Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Ијул 2017

Зеһнимиз һәдәфдәдир

Зеһнимиз һәдәфдәдир

ГАТЫ дүшмәнимиз Шејтан бизи нишан алыб. Онун әлиндә чох тәһлүкәли силаһ вар. Шејтан ону бизим бәдәнимизә јох, бејнимизә тушлајыб. Бу силаһ пропаганда адланыр!

Һәвари Булус Шејтанын пропагандасынын нә дәрәҹәдә тәһлүкәли олдуғуну баша дүшүрдү, амма, ҝөрүнүр, онун бәзи диндашлары буну дәрк етмирди. Мәсәлән, Коринф јығынҹағындакы мәсиһиләрдән бәзиләри өзләринә һәддиндән артыг архајын идиләр, онларын фикринҹә иманлары елә ҝүҹлү иди ки, Шејтан онлары јыха билмәзди (1 Кор. 10:12). Мәһз бу сәбәбдән Булус онлара нөвбәти хәбәрдарлығы јазмышды: «Горхурам ки, илан һијләҝәрлији илә Һәвваны неҹә товладыса, сизин дә зеһниниз корланыб Мәсиһә лајиг сәмимијјәтдән вә сафлыгдан узаглашсын» (2 Кор. 11:3).

Булусун бу сөзләри ҝөстәрир ки, мәсиһи өзүнә архајын олмамалыдыр. Шејтанын зеһнимизи әлә кечирмәк үчүн апардығы дөјүшдә галиб чыхмаг истәјириксә, пропаганданын тәһлүкәсини анламалы вә мүбаризә апармалыјыг.

ПРОПАГАНДА ҜҮҸЛҮ СИЛАҺДЫР

Пропаганда нәдир? Инсанын дүшүнҹәсинә вә һәрәкәтләринә тәсир етмәк үчүн гәрәзли вә јанлыш мәлумат јајмаг пропаганда адланыр. Бир китаба әсасән, пропаганда «јалан данышмаг, мәлуматы тәһриф етмәк, инсанлары, онларын шүуруну идарә етмәк, психоложи тәсир ҝөстәрмәк» демәкдир, һәмчинин «шәрәфсиз, тәһлүкәли вә инсафсыз» бир һәрәкәтдир («Propaganda and Persuasion»).

Пропаганда чох тәһлүкәлидир. О, ҝөзлә ҝөрүнмәјән вә гохусу олмајан зәһәрли газ кими, инсан өзү дә билмәдән јаваш-јаваш онун бејнинә нүфуз едир. Инсанларын давранышыны мүшаһидә едән Венс Пакард адлы  публисистин јаздыгларына әсасән, пропаганда һәрәкәтләримизә «дүшүндүјүмүздән дә ҝүҹлү тәсир едир». Бир алим гејд едир ки, «бир чох инсан бу ҹүр тәсир алтына дүшәрәк амансыз һәрәкәтләрә ҹәлб олунуб, мәсәлән, сојгырыма, мүһарибәјә, ирги вә дини иғтишашлара гошулуб, дини дөзүмсүзлүк ҝөстәрир вә саир дүшүнүлмәмиш һәрәкәтләрә јол верир («Easily Led—A History of Propaganda»).

Әҝәр инсанларын пропагандасынын бу гәдәр ҝүҹлү тәсири варса, ҝөрүн Шејтанын пропагандасы нә дәрәҹәдә тәһлүкәлидир. О, та бәшәр јаранандан бәри инсанлары мүшаһидә едир. «Бүтүн дүнја» онун әлиндәдир. Одур ки, о, өз јаланларыны јајмаг үчүн әлинин алтында олан һәр васитәдән истифадә едә биләр (1 Јәһ. 5:19; Јәһ. 8:44). Бу ҝүн Шејтан инсанларын зеһнини о дәрәҹәдә кор едиб ки, Мүгәддәс Китабда онун бүтүн дүнјаны алдатдығы дејилир (2 Кор. 4:4; Вәһј 12:9). Биз онун пропагандасына ујмамаг үчүн нә едә биләрик?

