Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 18

Мәсиһи јығынҹағында мәһәббәт вә әдаләт

Мәсиһи јығынҹағында мәһәббәт вә әдаләт

«Бир-биринизин јүкүнү дашыјын, бу јолла сиз Мәсиһин ганунуну иҹра едәҹәксиниз» (ГАЛ. 6:2).

НӘҒМӘ 12 Уҹа Аллаһ Јеһова

ИҸМАЛ *

1. Нәјә әмин ола биләрик?

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ хидмәтчиләрини һәмишә севиб, севир вә севәҹәк. Мәһәббәтлә јанашы әдаләт дә Онун сифәтләриндәндир (Зәб. 33:5). Одур ки, ики шејә әмин ола биләрик: 1) хидмәтчиләринин һагсызлыгла үзләшдијини ҝөрмәк Она әзаб верир; 2) О, һагг-әдаләтин бәргәрар олаҹағына сөз верир. Бу силсиләнин илк мәгаләсиндән * өјрәндик ки, Јеһованын Муса пејғәмбәр васитәсилә исраиллиләрә вердији Ганун мәһәббәт үзәриндә гурулмушду. Ганунда О, һәр кәсә гаршы, хүсусилә дә өзләрини мүдафиә едә билмәјәнләрә гаршы әдаләтли олмаға сәсләјирди (Ган. 10:18). Бәли, Мусаја верилән Ганундан хидмәтчиләринин Јеһова үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғу ҝөрүнүр.

2. Һансы суаллары арашдыраҹағыг?

2 Јеһованын Мусаја вердији Ганун ерамызын 33-ҹү илиндә мәсиһи јығынҹағы јарананда гүввәдән дүшдү. Бәс бу, мәсиһиләрин мәһәббәт вә әдаләт үзәриндә гурулан ганунун мүдафиәсиндән мәһрум олдуглары демәк иди? Әлбәттә ки, јох! Мәсиһиләрә јени бир ганун верилди. Мәгаләдә илк өнҹә бу јени ганун һагда мәлумат верилир. Даһа сонра нөвбәти үч суалын ҹавабы арашдырылыр: «Ганунун мәһәббәт үзәриндә гурулдуғуну нәјин әсасында дејә биләрик? Ганунун әдаләтә сәсләдијини нә ҝөстәрир? Ганунун табелијиндә олан сәлаһијјәт саһибләри башгалары илә неҹә рәфтар етмәлидир?»

МӘСИҺИН ГАНУНУ

3. Галатијалылара 6:2 ајәсиндә бәһс олунан Мәсиһин ганунуна нәләр дахилдир?

3 Галатијалылара 6:2 ајәсини охујун. Мәсиһиләр Мәсиһин ганунунун табелији алтындадыр. Иса Мәсиһ давамчылары үчүн ганунлар топлусу тәртиб   етмәјиб, амма онлара һәјатда рәһбәр тутаҹаглары ҝөстәришләр, әмрләр вә принсипләр вериб. Мәсиһин ганунуна онун өјрәтдији бүтүн тәлимләр дахилдир. Ҝәлин бу гануну даһа дәриндән арашдыраг.

4, 5. Мәсиһ һансы үсулларла вә нә заман тәлим верирди?

4 Иса Мәсиһ һансы үсулларла тәлим верирди? Илк нөвбәдә, сөзләри илә. Исанын кәлмәләри бөјүк ҝүҹә малик иди, чүнки о, Аллаһ һаггында һәгигәт, һәјатын әсл мәнасы вә Аллаһын Падшаһлығынын бәшәријјәтин әзабларына сон гојаҹағы барәдә данышырды (Лука 24:19). Иса Мәсиһ һәмчинин әмәлләри илә тәлим верирди. О, һәјат тәрзи илә давамчыларына неҹә јашамалы олдугларыны ҝөстәрмишди (Јәһ. 13:15).

