Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Һәгигәти ал, ону сатма»

«Һәгигәти ал, ону сатма»

«Һәгигәти ал, ону сатма, һикмәти, тәрбијәни, дәрракәни дә ал» (МӘС. 23:23).

НӘҒМӘ: 94, 96

1, 2. а) Бизим үчүн һәјатда ән дәјәрли шеј нәдир? б) Һансы һәгигәтләри гијмәтләндиририк вә нә үчүн? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәкилләрә бахын.)

СИЗИН үчүн һәјатда ән дәјәрли шеј нәдир? Ону дәјәри ашағы олан бир шејлә дәјишәрдиниз? Јеһованын хидмәтчиләри үчүн бу суаллара ҹаваб вермәк чәтин дејил. Бизим үчүн ән дәјәрли шеј Јеһова Аллаһла мүнасибәтимиздир вә биз ону һеч нәјә дәјишмәк истәмәрик. Аллаһла мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирмәјә көмәк едән Мүгәддәс Китаб һәгигәтләри дә бизим үчүн чох дәјәрлидир (Кол. 1:9, 10).

2 Бир анлыг Бөјүк Нәсиһәтчимиз Јеһованын Кәламында ачдығы дәјәрли һәгигәтләр үзәриндә дүшүнәк. О бизә дәрин мәналы адыны вә мүбарәк сифәтләрини әјан едир. Иса Мәсиһин өлүмү васитәсилә тәгдим етдији мөһтәшәм фидјә тәдбири һагда билик верир. Һәмчинин бизи Падшаһлығы һагда мәлуматландырыр, мәсһ олунмушлара ҝөјдә, «башга гојун»лара исә јер үзү Ҹәннәтдә јашамаг үмиди бәхш едир (Јәһ. 10:16). О бизә дүзҝүн давранмағы өјрәдир. Бу һәгигәтләр бизим үчүн чох дәјәрлидир, чүнки онлар бизи Јараданымыза даһа да јахынлашдырыр, һәјатымыза мәна гатыр.

3. «Һәгигәти ал» ифадәси һансы мәнаны кәсб етмир?

 3 Јеһова Аллаһ сәхавәт саһибидир. О, һәгигәти ахтаранлардан јахшылығыны әсирҝәмир. Һәтта әзиз Оғлунун һәјатыны бизим үчүн һәдијјә едиб. Аллаһ ачдығы һәгигәтләрин гаршылығында пул тәләб етмир. Мәсәлән, Шимон адлы бир нәфәр мүгәддәс руһ вермәк ихтијарыны алмаг үчүн һәвари Бутруса пул тәклиф едәндә Бутрус ону мәзәммәт етмишди: «Ҝүмүшүн дә сәнинлә бир јердә батсын, чүнки көнлүнә Аллаһын әнамыны пулла алмаг фикри дүшдү» (Һәв. 8:18—20). Бәс онда «һәгигәти ал» ифадәсини неҹә баша дүшмәк олар?

ҺӘГИГӘТИ АЛМАГ НӘ ДЕМӘКДИР?

4. Бу мәгаләдә һәгигәт барәдә нәләри арашдыраҹағыг?

4 Мәсәлләр 23:23 ајәсини охујун. Зәһмәт чәкмәдән Аллаһын Кәламындакы һәгигәти өјрәнмәк гејри-мүмкүндүр. Ону әлдә етмәк үчүн истәнилән гурбаны вермәјә һазыр олмалыјыг. Мәсәлләр китабынын һикмәтли јазычысынын дедији кими, һәгигәти алмышыгса, ону сатмамаг, јәни итирмәмәк үчүн ҝөздә-гулагда олмалыјыг. Ҝәлин ҝөрәк «һәгигәти ал» ифадәси һансы мәнаны дашыјыр вә ону алмаг үчүн нә гәдәр өдәмәлијик. Буну билмәк бизә һәгигәти даһа чох гијмәтләндирмәјә вә ону сатмамаг үчүн гәтијјәтли олмаға көмәк едәҹәк. Һәмчинин ҝөрәҹәјик ки, һәгигәти алмаг үчүн истәнилән дәјәри өдәмәјә дәјәр.

5, 6. а) Һәгигәти пул өдәмәдән алмаг неҹә мүмкүндүр? Нүмунә чәкин. б) Һәгигәт бизә һансы фајданы ҝәтирир?

