Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Өвладынызы вәфтиз олмаға тәшвиг един

Өвладынызы вәфтиз олмаға тәшвиг един

«Нә ҝөзләјирсән? Дур, вәфтиз ол» (ҺӘВ. 22:16).

НӘҒМӘ: 51, 135

1. Мәсиһи валидејнләр ушаглары вәфтиз олмаздан өнҹә нәјә әмин олмаға чалышырлар?

«МӘН вәфтиз олмаг истәјирдим. Бир нечә ај ҝедиб-ҝәлиб бу истәјими валидејнләримә билдирирдим. Онлар тез-тез мәнимлә бу һагда сөһбәт едир, бу гәрарын нә гәдәр ҹидди олдуғуну баша дүшүб-дүшмәдијимә әмин олмаг истәјирдиләр. Нәһајәт ки, 1934-ҹү ил декабр ајынын 31-и бу әламәтдар ан јетишди: мән вәфтиз олдум». Блоссом Брант баҹы вәфтиз олмаға гәрар верәндә баш верәнләри бу ҹүр тәсвир етмишди. Бу ҝүн дә мәсиһи валидејнләр өвладларына бу саһәдә дүзҝүн гәрар вермәјә көмәк едир. Вәфтизи сәбәбсиз јерә тәхирә салмаг вә ја ҝеҹикдирмәк руһани ҹәһәтдән проблемләрә сәбәб ола биләр (Јаг. 4:17). Һикмәтли валидејн, ејни заманда, өвлады вәфтиз олмаздан әввәл әмин олмаға чалышыр ки, о, Мәсиһин шаҝирди олмаг мәсулијјәтини үзәринә ҝөтүрмәјә һазырдыр ја јох.

2. а) Рајон нәзарәтчиләри нә илә бағлы нараһатлыгларыны билдирирләр? б) Бу мәгаләдә һансы мөвзу мүзакирә олунаҹаг?

2 Рајон нәзарәтчиләриндән бир нечәси бәзи ҝәнҹләрлә бағлы  нараһатлыгларыны билдирмишдиләр. Бу нараһатлыға сәбәб һәмин ҝәнҹләрин мәсиһи аиләсиндә бөјүмәсинә, јенијетмә јашда, һәтта 20—25 јашларында олмасына бахмајараг, һәлә дә вәфтиз олмамасыдыр. Бу ҝәнҹләрин чоху ибадәт ҝөрүшләринә ҝәлир, тәблиғ едир, һәтта өзләрини Јеһованын Шаһиди һесаб едирләр. Амма нәјә ҝөрәсә һәјатларыны Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олмаға тәрәддүд едирләр. Ҝөрәсән, сәбәб нәдир? Бәзән сәбәб өвладыны вәфтизи сонраја сахламаға тәһрик едән валидејнләр олур. Мәгаләдә бу валидејнләри ушагларыны вәфтизә һәвәсләндирмәкдән сахлајан дөрд сәбәб арашдырылаҹаг.

«БӘЛКӘ, БИР АЗ ДА БӨЈҮСҮН?»

3. Блоссом баҹынын валидејнләрини нараһат едән нә иди?

3 Блоссом баҹынын валидејнләрини нараһат едән јаш мәсәләси иди: гызлары вәфтизин маһијјәтини вә бу гәрарын ҹиддилијини баша дүшәҹәк јашдадырмы? Ҝәлин ҝөрәк валидејнләр неҹә мүәјјән едә биләр ушаглары вәфтиз олмаға һазырдыр ја јох.

4. Иса Мәсиһин Мәтта 28:19, 20 ајәләриндә јазылмыш әмри валидејнләрә неҹә көмәк едә биләр?

