Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 29

«Ҝедин... шаҝирд һазырлајын»

«Ҝедин... шаҝирд һазырлајын»

«Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын» (МӘТ. 28:19).

НӘҒМӘ 60 Һәјатлары хилас едән мүждә

ИҸМАЛ *

1, 2. а) Иса Мәсиһин Мәтта 28:18—20 ајәләриндәки тапшырығына әсасән, мәсиһи јығынҹағынын әсас иши нәдир? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

ҺӘВАРИЛӘР интизардадыр. Иса Мәсиһ дириләндән сонра онларын һамысыны даға топлајыб (Мәт. 28:16). Чох ҝүман ки, бу, Исанын «ејни вахтда беш јүздән чох гардаша» ҝөрүндүјү заман иди (1 Кор. 15:6). Иса шаҝирдләри нәјә ҝөрә чағырмышды? Онлара мөһтәшәм бир иш тапшырмаг үчүн: «Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын». (Мәтта 28:18—20 ајәләрини охујун.)

2 Мәсиһин сөзләрини ешидәнләр биринҹи әсрдәки мәсиһи јығынҹағынын үзвләри олду. Бу јығынҹағын әсас иши даһа чох инсаны Мәсиһин шаҝирди * олараг һазырламаг иди. Бу ҝүн бүтүн дүнјада он минләрлә јығынҹаг вар вә онларын да әсас мәгсәди шаҝирд һазырламагдыр. Бу мәгаләдә дөрд суалын ҹавабыны арашдыраҹағыг: «Нә үчүн шаҝирд һазырламаг иши олдугҹа ваҹибдир? Бу ишә нә дахилдир? Шаҝирд һазырламаг ишиндә бүтүн мәсиһиләр иштирак едир? Нә үчүн бу иш сәбир тәләб едир?»

 НӘ ҮЧҮН БУ ИШ ОЛДУГҸА ВАҸИБДИР?

3. Јәһја 14:6 вә 17:3 ајәләринә әсасән, нә үчүн шаҝирд һазырламаг иши бу гәдәр ваҹибдир?

3 Нә үчүн шаҝирд һазырламаг иши бу гәдәр ваҹибдир? Чүнки јалныз Мәсиһин шаҝирдләри Аллаһын досту ола биләр. Һәмчинин Мәсиһин изләри илә ҝедәнләрин һәјаты инди даһа јахшыдыр, ҝәләҹәкдә исә әбәди һәјатдан зөвг алмаг үмидинә саһибдирләр. (Јәһја 14:6; 17:3 ајәләрини охујун.) Бәли, Иса Мәсиһ бизә олдугҹа ваҹиб тапшырыг һәвалә едиб, лакин бу ишдә тәк дејилик. Һәвари Булус өзү вә јолдашлары барәдә јазмышды: «Биз Аллаһын әмәкдашларыјыг» (1 Кор. 3:9). Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ гејри-камил инсанлара неҹә дә шәрәфли иш тапшырыб!

4. Иван вә Матилданын һадисәсиндән нә өјрәнирик?

4 Шаҝирд һазырламаг иши бизә чохлу севинҹ бәхш едә биләр. Мәсәлән, Колумбијадан олан Иван вә һәјат јолдашы Матилданын нүмунәсинә нәзәр салаг. Онлар Давјер адлы бир оғлана тәблиғ етмишдиләр. Давјер онлара демишди: «Мән һәјатымда дәјишиклик етмәк истәјирәм, амма баҹармырам». О, пешәкар боксчу иди, наркотик гәбул едирди, спиртли ички алудәчиси иди вә Ерика адлы бир гызла јашајырды. Иван дејир: «Биз онлары зијарәт етмәјә башладыг, онларын јашадығы кәндә ҝедиб чатмаг үчүн велосипедлә палчыглы јоллардан кечәрәк саатларла јол ҝедирдик. Давјерин дәјишдијини ҝөрәндә Ерика да онунла бирҝә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады». Бир мүддәт сонра Давјер наркотики атыр, ичкини тәрҝидир, боксла мәшғул олмағы дајандырыр. О һәмчинин Ерика илә евләнир. Матилда дејир: «2016-ҹы илдә Давјерлә Ерика вәфтиз олунанда Давјерин “дәјишмәк истәјирәм, амма баҹармырам” сөзләри јадымыза дүшдү. Ҝөз јашларымызы сахлаја билмирдик». Сөзсүз ки, инсанлара Мәсиһин шаҝирди олмаға көмәк едәндә чох хошбәхт олуруг.