5 Иса Мәсиһ нә вахт тәлим вериб? Јер үзүндә хидмәт едән заман (Мәт. 4:23). О һәмчинин дириләндән гыса мүддәт сонра да давамчыларына тәлим вермишди. Мәсәлән, тәхминән 500-дән чох шаҝирдинә ҝөрүнәрәк онлара шаҝирд һазырламағы тапшырмышды (Мәт. 28:19, 20; 1 Кор. 15:6). Ҝөјә гајыдандан сонра да, јығынҹағын башы кими шаҝирдләринә тәлим вермәјә давам етди. Мисал үчүн, ерамызын 96-ҹы илиндә Мәсиһ һәвари Јәһјаја мәсһ олунмуш мәсиһиләри руһландырмағы вә онлара мәсләһәт вермәји бујурду (Кол. 1:18; Вәһј 1:1).

6, 7. а) Мәсиһин тәлимләри һарада гејд олунуб? б) Мәсиһин ганунуна неҹә табе олуруг?

6 Мәсиһин тәлимләри һарада гејд олунуб? Инҹилин дөрд Мүждәсиндә Иса Мәсиһин јер үзүндә оларкән сөјләдикләри вә етдикләри гәләмә алыныб. Инҹилин диҝәр бөлмәләри дә бизә Мәсиһин дүшүнҹә тәрзинә саһиб олмаға көмәк едир. Бу бөлмәләр Мәсиһин дүшүнҹәсинә саһиб олан вә мүгәддәс руһдан илһам алан шәхсләр тәрәфиндән гәләмә алыныб (1 Кор. 2:16).

7 Дәрс. Иса Мәсиһин тәлимләри һәјатымызын бүтүн саһәләрини әһатә едир. Одур ки, Мәсиһин гануну евдә, ишдә, мәктәбдә вә јығынҹагда давранышымыза тәсир едир. Мүгәддәс Китабын Инҹил һиссәсини охујуб үзәриндә дүшүнмәклә бу гануну өјрәнирик. Орада јазылан ҝөстәришләрә, әмрләрә вә принсипләрә  ујғун јашамагла исә бу гануна табе олуруг. Мәсиһин ганунуна табе олмагла биз онун өјрәтдикләринин мәнбәји олан мәһәббәтли Аллаһымыз Јеһоваја табе олуруг (Јәһ. 8:28).

МӘҺӘББӘТ ҮЗӘРИНДӘ ГУРУЛАН ГАНУН

8. Мәсиһин гануну һансы тәмәл үзәриндә гурулуб?

8 Мөһкәм тәмәл үзәриндә тикилмиш евдә јашајанлар өзләрини тәһлүкәсизликдә һисс едир. Ејнилә, мөһкәм тәмәл үзәриндә гурулан гануна ујғун јашајанлар да, өзләрини тәһлүкәсизликдә һисс едир. Мәсиһин гануну ән мүкәммәл тәмәл үзәриндә, мәһәббәт үзәриндә гурулуб. Буну нәјин әсасында дејә биләрик?

Инсанларла мәһәббәтлә даврананда Мәсиһин ганунуна итаәт етмиш олуруг (9—14 абзаслара бахын) *

9, 10. Иса Мәсиһин һәр шеји мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк етдијини нә ҝөстәрир вә биз ону неҹә тәглид едә биләрик?

9 Биринҹиси, Иса Мәсиһ һәр шеји мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк едирди. Мәрһәмәт, шәфгәт кими һиссләр мәһәббәтин тәҹәссүмүдүр. Исанын инсанлара јазығы ҝәлирди, она ҝөрә дә ҹамаата тәлим верир, хәстәләри сағалдыр, аҹлары дојурур, өлүләри дирилдирди (Мәт. 14:14; 15:32—38; Марк 6:34; Лука 7:11—15). Бүтүн бунлар онун вахтыны вә ҝүҹүнү алса да, Иса бөјүк мәмнунијјәтлә башгаларынын еһтијаҹыны өзүнүнкүндән үстүн тутурду. Онун мәһәббәтинин ән бөјүк тәзаһүрү исә һәјатыны инсанларын уғрунда фәда етмәси иди (Јәһ. 15:13).

10 Дәрс. Башгаларынын еһтијаҹыны өзүмүзүнкүндән үстүн тутмагла, һәмчинин әразимиздәки инсанлара шәфгәт ҝөстәрмәји өјрәнмәклә Мәсиһи тәглид едә биләрик. Шәфгәтдән ирәли ҝәләрәк инсанлара хош хәбәри тәблиғ едәндә вә тәлим верәндә Мәсиһин ганунуна итаәт етмиш олуруг.

