Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Ијул 2017

«Јаһа алгыш един!»

«Јаһа алгыш един!»

«Јаһа алгыш един!... Она алгыш етмәк нә хошдур, алгыш Она јарашыр» (ЗӘБ. 147:1).

НӘҒМӘ: 59, 3

1—3. а) Еһтимала ҝөрә 147-ҹи мәзмур нә вахт јазылыб? б) 147-ҹи мәзмуру тәһлил етмәклә нәји өјрәнәҹәјик?

БАҸЫ-ГАРДАШЛАРДАН кимсә алдығы тапшырығы јахшы јеринә јетирәндә, јахуд мәсиһи хүсусијјәти тәзаһүр етдирәндә ону тәрифләјирик. Әҝәр ади инсана тәрифләр сөјләнирсә, Аллаһа даһа чох тәриф уҹалмалыдыр. Буна сајсыз-һесабсыз сәбәб вар. Гүдрәтинә, јаратдығы еҹазкар ҝөзәлликләрә, бәндәләри уғрунда Оғлуну гурбан вермәклә ҝөстәрдији дәрин мәһәббәтә ҝөрә О, алгыша лајигдир.

2 «Зәбур» китабынын 147-ҹи мәзмуруну охујанда јазарын Јеһова Аллаһа үрәкдән алгыш дедијини ҝөрмәк олар. О, башгаларыны да онунла сәс-сәсә вериб Аллаһа алгыш сөјләмәјә чағырырды. (Зәбур 147:1, 7, 12 ајәләрини охујун.)

3 Бу мәзмуру кимин јаздығы мәлум дејил. Чох еһтимал ки, јазар Јеһованын исраиллиләри Бабил әсарәтиндән чыхарыб Јерусәлимә гајтардығы вахт јашајыб (Зәб. 147:2). Бу гуртулуш сајәсиндә исраиллиләр јенидән өз доғма јурдларында Јеһоваја ибадәт едәҹәкдиләр. Бу, мәзмурчуну Јеһова Аллаһа алгыш охумаға тәшвиг етмишди. Амма мәзмурчунун үрәјини риггәтә ҝәтириб ону Аллаһа алгыш демәјә сөвг едән башга сәбәбләр дә вар иди. Мәгаләдә  бу сәбәбләр барәдә данышылаҹаг. Һәмчинин ҝөрәҹәјик ки, бизим Јаһа * алгыш демәјә һансы сәбәбләримиз вар (Зәб. 147:1).

ЈЕҺОВА ЈАРАЛЫ ГӘЛБИН ТӘБИБИДИР

4. Шаһ Куруш исраиллиләри әсирликдән азад едәндә, еһтимал ки, онлар һансы һиссләри кечирмишдиләр вә нәјә ҝөрә?

4 Тәсәввүр етмәк олар, Бабилдә әсир олан исраиллиләр неҹә пәришан иди. Бабиллиләр онлары әлә салыб дејирдиләр: «Бизә Сион барәдә нәғмә охујун». Исраиллиләр неҹә нәғмә дејә биләрдиләр, ахы онларын севинҹ мәнбәји олан Јерусәлим виран галмышды (Зәб. 137:1—3, 6). Гәлби губарлы бу инсанларын тәсәллијә еһтијаҹы вар иди. Јеһова Аллаһ халгыны пәришан һалда гојмады, пејғәмбәрләр васитәсилә сөз вердији кими онлары фарс шаһы Курушун әли илә азад етди. Куруш Бабили мәғлуб едәндән сонра демишди: «Јеһова... мәнә... Јерусәлимдә Она ев тикмәји бујуруб. Аранызда Онун халгына мәнсуб олан һәр кәсә Аллаһы Јеһова јар олсун! Гој о адам Јерусәлимә ҝетсин» (2 Салн. 36:23). Сөзсүз ки, бу сөзләр Бабилдә јашајан исраиллиләр үчүн бөјүк тәсәлли олмушду.

5. Мәзмурчунун јаздыгларына әсасән, Јеһова гәлбисыныг хидмәтчиләринә неҹә тәсәлли верир?

