Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 7

Јеһова Атамызы дәрин мәһәббәтлә севирик

Јеһова Атамызы дәрин мәһәббәтлә севирик

«Биз севирик, чүнки әввәлҹә Аллаһ бизи севди» (1 ЈӘҺ. 4:19).

НӘҒМӘ 3 Јеһова ҝүҹүмүз, үмидимиз, ҝүвәнҹ јеримиз

ИҸМАЛ *

1, 2. Јеһова нәјә ҝөрә бизә аиләсинин бир һиссәси олмаг имканы јарадыб вә буну неҹә едиб?

ЈЕҺОВА бизи мөмин бәндәләриндән ибарәт аиләсинин үзвү олмаға дәвәт едиб. Белә бир дәвәти алмаг бөјүк шәрәфдир! Аиләмиздәки һәр кәс өзүнү Аллаһа һәср едиб вә Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман ҝәтирир. Бизим аиләмиз чох хошбәхтдир. Бу ҝүн һәјатымыз мәналы кечир, ҝәләҹәкдә исә ҝөјдә вә ја јерүзү Ҹәннәтдә әбәди јашамаг кими ҝөзәл имканымыз вар.

2 Јеһова бизи севдији үчүн аиләсинин бир һиссәси олмағымыза имкан јарадыб, амма бундан өтрү бөјүк гурбан вериб (Јәһ. 3:16). Биз «баһа гијмәтә» алынмышыг (1 Кор. 6:20). Фидјә сајәсиндә Јеһоваја јахын олмаг имканымыз вар. Каинатдакы ән уҹа Варлыға «Ата» дејә мүраҹиәт едә билирик. Бундан әлавә, өтән мәгаләдә дә дејилдији кими, Јеһова мүкәммәл Атадыр.

3. Биздә һансы суаллар јарана биләр? (Һәмчинин « Јеһова мәнә нәзәр салыр?» адлы чәрчивәјә бахын.)

3 Мүгәддәс Китаб јазарларындан бири демишди: «Мәнә етдији јахшылыгларын әвәзиндә Јеһоваја нә верә биләрәм?» (Зәб. 116:12). Јәгин бу суал сиздә дә јараныб. Ҹаваб исә одур ки, биз һеч вахт ҝөјдәки Атамызын борҹундан чыха билмәрик. Амма Онун мәһәббәти бизи Ону севмәјә тәшвиг едир. Һәвари Јәһја јазмышды: «Биз севирик, чүнки әввәлҹә Аллаһ бизи севди» (1 Јәһ. 4:19). Ҝөјдәки Атамыза мәһәббәтимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

 ЈЕҺОВАЈА БАҒЛЫ ГАЛЫН

Јеһованы дәрин мәһәббәтлә севдијимизи Она дуа етмәклә, итаәткарлыг ҝөстәрмәклә вә башгаларына Ону севмәји өјрәтмәклә ҝөстәририк (4—14 абзаслара бахын)

4. Јагуб 4:8 ајәсинә әсасән, нәјә ҝөрә Јеһоваја јахынлашмаға ҹан атмалыјыг?

4 Јеһова Она јахын олмағымызы вә Онунла үнсијјәтдә олмағымызы истәјир. (Јагуб 4:8 ајәсини охујун.) О бизи тәшвиг едир ки, даима дуа едәк вә бизи динләмәјә һәр ан һазырдыр (Ром. 12:12). Јеһова нә јорулмур, нә дә бизи динләјә билмәјәҹәк гәдәр мәшғул дејил. Биз исә Јеһованы Мүгәддәс Китабы вә ону баша дүшмәјә көмәк едән нәшрләри охумагла, һәмчинин ибадәт ҝөрүшләринә диггәтлә гулаг асмагла динләјирик. Неҹә ки ушаг валидејни илә үнсијјәт еләдикҹә она јахын олур, Јеһова илә мүнтәзәм үнсијјәт дә бизи Она јахынлашдырыр.

(5-ҹи абзаса бахын)

5. Дуаларымызы неҹә јахшылашдыра биләрик?

