Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Ијул 2017

Алиса

Хидмәтә һазыр көнүллүләр Түркијәдә

Хидмәтә һазыр көнүллүләр Түркијәдә

БИРИНҸИ ӘСРДӘ јашајан мәсиһиләр Падшаһлыг һаггындакы мүждәни даһа чох инсана чатдырмаг үчүн әлләриндән ҝәләни едирдиләр (Мәт. 24:14). Онлар һәтта башга өлкәләрә дә ҝедирдиләр. Мәсәлән, һәвари Булус тәблиғ сәјаһәти заманы мүасир Түркијәнин јерләшдији әразидә хош хәбәри јајмышды *. Бундан 2000 ил сонра, 2014-ҹү илдә Түркијәдә јенидән хүсуси тәблиғ кампанијасы кечирилди. Нәјә ҝөрә бу кампанијанын кечирилмәсинә еһтијаҹ вар иди? Кампанијада кимләр иштирак етди?

«ХЕЈИРДИРМИ?»

Әһалиси 79 милјондан чох олан Түркијәдә тәхминән 2800 тәблиғчи вар. Бу о демәкдир ки, тәблиғчинин әһалијә нисбәти 1-ин 28 000-дир. Ҝөрүндүјү кими, өлкә әһалисинин чох һиссәсинә тәблиғ олунмајыб. Бу хүсуси кампанијанын мәгсәди гыса мүддәтә даһа чох инсана тәблиғ етмәк иди. Түркијәјә хариҹи өлкәләрдән түрк дилини билән тәхминән 550 баҹы-гардаш ҝәлмишди. Онлар јерли тәблиғчиләрлә бирҝә хош хәбәри јајырдылар. Бу кампанија сајәсиндә һансы наилијјәтләр әлдә олунду?

Бөјүк шаһидлик верилди. Истанбулдакы бир јығынҹагдан белә мәктуб алмышыг: «Бизи ҝөрәнләр сорушурдулар: “Нә мәсәләдир? Дејәсән, хүсуси топланты кечирирсиниз? Һара бахырсан, Јеһованын Шаһидидир!”» Измир шәһәриндәки бир јығынҹаг исә нөвбәти сөзләри јазыр: «Такси дајанаҹағында ишләјән бир киши гардашымызы ҝөрүб сорушду: “Хејирдирми? Дејәсән, фәалијјәтинизи ҝенишләндирмисиниз”». Доғрудан да, хүсуси кампанијанын кечирилдији һисс олунурду.

Стефан

Хариҹи өлкәләрдән ҝәлән баҹы-гардашлар тәблиғ ишиндән бөјүк зөвг алдылар. Данимаркадан олан Стефан дејир: «Јеһова һагда һеч вахт ешитмәјән инсанлара һәр ҝүн раст ҝәлирдим. Һисс едирдим ки, сөзүн әсл мәнасында Јеһованын адыны таныдырам». Жан-Дејвид Франсадан јазыр: «Тәкҹә бир күчәдә саатларла тәблиғ едирдик. Бу мөһтәшәм иди! Әксәријјәт Јеһованын Шаһидләрини танымырды. Демәк олар ки, дөјдүјүмүз һәр гапыда ев сакинләри илә сөһбәт едир, онлара видео ҝөстәрир вә әдәбијјат верирдик».

Жан-Дејвид (ортада)

Кампанијада иштирак едән 550 тәблиғчи ики һәфтәјә тәхминән 60 000 нәшр пајламышды. Бәли,  кампанија сајәсиндә чохлу сајда инсан Јеһова һагда ешитди.

Хидмәтә һәвәс артды. Бу кампанија Түркијәдәки баҹы-гардашлара ҝөзәл тәсир бағышлады. Чохларында таммүддәтли хидмәтә башламаға һәвәс ојанды. Нәтиҹәдә, кампанијадан сонракы ил әрзиндә Түркијәдә өнҹүлләрин сајы 24 фаиз артды.