БУ ИШӘ НӘ ДАХИЛДИР?

5. Шаҝирд һазырламаг ишиндә илк аддым һансыдыр?

5 Шаҝирд һазырламаг ишиндә илк аддым сәмими-гәлбли инсанлары ахтармагдыр (Мәт. 10:11). Һәр кәсә шаһидлик вермәклә Јеһованын Шаһиди олдуғумузу ҝөстәририк. Исанын тәблиғ етмәклә бағлы вердији әмрә әмәл едәндә онун әсл давамчылары олдуғумузу сүбут едирик.

6. Хидмәтдә сәриштәли олмаг үчүн нә етмәлијик?

6 Бәзи инсанлар Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини һәвәслә өјрәнир, лакин чохлары илк бахышдан етинасыз ҝөрүнә биләр. Онларда мараг ојатмаг лазымдыр. Хидмәтдә сәриштәли олмаг үчүн габагҹадан јахшыҹа һазырлашмаг ваҹибдир. Тәблиғ етдијиниз инсанларын марағына сәбәб ола биләҹәк мөвзулар сечин. Сонра мөвзуну неҹә тәгдим едәҹәјинизи дүшүнүн.

7. Сөһбәтә неҹә башламаг олар вә нәјә ҝөрә инсана гулаг асмаг вә һөрмәтҹил давранмаг ваҹибдир?

7 Мисал үчүн, ев сакининә белә бир суалла мүраҹиәт едә биләрсиниз: «Бир мөвзу илә бағлы фикринизи билмәк истәјәрдим. Бу ҝүн бошанмаларын сајы ҝет-ҝедә чохалыр. Неҹә дүшүнүрсүнүз, аиләнин мөһкәм олмасы үчүн нә етмәк олар?» Сонра Мәтта 7:12 вә ја Колослулара 3:18, 19 ајәләри әсасында сөһбәт апармаг олар. Јахуд белә бир суал вермәк олар: «Сизҹә, тәрбијәли өвлад бөјүтмәјин сирри нәдир? Фикринизи билмәк мараглы оларды». Сонра Ганунун тәкрары 6:6, 7 ајәләрини охујуб изаһ едә биләрсиниз. Һансы мөвзуну сечмәјиниздән асылы олмајараг, раст ҝәлә биләҹәјиниз инсанлар барәдә дүшүнүн. Бөлүшдүјүнүз мәлуматын онлара һансы фајданы ҝәтирәҹәјини фикирләшин. Диггәтлә гулаг асмағын вә инсанларын фикринә һөрмәтлә јанашмағын ваҹиблијини  унутмајын. Бу јолла онлары даһа јахшы анлајаҹагсыныз. Онлар да сизә гулаг асмаға мејилли олаҹаг.

8. Нә үчүн тәкрар сөһбәтләри давамлы шәкилдә апармаг ҝәрәкдир?

8 Инсанын Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк гәрарына ҝәлмәси үчүн вахтымызы вә ҝүҹүмүзү сәрф едиб тәкрар сөһбәтләр апармаг лазым ҝәлә биләр. Чүнки ев сакининә баш чәкәндә, ола билсин, һәмин вахт сөһбәт етмәк алынмасын. Бундан әлавә, ев сакини сизи мүәјјән гәдәр таныјыб Мүгәддәс Китабы арашдырмаға разылыг вермәси үчүн дәфәләрлә она баш чәкмәјиниз лазым ҝәлә биләр. Неҹә ки биткинин инкишафы үчүн ону мүнтәзәм суламаг лазымдыр, ејнилә, инсанын гәлбиндә Јеһоваја вә Мәсиһә мәһәббәтин бој атмасы үчүн дә мүнтәзәм олараг Аллаһын Кәламы әсасында сөһбәт апармаг лазымдыр.

