Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 10

Мәһәббәт вә миннәтдарлыг вәфтизә апаран јолдур

Мәһәббәт вә миннәтдарлыг вәфтизә апаран јолдур

«Вәфтиз олунмағыма нә мане олур?» (ҺӘВ. 8:36).

НӘҒМӘ 37 Јеһованы бүтүн гәлбинлә сев

ИҸМАЛ *

1, 2. Һәвариләрин ишләри 8:27—31, 35—38 ајәләринә әсасән, һәбәшистанлы мәмуру вәфтиз олунмаға нә тәшвиг етмишди?

ВӘФТИЗ олунуб Мәсиһин шаҝирди олмаг истәјирсиниз? Јеһоваја мәһәббәт вә етдикләринә гаршы миннәтдарлыг чохларыны бу аддымы атмаға тәшвиг едиб. Ҝәлин Һәбәшистан һөкмдарына хидмәт едән бир мәмурун һадисәсинә нәзәр салаг.

2 Һәбәшистанлы мәмур Мүгәддәс Јазылардан өјрәндијинә ујғун давранараг дәрһал вәфтиз олунду. (Һәвариләрин ишләри 8:27—31, 35—38 ајәләрини охујун.) Ону вәфтиз олунмаға нә тәшвиг етди? Ајдындыр ки, Аллаһын Кәламы онун үчүн дәјәрли иди, чүнки арабајла Јерусәлимдән Һәбәшистана гајыдаркән Әшија пејғәмбәрин китабыны охујурду. Филиплә данышаркән мәмурун үрәјиндә Иса Мәсиһин шәхсән онун үчүн етдикләринә ҝөрә миннәтдарлыг һисси ојанды. Бәс о, Јерусәлимә нәјә ҝөрә ҝетмишди? Ону ора апаран Јеһоваја севҝи иди. Буну һарадан билирик? Мәмур Јерусәлимә Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн ҝетмишди. О, өз дининдән ајрылыб, Аллаһа һәср олунмуш јеҝанә халга гошулмушду. Елә мәһз һәмин мәһәббәт — Јеһоваја мәһәббәт бу мәмуру диҝәр ваҹиб аддымы атмаға, вәфтиз олунуб Исанын шаҝирди олмаға тәшвиг етмишди (Мәт. 28:19).

3. Нәләр инсанын вәфтиз олунмасына мане ола биләр? (« Дахилән неҹә инсансыныз?» адлы чәрчивәјә бахын.)

3 Јеһоваја бәсләдијиниз мәһәббәт сизи вәфтиз олунмаға тәшвиг едә биләр. Лакин мәһәббәт бу аддымы атмағыныза мане дә ола биләр. Неҹә? Мәсәлән, иманыныза шәрик олмајан аилә үзвләринизи вә достларынызы о гәдәр севирсиниз ки, горхурсунуз вәфтиз олунсаныз, сизә гаршы мүнасибәтләри писләшәр  (Мәт. 10:37). Јахуд да Аллаһын нифрәт етдији вәрдишләрдән хошунуз ҝәлир вә онлардан гуртулмаг сизә чәтиндир (Зәб. 97:10). Бәлкә дә, ҝөзүнүзү ачандан јалан динлә әлагәли бајрамлары гејд едирсиниз вә һәмин бајрамларла бағлы хатирәләр сизә чох әзиздир. Буна ҝөрә дә Јеһованын севмәдији бу тәдбирләрә гатылмамаг сизә чәтин ҝәлир (1 Кор. 10:20, 21). Бу заман гәрар вермәлисиниз: «Мән кими, јахуд нәји даһа чох севирәм?»

КИМИ ДАҺА ЧОХ СЕВМӘЛИЈИК?

4. Инсаны вәфтиз олунмаға тәшвиг едән башлыҹа сәбәб һансыдыр?