5 Дуаларынызын һансы вәзијјәтдә олдуғу барәдә дүшүнүн. Јеһова үрәјимизи Она ачмағымызы истәјир (Зәб. 62:8). Одур ки, нөвбәти суалын үзәриндә дүшүнмәлијик: «Дуаларым даһа чох сәтһи јазылмыш, сурәти чыхарылмыш мәктуба бәнзәјир, јохса әллә јазылмыш сәмими мәктуба?» Сөзсүз ки, сиз Јеһованы үрәкдән севир вә Онунла достлуг мүнасибәтләринизин мөһкәм галмасыны истәјирсиниз. Бунун үчүн Онунла мүнтәзәм үнсијјәтдә олмалысыныз. Ән мәһрәм һиссләринизи Она дејин, севинҹинизи, кәдәринизи Онунла бөлүшүн. Әмин олун ки, көмәк үчүн Јеһоваја үз тута биләрсиниз.

6. Ҝөјдәки Атамызла јахын мүнасибәтимизи горумаг үчүн нә етмәлијик?

6 Ҝөјдәки Атамызла јахын мүнасибәтимизи горумаг үчүн Она һәр заман шүкр етмәлијик. Биз мәзмурчунун сөзләринә шәрикик: «Еј Аллаһым Јеһова, ҝөрдүјүн ишләр саја ҝәлмәз, мөҹүзәләрин, бизимлә бағлы фикирләрин нә чохдур! Онлардан данышмаға башласам, сајыб гуртара билмәрәм. Сәнин мислин-бәрабәрин јохдур» (Зәб. 40:5). Биз Јеһоваја миннәтдарыг, лакин миннәтдарлығымыз һиссләримизлә битмир, сөзләримиз вә әмәлләримизлә дә буну ифадә едирик. Бу бизи дүнјадакы әксәр инсанлардан фәргләндирир. Бу ҝүн инсанлар Аллаһын онлар үчүн етдикләрини гијмәтләндирмирләр. Әслиндә, «ахырзаманда» јашадығымызы ҝөстәрән әламәтләрдән бири дә инсанларын нанкор олмасыдыр (2 Тим. 3:1, 2). Ҝәлин һеч вахт белә инсан олмајаг!

7. Јеһова нә етмәјимизи истәјир вә нә үчүн?

7 Һеч бир валидејн истәмәз ки, өвладлары бир-бирилә далашсын, әксинә, онларын меһрибан олмасыны истәјәр. Ејнилә, Јеһова бүтүн өвладларынын бир-бирилә јахшы јола ҝетмәсини истәјир. Әслиндә, бизим әсл мәсиһи олдуғумузу арамыздакы мәһәббәт сүбут едир (Јәһ. 13:35). Биз нөвбәти сөзләри јазан мәзмурчу кими дүшүнүрүк: «Нә јахшыдыр, нә хошдур, гардашлар бир олуб, бир јашајанда!» (Зәб. 133:1). Баҹы-гардашларымызы севмәклә Јеһованы севдијимизи ҝөстәририк (1 Јәһ. 4:20). Биз «хејирхаһ, шәфгәтли» баҹы-гардашлардан ибарәт аиләнин бир үзвү олдуғумуза ҝөрә чох хошбәхтик! (Ефес. 4:32).

ИТАӘТКАР ОЛМАГЛА МӘҺӘББӘТИНИЗИ ҜӨСТӘРИН

(8-ҹи абзаса бахын)

8. 1 Јәһја 5:3 ајәсинә әсасән, Јеһоваја итаәт етмәјимизин башлыҹа сәбәби нәдир?

8 Неҹә ки Јеһова ушагларын валидејнләринә итаәт етмәсини истәјир, биздән дә Өзүнә гаршы итаәткарлыг ҝөзләјир (Ефес. 6:1). Онун буна там һаггы чатыр, чүнки бизи О јарадыб, јашамаг үчүн һәр шејлә бизи О тәмин едир. Үстәлик, һеч бир атанын һикмәти Онун һикмәтинә чата билмәз. Бунунла белә, бизи Јеһоваја итаәт етмәјә тәшвиг едән башлыҹа сәбәб Она  олан мәһәббәтимиздир (1 Јәһја 5:3 ајәсини охујун.) Биз бир чох сәбәбә ҝөрә Јеһоваја итаәт етмәлијик, буна бахмајараг, О бизи буна мәҹбур етмир. Јеһова бизә ирадә азадлығы кими ҝөзәл әнам бәхш едиб вә Она мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк итаәт едәндә чох севинир.