11, 12. а) Јеһованын Өз хидмәтчиләрини дәјәрләндирдији нәдән ҝөрүнүр? б) Јеһованын мәһәббәтини неҹә тәглид едә биләрик?

11 Икинҹиси, Иса Мәсиһ Атасынын мәһәббәтини әјан едирди. Јер үзүндәки хидмәти заманы Иса ҝөстәрмишди ки, Јеһова Өз хидмәтчиләрини чох дәјәрләндирир. О буну мүхтәлиф јолларла ҝөстәрмишди. Мәсәлән, Иса Мәсиһ һәр биримизин сәмави Атамыз үчүн гијмәтли олдуғуну вурғуламышды (Мәт. 10:31). Јеһова ҝүнаһкарларын төвбә едиб јығынҹаға гајытмасыны бөјүк сәбирсизликлә ҝөзләјир (Лука 15:7, 10). О, Оғлуну бизим уғрумузда гурбан вермәклә бизә дујдуғу мәһәббәти исбат едиб (Јәһ. 3:16).

12 Дәрс. Јеһованын мәһәббәтини неҹә тәглид едә биләрик? (Ефес. 5:1, 2). Диндашларымызын һәр бири бизим үчүн чох дәјәрлидир вә Јеһоваја ҝери дөнән «итмиш гојун»лары гаршыламаг бизә чох хошдур (Зәб. 119:176). Баҹы-гардашларымыза, хүсусилә дә көмәјимизә еһтијаҹ дујанлара вахтымызы вә ҝүҹүмүзү сәрф етмәклә онлары севдијимизи исбат едирик (1 Јәһ. 3:17). Инсанлара мәһәббәт ҝөстәрәндә Мәсиһин ганунуна итаәт етмиш олуруг.

13, 14. а) Јәһја 13:34, 35 ајәләринә әсасән, Иса Мәсиһ давамчыларына һансы әмри вермишди вә нәјә ҝөрә бу, јени әмрдир? б) Биз јени әмрә неҹә итаәт едә биләрик?

13 Үчүнҹүсү, Иса Мәсиһ давамчыларына фәдакар мәһәббәт ҝөстәрмәји әмр етди. (Јәһја 13:34, 35 ајәләрини охујун.) Мәсиһин бу әмри јени иди, чүнки, Аллаһын исраиллиләрә вердији Ганунда бу ҹүр мәһәббәт ҝөстәрмәк, јәни диндашларымызы Мәсиһ бизи севдији кими севмәк тәләб олунмурду. Бунун үчүн фәдакар мәһәббәт ҝөстәрмәк ҝәрәкдир *. Биз баҹы-гардашларымызы һәтта өзүмүздән дә артыг севмәлијик. Онлары о гәдәр чох севмәлијик ки, һәтта Мәсиһ кими онларын уғрунда ҹанымыздан белә кечмәјә һазыр олмалыјыг.

 14 Дәрс. Јени әмрә неҹә итаәт едә биләрик? Садә сөзлә десәк, баҹы-гардашларымыз үчүн гурбанлар вермәклә. Биз тәкҹә һәјатымыздан кечәҹәк гәдәр бөјүк гурбанлар вермәјә јох, еләҹә дә кичик гурбанлар вермәјә һазырыг. Мәсәлән, јашлы баҹы-гардашлары јығынҹаға ҝәтирмәк үчүн јолумузу онларын евиндән саланда, јахуд диндашларымызын көнлүнү хош етмәк үчүн севдијимиз нәдәнсә кечәндә вә ја иш мәзунијјәтимизи тәбии фәлакәтдән зәрәрчәкәнләрә јардым ишинә көмәјә ајыранда Мәсиһин ганунуна итаәт етдијимизи ҝөстәририк. Беләҹә, јығынҹагдакы һәр бир кәсин өзүнү етибарлы әлләрдә һисс етмәсинә көмәк едәҹәјик.