5 Јеһова исраиллиләри јалныз бир халг шәклиндә руһландырмырды, О, халгын ичиндәки һәр бир инсана тәсәлли верирди. Јеһова бу ҝүн дә ејнән давраныр. 147-ҹи мәзмурун јазары демишди ки, Јеһова Аллаһ «гәлбисыныглара шәфа верир, сызылдајан јараларыны сарыјыр» (Зәб. 147:3). Аллаһ-Таала һәм хәстәликлә мүбаризә апаран, һәм депрессијада олан дәрдли хидмәтчиләринә дајаг олур. Јеһова бизә һәр заман тәсәлли вермәјә, јараларымызы сарымаға һазырдыр (Зәб. 34:18; Әшј. 57:15). О, бизә һикмәт вә ҝүҹ верир ки, үзләшдијимиз һәр бир проблемин өһдәсиндән ҝәлә биләк (Јаг. 1:5).

6. Мәзмурчунун Зәбур 147:4 ајәсиндә јаздығы сөзләрдән неҹә тәсәлли тапа биләрик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

6 Мәзмурчу сонра сәмадан сөз ачмаға башлајыр, дејир ки, Јеһова «улдузларын сајыны һесаблајыр» вә «һәр бирини ады илә чағырыр» (Зәб. 147:4). Илк бахышдан мәзмурчунун тамам башга мөвзудан данышдығыны фикирләшә биләрик. Суал јарана биләр: «Нәјә ҝөрә о, бирдән ҝөј ҹисимләри барәдә данышмаға башлајыр?» Ҝәлин бу мөвзуну бир аз әтрафлы тәһлил едәк. Мәзмурчу ҝөјә баханда јалныз сәмаја сәпәләнмиш улдузлары ҝөрә билирди, амма онларын әслиндә нә гәдәр чох олдуғу барәдә тәсәввүрү белә јох иди. Бу ҝүн исә бизә мәлумдур ки, Каинатда сајсыз-һесабсыз улдуз вар. Алимләрин фикринҹә тәкҹә бизим Сүд Јолу галактикасында милјардларла улдуз, бүтүн Каинатда исә милјонларла улдузун ҹәм олдуғу трилјонларла галактика вар. Һеч бир инсан улдузларын дәгиг сајыны билмир. Јарадан исә онларын һәр биринә ад вериб. Бу да ону ҝөстәрир ки, һәр улдуз Аллаһ үчүн хүсуси өнәм дашыјыр (1 Кор. 15:41). Елә исә Аллаһ инсана, јер үзүндә јаратдығы шаһ әсәрә неҹә јанашыр? Һәр ан һәр улдузун һарада олдуғундан аҝаһ олан Аллаһ, бизим дә һансы вәзијјәтдә олдуғумуздан, һансы һиссләри кечирдијимиздән вә һәр ан нәјә еһтијаҹ дујдуғумуздан аҝаһдыр!

7, 8. а) Јеһова Аллаһ бизимлә бағлы нәји баша дүшүр? б) Јеһованын шәфгәтли Аллаһ олдуғуну тәсдиг едән нүмунә чәкин.

7 Јеһова Аллаһ садәҹә бизимлә марагланыб кәнарда дурмур. О, гүдрәтли вә шәфгәтли Аллаһдыр, О, бизә һәјатын гајғылары илә мүбаризә апармаг үчүн ҝүҹ верир. (Зәбур 147:5 ајәсини охујун.) Кимсә дүшүнә биләр ки, проблеми чох ағырдыр вә она дөзмәк мүмкүн дејил. Јадда сахлајын ки, Аллаһ бизим ҝүҹүмүзүн мәһдуд олдуғуну билир, «торпаг олдуғумузу унутмур» (Зәб. 103:14). Гејри-камил олдуғумуз  үчүн биз ејни сәһви дөнә-дөнә тәкрарлајырыг. Ја дилимизлә ҝүнаһ едир, ја үрәјимиздән ҝүнаһлы арзулар кечирир, ја да киминсә пахыллығыны чәкирик. Бу исә сонрадан бизә виҹдан әзабы јашадыр. Тәбии ки, бу һиссләр Јеһоваја јаддыр, бунунла белә, О, бизим һиссләримизи чох ҝөзәл баша дүшүр! (Әшј. 40:28).