БУ ИШДӘ БҮТҮН МӘСИҺИЛӘР ИШТИРАК ЕДИР?

Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада лајигли оланлары ахтарыр (9 вә 10-ҹу абзаслара бахын) *

9, 10. Нәјә ҝөрә дејә биләрик ки, сәмими-гәлбли инсанларын ахтарышында бүтүн мәсиһиләр иштирак едир?

9 Һәр бир мәсиһи сәмими-гәлбли инсанлары ахтармаг ишиндә иштирак едир. Бу иши итмиш ушағын ахтарышына бәнзәтмәк олар. Нә мәнада? Ҝәлин иткин дүшмүш үч јашлы оғланын һадисәсинә нәзәр салаг. Онун ахтарышында тәхминән 500 нәфәр иштирак едирди. Нәһајәт, ушағын итмәсиндән тәхминән 20 саат сонра бир көнүллү ушағы тарлада тапыр. Һәмин адам ушағы тапдығы үчүн инсанларын ону уҹалтмасына етираз едәрәк белә демишди: «Ону јүзләрлә адамын ахтарышы сајәсиндә тапдыг».

10 Бу ҝүн дә бир чохлары бу ушаг кими итибләр. Онлар үмидсиздирләр, көмәк ахтарырлар (Ефес. 2:12). Сәккиз милјондан чох олан бизләр һәмин адамларын ахтарышындајыг.  Ола билсин, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјән адамы шәхсән сиз тапмајасыныз. Лакин диҝәр тәблиғчиләр ејни әразидә тәблиғ едән заман Аллаһын Кәламындакы һәгигәтләри өјрәнмәк истәјән кимәсә раст ҝәлә биләр. Баҹы-гардашларымыз сонрадан Мәсиһин шаҝирди олан бирини тапанда ахтарыш ишиндә иштирак етмиш һәр бир кәсин севинмәк үчүн әсасы олур.

11. Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәсәниз белә, һансы үсулларла шаҝирд һазырламаг ишиндә көмәк едә биләрсиниз?

11 Һал-һазырда шаҝирдиниз олмаса белә, бу ишдә иштирак едә биләрсиниз. Мисал үчүн, ибадәт евинә ҝәлән гонаглары хош гаршылаја вә онлара көмәк едә биләрсиниз. Беләҹә, һәгиги мәсиһи олараг бизи сәҹијјәләндирән хүсусијјәтин мәһәббәт олдуғуну ҝөрә биләҹәкләр (Јәһ. 13:34, 35). Јығынҹагда вердијиниз һәтта гыса шәрһләр дә, јени ҝәләнләрә шәрһләри илә етигадларыны сәмими вә һөрмәтҹил тәрздә ифадә етмәји өјрәнмәјә көмәк едә биләр. Һәмчинин јени тәблиғчи илә хидмәтә чыха вә она инсанларла сөһбәт едән заман Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәји өјрәдә биләрсиниз. Буну етмәклә һәмин шәхсә Мәсиһдән өрнәк алмаға көмәк едәҹәксиниз (Лука 10:25—28).

12. Шаҝирд һазырламаг үчүн хүсуси баҹарығымыз олмалыдыр? Изаһ един.

12 Дүшүнмәмәлијик ки, инсанлары Мәсиһин шаҝирди кими һазырламаг үчүн хүсуси баҹарығымыз олмалыдыр. Ҝәлин Боливијада јашајан Фаустина баҹынын нүмунәсинә бахаг. Јеһованын Шаһидләри илә таныш оланда о, охумағы баҹармырды. Фаустина о вахтдан бәри охумағы бир гәдәр өјрәниб. Инди о, вәфтиз олунуб вә севә-севә башгаларына тәлим верир. Баҹы һәфтә әрзиндә беш нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечир. Бахмајараг ки, Фаустина һәлә дә дәрс кечдији инсанлар кими јахшы охуја билмир, о, алты нәфәрин вәфтиз олунмасына көмәк едиб (Лука 10:21).