4 Севдијиниз вә дәјәр вердијиниз чох шеј ола биләр. Мәсәлән, јәгин ки, Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башламаздан өнҹә дә Аллаһы севир, Онун разылығыны газанмаға чалышырдыныз. Даһа сонра Јеһованын Шаһидләри илә таныш олдунуз вә онларла вахт кечирмәк хошунуза ҝәлди. Амма бу, о демәк дејил ки, бу кими шејләр өзүнүзү Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунмаға тәшвиг едәҹәк. Инсаны вәфтизә тәшвиг едән башлыҹа сәбәб Јеһова Аллаһа мәһәббәтдир. Јеһованы һәр кәсдән вә һәр шејдән чох севсәниз, һеч ким вә һеч нә Она хидмәт етмәјинизә мане ола билмәјәҹәк. Јеһоваја мәһәббәт сизи вәфтиз олунмаға тәшвиг едәҹәк вә вәфтиздән сонра Она садиг галмағыныза көмәк едәҹәк.

5. Һансы суаллары арашдыраҹағыг?

5 Иса Мәсиһ демишди ки, биз Јеһованы бүтүн гәлбимиз, бүтүн варлығымыз, бүтүн ағлымыз вә вар ҝүҹүмүзлә севмәлијик (Марк 12:30). Јеһоваја бу ҹүр дәрин мәһәббәт вә һөрмәт бәсләмәји неҹә өјрәнмәк олар? Јеһованын бизи нә гәдәр чох севдији һагда дүшүнсәк, биз дә Ону севәҹәјик (1 Јәһ. 4:19). Гәлбиниздә Јеһоваја севҝинин јаранмасы сиздә даһа һансы һиссләри доғураҹаг вә бу сизи нәјә тәшвиг едәҹәк? *

6. Ромалылара 1:20 ајәсинә әсасән, Јеһова һагда өјрәнмәјин бир үсулу һансыдыр?

6 Јеһова һагда Онун јаратдыгларындан өјрәнин. (Ромалылара 1:20 ајәсини охујун; Вәһј 4:11.) Јеһованын јаратдығы биткиләрә, һејванлара нәзәр салын, ҝөрүн онлары неҹә һикмәтлә јарадыб. Инсан бәдәнинин неҹә мөһтәшәм јарадылдығы барәдә нәләрисә өјрәнмәјә чалышын (Зәб. 139:14). Јеһованын јаратдығы ҝүнәшдә нә гәдәр енержинин олдуғуну бир тәсәввүр един, һәлә нәзәрә алын ки, бу, Онун јаратдығы милјардларла улдуздан јалныз биридир * (Әшј. 40:26). Бунлары етсәниз, Она еһтирамыныз артаҹаг. Аллаһын һикмәтли вә гүдрәтли олдуғуну билмәк Онунла достлуғунузун тәмәл дашларындан јалныз биридир. Јеһоваја сарсылмаз мәһәббәт јетишдирмәк үчүн Онун һагда даһа чох өјрәнмәлисиниз.

7. Јеһованы дәрин мәһәббәтлә севмәк үчүн нәјә әмин олмалысыныз?

7 Јеһованын сизә дәјәр вердијинә әмин олмалысыныз. Јерин-ҝөјүн саһибинин сизә нәзәр салдығына, сизи севдијинә инанмаг чәтиндир? Онда унутмајын ки, Јеһова «һеч биримиздән узаг дејил» (Һәв. 17:26—28). О, «үрәкләри арашдырыр». Давуд падшаһ оғлу Сүлејмана демишди: «Ону ахтарсан, тапаҹагсан». Јеһова да сизә белә бир вәд верир (1 Салн. 28:9). Әслиндә, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјинизә сәбәб дә Јеһованын сизи Өзүнә ҹәлб етмәсидир, О  дејир: «Сәни Өзүмә тәрәф чәкдим» (Әрм. 31:3). Јеһованын сизин үчүн етдикләри барәдә даһа чох өјрәндикҹә, Она олан мәһәббәтиниз дә бир о гәдәр артаҹаг.

8. Јеһованын мәһәббәтинә неҹә гаршылыг верә биләрсиниз?