5 Һәтта пулсуз бир шеји дә әлдә етмәк үчүн нә исә етмәлијик. Мәсәлләр 23:23 ајәсиндә истифадә олунан «алмаг» сөзү ибраниҹә һәмчинин «саһиб олмаг» мәнасыны дашыјыр. Һәр ики сөз ҝөстәрир ки, инсан дәјәрли һесаб етдији бир шеји әлдә етмәк үчүн зәһмәт чәкмәлидир. «Һәгигәти ал» ифадәсини анламаг үчүн белә бир нүмунәјә нәзәр салаг. Дејәк ки, бир маркетин рекламында «пулсуз банан» еланы ҝөрүрсүнүз. Әлбәттә, зәһмәт чәкиб маркетә ҝетмәсәниз, бу бананлар өз-өзүнә сүфрәниздә пејда олмајаҹаг. Ејнилә, һәгигәти алмаг үчүн пул ҝәрәк олмаса да, ону әлдә етмәк үчүн зәһмәт чәкмәли, мүәјјән гурбанлар вермәлијик.

6 Әшија 55:1—3 ајәләрини охујун. Әшија китабы «һәгигәти ал» ифадәсинин мәнасына ајдынлыг ҝәтирир. Бу ајәләрдә Јеһованын Кәламы су, сүд вә шәраба бәнзәдилир. Аллаһын Кәламы саф, сәрин су кими инсана тәравәт ҝәтирир. Ҹана гүввәт верән, ушағын бөјүмәсинә көмәк едән сүд кими бизи мөһкәмләндирир, руһән бөјүмәјимизә көмәк едир. Аллаһын Кәламы һәм дә шәраба бәнзәдилир. Һансы мәнада? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, шәраб үрәји шәнләндирир (Зәб. 104:15). Буна ҝөрә дә «шәрабы... алын» демәклә Јеһова бизи әмин едир ки, Онун сөзләринә ујғун јашасаг, һәјатымыз мәналы, шән кечәр (Зәб. 19:8). Аллаһын һәгигәт сөзләрини өјрәнмәјин вә әмәл етмәјин ҝәтирдији фајда бу ајәләрдә неҹә дә ҝөзәл тәсвир олунуб! Ҝәлин ҝөрәк һәгигәти алмаг үчүн һансы беш шеји вермәк лазым ҝәлә биләр.

ҺӘГИГӘТИ АЛМАГ ҮЧҮН НӘЛӘРИ ВЕРМИСИНИЗ?

7, 8. а) Нәјә ҝөрә һәгигәти алмаг үчүн вахт сәрф етмәлијик? б) Бир ҝәнҹ тәләбә нәләрдән кечди вә бу нә илә нәтиҹәләнди?

7 Вахт. Бу, һәгигәти алмагдан өтрү һәр биримизин өдәмәли олдуғу дәјәрдир. Падшаһлыг һагда мүждәјә гулаг асмаг, Мүгәддәс Китабы вә она әсасланан нәшрләри охумаг, шәхси мүталиә етмәк, ибадәт ҝөрүшләринә һазырлашмаг вә ҝөрүшләрдә  иштирак етмәк үчүн вахт лазымдыр. Бәс бу вахты һарадан тапа биләрик? Ҝәрәк ки, аз әһәмијјәтли ишләрә ајырдығымыз вахты гурбан верәк. (Ефеслиләрә 5:15, 16 ајәләрини охујун.) Мүгәддәс Китабын әсас тәлимләрини өјрәнмәк үчүн нә гәдәр вахт лазымдыр? Бу, инсандан-инсана дәјишир. Јеһова Аллаһын һикмәти, Онун јоллары вә ҝөрдүјү ишләр һагда өјрәнә биләҹәкләримизин һәдди-һүдуду јохдур (Ром. 11:33). «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын илк сајында дәрҹ олунмуш бир мәгаләдә һәгигәт «балаҹа бир чичәјә» бәнзәдилир. Орада гејд олунур: «Бир ҝүлү дәриб ҝетмәјин. Әҝәр бир ҝүл јетәрли олса иди, диҝәр ҝүлләр олмазды. Јенә ахтарын, дајанмадан арајын». Өзүмүздән соруша биләрик: «Һәгигәт букетимдәки ҝүлләрин сајы нә гәдәрдир?» Һәтта әбәдијјәт боју да Јеһова һагда өјрәнәҹәјимиз чох шеј олаҹаг. Бу ҝүн исә ән мүһүмү одур ки, даһа чох билик алмаг үчүн шәраитимиз јол вердији гәдәр вахтымыздан һикмәтлә истифадә едәк. Ҝәлин бир нәфәрин нүмунәсинә нәзәр салаг.

