Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһоваја пәнаһ ҝәтирин!

Јеһоваја пәнаһ ҝәтирин!

«Јеһова гулларынын ҹаныны хилас едәр, Она пәнаһ ҝәтирәнләрин бири дә мәһкум едилмәз» (ЗӘБ. 34:22).

НӘҒМӘ: 8, 54

1. Аллаһын мөмин бәндәләри ҝүнаһлы олдуглары үчүн бәзән һансы һиссләри кечирир?

«НЕҸӘ ДӘ јазыг адамам!» (Ром. 7:24). Бу аҹизанә сөзләр һәвари Булуса мәхсус олса да, онларда Аллаһын һәр бир мөмин бәндәсинин һиссләри өз әксини тапыр. Һамымыз ирсән алдығымыз ҝүнаһдан әзијјәт чәкир, Аллаһы арзуладығымыз кими разы сала билмәјәндә руһдан дүшүрүк. Ағыр ҝүнаһа јол вермиш бәзи диндашларымыз һәтта елә фикирдә олур ки, илаһи әфв гапысы онларын үзүнә һәмишәлик бағлыдыр.

2. а) Зәбур 34:22 ајәси Јеһоваја сығынан ҝүнаһкара неҹә тәскинлик верә биләр? б) Бу мәгаләдә сөһбәт нәдән ҝедәҹәк? (« Ибрәт, јохса тимсал?» адлы чәрчивәјә бахын.)

2 Мүгәддәс Јазылар ҝөстәрир ки, ҝүнаһ ишләдән шәхс Јеһоваја сығынырса, өзүнү јејиб-битирмәјә ҝәрәк јохдур. (Зәбур 34:22 ајәсини охујун.) Елә исә ҝәлин нөвбәти суаллары арашдыраг: Јеһоваја сығынмаг вә ја пәнаһ ҝәтирмәк нә демәкдир? Јеһованын мәрһәмәт вә әфвинә наил олмаг үчүн инсан нә етмәлидир? Бу суалларын ҹавабыны Муса пејғәмбәр васитәсилә верилән сығынаҹаг шәһәрләр һаггында гануну тәһлил етмәклә тапаҹағыг. Дүздүр, Төврат чәрчивәсиндә верилән бу ганун ерамызын 33-ҹү илиндән етибарән гүввәдә дејил. Анҹаг унутмајаг ки, бу ганунун тәсисчиси Јеһова Аллаһ олуб. Буна ҝөрә дә, һәмин ганундан  Јараданымызын ҝүнаһа, ҝүнаһкара вә төвбәјә мүнасибәтини өјрәнмәк олар. Әввәлҹә ҝәлин ҝөрәк сығынаҹаг шәһәрләр һансы мәгсәдә хидмәт едирди.

«ӨЗҮНҮЗ ҮЧҮН СЫҒЫНАҸАГ ШӘҺӘРЛӘР АЈЫРЫН»

3. Исраилдә гәсдән адам өлдүрәнләр неҹә ҹәзаланырды?

3 Јеһованын вердији гануна әсасән, Исраилдә гәтл ҹидди ҝүнаһ сајылырды. Гәсдән гәтл төрәдәнләр мәрһумун ән јахын киши гоһуму, «интигамчысы» тәрәфиндән өлдүрүлүрдү (Сај. 35:19). Беләҹә, ҝүнаһсыз ган јердә галмыр, онун кәффарәси верилмиш олурду. Гатилин ҹәзасынын дәрһал верилмәси мәмләкәти мурдарлыгдан горујурду, белә ки, Јеһова бујурмушду: «Јашадығыныз торпағы мурдарламајын, чүнки төкүлән ган торпағы мурдар едир» (Сај. 35:33, 34).

4. Тәсадүфән адам өлдүрән инсанла бағлы һансы ганун вар иди?

4 Бәс әҝәр гәтл тәсадүфән баш верәрдисә, онда неҹә? Гәтл төрәдән јенә дә ҝүнаһкар билинирди, чүнки ҝүнаһсыз ган төкмүшдү (Јар. 9:5). Анҹаг белә адама рәһм ҝөстәрилирди. О, интигамчынын әлиндән гуртулмаг үчүн сығынаҹаг кими ајрылмыш алты шәһәрдән биринә гачыб ора сығына биләрди. О, баш каһинин өлүмүнә гәдәр бу шәһәрдә галмалы иди (Сај. 35:15, 28).