8 Јеһованын мәһәббәтинә гаршылыг вермәјин бир јолу дуа васитәсилә Онунла данышмагдыр. Дәрдинизи бөлүшдүкҹә вә сизин үчүн етдији шејләрә ҝөрә миннәтдарлыг билдирдикҹә Она мәһәббәтиниз артаҹаг. Дуаларыныза ҹаваб алдыгҹа араныздакы достлуг мөһкәмләнәҹәк (Зәб. 116:1). Јеһованын сизи анладығына әмин олаҹагсыныз. Амма Јеһоваја даһа јахын олмаг үчүн Онун дүшүнҹә тәрзинә бәләд олмалысыныз. Һәмчинин сиздән нә ҝөзләдијини билмәлисиниз. Бу биликләрә саһиб олмағын јеҝанә јолу Онун Кәламыны, Мүгәддәс Китабы мүталиә етмәкдир.

Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк Аллаһа јахын олмағын вә Онун бизә нә бујурдуғуну билмәјин ән ҝөзәл јолудур (9-ҹу абзаса бахын) *

9. Мүгәддәс Китаба дәјәр вердијинизи неҹә ҝөстәрә биләрсиниз?

9 Аллаһын Кәламына дәјәр вермәји өјрәнин. Јеһова вә Онун нијјәти һагда һәгигәт јалныз Мүгәддәс Китабда јазылыб. Мүгәддәс Китаба дәјәр вердијинизи ону һәр ҝүн охумагла, Мүгәддәс Китаб дәрсләринә габагҹадан һазырлашмагла вә өјрәндикләринизә әмәл етмәклә ҝөстәрирсиниз (Зәб. 119:97, 99; Јәһ. 17:17). Бәс Мүгәддәс Китабы мүталиә етмәк үчүн ҹәдвәлиниз вар? Ҹәдвәлә риајәт едәрәк Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охујурсунуз?

10. Мүгәддәс Китабы хүсуси едән амилләрдән бири һансыдыр?

10 Мүгәддәс Китабы хүсуси едән амилләрдән бири орада Исаны шәхсән ҝөрмүш инсанларын вердији мәлуматларын олмасыдыр. Мүгәддәс Китаб Исанын сизин үчүн етдикләринин дәгигликлә гејд олундуғу јеҝанә китабдыр. Иса Мәсиһ һагда даһа чох өјрәндикҹә, онунла дост олмаг истәјәҹәксиниз.

11. Јеһованы севмәји неҹә өјрәнә биләрсиниз?

11 Иса Мәсиһи севмәји өјрәнин. Беләҹә, Јеһоваја севҝиниз артаҹаг. Чүнки Иса Мәсиһ Атасынын хүсусијјәтләрини мүкәммәл шәкилдә әкс етдирир (Јәһ. 14:9). Одур ки, Мәсиһ һагда нә гәдәр чох өјрәнсәниз,  Јеһованы бир о гәдәр јахшы таныјаҹагсыныз вә севәҹәксиниз. Башгаларынын һәгарәтлә јанашдығы кәсләрә — јохсуллара, хәстәләрә вә зәифләрә Исанын неҹә ҹан јандырдығыны јадыныза салын. Һәмчинин онун сизә неҹә ҝөзәл мәсләһәтләр вердији вә онлара әмәл етмәјин һәјатынызы неҹә јахшылыға доғру дәјишдији һагда дүшүнүн (Мәт. 5:1—11; 7:24—27).

12. Иса Мәсиһ һагда өјрәнмәк сиздә һансы истәји ојада биләр?

12 Иса Мәсиһин ҝүнаһларымызын бағышланмасы үчүн вердији гурбан барәдә дәриндән дүшүнмәк она олан севҝинизи артыраҹаг (Мәт. 20:28). Мәсиһин сизин уғрунузда өлдүјүнү дәрк едәндә сиз төвбә етмәк вә Аллаһын әфвинә сығынмаг истәјәҹәксиниз (Һәв. 3:19, 20; 1 Јәһ. 1:9). Иса Мәсиһә вә Јеһоваја дујдуғунуз мәһәббәт сизи онлары севән инсанлара јахын олмаға тәшвиг едәҹәк.