Ширин

Кампанија хариҹдән ҝәлән баҹы-гардашларын да хидмәтинә мүсбәт тәсир ҝөстәрди. Алманијада јашајан Ширин адлы бир баҹы јазыр: «Түркијәдәки баҹы-гардашлар үчүн гејри-формал шаһидлик вермәк олдугҹа асандыр. Мән исә буну етмәјә чәкинирдим. Амма бу хүсуси кампанијанын, јерли баҹы-гардашларын вә чохлу дуаларымын сајәсиндә әввәлләр мәнә чәтин ҝәлән шејләри етмәји өјрәндим. Һәтта метрода тәблиғ едиб буклетләр вермишәм. Инди әввәлки гәдәр утанҹаг дејиләм».

Јоһанес

Алманијадан олан Јоһанес дејир: «Хидмәтимә тәтбиг едә биләҹәјим бәзи шејләри өјрәндим. Түркијәдәки баҹы-гардашлар чалышырлар ки, хош хәбәри мүмкүн гәдәр чох адама чатдырсынлар. Онлар һәр фүрсәтдә шаһидлик верирләр. Гәрара ҝәлдим ки, Алманијаја гајыданда мән дә белә едим. Инди әввәлкиндән даһа чох инсана тәблиғ едирәм».

Зејнәб

Франсада јашајан Зејнәб дејир: «Кампанија мәним хидмәтимә мүсбәт тәсир ҝөстәрди. Мәнә даһа ҹәсарәтли олмаға, даһа чох Јеһоваја ҝүвәнмәјә көмәк етди».

Тәблиғчиләр бир-бириләринә даһа јахын олдулар. Башга-башга өлкәләрдән ҝәлмиш баҹы-гардашлар арасындакы мәһәббәт вә бирлик унудулмаз тәәссүратлар јаратды. Жан-Дејвид дејир: «Биз баҹы-гардашларын гонагпәрвәрлијини “даддыг”. Онлар бизи достлары кими, һәтта аилә үзвләри кими гәбул етдиләр. Бизә өз евләринин гапыларыны ачдылар. Мән билирдим ки, биз бејнәлхалг гардашлығын үзвүјүк, әдәбијјатларымыздан буну дәфәләрлә охумушдум. Анҹаг инди өзүм бунун шаһиди олдум. Јеһованын халгынын арасында олмагдан даһа чох гүрур дујдум. Мәнә вердији бу шәрәфә ҝөрә Јеһоваја миннәтдарам».

Клар (ортада)

 Франсадан олан Клар дејир: «Данимарка, Франса, Алманија вә ја Түркијәдән олмағымыза бахмајараг, һамымыз бир аиләнин үзвләријик. Санки Аллаһ әлинә бөјүк бир позан алыб Јер күрәсиндәки бүтүн сәрһәдләри силмишди».

Стефани (ортада)

Стефани Франсадан јазыр: «Бу хүсуси кампанија сајәсиндә өјрәндик ки, бизи мәдәнијјәт вә дил јох, Јеһоваја олан мәһәббәт бирләшдирир».

УЗУНМҮДДӘТЛИ ФАЈДА

Башга өлкәләрдән ҝәлән баҹы-гардашлар бурадакы ҝенишмигјаслы тәблиғ ишинә бундан сонра да көмәк етмәк үчүн Түркијәјә көчмәк барәдә дүшүнмәјә башладылар. Һәтта бир нечә тәблиғчи артыг бу аддымы атыб. Бу баҹы-гардашларын әмәји әвәзсиздир.

Мәсәлән, уҹгар әразидәки 25 тәблиғчиси олан бир групда узун илләр иди ки, ҹәми бир ағсаггал вар иди. 2015-ҹи илдә Алманијадан вә Нидерланддан алты мүждәчи онлара көмәк етмәк үчүн бура көчәндә диндашларымызын нә гәдәр севиндијини тәсәввүр едирсиниз?

ТӘЛӘБАТ ОЛАН ӘРАЗИДӘ ХИДМӘТ

Хидмәт етмәк үчүн Түркијәјә көчән баҹы-гардашлар бурадакы һәјатлары барәдә нә дејирләр? Башга өлкәдә хидмәтин өзүнә ҝөрә чәтинликләри олса да, мүкафаты бөјүкдүр. Ҝәлин бу баҹы-гардашларын нә дедикләринә бахаг.