5. Сығынаҹаг шәһәрләр һаггында ганундан Јеһова барәдә нә исә өјрәнә биләрикми? Изаһ един.

5 Сығынаҹаг шәһәрләр ајырмаг Јеһова Аллаһын ҝөстәриши иди. О, халгын рәһбәри Јушәјә бујурмушду: «Исраиллиләрә белә де: “...Өзүнүз үчүн сығынаҹаг шәһәрләр ајырын”». Бу шәһәрләр хүсуси мәгсәдлә ајрылдығы үчүн мүгәддәс сајылырды (Јуш. 20:1, 2, 7, 8). Мадам ки, бу шәһәрләри ајырмағы Јеһова Өзү тапшырмышды, өзүмүздән соруша биләрик: бу ганун Јеһованын мәрһәмәти һаггында бизә даһа ҝениш анлајыш верә биләрми? Бу ганундан Јеһованын мәрһәмәтинә сығынмаг барәдә нә өјрәнә биләрик?

«ГОЈ О,.. ҺАЛ-ГӘЗИЈЈӘНИ ШӘҺӘР АҒСАГГАЛЛАРЫНА ДАНЫШСЫН»

6, 7. а) Ағсаггаллар тәсадүфән адам өлдүрән шәхсин ишинә неҹә бахырдылар? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Әлиндән хәта чыхан адамын мәсәләни ағсаггаллара данышмасы нәјә ҝөрә ваҹиб иди?

6 Тәсадүфән баш верән гәтл һадисәсиндән сонра әлиндән хәта чыхан адам сығынаҹаг шәһәрә гачыб һал-гәзијјәни шәһәр дарвазасында отуран ағсаггаллара данышмалы иди. Ағсаггаллар ону шәһәрә гәбул етмәли идиләр (Јуш. 20:4). Бир мүддәт сонра онлар һәмин адамы һадисә баш верән шәһәрин ағсаггалларынын јанына ҝөндәрмәли иди ки, иши арашдырсынлар. (Сајлар 35:24, 25 ајәләрини охујун.) Әҝәр сүбута јетирилсәјди ки, һадисә доғрудан да, тәсадүфән баш вериб, һадисәни төрәдән шәхс сығынаҹаг шәһәрә гајтарылырды.

7 Суал јарана биләр, мәсәләјә ағсаггалларын бахмасы нә дәрәҹәдә ваҹиб иди? Әввәла, ағсаггалларын вәзифәси иҹманын паклығыны горумаг иди. Икинҹиси, онлар тәсадүфән адам өлдүрәнин Јеһованын мәрһәмәтиндән фајдаланмасы үчүн лазыми тәдбирләр ҝөрүрдүләр. Бунунла бағлы бир Библија алими јазмышды ки, әлиндән хәта чыхан адам «ҝөстәришә бармагарасы бахыб өзүнү [ағсаггаллара] тәслим етмирдисә, һәјатыны тәһлүкәјә атмыш олурду. Интигамчы ону тутуб өлдүрәрдисә,.. ганы өз бојнунда галырды, чүнки Аллаһын тәгдим етдији хилас имканындан истифадә етмәмишди». Демәли, әлиндән хәта чыхан инсан үчүн көмәк гапысы ачыг иди, она, садәҹә бу көмәји гәбул етмәк галырды. Әҝәр о, сығынаҹаг шәһәрә гачмасајды, мәрһумун јахын гоһумунун ону өлдүрмәк ихтијары вар иди.

8, 9. Нә үчүн ҹидди ҝүнаһ ишләдән мәсиһи ағсаггаллардан көмәк истәмәлидир?

 8 Бу ҝүн дә ҹидди ҝүнаһа јол вермиш мәсиһи мәнән сағалмаг үчүн јығынҹагдакы ағсаггаллардан көмәк истәмәлидир. Бу, мүтләгдир. Илк нөвбәдә, она ҝөрә ки, бу, Аллаһын тәләбидир. Онун Кәламына әсасән, ҹидди ҝүнаһла бағлы мәсәләләрә ағсаггаллар бахмалыдыр (Јаг. 5:14—16). Икинҹи сәбәб ондан ибарәтдир ки, ҝүнаһкарын ағсаггаллара јахынлашмасы онун Аллаһы разы салмаг, ҝүнаһы тәкрарламамаг гәтијјәтини артырыр (Гал. 6:1; Ибр. 12:11). Үчүнҹүсү, ағсаггалларын вәзифәси виҹдан әзабы чәкән төвбәкара гәлб раһатлығы вермәк, ону Јеһованын мәрһәмәтинә инандырмагдыр. Онлар һәтта бунунла әлагәдар тәлим алырлар. Мүгәддәс Китабда ағсаггаллар «лејсандан сығынаҹаг» адланыр (Әшј. 32:1, 2). Мәҝәр бүтүн бунлар илаһи рәһмин алилијинин даһа бир ҝөстәриҹиси дејил?!