13. Мәшғул олмағымыза бахмајараг, шаҝирд һазырламаг иши бизә неҹә севинҹ бәхш едир?

13 Мәсиһиләрин үзәриндә ваҹиб мәсулијјәтләр олдуғуна ҝөрә, онлар чох мәшғулдурлар. Бунунла белә, Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечмәк үчүн вахт тапыр вә бундан бөјүк севинҹ дујурлар. Мисал үчүн, Алјаскадан олан Меланинин нүмунәсинә бахаг. Сәккиз јашлы гызыны тәк бөјүдән баҹы там ҝүн ишләјир вә хәрчәнҝдән әзијјәт чәкән атасынын гајғысына галырды. О, уҹгар бир рајонда јашајан јеҝанә Јеһованын Шаһиди иди. Баҹы сојуг һаваларда ҝүҹ тапыб тәблиғә ҝедә билмәк үчүн даима Јеһоваја дуа едирди. О, чох истәјирди ки, кимәсә Мүгәддәс Китаб  дәрси кечсин. Вә бир ҝүн Сара адында бир гадына раст ҝәлир. Сара Аллаһын адыны өјрәнәндә чох севинир. Бир мүддәт сонра о, Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башлајыр. Мелани дејир: «Ҹүмә ҝүнләри мән чох јорғун олурдум. Лакин гызымла бирҝә дәрс кечмәјә ҝедирдик вә бу, икимизә дә хош олурду. Саранын суалларына ҹаваб вермәк вә онун Јеһова илә неҹә достлашдығыны ҝөрмәк бизә севинҹ бәхш едирди». Сара үзләшдији тәгибләрә ҹәсарәтлә синә ҝәрди, килсәдән ајрылды вә вәфтиз олунду.

БУ ИШ НӘ ҮЧҮН СӘБИР ТӘЛӘБ ЕДИР?

14. а) Шаҝирд һазырламаг иши һансы мәнада балыг тутмаға бәнзәјир? б) Һәвари Булусун 2 Тимутијә 4:1, 2 ајәләриндәки сөзләри сизи нәјә тәшвиг едир?

14 Хидмәтиниз бәһрәсиз ҝөрүнсә белә, руһдан дүшмәјин, шаҝирд ахтармаға давам един. Јадыныздадырса, Иса Мәсиһ шаҝирд һазырламаг ишини балыг тутмаға бәнзәтмишди. Балыгчылар балыг тутмаг үчүн бәзән саатларла ҝөзләмәли олур. Чох вахт онлар ҝеҹәнин гаранлығында, јахуд да сүбһ тездән балыг овуна чыхырлар вә бәзән узаг мәсафә гәт етмәли олурлар (Лука 5:5). Ејнилә, бәзи баҹы-гардашларымыз да хејли вахт сәрф едиб «балыг тутмаг» үчүн ҝүнүн мүхтәлиф саатларында вә фәргли мәканларда тәблиғ едир. Беләҹә, онларын даһа чох инсана шаһидлик етмәк имканы олур. Даһа чох ҹан гојан баҹы-гардашлар, әксәр һалларда, хош хәбәрә һај верән инсанлара раст ҝәлир вә беләҹә, зәһмәтләринин бәһрәсини алырлар. Бәс сиз даһа чох инсана раст ҝәлә биләҹәјиниз саатда вә мәканда тәблиғ едә биләрсиниз? (2 Тимутијә 4:1, 2 ајәләрини охујун.)

Шаҝирдләринизә руһани аддымлар атмагда сәбирлә көмәк един (15 вә 16-ҹы абзаслара бахын) *

15. Нә үчүн Мүгәддәс Китаб шаҝирди һазырламаг үчүн сәбир ҝәрәкдир?