ӘДАЛӘТӘ СӘСЛӘЈӘН ГАНУН

15—17. а) Иса Мәсиһин давранышы онун әдаләтли олдуғуну неҹә ҝөстәрир? б) Мәсиһи неҹә тәглид едә биләрик?

15 Мүгәддәс Китабда истифадә олунан «әдаләт» сөзү Аллаһын дүзҝүн һесаб етдији кими давранмаг вә буну гәрәзсиз шәкилдә етмәк мәнасыны верир. Нә үчүн дејә биләрик ки, Мәсиһин гануну әдаләтә сәсләјир?

Иса Мәсиһ һәр бир гадына, һәтта башгаларынын пис мүнасибәт бәсләдији гадынлара гаршы һөрмәтҹил вә меһрибан иди (16-ҹы абзаса бахын) *

16 Илк нөвбәдә, ҝәлин ҝөрәк Иса Мәсиһин давранышы онун әдаләтли олдуғуну неҹә ҝөстәрир. Онун дөврүндә јәһуди дин хадимләри гејри-јәһудиләрә нифрәт едир, дини тәһсили олмајан јәһудиләрә јухарыдан ашағы бахыр, гадынлара һөрмәтсиз јанашырдылар. Иса Мәсиһ исә һәр кәсә гаршы әдаләтли вә гәрәзсиз иди. Она иман едән гејри-јәһудиләрә дә давамчысы олмаға изин верирди (Мәт. 8:5—10, 13). О, һеч кәсә фәрг гојмадан һәм варлыја, һәм дә касыба тәблиғ едирди (Мәт. 11:5; Лука 19:2, 9). Иса һеч вахт гадынлара гаршы кобудлуг етмир, онлары алчалтмырды. Әксинә, һәр бир гадына, һәтта башгаларынын пис мүнасибәт бәсләдији гадынлара гаршы һөрмәтҹил вә меһрибан иди (Лука 7:37—39, 44—50).

17 Дәрс. Инсанлара гәрәзсиз јанашмагла, һәмчинин сосиал статусундан вә дининдән асылы олмајараг, бизи динләмәјә һазыр олан һәр кәсә тәблиғ етмәклә Мәсиһи тәглид едә биләрик. Исадан өрнәк алан мәсиһи кишиләр гадынлара һөрмәт едир. Бүтүн бу шејләр Мәсиһин ганунуна итаәт етдијимизи ҝөстәрир.

18, 19. Иса Мәсиһ әдаләтлә бағлы нә өјрәдирди вә онун тәлимләриндән һансы дәрси ҝөтүрүрүк?

18 Икинҹиси, ҝәлин Иса Мәсиһин әдаләтли олмагла бағлы өјрәтдикләри барәдә дүшүнәк. О, давамчыларына башгалары илә әдаләтлә давранмаға көмәк едәҹәк принсипләр вермишди. Мәсәлән, гызыл ганун (Мәт. 7:12). Һәр кәс өзүнә гаршы әдаләтли мүнасибәт ҝөзләјир. Она ҝөрә дә биз инсанларла әдаләтлә давранмалыјыг. Бу, гаршы тәрәфи дә бизимлә белә давранмаға тәшвиг едә биләр. Бәс әҝәр бизә гаршы һагсызлыг олунубса, онда неҹә? Иса Мәсиһ давамчыларына өјрәдирди ки, Јеһова Аллаһын «ҝеҹә-ҝүндүз имдад диләјән сечилмишләри үчүн әдаләти бәрпа» едәҹәјинә ҝүвәнсинләр (Лука 18:6, 7). Онун бу сөзләри бир нөв вәд иди: әдаләтли Аллаһымыз ахырзаманда үзләшдијимиз сынаглардан аҝаһдыр вә лазым билдији вахтда әдаләти бәргәрар едәҹәк (2 Салон. 1:6).

19 Дәрс. Иса Мәсиһин өјрәтдији принсипләрә ујғун даврананда башгаларына гаршы әдаләтли давранмыш олуруг. Әҝәр биз Шејтан дүнјасында һагсызлығын гурбаны олмушугса, Јеһованын әдаләти бәрпа едәҹәјини билмәк бизә тәсәлли ола биләр.