8 Јапонијадан олан Марико * адлы бир ҝәнҹ ханым курсда охумаг үчүн Нју-Јорк (АБШ) шәһәринә ҝәлмишди. Һәмин вахт о, 1959-ҹу илдә Јапонијада башламыш дини һәрәката гошулмушду. Бир ҝүн бир өнҹүл баҹы ев-ев тәблиғ заманы Марико илә таныш олур. Мүгәддәс Китаб һәгигәтләри Мариконун о гәдәр хошуна ҝәлир ки, баҹыдан һәфтәдә ики дәфә она дәрс кечмәји хаһиш едир. Курсдакы сых графикинә вә јарым ҝүн ишләмәјинә бахмајараг, Марико чох кечмәмиш ибадәт ҝөрүшләринә ҝәлмәјә башлајыр. О һәмчинин һәгигәти өјрәнмәјә даһа чох вахт ајырмаг үчүн өзүнә ајырдығы асудә вахты азалдыр. Бу кими гурбанларын сајәсиндә о, тез бир заманда руһән инкишаф едир. Бир илин ичиндә вәфтиз олунур вә алты ај сонра, 2006-ҹы илдә өнҹүл хидмәтинә башлајыр. Марико баҹы инди дә өнҹүл кими хидмәт едир.

9, 10. а) Һәгигәти өјрәнмәк мадди шејләрә бахыш тәрзимизи неҹә дәјишир? б) Бир ҝәнҹ ханым һансы имканлары гурбан верди вә бу барәдә нә дејир?

9 Мадди шејләр. Һәгигәти алмаг үчүн, ола билсин, јахшы ҝәлирли ишдән вә ја карјерадан имтина етмәли олаг. Иса Мәсиһ балыгчы олан Бутрус вә Андреаса «инсан тутаҹагсыныз» дејәндә «онлар дәрһал торларыны» атыб онун ардынҹа ҝетдиләр (Мәт. 4:18—20). Бу о демәк дејил ки, инсан һәгигәти өјрәнәндә ишдән чыхмалыдыр. Чүнки Мүгәддәс Китаб үзәримизә аиләни доландырмаг мәсулијјәти гојур (1 Тим. 5:8). Бунунла белә, һәгигәти өјрәнәнләрин чохуна мадди шејләрә мүнасибәтләрини вә приоритетләрини дәјишмәк лазым ҝәлә биләр. Иса Мәсиһ бу барәдә ајдын демишди: «Өзүнүзә јердә хәзинә топламајын... Әвәзиндә хәзинәнизи ҝөјдә топлајын» (Мәт. 6:19, 20). Ҝәлин бир ҝәнҹ ханымын нүмунәсинә бахаг.

10 Марија голфла мәшғул олмаға башлајанда һеч мәктәбә дә ҝетмирди. О, орта мәктәбдә охујанда да бу идманла мәшғул олмаға давам едирди. Һәтта она университет тәгаүдү вермишдиләр. Голф онун һәјатынын ајрылмаз һиссәси иди вә о, пешәкар голфчу олуб јахшы пул газанмаг нијјәтиндә иди. Сонралар Марија Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр вә өјрәндији һәгигәтләр ону валеһ едир. Марија һәгигәт сајәсиндә һәјатында баш верән дәјишикликләрдән мәмнун галыр. О дејир: «Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини һәјатымда тәтбиг етдикҹә вә бахышымы дәјишдикҹә даһа да хошбәхт олурдум». Марија баша дүшүрдү ки, ејни заманда диггәтини һәм руһани, һәм дә мадди шејләрә ҹәмләмәк  мүшкүл олаҹаг (Мәт. 6:24). О, өмүр боју ҹан атдығы мәгсәди, пешәкар голфчу олмаг вә шөһрәтә, вар-дөвләтә јијәләнмәк арзусуну гурбан верди. Һәгигәти алмағы сајәсиндә инди өнҹүл кими хидмәт едән Марија баҹы «олдугҹа хошбәхт вә мәналы һәјат» сүрдүјүнү сөјләјир.

11. Һәгигәт бәзиләријлә мүнасибәтимизә неҹә тәсир едир?