13. Јеһова сизә нә бәхш едиб?

13 Јеһованын аиләсини севмәји өјрәнин. Иманыныза шәрик олмајан аилә үзвләриниз вә кечмиш достларыныз нәјә ҝөрә өзүнүзү Јеһоваја һәср етмәк истәдијинизи баша дүшмәјә биләр. Һәтта сизә гаршы чыха биләрләр. Јеһова сизә бу чәтинликләрә синә ҝәрмәјә көмәк етмәк үчүн баҹы-гардашлардан ибарәт руһани аилә бәхш едиб. Бу руһани аиләјә бағлы галсаныз, еһтијаҹ дујдуғунуз севҝи вә гајғыны тапаҹагсыныз (Марк 10:29, 30; Ибр. 10:24, 25). Бәлкә дә, бир ҝүн аилә үзвләриниз дә Јеһоваја хидмәт етмәјә вә Онун нормаларына итаәт етмәјә башлајаҹаг (1 Бут. 2:12).

14. 1 Јәһја 5:3 ајәсинә әсасән, Јеһованын нормалары һагда нә дејәрдиниз?

14 Јеһованын нормаларыны севмәји вә онлара әмәл етмәји өјрәнин. Јеһованы танымаздан өнҹә, ола билсин, өз гајда-ганунларыныз вар иди. Лакин инди сиз Јеһованын гајда-ганунларынын нә гәдәр үстүн олдуғуну ҝөрүрсүнүз (Зәб. 1:1—3; 1 Јәһја 5:3 ајәсини охујун). Мәсәлән, ҝөтүрәк Мүгәддәс Китабда әрләр, арвадлар, валидејнләр вә ушаглар үчүн олан мәсләһәтләри (Ефес. 5:22—6:4). Бу мәсләһәтләрә әмәл етмәк аиләниздә мүсбәт дәјишикликләрә сәбәб олуб? Дост сечими илә бағлы ҝөстәришләри тәтбиг етмәк сиздә јахшы вәрдишләр јарадыб? Инди даһа хошбәхтсиниз? (Мәс. 13:20; 1 Кор. 15:33, һаш.). Чох јәгин ки, бу суаллара «бәли» дејә ҹаваб вердиниз.

15. Мүгәддәс Китаб принсипләрини неҹә тәтбиг едәҹәјинизи билмәјәндә нә едә биләрсиниз?

15 Ола билсин, бәзән Мүгәддәс Китаб принсипләрини неҹә тәтбиг етмәји билмирсиниз. Буна ҝөрә дә Јеһова јахшыны писдән ајырмағыныз үчүн тәшкилаты васитәсилә Мүгәддәс Китаба әсасланан вәсаитләр тәгдим едир (Ибр. 5:13, 14). Бу вәсаитләри охујуб арашдыранда Мүгәддәс Китаб принсипләринин нә гәдәр практики олдуғуну вә онлары һәјатынызын һансы саһәсиндә тәтбиг едә биләҹәјинизи ҝөрәҹәксиниз.

16. Јеһова халгыны неҹә тәшкил едиб?

16 Јеһованын тәшкилатыны севмәји вә дәстәкләмәји өјрәнин. Јеһова халгыны јығынҹаглар шәклиндә тәшкил едиб вә Иса Мәсиһ бу јығынҹагларын башыдыр (Ефес. 1:22; 5:23). Иса Мәсиһ бу ҝүн һәјата кечирмәк истәдији иши апармалары үчүн мәсһ олунмуш мәсиһиләрдән ибарәт кичик бир груп тәјин едиб. «Садиг вә ағыллы нөкәр» адланан бу групун үзәринә сизин Јеһоваја јахынлашмағыныза, Онунла мүнасибәтләринизи горумағыныза көмәк етмәк мәсулијјәти дүшүр (Мәт. 24:45—47). Һәмчинин садиг нөкәр тәләбләрә ҹаваб верән гардашларын ағсаггал тәјин олунмасынын гејдинә галыр. Ағсаггаллар сизин руһани рифаһыныз  үчүн чалышыр (Әшј. 32:1, 2; Ибр. 13:17; 1 Бут. 5:2, 3). Онлар сиздән өтрү әлләриндән ҝәләни етмәјә, сизә тәсәлли вермәјә вә Јеһоваја даһа да јахын олмағыныза көмәк етмәјә һазырдылар. Лакин онларын сизин үчүн едә биләҹәји ән ваҹиб шеј Јеһова һагда өјрәнмәјинизә көмәк етмәләридир (Ефес. 4:11—13).