9, 10. Аллаһын гајда-ганунларыны билмәк вә онлара ујғун јашамаг нә үчүн ваҹибдир?

9 Валидејнләр ушагларынын тәһлүкәсизлијини истәјир. Буна ҝөрә дә ушагларынын рифаһы үчүн давраныш гајдалары гојур. Ушаглар бу гајдалара табе оланда валидејнләринә етибар еләдикләрини, онлара һөрмәт гојдугларыны ҝөстәрирләр. Мәҝәр уҹаларда олан Атамызын гојдуғу гајда-ганунлары билмәк вә онлара ујғун јашамаг даһа ваҹиб дејил? Бунунла биз ҝөстәририк ки, Јеһованы севир, Она һөрмәт едирик. Үстәлик, бу бизим хејримизәдир (Әшј. 48:17, 18). Јеһованы вә Онун гајда-ганунларыны сајмајанлар исә сонда өзләри зәрәр чәкир (Гал. 6:7, 8).

10 Јеһованы мәмнун едән һәјат тәрзи сүрәндә өзүмүзү физики, емосионал вә руһани зәрәрдән горујуруг. О бизим үчүн нәјин ән јахшы олдуғуну билир. Бирләшмиш Штатларда јашајан Арора баҹы дејир: «Билирәм ки, Јеһоваја итаәткарлыг һәмишә ән ҝөзәл һәјат бәхш едир». Бу һамыја аиддир. Јеһованын мәһәббәтлә вердији бујругларына итаәт етмәк сизә һансы фајданы ҝәтириб?

11. Дуа бизә нәдә көмәк едир?

11 Дуа итаәткарлыг ҝөстәрмәјә көмәк  едир, хүсусилә дә бу бизә чәтин ҝәләндә. Бәзән Јеһоваја итаәт етмәк бизә асан олмур, амма ҝүнаһа мејлимизлә даим мүбаризә апармалыјыг. Мәзмурчу Аллаһа јалварараг демишди: «Сәнә итаәт етмәјә һәвәс ојат ичимдә» (Зәб. 51:12). Өнҹүл баҹымыз Денис дејир: «Јеһованын һансыса әмринә табе олмаг мәнә чәтин ҝәләндә дуа едирәм ки, Онун истәдији кими давранмаға ҝүҹ версин». Әмин олун, Јеһова бу ҹүр дуалары һеч вахт ҹавабсыз гојмур (Лука 11:9—13).

БАШГАЛАРЫНА ЈЕҺОВАНЫ СЕВМӘЈӘ КӨМӘК ЕДИН

12. Ефеслиләрә 5:1 ајәсинә әсасән, нә етмәлијик?

12 Ефеслиләрә 5:1 ајәсини охујун. «Аллаһын севимли өвладлары кими» Она бәнзәмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик. Мәһәббәт ҝөстәрмәклә, хејирхаһ олмагла вә башгаларыны бағышламагла Јеһоваја бәнзәмиш олуруг. Ҝөзәл давранышымыз башгаларында Јеһованы јахындан танымаг истәји ојада биләр (1 Бут. 2:12). Валидејнләр ушаглары илә рәфтарда Јеһовадан өрнәк алмаға чалышмалыдыр. Бу, ушаглары Јеһова илә дост олмаға тәшвиг едә биләр.

(13-ҹү абзаса бахын)

13. Ҹәсарәтли олмаг үчүн диггәтимизи нәјә ҹәмләмәлијик?

