ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Ијун 2019

Бу сајда 2019-ҹу ил августун 5-дән сентјабрын 1-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир

Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи әсир алмасын!

Шејтан инсанлары алдатмагда маһирдир. О, бизә тәсир етмәјә вә бизи Јеһовадан үз дөндәрмәјә неҹә тәһрик едир?

Аллаһ һаггындакы билијә гаршы чыхан һәр ҹүр фикри арадан галдырын!

Кечмишдә јашадыгларымыз, мәдәнијјәтимиз, алдығымыз тәһсил истәр-истәмәз дүшүнҹәмизә тәсир ҝөстәрир. Зеһнимиздәки «ҝүҹлү истеһкамлар»а бәнзәр јанлыш дүшүнҹәләри неҹә јыха биләрик?

Стрессли анларынызда Јеһоваја ҝүвәнин

Ҝүҹлү вә ја узун сүрән стресс бизә физики вә емосионал зәрбә вура биләр. Мәгаләдә Јеһованын кечмишдә јашамыш хидмәтчиләринә стресслә баша чыхмагда неҹә көмәк етдији барәдә арашдыраҹағыг.

Стресс кечирәнләрә дајаг олун

Лут, Әјјуб вә Наимә Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едирди. Бунунла белә, бәзән стресс кечирдикләри анлар олурду. Онларын әһвалатындан нә өјрәнә биләрик?

Шејтанын тәләсинә гаршы етибарлы мүдафиә

Порнографија Аллаһын халгындан бир чохуну тәләјә салыб. Бу натәмиз әмәлдән биз неҹә узаг дура биләрик?

Гәдим тумар «ачылды»

Археологлар 1970-ҹи илдә Исраилдә көмүрләшмиш тумар ашкарладылар. 3Д-сканер сајәсиндә тумары «ачмаг» мүмкүн олду. Скан нәји ашкар еләди?