МҮДАФИӘНИ МӨҺКӘМЛӘНДИРИН

Шејтанын пропагандасына гаршы дурмаг үчүн чох садә бир үсул вар. Иса Мәсиһ демишди: «Сиз һәгигәти дәрк едәҹәксиниз вә һәгигәт сизи азад едәҹәк» (Јәһ. 8:31, 32). Адәтән, мүһарибәдә дүшмәнин әсас силаһы һәгигәти тәһриф етмәк олур. Дөјүшдә савашан әсҝәр кими, бизә дә дүзҝүн мәлумат ала биләҹәјимиз етибарлы мәнбә лазымдыр ки, Шејтанын бизи аздырмаг үчүн јајдығы јаланлара ујмајаг. Бу мәлуматы бизә Јеһова Аллаһ Өз Кәламы васитәсилә тәгдим едиб. Шејтанын пропагандасына гаршы дурмаг үчүн нә лазымдырса Мүгәддәс Китабын сәһифәләриндән тапа биләрик (2 Тим. 3:16, 17).

Тәбии ки, ҝүҹлү пропагандачы олан Шејтан да бундан бихәбәр дејил. О, бу дүнјаны елә гуруб ки, инсанлары Мүгәддәс Китабы охумагдан, ону арашдырмагдан чәкиндирсин. Диггәтли олмалыјыг ки, онун һијләләринә алданмајаг (Ефес. 6:11). Һәгигәти там гаврамаға чалышмалыјыг (Ефес. 3:18). Сөзсүз, бу, бөјүк сәј тәләб едир. Профессор Ноам Хомскинин сөјләдији мараглы бир фикри нәзәрә алмалыјыг: «Һеч ким һәгигәти бизим бејнимизә јерләшдирә билмәз, һәгигәти һәр бир инсан өзү мәнимсәмәлидир». Һәгигәти мәнимсәмәк үчүн инсан «Мүгәддәс Јазылары һәр ҝүн диггәтлә» арашдырмалыдыр (Һәв. 17:11).

Шејтанын зеһнимизи әлә кечирмәк үчүн апардығы дөјүшдә галиб чыхмаг истәјириксә, пропаганданын тәһлүкәсини анламалы вә мүбаризә апармалыјыг

 Унутмајын, инсанларын ајдын вә мәнтиглә дүшүнмәси Шејтана әл вермир. Чүнки бир китабда јазылана әсасән, инсан һәр шејә инанда пропаганданын тәсири даһа ҝүҹлү олур («Media and Society in the Twentieth Century»). Буна ҝөрә дә ешитдијимиз һәр сөзә дәрһал инанмамалыјыг (Мәс. 14:15). Аллаһ бизә ағыл вә мәнтиг вериб, бу габилијјәтләри ишә салараг һәгигәти мәнимсәмәлијик (Мәс. 2:10—15; Ром. 12:1, 2).

АЛЛАҺЫН ХАЛГЫНДАН АЈРЫЛМАЈЫН

Һәрбдә дүшмәни мәнәви ҹәһәтдән јыхмаг вә мүбаризә руһуну зәифләтмәк кими тактика ишләнир. Бу һал әсҝәрләри бир-биринә гаршы вурушмаға вә ордудан ајрылмаға сөвг едә биләр. Бир алман ҝенералы демишди ки, Алманијаны Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндәки мәғлубијјәтә ҝәтириб чыхаран сәбәбләрдән бири дүшмән пропагандасынын инсанлары ҝипноз вәзијјәтинә салмасы иди. Шејтан да Аллаһын халгыны парчаламаг вә мәғлуб етмәк үчүн өз арсеналындакы бу силаһлардан истифадә едир. Мәсәлән, чалышыр ки, мәсиһиләр арасына мүнагишә салсын, јахуд мәсиһини һагсызлыг кими ҝөрүнән әмәлләр вә инҹиклик үстүндә Јеһованын тәшкилатындан узаглашдырсын.