13 Ушаглар аталары илә фәхр едир вә онлар барәдә данышмағы хошлајырлар. Ејнилә, биз дә сәмави Атамызла гүрур дујуруг вә истәјирик ки, һамы Ону танысын.  Биз нөвбәти сөзләри дејән Давуд падшаһын һиссләрини кечиририк: «Көнлүм Јеһова илә өјүнәр» (Зәб. 34:2). Бәс әҝәр Јеһова һагда данышмаға утанырыгса, онда неҹә? Ҹәсарәтли олмаг үчүн нә едә биләрик? Јеһова һагда данышмағымызын Ону нә гәдәр мәмнун едәҹәји вә Аллаһымыз һагда билијин инсанлара неҹә фајда ҝәтирәҹәји барәдә дүшүнмәк ҹәсарәтимизи артыраҹаг. Јеһова бизә лазым олан ҹәсарәти верәҹәк. Јеһова биринҹи әсрдә јашамыш диндашларымыза ҹәсарәтли олмаға көмәк етди. О бизә дә көмәк едәҹәк! (1 Салон. 2:2).

14. Шаҝирд һазырламаг ишинин ваҹиблијини ҝөстәрән сәбәбләрдән бәзиләри һансыдыр?

14 Јеһова ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр. Одур ки, мәншәјиндән асылы олмајараг, һәр кәсә мәһәббәт ҝөстәрдијимизи ҝөрәндә севинир (Һәв. 10:34, 35). Инсанлара мәһәббәт ҝөстәрмәјин ән јахшы јолларындан бири хош хәбәри тәблиғ етмәкдир (Мәт. 28:19, 20). Тәблиғ иши һансы бәһрәләри верир? Хош хәбәрә һај верәнләрин һәјаты јахшылыға доғру дәјишә биләр, үстәлик, онларын ҝәләҹәкдә әбәди јашамаг үмиди јараныр (1 Тим. 4:16).

АТАМЫЗЫ СЕВӘК ВӘ ХОШБӘХТ ОЛАГ

15, 16. Хошбәхт олмағымыз үчүн һансы әсасларымыз вар?

15 Јеһова мәһәббәтли Атадыр, буна ҝөрә дә аиләсинин хошбәхт олмасыны истәјир (Әшј. 65:14). Һәјатда чәтинликләрлә үзләшсәк дә, севинмәк үчүн чохлу әсасымыз вар. Мисал үчүн, сәмави Атамызын бизи дәрин мәһәббәтлә севдијинә әминик. Мүгәддәс Китабдан дәгиг билијимиз вар (Әрм. 15:16). Үстәлик, биз Јеһованы, Онун јүксәк әхлаг нормаларыны севән вә бир-биринә мәһәббәт бәсләјән мөһтәшәм бир аиләнин үзвләријик (Зәб. 106:4, 5).

16 Биз һәмишә хошбәхт ола биләрик, чүнки ҝәләҹәкдә бизи олдугҹа ҝөзәл һәјатын ҝөзләдијинә әминик. Билирик ки, тезликлә Јеһова јер үзүндән бүтүн писликләри мәһв едәҹәк вә Онун Падшаһлығынын идарәчилији алтында јер үзү Ҹәннәтә чевриләҹәк. Һәмчинин өлән инсанларын дирилиб әзизләринә говушаҹағына инанырыг (Јәһ. 5:28, 29). Бу, неҹә дә мөһтәшәм олаҹаг! Ән өнәмлиси дә одур ки, тезликлә ҝөјдә вә јердә јашајан һәр кәс мәһәббәтли Атамыза лајиг олдуғу алгышы охујаҹаг, Она һәмд едәҹәк вә өнүндә сәҹдә гылаҹаг!

НӘҒМӘ 12 Уҹа Аллаһ Јеһова

^ абз. 5 Атамыз Јеһова бизи дәрин мәһәббәтлә севир вә һәр биримизи мөмин бәндәләриндән ибарәт аиләсинә гәбул едиб. Бу да бизи Онун мәһәббәтинә мәһәббәтлә гаршылыг вермәјә тәшвиг едир. Бәс мәһәббәтли Атамыза севҝимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? Мәгаләдә буну етмәјин бәзи јоллары мүзакирә олунур.