Федерико

Испанијадан Түркијәјә көчән Федерико адлы 40 јашлы аиләли бир гардаш бөлүшүр: «Садә һәјат сүрмәк мәни бир чох шејдән азад едир вә фикрими даһа ваҹиб шејләрә ҹәмләмәјә көмәк едир». Бәс неҹә дүшүнүрсүнүз, бу гардаш тәләбат олан әразидә хидмәт етмәји кимәсә мәсләһәт ҝөрәрди? О дејир: «Һә, әлбәттә ки! Инсанлара Јеһова һагда өјрәтмәк үчүн башга әразијә көчән шәхс өзүнү Јеһоваја әманәт етмиш олур. Адам онда Јеһованын гајғысыны һәмишәкиндән даһа чох дујур».

Руди

Нидерланддан көчән Руди адлы 50 јашлы аиләли бир гардаш дејир: «Тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк, хош мүждәдән хәбәри олмајан инсанларла сөһбәт етмәк бизә бөјүк мәмнунлуг ҝәтирир. Һәгигәти  гәбул едән инсанларын сималарындакы хошбәхтлији ҝөрмәкдән ҝөзәл нә ола биләр?!»

Саша

Алманијадан көчән Саша адлы 40 јашлы аиләли бир гардаш бөлүшүр: «Һәр дәфә хидмәтдә оланда һәгигәти һеч вахт ешитмәмиш инсанлара раст ҝәлирәм. Белә инсанлара Јеһова Аллаһ һагда өјрәтмәкдән зөвг алырам».

Атсуко

Јапонијадан көчән 30 јашлы Атсуко адлы аиләли баҹы дејир: «Әввәлләр Армаҝеддонун тез ҝәлмәјини арзулајырдым. Амма Түркијәјә көчәндән сонра Јеһоваја һәлә дә сәбир етдијинә ҝөрә шүкр еләдим. Јеһованын дүнја мигјасындакы тәблиғ ишини неҹә идарә етдијини ҝөрәндә Она даһа да јахынлашмаг истәјирәм».

Русијадан көчән 30 јашлы Алиса адлы бир баҹы дејир: «Бу хидмәт нөвүндә иштирак етмәклә Јеһованын кәрамәтини даддым» (Зәб. 34:8). О әлавә едир: «Јеһова мәним һәм Атам, һәм дә јахын Достумдур. Мүхтәлиф вәзијјәтләрлә үзләшдикҹә Ону даһа да јахындан таныјырам. Һәјатым хошбәхт анларла, мараглы һадисәләрлә вә бол-бол немәтләрлә долудур».

«ТАРЛАЛАРА БАХЫН»

Түркијәдә һәјата кечирилән хүсуси кампанија васитәсилә хош хәбәр даһа чох инсана чатдырылды. Бунунла белә, һәлә дә тәблиғ едилмәмиш чохлу әразиләр вар. Түркијәјә көчән баҹы-гардашлар һәр ҝүн Јеһованын адыны ешитмәјән инсанларла гаршылашырлар. Белә әразиләрдә сиз дә хидмәт етмәк истәјәрдиниз? Әҝәр беләдирсә, онда «башынызы галдырын вә тарлалара бахын, мәһсул јетишиб, бичинә һазырдыр» (Јәһ. 4:35). Бичинә һазыр тарлаларда тәблиғ етмәк ишиндә көмәк едә биләрсиниз? Белә бир истәјиниз варса, мәгсәдинизә чатмаг үчүн лазыми аддымлар атын. Бир шејә әмин олун: Јерин уҹгарларынадәк хош хәбәрин тәблиғиндә нә гәдәр чох пајыныз олса, бир о гәдәр сајаҝәлмәз немәтләр бичәҹәксиниз! (Һәв. 1:8).

^ абз. 2 «Ҝөзәл дијары сејр един» брошүрүнүн 32 вә 33-ҹү сәһифәләринә (рус.) нәзәр салын.