СӘЛАҺИЈЈӘТ САҺИБЛӘРИ БАШГАЛАРЫ ИЛӘ НЕҸӘ РӘФТАР ЕТМӘЛИДИР?

20, 21. а) Сәлаһијјәт саһибләри башгалары илә неҹә рәфтар етмәлидир? б) Әрләр фәдакар мәһәббәти неҹә тәзаһүр етдирә биләр, бәс аталар өвладлары илә неҹә давранмалыдыр?

20 Мәсиһин ганунунун табелијиндә олан сәлаһијјәт саһибләри башгалары илә неҹә давранмалыдыр?  Ганунун әсасында мәһәббәт дурдуғу үчүн сәлаһијјәт дашыјан шәхсләр табелијиндә оланларла һөрмәтҹил вә мәһәббәтлә давранмалыдыр. Онлар унутмамалыдыр ки, Иса Мәсиһин гојдуғу јол мәһәббәт јолудур.

21 Аиләдә. Әр арвадыны Мәсиһ јығынҹағы севдији кими севмәлидир (Ефес. 5:25, 28, 29). Әр арвадынын еһтијаҹыны вә марагларыны өзүнүнкүндән үстүн тутараг Мәсиһин фәдакар мәһәббәтини тәглид етмәлидир. Бәзи кишиләр үчүн бу ҹүр мәһәббәт ҝөстәрмәк чәтин ола биләр. Ола билсин, онлар башгалары илә әдаләтлә вә мәһәббәтлә давранмаға өнәм верилмәјән мүһитдә бөјүјүбләр. Пис вәрдишләри тәрҝитмәк онлара чәтин ҝәлә биләр, лакин Мәсиһин ганунуна итаәт етмәкдән өтрү онлар бу ҹүр дәјишикликләр етмәлидир. Фәдакар мәһәббәт тәзаһүр етдирән әр арвадынын һөрмәтини газаныр. Өвладларыны һәгигәтән чох севән ата һеч вахт сөздә вә әмәлдә онлары инҹитмәјәҹәк (Ефес. 4:31). Әксинә, мәһәббәтини вә онлардан разы олдуғуну билдирәҹәк ки, ушаглары өзләрини гајғы әһатәсиндә һисс етсинләр. Белә ата ушагларынын мәһәббәтини вә етибарыны газаныр.

22. 1 Бутрус 5:1—3 ајәләринә әсасән, «сүрү» кимә мәхсусдур вә сүрүјә һансы мүнасибәт ҝөстәрилмәлидир?

22 Јығынҹагда. Ағсаггаллар «сүрүнүн» онлара мәхсус олмадығыны јадда сахламалыдыр (Јәһ. 10:16; 1 Бутрус 5:1—3 ајәләрини охујун). «Аллаһын сизә әманәт етдији сүрү», «Аллаһ гаршысында» вә «Аллаһын әманәти» ифадәләри ағсаггаллара сүрүнүн Јеһоваја мәхсус олдуғуну хатырладыр. Јеһова Аллаһ Өз хидмәтчиләринә гаршы мәһәббәт вә нәвазиш ҝөрмәк истәјир (1 Салон. 2:7, 8). Сүрүнүн гејдинә галмаг мәсулијјәтини мәһәббәтлә иҹра едән ағсаггаллар Јеһованын рәғбәтини газаныр. Белә ағсаггаллар баҹы-гардашларын да  мәһәббәтини вә һөрмәтини газаныр.

23, 24. а) Ҹидди ҝүнаһла бағлы мәсәләләрин һәллиндә ағсаггалларын үзәринә һансы мәсулијјәт дүшүр? б) Бу кими вәзијјәтләрдә ағсаггаллар нәләри нәзәрә алырлар?

23 Ҹидди ҝүнаһла бағлы мәсәләләрин һәллиндә ағсаггалларын һансы ролу вар? Онларын ролу Јеһованын исраиллиләрә вердији Ганунун табелијиндә олан һакимләрин вә ағсаггалларын ролундан фәрглидир. Ганунун табелијиндә олан һакимләр вә ағсаггаллар һәм руһани, һәм дә мүлки вә ҹинајәт мәсәләләринә бахырдылар. Мәсиһин ганунунун табелијиндә олан ағсаггаллар исә мәсәләнин јалныз Јеһоваја ибадәтә аид һиссәсинә бахырлар. Мәишәт вә ҹинајәт мәсәләләринин һәллини исә һөкумәтин сәлаһијјәтли шәхсләринин өһдәсинә бурахырлар. Ағсаггаллар гәбул едирләр ки, һөкумәтә бу сәлаһијјәти Јеһова вериб. Бура, тәтбиг олунан ҹәримә вә ја һәбс кими ҹәзалар дахилдир (Ром. 13:1—4).