4 Мәтта 28:19, 20 ајәләрини охујун. Әввәлки мәгаләдә гејд олундуғу кими, вәфтиз олмаг истәјәнләр үчүн Мүгәддәс Китабда конкрет јаш тәләби јохдур. Амма шаҝирд һазырламаг ишинин мәнасы барәдә дүшүнмәјин валидејнләрә бөјүк көмәји едә биләр. Мәтта 28:19 ајәсиндәки «шаҝирд һазырлајын» ифадәси јунан дилиндә кимисә Мәсиһин давамчысы кими јетишдирмәк мәгсәдилә өјрәтмәк мәнасыны дашыјыр. Шаҝирд Исанын тәлимләрини өјрәнән, мәнасына варан вә онлара ујғун јашамаға гәрарлы олан инсана дејилир. Белә нәтиҹәјә ҝәлирик ки, бүтүн мәсиһи валидејнләр та көрпәликдән ушагларыны Мәсиһин вәфтиз олунмуш давамчысы кими јетишдирмәк мәгсәдилә онлара тәлим вермәлидирләр. Дүздүр, көрпә ушаг вәфтизә јарарлы сајылмыр, амма кичик јашда белә, ушаг Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини дәрк едә вә севә биләр.

5, 6. а) Мүгәддәс Китабда Тимути барәдә јазылан мәлумат онун вәфтизи һаггында нәји ачыглајыр? б) Узагҝөрән валидејн өвладына көмәк едәндә нәји нәзәрә алаҹаг?

5 Тимути һәгигәти ҝәнҹ јашларындан мәнимсәјән шаҝирдләрдән олуб. Һәвари Булус Тимутинин Мүгәддәс Јазылары көрпәликдән билдијини гејд етмишди. Тимутинин атасы Јеһоваја ибадәт етмәсә дә, анасы илә нәнәси она Аллаһын Кәламына мәһәббәт ашыламышдылар. Бунун сајәсиндә Тимути мөһкәм иман саһиби олмушду (2 Тим. 1:5; 3:14, 15). Артыг 20 јашларында о, јығынҹагда хүсуси тапшырыглар јеринә јетирмәјә јарарлы бир шаҝирд иди (Һәв. 16:1—3).

6 Һәр ушаг өзүнәмәхсус олдуғу үчүн ушагларын һамысында јеткинләшмә просеси ејни сүрәтлә ҝетмир. Бәзи ушаглар чох ҝәнҹ јашларында әгли вә емосионал ҹәһәтдән мүәјјән дәрәҹәдә јеткинләшир вә вәфтиз олмаға гәрар верир. Бәзиләринә исә бу аддымы атмаг үчүн бир аз бөјүмәк лазым ҝәлир. Узагҝөрән валидејн бу мәгамлары нәзәрә алыб ушағына вәфтиз олмаг үчүн тәзјиг ҝөстәрмәјәҹәк. Әксинә, көмәклик ҝөстәрәҹәк ки, һәр ушаг өз инкишаф просесинә ујғун руһани аддымлар атсын. Сөзсүз ки, валидејн ушағынын ағылла даврандығыны ҝөрәндә чох севинир. (Мәсәлләр 27:11 ајәсини охујун.) Ејни заманда валидејн әсас мәгсәди нәзәрдән гачырмамалыдыр: мәгсәд ушағы Мәсиһин давамчысы кими јетишдирмәкдир. Инди исә ҝәлин мәсиһи валидејнләрдә јаранан башга бир суалын үзәриндә дајанаг: «Ушағымын билији һәјатыны Јеһоваја һәср едәҹәк вә вәфтиз олаҹаг дәрәҹәдәдирми?»

 «ҜӨРӘСӘН, БИЛИЈИ КИФАЈӘТ ГӘДӘРДИРМИ?»

7. Вәфтиз олмаг үчүн инсан Мүгәддәс Китабдакы тәлимләри хырдалығына кими билмәлидирми? Изаһ един.

7 Тәбии ки, өвладынын Мүгәддәс Китаб мүәллими олан валидејн онун мөһкәм билијә јијәләнмәсини истәјир. Чүнки бу билик ушағы һәјатыны Јеһоваја һәср етмәјә тәшвиг едә биләр. Амма бу о демәк дејил ки, вәфтиз олмаг үчүн ушаг Мүгәддәс Китабдакы тәлимләри хырдалығына кими билмәлидир. Әслиндә, Мәсиһин бүтүн давамчылары вәфтиз оландан сонра да дәгиг билик алмаға давам етмәлидирләр. (Колослулара 1:9, 10 ајәләрини охујун.) Онда ҝәлин ҝөрәк вәфтизә гәдәр инсанын билији нә гәдәр олмалыдыр.

8, 9. Һәвари Булусла дустагхана ҝөзәтчисинин әһвалатындан нә өјрәнирик?

