. 7:7; Јаг. 5:7, 8).

12. Һәбгуг пејғәмбәрдән нәләр өјрәнирик?

12 Һәбгуг пејғәмбәрин гәтијјәтиндән нә өјрәнирик? Әввәла, өјрәнирик ки, башымыза нә ҝәлирсә ҝәлсин, Јеһоваја дуа етмәји дајандырмамалыјыг. Икинҹиси, Јеһованын Кәламы вә тәшкилаты васитәсилә дедикләрини динләмәлијик. Үчүнҹүсү, сәбирлә Јеһованы ҝөзләмәли вә Онун әзаб-әзијјәтләримизә ән доғру вахтда сон гојаҹағына инанмалыјыг. Һәбгуг пејғәмбәр кими, биз дә һәмишә үрәјимизи Јеһоваја бошалтсаг вә Ону динләјәрәк сәбирлә ҝөзләсәк, дөзә билмәјимиз үчүн гәлб раһатлығы тапаҹағыг. Үмидимиз сәбирли олмаға көмәк едәҹәк вә нәтиҹәдә, һансы проблемләрлә үзләшмәјимиздән асылы олмајараг севинҹимизи итирмәјәҹәјик. Үмид сајәсиндә сәмави Атамыз Јеһованын һәрәкәтә кечәҹәјинә әмин олаҹағыг (Ром. 12:12).

13. Һәбгуг 2:3 ајәси бизи нәјә әмин едир?

13 Һәбгуг 2:3 ајәсини охујун. Һәбгуг пејғәмбәрин сәбирлә ҝөзләмәк гәрары сөзсүз ки, Јеһованы севиндирмишди. Күлли-Ихтијар Јеһова онун чәкдији аҹылардан аҝаһ иди. Буна ҝөрә дә она тәсәлли верди, ону мәһәббәтлә вә мүлајимликлә әмин етди ки, суалларына ҹаваб тапаҹаг, тезликлә бүтүн дәрдләриндән азад олаҹаг. Јеһова санки Һәбгуга дејирди: «Сәбирли ол, Мәнә ҝүвән. Дуаларынын ҹавабы ҝеҹикмиш кими ҝөрүнсә дә, ҝөзлә!» Јеһова пејғәмбәринә хатырлатды ки, вәдләрини һәјата кечирәҹәји вахты артыг тәјин едиб. Она сәбирлә ҝөзләмәји мәсләһәт ҝөрдү. Нәһајәтдә, Һәбгуг пешман олмајаҹагды.

Нә үчүн Јеһоваја баҹардығымыз гәдәр чох хидмәт етмәјә гәтијјәтлијик? (14-ҹү абзаса бахын)

14. Чәтинликләрлә үзләшәндә нәјә гәрарлы олмалыјыг?

14 Јеһованы сәбирлә ҝөзләмәк вә Онун дедикләринә диггәт јетирмәк чәтинликләр заманы гәлб раһатлығымызы горумаға вә Она ҝүвәнмәјә көмәк едәҹәк. Иса Мәсиһ дә вурғуламышды ки, Јеһова бизи дөврләр вә тарихләрдән аҝаһ етмәдијиндән диггәтимизи бунлара ҹәмләмәмәлијик. Заманын Саһиби олан Јеһоваја ҝүвәнмәлијик (Һәв. 1:7). Одур ки, ҝәлин тәслим олмајаг, тәвазөкарлыгла, иманла вә сәбирлә Јеһованы ҝөзләјәк. Вахтымызын гәдрини билиб Јеһоваја баҹардығымыз гәдәр чох хидмәт едәк (Марк 13:35—37; Гал. 6:9).

ЈЕҺОВАЈА ҜҮВӘНМӘК ҺӘЈАТ БӘХШ ЕДИР

15, 16. а) Һәбгуг китабында һансы мөһтәшәм вәдләр гәләмә алыныб? б) Бу вәдләрдән нә өјрәнирик?

15 Јеһова она ҝүвәнән салеһ бәндәләринә вәд едир: «Салеһ исә сәдагәти сајәсиндә јашајаҹаг... Дүнја башдан-баша Јеһованын әзәмәти барәдә биликлә долаҹаг» (Һәб. 2:4, 14). Бәли, Јеһова сәбир едиб Она ҝүвәнәнләрә һәјат бәхш едәҹәк.