 15 Нә үчүн шаҝирд һазырламаг иши сәбир тәләб едир? Сәбәбләрдән бири одур ки, биз инсанлара Мүгәддәс Китабдакы тәлимләри вә онлары севмәји өјрәтмәклә кифајәтләнмәмәлијик. Биз онлара Мүгәддәс Китабын мүәллифи олан Јеһованы танымаға вә Ону севмәјә көмәк етмәлијик. Бундан әлавә, шаҝирдә тәкҹә Мәсиһин нә өјрәтдијини јох, өјрәндикләрини неҹә тәтбиг етмәли олдуғуну да ҝөстәрмәлијик. Принсипләри һәјатында тәтбиг етмәјә чалышаркән она сәбирлә көмәк етмәлијик. Бәзиләри бир нечә ајын ичиндә јанлыш дүшүнҹә вә пис вәрдишләриндән азад олур. Диҝәрләринин дәјишмәси үчүн даһа чох вахт лазым ҝәлә биләр.

16. Раулун һадисәсиндән нә өјрәнирсиниз?

16 Перудан олан бир хүсуси тәјинатлы мүждәчи сәбирли олмағын бәһрәсини ҝөрмүшдү. О дејир: «Мән Раул адлы бир нәфәрлә Мүгәддәс Китаба әсасланан ики нәшри арашдырмышдым. Амма о, һәјатында һәлә дә чохлу дәјишикликләр етмәли иди. Аилә һәјаты проблемли, сөјүшкән инсан иди, буна ҝөрә дә ушаглары она һөрмәт едә билмирди. Мүнтәзәм олараг јығынҹаглара ҝәлдији үчүн ону вә аиләсини зијарәт едиб көмәклик ҝөстәрмәјә давам едирдим. Танышлығымыздан үч илдән чох вахт кечәндән сонра, о, вәфтизә јарарлы олду».

17. Нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

17 Иса Мәсиһ бизә «ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын» дејә бујуруб. Онун тапшырығыны јеринә јетирәркән тез-тез дүшүнҹә тәрзи бизимкиндән фәргли олан инсанлара раст ҝәлирик. Белә инсанларын арасында һеч бир динә гуллуг етмәјән вә ја Аллаһын варлығына инанмајан инсанлар да олур. Нөвбәти мәгаләдә бу ҹүр инсанлара тәблиғ етмәјин јолуну арашдыраҹағыг.

НӘҒМӘ 68 Падшаһлыг тохумуну сәпәк

^ абз. 5 Мәсиһи јығынҹағынын әсас иши инсанлара Иса Мәсиһин шаҝирди олмаға көмәк етмәкдир. Мәгаләдә бизә тапшырылан бу иши јеринә јетирмәјә даир практики мәсләһәтләр тәгдим олунур.

^ абз. 2 БӘЗИ ИФАДӘЛӘРИН ИЗАҺЫ. Мәсиһин шаҝирдләри онун тәлимләрини өјрәнмәклә кифајәтләнмир. Онлар өјрәндикләрини тәтбиг едир. Шаҝирдләр чалышыр ки, Исанын изләрини, јәни нүмунәсини аддымбааддым изләсинләр (1 Бут. 2:21).

^ абз. 52 ШӘКИЛЛӘРИН ИЗАҺЫ. Истираһәтә ҝедән бир киши һава лиманында Јеһованын Шаһидләриндән нәшр ҝөтүрүр. Тәтилдә олдуғу мүддәтдә о, Јеһованын Шаһидләринин иҹтимаи шаһидлик вердијини ҝөрүр. Евә гајыдандан сонра Јеһованын Шаһидләри онун евинин гапысыны дөјүр.

^ абз. 54 ШӘКИЛЛӘРИН ИЗАҺЫ. Һәмин киши Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылашыр. Даһа сонра вәфтиз олунур.