8 Биринҹи әсрдә бир аиләдә баш вермиш һадисәнин мәсиһи валидејнләрә көмәји дәјә биләр (Һәв. 16:25—33). Һәвари Булус ерамызын тәхминән 50-ҹи илиндә Филиппијә тәблиғ сәјаһәтинә ҝедәндә орада ону вә онун тәблиғ әмәкдашы Силаны сахта иттиһамлар әсасында һәбс етдиләр. Ҝеҹәјарысы ҝүҹлү зәлзәлә башлады. Зәлзәләдән һәбсхананын бүнөврәси титрәди вә бүтүн гапылар тајбатај ачылды. Һәбсхана ҝөзәтчиси дустагларын гачдығыны зәнн едиб өзүнә гәсд етмәк истәјирди. Бу дәм һәвари Булус ҝөзәтчини сәсләјиб она мане олду. Сонра Булусла Сила бу кишијә вә онун аиләсинә әтрафлы шәһадәт вердиләр. Ҝөзәтчи вә аиләси Иса Мәсиһ һаггында өјрәндикләри билијин дәјәрини дәрк едәрәк дәрһал вәфтиз олдулар. Бу һадисә бизә нә өјрәдир?

9 Еһтимал ки, дустагхана ҝөзәтчиси истефада олан Рома забити иди вә Мүгәддәс Јазыларла таныш дејилди. Одур ки, она Мүгәддәс Китабдан тәмәл биликләри өјрәнмәк, Јеһованын Өз хидмәтчиләриндән нә тәләб етдијини билмәк вә Мәсиһин тәлимләринә итаәт етмәк лазым иди. Гыса мүддәт әрзиндә өјрәндији әсас биликләр ону вәфтиз олмаға тәшвиг етди. Сөзсүз ки, о, вәфтиз оландан сонра да билик алмаға давам етмишди. Өвладыныз сизә Јеһоваја севҝидән вә Она итаәт етмәк истәјиндән ирәли ҝәләрәк вәфтиз олмаг истәдијини билдирәндә бу һадисәдән нәтиҹә чыхарараг неҹә давранаҹагсыныз? Ола билсин, ушаға ағсаггаллара јахынлашмағы мәсләһәт ҝөрәҹәксиниз ки, өвладынызын вәфтизә јарарлы олуб-олмадығыны онлар мүәјјән етсин *. Тәбии ки, вәфтиздән сонра бүтүн вәфтиз олмуш мәсиһиләр кими, о да бүтүн өмрү боју, һәтта әбәдијјән Јеһова Аллаһ һаггында билик алмаға давам едәҹәк (Ром. 11:33, 34).

«БӘЛКӘ, ӘВВӘЛҸӘ АЛИ ТӘҺСИЛ АЛЫБ ҺӘЈАТДА УҒУР ГАЗАНСЫН?»

10, 11. а) Бәзи валидејнләр ушагларынын ҝәләҹәји илә бағлы һансы нәтиҹәјә ҝәлир? б) Валидејн әввәлҹә нәји нәзәрә алмалыдыр?

10 Бәзи валидејнләр дүшүнүр ки, ушағы али тәһсил алыб карјера гурандан сонра вәфтиз олса, даһа јахшы олар. Бу валидејнләр ушагларынын јахшылығыны фикирләшдикләри үчүн белә нәтиҹәјә ҝәлирләр. Амма демәк олармы ки, бу ҹүр мәгсәдләр онларын өвладына һәјатда әсл уғуру газанмаға көмәк едәҹәк? Ән әсасы, бу мәгсәдләр Мүгәддәс Китабда јазыланларла үст-үстә дүшүрмү? Аллаһын Кәламы бу мәсәлә илә бағлы нә мәсләһәт ҝөрүр? (Ваиз 12:1 ајәсини охујун.)