Ҝәлин Шејтана алданмајаг! Гој бизә Аллаһын Кәламы бәләдчилик етсин. Мүгәддәс Китаб бизә мәсләһәт ҝөрүр ки, јығынҹагда бирлији горумаг үчүн бир-биримизи үрәкдән бағышлајаг вә наразылыглары тез бир заманда һәлл едәк (Кол. 3:13, 14; Мәт. 5:23, 24). Бу Китаб һәмчинин өзүнү Аллаһын халгындан ајры салмағын тәһлүкәли олдуғуну дејир (Мәс. 18:1). Ҝәлин нөвбәти суалларла өзүмүзү јохлајаг, ҝөрәк Шејтанын пропагандасы бизә тәсир едә биләр, ја јох: «Сонунҹу дәфә кимсә мәним хәтримә дәјәндә неҹә мүнасибәт ҝөстәрдим? Аллаһы разы салан шәкилдә даврандым, јохса Шејтаны?» (Гал. 5:16—26; Ефес. 2:2, 3).

ГОЈМАЈАГ ШЕЈТАН ЕТИБАРЫМЫЗЫ САРСЫТСЫН

Командиринә етибары өлән әсҝәрин савашмаг әзми зәифләјир. Буну билән пропагандачылар әсҝәрлә командир арасындакы етибары өлдүрмәјә чалышыр. Онлар әсҝәрә командири барәдә белә бир фикир јеритмәјә чалышыр: «Сән неҹә она инана биләрсән?! Она гулаг асма, о, сәни өлүмә апарыр». Онлар әсҝәри даһа да инандырмаг үчүн командиринин ән хырда сәһвини белә габардырлар. Шејтан да ејни  тактикадан истифадә едир. О, Јеһованын тәјин етдији рәһбәрләрә етибарымызы сарсытмаға чалышыр.

Бәс өзүмүзү Шејтанын бу һәмләсиндән неҹә горуја биләрик? Биз Јеһова Аллаһын тәшкилатындан мөһкәм јапышмалы вә Онун үзәримизә гојдуғу рәһбәрләрә сәдагәтлә табе олмалыјыг, бахмајараг ки, онлар гејри-камилдирләр (1 Салон. 5:12, 13). Дөнүкләрин вә зеһнимизи әлә кечирмәјә чалышан диҝәр инсанларын һүҹумларына туш ҝәләндә, онларын иддиалары нә гәдәр инандырыҹы ҝөрүнсә дә, гојмамалыјыг ки, онлар ағлымызы асанлыгла чашдырсын (2 Салон. 2:2; Тит. 1:10). Булусун ҝәнҹ Тимутијә мәсләһәт ҝөрдүјү кими, өјрәндијимиз вә доғрулуғуна әмин олдуғумуз шејләрә бағлы галмалыјыг (2 Тим. 3:14, 15). Јеһова Аллаһын идарәси алтында бизә јүз илдән артыгдыр ки, рәһбәрлик едән садиг вә ағыллы нөкәрин етибара лајиг олдуғуну сүбут едән дәлилләр јетәринҹәдир (Мәт. 24:45—47; Ибр. 13:7, 17).

ПРОПАГАНДАНЫН ГОРХУ АДЛЫ СИЛАҺЫ

Нәзәрә алмалыјыг ки, Шејтан јалныз һијләли јолларла пропаганда апармыр. Бәзән о, «бинеји гәдимдән чох ҝүҹлү пропаганда үсулу» олан горху адлы силаһыны ишә салыр («Easily Led—A History of Propaganda»). Мисал үчүн, Инҝилтәрәли профессор Филип Тејлор јазыр ки, ашшурлулар «горху вә пропаганда васитәсилә» дүшмәни әлдә сахлајырдылар. Шејтан да инсан горхусу, өлүм горхусу, тәгиб олунмаг горхусу вә саир горхуларла бизи идарә етмәјә, Јеһованын јолундан узаглашдырмаға чалышыр (Әшј. 8:12; Әрм. 42:11; Ибр. 2:15).