9 Ағсаггаллара јахынлашыб көмәк истәмәјин фајдасыны бир сыра баҹы-гардашымызын һадисәси ҝөстәрир. Мисал үчүн, Даниел адлы бир гардашымыз ҹидди ҝүнаһа јол вермиш, амма ағсаггаллара јахынлашмаға тәрәддүд едәрәк ҝүнаһыны ајларла ҝизләтмишди. Кечмиши хатырлајараг гардаш дејир: «Ҝүнаһымын үстүндән хејли вахт кечдији үчүн дүшүнүрдүм ки, ағсаггаллар даһа мәнә көмәк едә билмәз. Ејни заманда горха-горха јашајырдым ки, бирдән ҝүнаһымын үстү ачылар. Һәр дуаны Аллаһдан әфв диләмәклә башлајырдым». Нәһајәт бир ҝүн Даниел гардаш ағсаггаллардан көмәк истәди. О дејир: «Дүздүр, ағсаггаллара јахынлашмаға чох горхурдум. Амма буну едәндән сонра елә бил чијнимдән дағ ҝөтүрүлдү. Инди Јеһоваја сәрбәст дуа едә билирәм». Бу ҝүн Даниел гардашымыз Аллаһа тәмиз виҹданла хидмәт едир вә тәзәликҹә јығынҹаг хидмәтчиси тәјин олунуб.

«БУ ШӘҺӘРЛӘРДӘН БИРИНӘ» ГАЧСЫН

10. Тәсадүфән адам өлдүрән шәхс илаһи мәрһәмәтдән фајдаланмаг үчүн һансы гәти аддымы атмалы иди?

10 Тәсадүфән гәтл төрәдән инсан Јеһованын мәрһәмәтиндән фајдаланмаг үчүн вахт итирмәдән ән јахын сығынаҹаг шәһәрә  гачмалы иди. (Јушә 20:4 ајәсини охујун.) Тәрәддүд етмәјин јери дејилди: бу, өлүм-дирим мәсәләси иди. Сығынаҹаг шәһәрә гачмаг мүәјјән мәһрумијјәтләрлә бағлы иди. Мәсәлән, тәгсиркар шәхс ишиндән, доғма ев-ешијиндән аралы дүшүр, истәдији јерә ҝедиб-ҝәлмәк сәрбәстлијиндән мәһрум олурду, та баш каһинин өлүмүнә гәдәр * (Сај. 35:25). Амма, әслиндә, газандығы итирдикләринин јанында һеч нә иди, ахы сөһбәт онун һәјатындан ҝедирди. Әҝәр о, шәһәрдән чыхсајды, төкдүјү ҝүнаһсыз гана бөјүк һөрмәтсизлик ҝөстәрәр, үстәлик, өз һәјатыны тәһлүкәјә атарды.

11. Төвбә едән мәсиһи Јеһовадан мәрһәмәт ҝөрмәк үчүн һансы гәти аддымлары атмалыдыр?

11 Ҝүнаһындан төвбә едән мәсиһи дә Јеһованын мәрһәмәтиндән бәһрәләнмәк үчүн гәтијјәтли аддымлар атмалыдыр. О, ҝүнаһлы јолдан әл чәкмәли, һәм ағыр ҝүнаһдан, һәм дә ағыр ҝүнаһа ҝәтириб чыхаран кичик ҝүнаһлардан узаг дурмалыдыр. Һәвари Булус Коринфдәки мәсиһиләрин тимсалында һәгиги төвбәнин нә олдуғуну ҝөстәрмишди: «Инди ҝөрүн Аллаһа мәгбул кәдәр сизи неҹә һәрәкәтә ҝәтирди! Сиздә тәмизлик, һиддәт, Аллаһ горхусу, арзу, гејрәт вә ислаһ доғурду» (2 Кор. 7:10, 11). Ҝүнаһдан әл чәкмәк үчүн атдығымыз гәти аддымлар сүбут едир ки, биз Јеһова илә мүнасибәтимизә ҹидди јанашыр, Онун мәрһәмәтинин бөјүк имтијаз олдуғуну баша дүшүрүк.