11 Бу мәсәләдә чох еһтијатлы олмаг лазымдыр,  чүнки бу дүнја вә она аид олан һәр шеј Јеһованын нијјәтинә вә фикирләринә зиддир (Јаг. 4:7, 8; 1 Јәһ. 2:15—17; 5:19). Ушағынызын Шејтана, онун дүнјасына вә аллаһсыз дүшүнҹә тәрзинә гаршы ән ҝүҹлү мүдафиәси Јеһова Аллаһла достлугдур. Валидејнин али тәһсилә, дүнјәви мәгсәдләрә өнәм вермәси ушағы чашгынлыға сала биләр. О, елә дүшүнә биләр ки, бу дүнјадакы шејләр Јеһова илә мүнасибәтләрдән даһа ваҹибдир. Өвладынын јахшылығыны истәјән һансы валидејн истәјәр ки, ушағынын уғура олан бахышыны бу дүнја формалашдырсын? Унутмајын, әсл уғура вә хошбәхтлијә наил олмағын јеҝанә јолу Јеһова Аллаһы һәјатда һәр бир шејдән үстүн тутмагдыр. (Зәбур 1:2, 3 ајәләрини охујун.)

«БИРДӘН ВӘФТИЗДӘН СОНРА ҸИДДИ ҜҮНАҺ ИШЛӘДИ?»

12. Һансы сәбәбдән бәзи валидејнләр ушагларынын вәфтиз олмасыны ҝеҹикдирир?

12 Бир вахтлар гызыны вәфтиз олмагдан сахлајан бир мәсиһи ана бу аддымынын сәбәбини белә изаһ етмишди: «Етираф едим ки, мәни горхудан әсас сәбәб јығынҹагдан кәнар олунмаг мәсәләси иди». Бу баҹымыз кими бәзи валидејнләр дүшүнүр ки, өвладлары ҝәнҹлијин чылғын илләри өтүб кечәндән сонра вәфтиз олса, даһа јахшы олар (Јар. 8:21; Мәс. 22:15). Онлар дүшүнә биләр ки, ушағым вәфтиз олмаса, јығынҹагдан кәнар да олмаз. Амма бу чох јанлыш дүшүнҹәдир. Ҝәлин ҝөрәк нијә (Јаг. 1:22).

13. Әҝәр инсан вәфтиз олмајыбса, бу о демәкдирми ки, о, Јеһованын гаршысында мәсулијјәт дашымыр? Изаһ един.

13 Тәбии олараг, валидејн истәјир ки, ушағы вәфтизин ҹиддилијини баша дүшәҹәк јашда һәјатыны Јеһоваја һәср етсин. Амма вәфтиз олмадығы үчүн ушағын Јеһованын гаршысында мәсулијјәт дашымадығыны дүшүнән валидејн өзүнү алдадыр. Чүнки инсаны Јеһованын гаршысында ҹавабдеһ едән вәфтиз дејил. Ушаг Јеһованын ҝөзүндә нәјин пис, нәјин јахшы олдуғуну баша дүшүрсә, артыг Онун гаршысында мәсулијјәт дашыјыр. (Јагуб 4:17 ајәсини охујун.) Бу сәбәбдән һикмәтли валидејн өвладыны вәфтиздән сахламаг әвәзинә, она јахшы нүмунә гојмаға чалышыр. О, көрпәликдән ушағына Јеһованын әхлаг ганунларына севҝи ашылајыр (Лука 6:40). Бу севҝи ушағы Јеһованын пак јолундан, Онун салеһ ганунларындан кәнара чыхмамаға тәшвиг едир. Бу исә ушаг үчүн ән ҝүҹлү мүдафиәдир (Әшј. 35:8).

БАШГАЛАРЫНЫН КӨМӘЈИ

14. Өвладыны вәфтиз олмаға һазырлајан валидејнләрә ағсаггаллар неҹә көмәк едә биләр?

14 Ағсаггаллар руһани мәгсәдләр барәдә мүсбәт фикирләр сөјләмәклә валидејнләрә дәстәк ола биләр. 70 илдән артыг өнҹүл кими хидмәт едән бир баҹы алты јашы оланда Чарлз Рассел гардашын онунла етдији сөһбәти хатырлајараг дејир: «О, 15 дәгигә мәнимлә руһани мәгсәдләрим барәдә сөһбәт етди». Ҝөрүндүјү кими, ҝөзәл вә һәвәсләндириҹи сөзләр инсанын һәјатында өмүрлүк из гоја биләр (Мәс. 25:11). Валидејнләрә көмәк кими ағсаггаллар, һәмчинин онлара вә ушагларына ибадәт еви илә бағлы тапшырыглар верә биләр, мәсәлән, ушаглара јашларына вә баҹарыгларына ујғун иш тапшырмаг олар.