17. Ромалылара 10:10, 13, 14 ајәләринә әсасән, нә үчүн инсанлара Јеһова һагда данышырыг?

17 Башгаларына Јеһованы севмәји өјрәдин. Иса Мәсиһ давамчыларына тапшырмышды ки, инсанлара Јеһова һагда өјрәтсинләр (Мәт. 28:19, 20). Бу әмрә борҹ һиссиндән ирәли ҝәләрәк дә әмәл етмәк олар. Амма Јеһоваја мәһәббәтиниз атдыгҹа һәвари Бутрус вә Јәһја кими дүшүнәҹәксиниз. Онлар демишди: «Биз ҝөрдүјүмүз вә ешитдијимиз шејләр барәсиндә данышмаја билмәрик» (Һәв. 4:20). Чох аз шеј тапылар ки, кимәсә Јеһованы севмәји өјрәтмәк гәдәр севинҹ бәхш етсин. Тәсәввүр етмәк олар, мүждәчи Филип һәбәшистанлы мәмура Аллаһын Кәламындакы һәгигәти өјрәниб вәфтиз олунмаға көмәк едәндә нә гәдәр севинмишди! Филипдән өрнәк алыб Иса Мәсиһин тәблиғ етмәк әмринә әмәл едәндә сиз дә Јеһованын Шаһиди олмаг истәдијинизи ҝөстәрирсиниз. (Ромалылара 10:10, 13, 14 ајәләрини охујун.) Онда сиз дә һәбәшистанлы мәмур кими дејәҹәксиниз: «Вәфтиз олунмағыма нә мане олур?» (Һәв. 8:36).

18. Нөвбәти мәгаләдә һансы суаллара ҹаваб тапаҹагсыныз?

18 Вәфтиз олунмаг гәрарыны верәндә һәјатынызын ән ваҹиб аддымыны атмыш олаҹагсыныз. Бу, чох ҹидди аддымдыр, она ҝөрә дә вәфтизин мәнасы һагда јахшы-јахшы дүшүнмәлисиниз. Бәс вәфтизлә бағлы нәләри билмәлисиниз? Вәфтиздән өнҹә вә сонра һансы аддымлары атмалысыныз? Нөвбәти мәгаләдә бу суаллара ҹаваб тапаҹагсыныз.

НӘҒМӘ 2 Јеһовадыр исмин

^ абз. 5 Бәзиләри Јеһованы севсә дә, Онун Шаһиди кими вәфтиз олунмаға һазыр олуб-олмадығына гәрар верә билмир. Ола билсин, сиз дә тәрәддүд ичиндәсиниз. Мәгаләдә арашдырылан бәзи практики мәсләһәтләрә әмәл етмәк сизи вәфтиз олунмаға тәшвиг едә биләр.

^ абз. 5 Һәр кәс фәргли олдуғуна ҝөрә бу мәгаләдә тәгдим олунан мәсләһәтләри, ола билсин, һәрә мүхтәлиф ардыҹыллыгла тәтбиг етсин.

^ абз. 6 «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб» (рус.) вә «Һәјат неҹә јараныб?» адлы брошүрләрдә диҝәр нүмунәләр дә вар.

^ абз. 61 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Бир баҹы базарлыг едән заман сатыҹыја буклет верир.