8 Сөзсүз ки, Јеһова бу ҝүнә кими Өз гүдрәтли әли илә сизә чәтинликләри ашмаға көмәк едиб (Әшј. 41:10, 13). Ҝәлин ҝөрәк Јеһова Киоко адлы өнҹүл баҹыја неҹә көмәк етмишди. Киоко тәјинат алдығы јени әразијә көчәндә чох мәјус олмушду. Билирсиниз, Јеһова ону баша дүшдүјүнү неҹә ҝөстәрди? Јени јығынҹагда онун һиссләрини баша дүшән инсанлар вар иди. Баҹыја елә ҝәлирди ки, Јеһова она дејир: «Мән сәни, садәҹә, өнҹүл олдуғун үчүн севмирәм. Сән Мәним әзиз баламсан, һәјатыны Мәнә һәср етмисән, она ҝөрә сәни севирәм. Истәјирәм Мәнә хидмәтдә сәнин һәр ҝүнүн хош кечсин!» Бәс Күлли-Ихтијар Јеһова Аллаһ һикмәтинин һәдсиз олдуғуну шәхсән сизә неҹә сүбут едиб?

ЈЕҺОВА ҺӘР БИР ЕҺТИЈАҸЫМЫЗЫ ӨДӘЈИР

9, 10. Јеһова бизә илк нөвбәдә неҹә көмәк едир? Нүмунә чәкин.

9 Һәрдән бизим мадди көмәјә еһтијаҹымыз олур. Бәзән гарындолусу јемәјимиз олмадығы үчүн бизи фикир апарыр. Амма нәзәрә алын ки, барлы-бәһәрли Јер күрәсини јарадан Јеһова Аллаһдыр, О, һәтта «чығырышан гузғун балаларыны једиздирир»! (Зәбур 147:8, 9 ајәләрини охујун.) Әмин олун ки, гузғун балаларыны аҹ гојмајан Аллаһ, сизин дә еһтијаҹынызы өдәјәҹәк (Зәб. 37:25).

10 Ән әсасы, Јеһова бизә иманымызы мөһкәм сахламаға көмәк едир вә һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһүнү бәхш едир (Филип. 4:6, 7). Ҝәлин буну тәсдиг едән бир һадисәни нәзәрдән кечирәк. Јапонијада јашајан Мутсуо вә һәјат јолдашы 2011-ҹи илдә баш верән сунами вахты Јеһованын көмәјини хүсуси шәкилдә һисс етмишдиләр. Онлар евләринин дамына чыхараг ҝүҹ-бәла илә сунамидән сағ чыха билмиш, амма, демәк олар, һәр шејләрини итирмишдиләр. Мутсуоҝил ҝеҹәни бәрбад вәзијјәтә дүшмүш евләринин икинҹи мәртәбәсиндәки гаранлыг вә сојуг отагда кечирмишди. Сәһәр ачыланда онлар охујуб руһланмаг үчүн нә исә ахтармаға башладылар. Тапдыглары јеҝанә нәшр «Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти» китабынын 2006-ҹы ил бурахылышы иди. «Тарихин ән дәһшәтли сунамиси» адлы башлыг дәрһал Мутсуонун диггәтини ҹәлб етди. Бу башлыгда 2004-ҹү илдә Суматрада дәһшәтли сунами нәтиҹәсиндә баш верән зәлзәлә барәдә мәлумат јазылмышды. Мутсуо илә арвады һәмин вахт баш верән һадисәләри ҝөз јашлары ичиндә охујурду. Онлар баша дүшүрдү ки, Јеһова бу јолла онлара мәһәббәт вә шәфгәт ҝөстәрир, бу чәтин анларында тәсәлли верир. Јеһова онлара тәкҹә мәнәви јох, мадди ҹәһәтдән дә дәстәк олмушду. Баҹы-гардашлар васитәсилә онлары јемәк вә палтарла тәмин етмишди. Амма онлары ән чох руһландыран филиал нүмајәндәләринин јығынҹагларыны зијарәт етмәси иди. Мутсуо дејир: «Мәнә елә ҝәлирди, санки, Јеһова һәр биримизин јанында дуруб бизә дајаг олур. Бундан бөјүк тәсәлли ола билмәз!» Ҝөрүндүјү кими, көмәјә еһтијаҹымыз оланда Јеһова илк нөвбәдә иманымызы мөһкәмләндирир, сонра исә башга еһтијаҹларымызы тәмин едир.