16 Һәбгуг 2:4 ајәсиндә јазылан вәд илк бахышдан бизә үмуми фикир кими ҝәлә биләр. Лакин һәвари Булусун бу сөзләрә дүз үч дәфә истинад етмәсиндән вәдин нә гәдәр ҹидди олдуғу ҝөрүнүр (Ром. 1:17; Гал. 3:11; Ибр. 10:38). Салеһләр нә гәдәр чәтинликләрлә үзләшсә дә, иман вә сәдагәт сајәсиндә Јеһованын вәдләринин ҝерчәкләшмәсини ҝөрәҹәкләр. Јеһова диггәтимизи ҝәләҹәк немәтләрә ҹәмләмәји бујурур.

17. Һәбгуг китабы бизи нәјә әмин едир?

17 Ахырзаманда јашајан бизләр Һәбгуг китабындан ваҹиб бир шеј өјрәнирик.  Јеһова әбәди һәјат вәдини Она иман едән, Она ҝүвәнән һәр бир салеһ бәндәсинә верир. Ҝәлин үзләшдијимиз сынаглара вә чәтинликләрә бахмајараг, Јеһоваја иманымызы вә етибарымызы мөһкәмләндирмәјә давам едәк. Јеһованын Һәбгуг пејғәмбәрә дедији сөзләрдән әмин олуруг ки, О бизә дајаг олаҹаг вә гуртулуш верәҹәк. Јеһова бизи Она етибар етмәјә вә тәјин етдији вахты — Падшаһлығынын јер үзүнү идарә едәҹәји вахты сәбирлә ҝөзләмәјә сәсләјир. Онда бүтүн дүнја хошбәхт вә һәлим инсанларла долаҹаг (Мәт. 5:5; Ибр. 10:36—39).

ЈЕҺОВАЈА ЕТИБАР СЕВИНҸ БӘХШ ЕДИР

18. Јеһованын сөзләри Һәбгуга неҹә тәсир етмишди?

18 Һәбгуг 3:16—19 ајәләрини охујун. Јеһованын сөзләри Һәбгуга дәрин тәсир бағышламышды. Пејғәмбәр Јеһованын халгы үчүн кечмишдә ҝөрдүјү мүдһиш ишләр барәдә дүшүнүрдү. Беләҹә, онун Јеһоваја етибары даһа да артмышды. Һәбгуг әмин иди ки, Јеһова тезликлә һәрәкәтә кечәҹәк! Пејғәмбәр чәкдији әзабларын һәлә бир мүддәт дә давам едәҹәјини билсә дә, Јеһованын сөзләриндән тәсәлли тапмышды. Һәбгуг артыг шүбһә етмирди, әксинә, Јеһованын ону хилас едәҹәјиндән там әмин иди. Онун 18-ҹи ајәдә дедији сөзләр Мүгәддәс Китабда әминлик ифадә етмәк үчүн сөјләнилән ән ҝүҹлү сөзләрдән биридир. Алимләрин фикринҹә, бу ајә һәрфән «Аллаһын бәхш етдији севинҹдән атылыб-дүшәҹәјәм, фәрәһимдән дөврә вураҹағам» мәнасыны верир. Бизим үчүн неҹә дә ҝөзәл дәрсдир. Јеһова бизә ҝәләҹәјә даир ҝөзәл вәдләр вермәклә јанашы, бизи әмин едир ки, һал-һазырда нијјәтини һәјата кечирмәк үчүн тәдбирләр ҝөрүр.

19. Һәбгуг пејғәмбәр кими тәсәлли тапмаг үчүн нә едә биләрик?

19 Һәбгуг китабы биздә Јеһоваја етибар һасил едир (Һәб. 2:4). Бу етибары итирмәмәк үчүн Онунла мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирмәлијик. Бунун үчүн 1) даима дуа етмәли вә бүтүн дәрдимизи Јеһова илә бөлүшмәлијик; 2) Јеһованын Кәламына вә тәшкилаты васитәсилә вердији ҝөстәришләрә ҹидди јанашмалыјыг; 3) сәдагәтлә вә сәбирлә Јеһованын һәрәкәтә кечәҹәји вахты ҝөзләмәлијик. Һәбгуг мәһз бу ҹүр давранмышды. Јаздығы китабы кәдәрли нотларла башлајан Һәбгуг, ону севинҹ вә әминлик тәрәннүмү илә баша вуруб. Ҝәлин биз дә онун нүмунәсини изләјәк, онда Атамыз Јеһованын бизи неҹә бағрына басдығыны дујаҹағыг. Бу гаранлыг дүнјада бундан ҝөзәл тәсәлли нә ола биләр?!