12. Аллаһын мәрһәмәт сығынаҹағында галмаг истәјән мәсиһи даһа нә етмәлидир?

12 Әҝәр мәсиһи Аллаһын мәрһәмәт сығынаҹағында галмаг истәјирсә, о, ҝүнаһа сөвг едән шејләри гурбан вермәјә һазыр олмалыдыр (Мәт. 18:8, 9). Дост-танышларыныз сизи һарам әмәлләрә сөвг едирсә, онларла мүнасибәти кәсмәјә һазырсынызмы? Сизә ички мәсәләсиндә һәдди горумаг чәтиндирсә, сизи һәдди ашмаға сөвг едә биләҹәк вәзијјәтләрдән узаг дураҹагсынызмы? Мүбаризәниз натәмиз арзуларладырса, бу арзулары аловландыран филмләрдән, веб-сајтлардан, мәшғулијјәтләрдән јан ҝәзәҹәксинизми? Бу ҹүр гурбанлар Јеһова гаршысында тәмиз виҹданла мүгајисәдә һеч нәдир. Унутмајаг ки, мәсиһи үчүн Аллаһын түкәнмәз мәһәббәтини дујмаг гәдәр бөјүк хошбәхтлик, Онун достлуғуну итирмәк гәдәр исә ағыр итки ола билмәз! (Әшј. 54:7, 8).

«БУ ШӘҺӘРЛӘР... СЫҒЫНАҸАГ ЈЕРИ ОЛАҸАГ»

13. Нәјин сајәсиндә тәгсиркар өзүнү сығынаҹаг шәһәрдә тәһлүкәсиз һисс едирди?

13 Тәсадүфән адам өлдүрән шәхс сығынаҹаг шәһәрдә тәһлүкәсизликдә иди. Јеһова демишди ки, «бу шәһәрләр... сығынаҹаг јери олаҹаг» (Јуш. 20:2, 3). Орада тәгсиркар төрәтдији ишә ҝөрә јенидән мүһакимә олунмур, интигамчынын шәһәрә ҝириб ону гәтлә јетирмәсинә иҹазә верилмирди. Беләҹә, тәгсиркар гисас горхусу илә јашамырды. Шәһәрдә галдығы мүддәтдә о, Јеһованын мүдафиәси алтында олурду. Сығынаҹаг шәһәрләр һәбс дүшәрҝәси дејилди. Интигамчыдан гачанлар орада һамы кими ишләјир, ибадәт едир, ҹамаатын хејринә-шәринә јарајырдылар. Бир сөзлә, нормал, мәналы һәјат сүрүрдүләр.

Јеһованын әфвинә архајын олмалыјыг (14—16 абзаслара бахын)

14. Төвбә едән мәсиһи нәјә архајын олмалыдыр?

14 Ағыр ҝүнаһ ишләтмиш бәзи мәсиһиләр төвбә етсәләр дә, пешманчылыг дәрјасындан гуртула билмирләр. Бәзиләри һәтта фикирләшир ки, ҝүнаһ ләкәси онларын үстүндән һеч вахт силинмәјәҹәк, Јеһова һәр баханда бу ләкәни ҝөрәҹәк. Әҝәр бу һиссләр сизә дә танышдырса, билин ки, Јеһова сизи бағышлајыб. Онун рәһмәт ганады алтында өзүнүзү там тәһлүкәсиз һисс едә биләрсиниз. Јухарыда адыны чәкдијимиз Даниел  гардашын һадисәсинә гајыдаг. Ағсаггаллар она өјүд-нәсиһәт вермиш, виҹдан әзабындан гуртулмаға көмәк етмишдиләр. Гардаш дејир: «Елә бил, икинҹи дәфә дүнјаја ҝәлмишдим. Баша дүшдүм ки, бүтүн лазыми өлчүләр ҝөтүрүләндән сонра артыг өзүмү ҝүнаһкар һисс етмәјә әсасым јохдур. Јеһова бағышлајырса, бирдәфәлик бағышлајыр. Онун Кәламында јазылдығы кими, О, ҝүнаһ јүкүнү үстүмүздән ҝөтүрүб узаглара атыр ки, бир дә ону ҝөрмәјәк». Сығынаҹаг шәһәрә гачан тәгсиркар артыг «бирдән интигамчы ҝәлиб мәни өлдүрәр» горхусу илә јашамырды. Ејнилә, Јеһова бизим ҝүнаһымызы бағышлајыбса, артыг горхмамалыјыг ки, О, мәсәләни јенидән галдырыб бизи мүһакимә едәҹәк. (Зәбур 103:8—12 ајәләрини охујун.)