11 Шәхси мүнасибәтләр. Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринә ујғун јашамаг гәрарымыз гоһумларымыз вә достларымызла мүнасибәтләримизә тәсир едә биләр. Нә үчүн? Иса Мәсиһин давамчылары үчүн етдији дуа буну анламағымыза көмәк едир: «Онлары һәгигәт васитәсилә мүгәддәс ет. Һәгигәт Сәнин сөзүндүр» (Јәһ. 17:17). «Онлары... мүгәддәс ет» ифадәси һәмчинин «онлары ајыр» мәнасыны верир. Һәгигәти гәбул едән заман биз бу дүнјадан ајрылырыг, чүнки дәјәрләримиз дәјишир. Артыг Мүгәддәс Китаб принсипләринә ујғун јашадығымыз үчүн башгаларындан фәргләнирик. Аилә үзвләримиз вә јахынларымызла арамыздакы мүнасибәтләрин корланмасыны истәмәсәк дә, бәзән онлар өзләри биздән ҝен ҝәзмәјә, һәтта етигадымыза гаршы чыхмаға башлајыр. Лакин бүтүн бунлар бизи тәәҹҹүбләндирмир, ахы Иса Мәсиһ демишди: «Бәли, инсанын дүшмәни өз евиндәкиләр олаҹаг» (Мәт. 10:36). Еләҹә дә, о бизи әмин етмишди ки, һәгигәти алмаг үчүн вердијимиз истәнилән гурбандан гат-гат артыг мүкафат алаҹағыг. (Марк 10:28—30 ајәләрини охујун.)

12. Јәһуди бир киши һәгигәт үчүн һансы дәјәри өдәмишди?

12 Һарун адлы бир јәһуди бизнесмен ҝөзүнү ачандан ешитмишди ки, Аллаһын адыны тәләффүз етмәк ҝүнаһдыр. Лакин о, Аллаһы јахындан танымаг истәјирди. Јеһованын Шаһиди олан бир нәфәр она Аллаһын адынын ибраниҹә јазылышындакы дөрд самит сәсә саит сәсләр әлавә етмәклә «Јеһова» дејә тәләффүз едилдијини сөјләјәндә Һаруну һејрәт бүрүмүшдү. О, синагога ҝедиб өјрәндији бу мөһтәшәм хәбәри раввинләрлә бөлүшүр. Лакин онларын мүнасибәти Һарунун ҝөзләдији кими олмур. Аллаһын адыны өјрәндикләринә ҝөрә севинмәкдәнсә, онун үзүнә түпүрүб, орадан говурлар. Өз аиләси дә она гаршы чыхыр. Лакин Һарун руһдан дүшмүр вә һәгигәти өјрәнмәјә давам едир. О, Јеһованын Шаһиди олур вә һәјатынын галан һиссәсини сәдагәтлә Јеһоваја ибадәт едир. Һарун кими, һәгигәт јолунда аддымламаға чалышан бизләр дә аилә үзвләримиз вә диҝәр инсанларла мүнасибәтимизин дәјишәҹәјинә һазыр олмалыјыг.

13, 14. Һәгигәти алмаг үчүн дүшүнҹәмиздә вә давранышымызда һансы дәјишикликләри етмәлијик? Нүмунә чәкин.

13 Аллаһа мәгбул олмајан дүшүнҹә вә давраныш. Һәгигәти гәбул етмәк вә Мүгәддәс Китабын әхлаг нормаларына ујғун јашамаг үчүн дүшүнҹәмизи вә давранышымызы дәјишмәјә һазыр олмалыјыг. Һәвари Бутрус бу ҹүр дәјишикликләрлә бағлы јазмышды: «Итаәткар ушаглар кими олун, вахтилә ҹаһиллик ичиндә јашајаркән дахилиниздә һөкм сүрмүш истәкләрә ујмајын... Һәр бир ишиниздә мүгәддәс олун» (1 Бут. 1:14, 15). Әхлаги ҹәһәтдән бөһрана уғрамыш Коринф ҹамааты үчүн һәгигәти алмаг о демәк иди ки, онлар һәјат тәрзләриндә көклү дәјишиклик етмәли идиләр (1 Кор. 6:9—11). Ејнилә, бу ҝүн дә һәгигәти алмаг истәјән бир чохлары Аллаһа мәгбул олмајан давранышлардан имтина едирләр. Һәвари Бутрус буну белә тәсвир етмишди: «Сиз кечмишдә халгларын истәји илә отуруб-дурур, азғын һәрәкәтләрә, әјјашлыға, кеф мәҹлисләринә, сәрхошлуға вә мәнфур бүтпәрәстлијә гуршанырдыныз» (1 Бут. 4:3).

