Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Бәлшәззарын адынын һәкк олундуғу сахсы силиндр (Ҝерчәк өлчүдә ҝөстәрилиб)

Билирсиниз?

Билирсиниз?

Археолоҝија Бәлшәззарын мөвҹудлуғуну вә Бабилдә падшаһ олдуғуну неҹә тәсдигләјир?

УЗУН илләр боју Мүгәддәс Китаб тәнгидчиләри Дәнјал китабында бәһс олунан Бәлшәззар падшаһын мөвҹуд олмадығыны иддиа едирди (Дән. 5:1). Онларын бу гәнаәтә ҝәлмәсинә сәбәб падшаһын варлығына даир археоложи дәлилләрин олмамасы иди. Лакин 1854-ҹү илдә вәзијјәт дәјишди. Неҹә?

Һәмин ил Ҹон Тејлор адлы Британија консулу индики Ирагын ҹәнубунда јерләшән гәдим Ур шәһәриндә бәзи дағынтылар ашкар етди. О, бөјүк бир гүлләдә бир нечә ҝил силиндр тапды. Силиндрин һәр бири 10 сантиметр узунлуғунда иди вә үзәриндә михи јазылар һәкк олунмушду. Силиндрләрдән биринин үзәриндәки мәтнә Бабил падшаһы Набонид вә онун бөјүк оғлу Бәлшәззара һәср олунмуш узун өмүр дуасы дахил иди. Бәли, тапынты Бәлшәззарын мөвҹудлуғуну сүбут етди. Тәнгидчиләр бунунла разылашмалы иди.

Амма Мүгәддәс Китабда нәинки Бәлшәззарын мөвҹудлуғу, һәтта онун падшаһ олдуғу гејд олунуб. Тәнгидчиләр буна да шүбһә илә јанашырды. Мисал үчүн, XIX әсрдә инҝилис алими Уилјам Талбот јазмышды ки, бәзиләринин фикринҹә, «Бәлшәззар атасы Набонидлә ејни вахтда һакимијјәт сүрүб. Лакин буна кичик дәлил белә јохдур».

Бу мәсәлә дә өз һәллини тапды. Диҝәр силиндрин үзәриндәки јазылар ашкар етди ки, Бәлшәззарын атасы падшаһ Набонид бир нечә ил пајтахтда олмајыб. Бәс падшаһын јохлуғунда өлкәни ким идарә едиб? «Британија енсиклопедијасы»нда јазылыб: «Набонид өлкәдә олмадығы вахт тахты вә ордунун бөјүк бир гисмини Бәлшәззара тапшырмышды» («Encyclopaedia Britannica»). Одур ки, Бәлшәззар һәмин вахтларда Бабилдә атасынын һакимијјәт шәрики олуб. Беләликлә, археолог вә алим Алан Миллардын гејд етдији кими, «Дәнјал китабында Бәлшәззарын “падшаһ” адланмасы» јериндәдир.

Сөзсүз ки, Аллаһын хидмәтчиләри үчүн Дәнјал китабынын етибарлы олдуғуна вә Аллаһдан илһам алдығына даир ән бөјүк сүбут елә Мүгәддәс Китабын өзүндәдир (2 Тим. 3:16).