24 Ҹидди ҝүнаһла бағлы мәсәләләрин һәллиндә ағсаггалларын үзәринә һансы мәсулијјәт дүшүр? Онлар мәсәләни дәјәрләндириб гәрар чыхармаг үчүн Мүгәддәс Китаба үз тутурлар. Ағсаггаллар Мәсиһин ганунунун тәмәлиндә мәһәббәтин дурдуғуну унутмурлар. Јығынҹагдакы һәр һансы кәс ҹинси зоракылығын гурбаны олубса, мәһәббәт тәшвиг едәҹәк ки, ағсаггаллар она неҹә көмәк етмәк барәдә дүшүнсүнләр. Ҝүнаһ ишләјән шәхслә бағлы исә ағсаггаллар мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк нөвбәти амилләри нәзәрә алаҹаг: «О төвбә едиб? Она Јеһова илә мүнасибәтләрини дүзәлтмәјә көмәк едә биләрик?»

25. Нөвбәти мәгаләнин мөвзусу нәдир?

25 Мәсиһин ганунунун табелијиндә олдуғумуза ҝөрә неҹә дә хошбәхтик! Бу гануна итаәт етмәк үчүн һамымыз әлимиздән ҝәләни едәндә јығынҹагдакы һәр бир кәс севилдијини, она дәјәр верилдијини, гајғы илә әһатә олундуғуну һисс едир. Амма һәлә ки, пис адамларын ҝет-ҝедә даһа бетәр ишләр ҝөрдүјү бу дүнјада јашајырыг (2 Тим. 3:13). Одур ки, еһтијаты әлдән вермәмәлијик! Бәс мәсиһи јығынҹағы ушаглара гаршы ҹинси зоракылыгла бағлы мәсәләләрин һәллиндә Аллаһын әдаләтини неҹә әкс етдирә биләр? Нөвбәти мәгаләдә бу суал арашдырылыр.

НӘҒМӘ 15 Јеһованын Илкинә тәзим едәк!

^ абз. 5 Бу вә нөвбәти ики мәгалә Јеһованын мәһәббәтли вә әдаләтли Аллаһ олдуғуна әминлијимизи артыраҹаг силсилә мәгаләләрдир. Јеһова истәмир ки, халгы әдаләтсизликлә үзләшсин. О, бу шәр дүнјада һагсызлыға мәруз галан хидмәтчиләринә тәсәлли верир.

^ абз. 1 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2019-ҹу ил феврал сајында дәрҹ олунан «Гәдим Исраилдә мәһәббәт вә әдаләт» адлы мәгаләјә бахын.

^ абз. 13 БӘЗИ ИФАДӘЛӘРИН ИЗАҺЫ. Фәдакар мәһәббәт бизи башгаларынын еһтијаҹыны вә рифаһыны өзүмүзүнкүндән үстүн тутмаға тәшвиг едир. Һәр биримиз башгасынын хејри үчүн, јахуд кимәсә көмәк етмәк мәгсәдилә нәләрдәнсә кечмәјә һазырыг.

^ абз. 61 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ. Иса Мәсиһ јеҝанә оғлуну итирән дул гадынын һалына аҹыјыр вә оғлуну дирилдир.

^ абз. 63 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ. Иса Мәсиһ Шимон адлы фәрисинин евиндә јемәк јејир. Ҝөрүнүр, фаһишә олан бир гадын аз әввәл Иса Мәсиһин ајагларыны ҝөз јашлары илә јујуб, сачлары илә силиб вә әтирли јағ сүртүб. Гадынын һәрәкәтләри Шимонун хошуна ҝәлмир, лакин Иса Мәсиһ гадыны мүдафиә едир.