 14 Девин вә Жасмин узун илләр әрзиндә ички алудәчиси олублар. Бахмајараг ки, Девин баҹарыглы мүһасиб иди, ички алудәчилији уҹбатындан о, ишини итирмишди. Жасмин исә өз кобуд вә агрессив давранышы илә пис ад газанмышды. Бир ҝүн ичкили һалда јол илә ҝедәркән Жасмин ики хүсуси тәјинатлы мүждәчи илә растлашыр. Онлар нөвбәти һәфтә Мүгәддәс Китаб дәрсинә башламаг үчүн Жасминлә вахт тәјин едирләр. Лакин онларын евинә ҝәләндә Жасминин дә, Девинин дә сәрхош вәзијјәтдә олдуғуну ҝөрүрләр. Жасминҝил ҝөзләмирди ки, мүждәчиләр онларла марагланыб евләринә ҝәләр. Амма нөвбәти дәфә вәзијјәт фәргли олур. Жасмин вә Девин елә илк дәрсдән Мүгәддәс Китабы һәвәслә өјрәнмәјә вә өјрәндикләринә әмәл етмәјә башлајырлар. Үч ајын ичиндә онлар ичкини тәрҝидир, бир мүддәт сонра исә никаһларыны рәсмиләшдирирләр. Онларын бу ҹүр дәјишмәси инсанларын ҝөзүндән јајынмыр вә бу, јашадыглары кәнддә бир чохларыны Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә тәшвиг едир.

15. Һәгигәти алмаг үчүн нәләрдән кечмәк даһа чәтин ола биләр вә нә үчүн?

15 Аллаһа мәгбул олмајан ишләр вә адәт-әнәнәләр. Һәгигәти алмаг үчүн Аллаһа мәгбул олмајан ишләрдән вә адәт-әнәнәләрдән имтина етмәк ән чәтин шејләрдән биридир. Бәзиләри аилә үзвләри, иш јолдашлары вә ја јахын достларынын тәзјигиндән горхдуглары үчүн бу аддымы атмаға чәкинирләр. Чүнки инсанлар бәзи ајинләрә, мәсәлән, өлән инсанын адына кечирилән ајинләрә чох бағлыдырлар (Ган. 14:1). Һәјатларында дәјишиклик едән инсанларын нүмунәси бизә ҹәсарәт верә биләр. Ҝәлин биринҹи әсрдә јашајан Ефес шәһәринин бәзи сакинләринин бу саһәдә гојдуғу ҝөзәл нүмунәјә нәзәр салаг.

16. Ефес шәһәринин бәзи сакинләри һәгигәти алмаг үчүн нә етмишдиләр?

16 Гәдим Ефес шәһәриндә сеһрбазлыг чох ҝениш јајылмышды. Бу шәһәрдә мәсиһилији гәбул етмиш инсанлар сеһрбазлыгла бағлы әмәлләрдән узаг дурмаг вә һәгигәти алмаг үчүн нә етдиләр? Мүгәддәс Китабда бу барәдә јазылыб: «Сеһрбазлыгла мәшғул оланлардан хејли адам китабларыны јығыб һамынын ҝөзү гаршысында јандырды. Бу китабларын дәјәрини һесаба вурдулар. Онларын гијмәти әлли мин ҝүмүш пул иди. Беләҹә, Јеһованын сөзү әзәмәтлә јајылыр вә зәфәр чалырды» (Һәв. 19:19, 20). Бу сәдагәтли инсанлар чох баһалы шејләри гурбан вердиләр вә бунун мүгабилиндә гат-гат гијмәтли немәтләр алдылар.

17. а) Һәгигәтә саһиб олмаг үчүн нәләри гурбан вермәк лазым ҝәлә биләр? б) Нөвбәти мәгаләдә һансы суаллара ҹаваб тапаҹағыг?

17 Һәгигәти алмаг үчүн сиз нәләри гурбан вермисиниз? Һәгигәт ҝүлләрини топламаг үчүн һәр биримиз вахт сәрф едирик. Һәмчинин бәзиләри һәгигәтә ҝөрә варланмаг имканындан имтина едир, бәзиләри башгалары илә мүнасибәтләринин дәјишмәсини ҝөзә алыр. Чохлары өз дүшүнҹә вә давранышларында дәјишиклик етмәли олур, Аллаһа мәгбул олмајан ишләрдән вә адәт-әнәнәләрдән имтина едир. Өдәнилән дәјәр нә олурса олсун, һәр биримиз әминик ки, Мүгәддәс Китаб һәгигәтини алмаг үчүн истәнилән гурбаны вермәјә дәјәр. Чүнки биз бунун сајәсиндә ән дәјәрли шејә, Јеһова илә јахын достлуг мүнасибәтләринә саһиб олуруг. Һәгигәтә саһиб олмағын неҹә бөјүк немәт олдуғу һагда дүшүнәндә ағлымыза белә ҝәлмир ки, кимсә ону сатмаг истәсин. Бәс неҹә ола биләр ки, кимсә бу ҹүр ҹидди сәһвә јол версин? Биз белә бир сәһвә јол вермәмәк үчүн нә едә биләрик? Нөвбәти мәгалә бу суаллара ҹаваб верәҹәк.

^ абз. 8 Мәгаләдәки бәзи адлар шәртидир.