15. Јығынҹаг үзвләри ҝәнҹләри неҹә руһландыра биләр?

15 Јығынҹагдакы диҝәр баҹы-гардашлар да ҝәнҹләрлә марагланмагла валидејнләрә көмәк етмиш оларлар. Ҝәнҹләрин руһани ҹәһәтдән јеткинләшдијини ҝөстәрән әламәтләри ҝөрәндә тәрифләјин. Мәсәлән, онлар јахшы һазырланмыш, сәмими шәрһләр верәндә, һәфтәарасы ҝөрүшләрдә  тапшырыгларла чыхыш едәндә, иман сынағындан мөһкәм чыханда вә мәктәбдә тәблиғ едәндә тәрифләмәк мүнасиб оларды. Бунун үчүн јахшы оларды, гаршымыза белә бир мәгсәд гојаг: јығынҹагдан әввәл вә ја сонра ҝәнҹләрдән бири илә сөһбәт едиб онунла үрәкдән марагланаг. Бунун сајәсиндә ҝәнҹләр өзләрини јығынҹағын бир үзвү кими һисс едәҹәк (Зәб. 35:18).

УШАҒЫНЫЗА ВӘФТИЗ ОЛМАҒА КӨМӘК ЕДИН

16, 17. а) Вәфтиз олмаг нә дәрәҹәдә ваҹибдир? б) Бүтүн мәсиһи валидејнләрә севинҹ јашадан нәдир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

16 Өвладыны «Јеһованын тәрбијәси вә өјүд-нәсиһәтилә» бөјүтмәк мәсиһи валидејн үчүн бөјүк шәрәфдир (Ефес. 6:4; Зәб. 127:3). Гәдим Исраилдә доғулан ушаглардан фәргли олараг, бу ҝүн мәсиһи аиләсиндә доғулан ушаглар анадан олан кими Аллаһын һәср олунмуш халгынын бир үзвү олмур. Аллаһа вә һәгигәтә севҝи дә ушаға ганла кечмир. Ушаг доғулан ҝүндән валидејнин мәгсәди ону Мәсиһин шаҝирди кими һазырламаг вә она һәјатыны Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олмаға көмәк етмәк олмалыдыр. Ән әсасы исә һәјаты Јеһоваја һәср етмәк, вәфтиз олмаг вә сәдагәтлә Аллаһа хидмәт етмәк бөјүк мүсибәтдән сағ чыхмаг үчүн ваҹибдир (Мәт. 24:13).

Валидејн өвладыны Мәсиһин шаҝирди кими бөјүтмәји гаршысына мәгсәд гојмалыдыр (16 вә 17-ҹи абзаслара бахын)

17 Мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Блоссом Брант баҹы вәфтиз олмаға гәрар верәндә валидејнләри онун бу ваҹиб аддымы атмаға һазыр олуб-олмадығыны мүәјјән етмәк истәјирдиләр. Онлар буна әмин олан кими гызларына бу јолда дәстәк олдулар. Баҹынын вәфтизиндән әввәлки ҝеҹә атасы чох ҝөзәл бир аддым атыр. Блоссом баҹы бу һадисәни белә нәгл етмишди: «Атам һамымыздан дизи үстә отурмағы хаһиш етди. Сонра башлады дуа етмәјә. О, Јеһоваја деди ки, балаҹа балам һәјатыны Сәнә һәср етмәк истәдији үчүн мән чох севинирәм». Бу һадисәнин үстүндән 60 илдән чох вахт кечиб. О ҝүнү хатырлајараг Блоссом баҹы демишди: «Әсрләр кечсә дә, о ҝеҹәни унутмајаҹағам!» Әзиз валидејнләр, арзу едирик ки, сиз дә өвладынызын һәјатыны Јеһоваја һәср едәрәк вәфтиз олундуғуну ҝөрүб хошбәхт оласыныз!

^ абз. 9 Валидејнләрә мәсләһәт ҝөрәрдик, «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын 2-ҹи ҹилдинин 304—310 сәһифәләриндәки мәлуматы ушаглары илә бирҝә арашдырсынлар (түрк). Һәмчинин «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» вәрәгәсинин 2011-ҹи ил апрел сајынын 2-ҹи сәһифәсиндәки «Суаллар гутусу»на баха биләрсиниз.