Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Март 2018

Бу сајда 2018-ҹи ил апрелин 30-дан ијунун 3-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Вәфтиз — мәсиһи үчүн тәләб

Мүгәддәс Китабда вәфтиз һагда нә јазылыб? Вәфтиз олмаг үчүн инсан һансы аддымлары атмалыдыр? Өвладына вә ја башга кимәсә Мүгәддәс Китаб дәрси кечән мәсиһи нәјә ҝөрә вәфтизин ваҹиблијини һәмишә нәзәриндә сахламалыдыр?

Өвладынызы вәфтиз олмаға тәшвиг един

Ушағы вәфтиз олмаздан әввәл валидејн нәјә әмин олмалыдыр?

QUESTIONS FROM READERS

Охуҹуларын суаллары

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләринин нәшрләриндәки шәкилләрдә һәвари Булус башынын ортасы кечәл, јахуд сачы сејрәк тәсвир олунур?

Ҝәлин гонагпәрвәр олаг!

Нә үчүн Мүгәддәс Китаб мәсиһиләри гонагпәрвәр олмаға сәсләјир? Гонагпәрвәрлик ҝөстәрмәк үчүн һансы фүрсәтләримиз вар? Гонагпәрвәрлик ҝөстәрмәјә әнҝәл олан манеәләри неҹә ашмаг олар?

LIFE STORY

Јеһова мәни һеч вахт тәк гојмајыб!

Ерика Нөрер Брајт өнҹүл, хүсуси өнҹүл вә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едиб. Јеһоваја узун илләр сәдагәтлә хидмәт едән бу баҹы бу илләр әрзиндә Аллаһын она неҹә дајаг олдуғу вә көмәк етдији барәдә данышыр.

Аллаһ севдији бәндәсини тәрбијә едир

Кечмишдә Јеһованын тәрбијә етдији инсанларын һәјатындан нә өјрәнә биләрик? Кимәсә тәлим-тәрбијә вә нәсиһәт верәндә Јеһова Аллаһдан неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрик?

«Тәрбијәјә гулаг асын, ағыллы олун»

Јеһова бизә өзүмүзү тәрбијә етмәји неҹә өјрәдир? Јеһованын јығынҹаг васитәсилә вердији тәрбијәдән там фајда ҝөтүрмәк үчүн нә етмәлијик?