АЛЛАҺЫН ГУРТАРЫҸЫ ҜҮҸҮ СИЗӘ КӨМӘК ОЛСУН

11. Јеһованын гуртарыҹы ҝүҹүнү өз үзәримиздә һисс етмәк үчүн нә етмәлијик?

11 Јеһова һәр заман бизә көмәк әлини узатмаға һазырдыр. Зәбур 147:6 ајәсинин биринҹи һиссәсиндә јазылыб: «Јеһова һәлимләри галдырыр». Бәс Јеһовадан бу көмәји  алмаг үчүн нә етмәлијик? Биз Онунла јахын дост олмалыјыг. Бу мүнасибәти гурмаг үчүн исә һәлим олмаг ваҹибдир (Сәф. 2:3). Һәлим инсан һагсызлыгла үзләшәндә вә дара дүшәндә мәсәләни Аллаһын өһдәсинә бурахыр. Јеһова бу ҹүр инсандан разы галыр, она баханда үзү ҝүлүр.

12, 13. а) Јеһованын мәһәббәтини газанмаг үчүн нәдән гачмалыјыг? б) Јеһова неҹә инсанлардан разы галыр?

12 Зәбур 147:6 ајәсинин икинҹи һиссәсиндә исә дејилир ки, Јеһова «шәр адамлары... јерә вурур». Һеч биримиз истәмәрик ки, Јеһованын гәзәбинә туш ҝәлиб мәһв олаг. Әксинә, биз Онун мәһәббәтини газанмаг истәјирик. Бунун үчүн Аллаһын нифрәт етдији шејләрә нифрәт етмәлијик (Зәб. 97:10). Мәсәлән, биз әхлагсызлыгдан икраһ етмәлијик. Бу о демәкдир ки, бизи мурдар әмәлләрә сөвг едән һәр бир шејдән, һәмчинин порнографијадан узаг дурмалыјыг (Зәб. 119:37; Мәт. 5:28). Һәрдән бу мүбаризә чох чәтин олур. Амма савашмаға дәјәр, чүнки галиб чыхсаг, Јеһовадан мүкафат алаҹағыг.

13 Бу савашда мөһкәм олмаг үчүн Јеһоваја архаланмалыјыг, чүнки өз ҝүҹүмүзлә бу мүбаризәдә давам ҝәтирә билмәрик. Зәбур 147:10 ајәсиндә дејилир ки, Јеһоваја «зөвг верән атын ҝүҹү дејил, инсанын мөһкәм ајаглары Ону һејрәтә салмаз». Демәли, биз өзүмүзә вә ја башга бир инсана архалансаг, Јеһоваја хош ҝетмәз. Әксинә, белә вәзијјәтләрдә Јеһованын әтәјиндән јапышмалы вә Ондан имдад диләмәлијик. Инсанлардан фәргли олараг, Јеһова һеч вахт биздән безмир, Она дәфәләрлә јалварсаг да, һәр дуамызы ешидир. «Јеһова Ондан горханлардан, мәһәббәтинә үмид бағлајанлардан хошланыр» (Зәб. 147:11). Биз Јеһованын мәһәббәтинә архаланмалыјыг, әмин олмалыјыг ки, ҝүнаһлы арзуларла мүбаризәдә О, бизимлә чијин-чијинә савашаҹаг вә бу савашдан галиб чыхаҹағыг.

14. Мәзмурчу нәјә әмин иди?

14 Јеһова Өз Кәламы васитәсилә бизи әмин едир ки, биз дара дүшәндә көмәк әлини узадаҹаг. Мәзмурчу Јерусәлимин бәрпасы илә бағлы јазмышды: «О, сәнин дарвазаларынын рәзәләрини бәркидир, оғулларына хејир-бәрәкәт верир. Торпағына әмин-аманлыг бәхш едир» (Зәб. 147:13, 14). Мәзмурчунун үрәји раһат иди, чүнки о, әмин иди ки, Јеһова шәһәрин дарвазаларыны мөһкәмләндирәҹәк вә халгыны горујаҹаг.