15, 16. Иса Мәсиһин фидјәси вә баш каһин вәзифәсини дашымасы бизи Аллаһын мәрһәмәтинә неҹә әмин едир?

15 Әслиндә, исраиллиләрлә мүгајисәдә бизим Аллаһын мәрһәмәтинә тәвәккүл етмәјә даһа әсаслы сәбәбләримиз вар. Һәвари Булус Аллаһа мүкәммәл шәкилдә итаәт едә билмәдији үчүн өзүнүн аҹиз олдуғуну етираф едәндән сонра демишди: «[Аллаһа] Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә шүкүрләр олсун!» (Ром. 7:25). Ҹисминдәки ҝүнаһла апардығы мүбаризәјә, кечмишдә етдији асиликләрә бахмајараг, һәвари Аллаһын ону фидјә әсасында бағышладығына әмин иди. Мәсиһин өдәдији фидјә бизим дә виҹданымызы тәмизләјир вә бизә гәлб раһатлығы верир (Ибр. 9:13, 14). Баш каһинимиз олдуғу үчүн «Иса онун васитәсилә Аллаһа јахынлашанлары тамамилә хилас едә биләр, чүнки о, һәмишә сағдыр вә онлардан өтрү һәмишә Аллаһа јалварыр» (Ибр. 7:24, 25). Кечмишдә баш каһинин иҹра етдији хидмәт исраиллиләри әмин едирди ки, Аллаһ онларын ҝүнаһларыны бағышлајыр. Бәс онда Мәсиһин баш каһин кими хидмәти бизи «дара дүшәндә Аллаһдан мәрһәмәт вә лүтф» ҝөрәҹәјимизә даһа чох әмин етмәмәлидирми?! (Ибр. 4:15, 16).

16 Јеһованын мәрһәмәтинә сығынмаг үчүн Мәсиһин гурбанлығына иман ҝәтирмәк лазымдыр. Фидјәјә тәкҹә үмумбәшәр әһәмијјәт дашыјан бир әнам кими бахмајын. Унутмајын ки, о, сизин үчүн дә верилиб (Гал. 2:20, 21). Өзүнүзү инандырын ки, фидјә шәхсән сизин ҝүнаһларынызын бағышланмасы үчүн өдәниб. О, шәхсән сизин гаршынызда әбәди һәјат гапысыны ачыр. Фидјә Јеһованын шәхсән сизә вердији һәдијјәдир.

17. Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһын мәрһәмәтинә сығынмаг сизә хошдур?

17 Сығынаҹаг шәһәрләр һаггында ганун Јеһованын мәрһәмәтинин тәҹәссүмүдүр. Бу гануну вермәклә Јеһова һәјатын мүгәддәс олдуғуну ҝөстәрмишди. Бу ганундан биз өјрәнирик ки, әсл төвбә неҹә олмалыдыр, ағсаггаллар јығынҹаға неҹә көмәк етмәлидир вә Аллаһ бизи бағышлајанда тамамилә бағышлајыр. Әмин олун ки, дүнјада Аллаһын мәрһәмәт сығынаҹағындан тәһлүкәсиз јер јохдур! (Зәб. 91:1, 2). Нөвбәти мәгаләдә исә сығынаҹаг шәһәрләр барәдә даһа әтрафлы арашдырыб ҝөрәҹәјик ки, биз Јеһованын әдаләт вә мәрһәмәтини неҹә өрнәк ҝөтүрә биләрик.

^ абз. 10 Јәһуди мәнбәләринә әсасән, тәгсиркарын һәјат јолдашы вә ушаглары, чох ҝүман ки, онун јанына, сығынаҹаг шәһәрә көчүрдү.