Биз јол вермәмәлијик Шејтан бизи горхудараг әзмимизи зәифләтсин, сәдагәтимизи сарсытсын. Иса Мәсиһ демишди: «Бәдәни өлдүрүб ондан сонра һеч нә едә билмәјәнләрдән горхмајын» (Лука 12:4). Әмин ола биләрик ки, Јеһова сөз вердији кими бизә дајаг олаҹаг, «инсан ҝүҹүндән үстүн олан» ҝүҹү верәҹәк вә Шејтанын бизи әлә кечирмәк үчүн истифадә етдији бүтүн һәмләләрә гаршы дурмаға көмәк едәҹәк (2 Кор. 4:7—9; 1 Бут. 3:14).

Ола билсин, бәзән горхуја гапылыр, зәифләдијимизи һисс едирик. Бу вахт Јеһованын Јушәјә дедији нөвбәти руһландырыҹы сөзләри јадымыза салмалыјыг: «Ҹәсур ол, мөһкәм ол. Горхма, тәлаша дүшмә, чүнки Мән, Аллаһын Јеһова һәр јердә сәнинлә олаҹағам» (Јуш. 1:9). Тәлаш кечирәндә дәрһал дуада Јеһоваја үз тутмалыјыг. Аллаһын сүлһү үрәјимизи вә фикирләримизи горујаҹаг вә биздә Шејтанын пропаганда арсеналындакы силаһлара гаршы вурушмаға ҝүҹ олаҹаг (Филип. 4:6, 7, 13).

Ҝәлин Ашшур падшаһынын елчиси рәбсагын Аллаһын халгына дедији сөзләри јадымыза салаг. Онун сөзләриндән белә чыхырды ки, һеч ким һәтта Јеһова белә, исраиллиләри ашшурлуларын әлиндән гуртара билмәз. О демишди ки, Јеһова Өзү мәнә дејиб: «Бу өлкәјә һүҹум ет, ораны дармадағын елә». Бәс јадыныздадыр онда Јеһова нә демишди? «Ешитдијин сөзләр, Ашшур падшаһынын әјанларынын Мәнә гаршы дедији күфрләр сәни горхуја салмасын» (2 Пад. 18:22—25; 19:6). Сонра Јеһова Аллаһ мәләк ҝөндәриб Ашшур ордусунун 185 000 әсҝәрини бир ҝеҹәдә гырмышды (2 Пад. 19:35).

ҜӘЛИН ҺӘМИШӘ ЈЕҺОВАЈА ГУЛАГ АСАГ

Һәрдән филмә баханда ҝөрүрүк ки, филмдә кими исә алдадыр, она кәләк ҝәлирләр. Гејри-ихтијары башлајырыг өз-өзүмүзә демәјә: «Инанма онлара, онлар сәни алдадыр!» Тәсәввүр един ки, Шејтан бизи алдатмаг истәјәндә мәләкләр дә бизә бахыб дејирләр: «Алданма она, о, јалан данышыр!»

Ҝәлин гулағымызы Шејтанын пропагандасына гаршы кар едәк (Мәс. 26:24, 25). Һәмишә Јеһоваја гулаг асаг вә һәр мәсәләдә Она етибар едәк (Мәс. 3:5—7). Онун севән Ата кими: «Оғлум, һикмәтли ол, гәлбим севинсин», — дејә етдији чағырыша һај верәк (Мәс. 27:11). Јалныз бу һалда зеһнимизи әлә кечирмәк истәјән Шејтана галиб ҝәлә биләрик!