Пәришан оланда Аллаһын Кәламы бизә неҹә көмәк едә биләр? (15—17 абзаслара бахын)

15—17. а) Һәрдән проблемләр уҹбатындан һансы һиссләри кечиририк вә Јеһова бизә Кәламы васитәсилә неҹә көмәк едир? б) Јеһованын сөзүнүн чапартәк сүрәтлә гачдығыны нә тәсдиг едир? Мисал чәкин.

15 Һәрдән јашадығымыз проблемләр бизи тәлаша сала биләр. Амма биз горхмамалыјыг, бу чәтинлији ашмаг үчүн Јеһовадан һикмәт истәмәлијик. Мәзмурчу јазмышды ки, Аллаһ «бујруғуну јерә ҝөндәрир, сөзү чапартәк сүрәтлә гачыр». Сонра Јеһованын гар јағдырдығы, гыров сәпдији вә долу төкдүјү барәдә сөз ачмышды. Сонра исә белә бир суал вермишди: «Сојуғуна ким дөзәр?» Бу суалын ардынҹа јазмышды: «Әмр едир, онлар әријир» (Зәб. 147:15—18). Долу вә гар гүдрәт вә һикмәт саһиби олан Јеһова Аллаһын һөкмүнә табедир. Унутмајын, елә бир чәтинлик јохдур ки, Аллаһ бизә онун өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә билмәсин.

16 Бу ҝүн Јеһова бизә Мүгәддәс Китаб васитәсилә јол ҝөстәрир. Онун «сөзү чапартәк сүрәтлә гачыр», јәни О, бизә дүз вахтында мәсләһәт верир. Јәгин сиз дә Јеһовадан бу ҹүр көмәк алмысыныз, мәсәлән, Мүгәддәс Китабы мүталиә едәндә, «садиг вә ағыллы нөкәр»ин һазырладығы нәшрләри охујанда, JW телевизијасына баханда, рәсми веб сајтымыздан истифадә едәндә, ағсаггалларла мәсләһәтләшәндә вә баҹы-гардашларла  үнсијјәт едәндә (Мәт. 24:45). Мәҝәр бу, Јеһованын сөзүнүн сүрәтлә чапдығыны, јәни еһтијаҹ јарананда Онун дәрһал сизә мәсләһәт вердијини сүбут етмир?!

17 Симона адлы баҹы Аллаһын Кәламынын гүдрәтини өз тәҹрүбәсиндә ҝөрмүшдү. О, өзү һагда мәнфи фикирдә иди, она елә ҝәлирди ки, Јеһова ондан наразыдыр. Мәнфи фикирләр ону чулғајанда Симона дуа едәрәк Јеһовадан көмәк истәјирди. О, һәмчинин мүнтәзәм шәхси мүталиә илә мәшғул олурду. Симона дејир: «Һәјатымда елә бир чәтинлик олмајыб ки, Јеһова мәнә ҝүҹ вә мәсләһәт вермәсин». Бу, баҹыја мүсбәт әһвал-руһијјәдә олмаға көмәк едирди.

18. Јеһованын шәхсән сизә дәјәр вердијини нәдән ҝөрүрсүнүз вә Јаһа алгыш демәјә сизи нә тәшвиг едир?

18 Мәзмурчу исраиллиләрин мәхсуси бир халг олдуғуну баша дүшүрдү. Чүнки Аллаһ јалныз бу халга Өз Кәламыны, «гајда-ганунуну, һөкмләрини» вермишди. (Зәбур 147:19, 20 ајәләрини охујун.) Бу ҝүн биз Јеһованын адыны дашыјан јеҝанә халгыг. Јеһоваја үрәкдән миннәтдарыг ки, бизә Ону танымаг, Кәламынын гүдрәтини һисс етмәк вә Онунла дост олмаг имканы вериб. 147-ҹи мәзмурун јазары кими, бизим дә Јаһа алгыш етмәјә вә башгаларыны да буна сәсләмәјә сәбәбимиз чохдур.

^ абз. 3 Јаһ Јеһова адынын гыса формасыдыр.