Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јадыныздадырмы?

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунузса, ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

Ушагларынын руһани инкишафыны дүшүнән мүһаҹир валидејнләр дил мәсәләсини нәјә ҝөрә нәзәрә алмалыдырлар?

Ушаг көчдүкләри әразинин дилини чох ҝүман ки, мәктәбдә вә ја әтрафдакылардан өјрәнәҹәк. Ушағын бир нечә дил билмәси чох јахшыдыр. Валидејнләр ҝөтүр-гој етмәлидирләр ки, ушагларынын һәгигәти раһат гаврамасы вә руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәси үчүн јашадыглары әразинин дилиндә, јохса өз дилләриндә кечирилән јығынҹаға ҝетсинләр. Мәсиһи валидејнләр үчүн ушагларынын руһани рифаһы өз истәкләриндән ваҹибдир (w17.05 с. 9—11).

Иса Мәсиһ Бутруса «мәни чох истәјирсән, бунлары?» суалыны верәндә нәји нәзәрдә тутурду? (Јәһ. 21:15)

Ҝөрүнүр, Иса јанларындакы балыглары вә/вә ја балыгчылыг ишини нәзәрдә тутурду. Мәсиһ өләндән сонра һәвари Бутрус јенә өз әввәлки пешәси илә, балыгчылыгла мәшғул олмаға башламышды. Мәсиһиләр ишин онларын һәјатында һансы јери тутдуғуну јохламалыдырлар (w17.05 с. 22, 23).

Нәјә ҝөрә Ибраһим пејғәмбәр арвады Сарадан хаһиш етмишди ки, ким сорушса, онун баҹысы олдуғуну десин? (Јар. 12:10—13)

Әслиндә, бу јалан дејилди, Сара, доғрудан да, Ибраһимин өҝеј баҹысы иди. Әҝәр Сара онун арвады олдуғуну десәјди, пејғәмбәри өлдүрә биләрдиләр. Амма онун саламатлығы ваҹиб иди, чүнки Јеһова Аллаһ сөз вермишди ки, вәд олунмуш өвлад ондан төрәјәҹәк (wп17.3 с. 14, 15).

Илиас Һатер Ибрани дилини өјрәнән тәләбәләрә көмәк мәгсәди илә һансы јазы үслубундан истифадә етмишди?

О, дәрҹ етдији Мүгәддәс Китабда сөзүн көкүнү галын һәрфләрлә, шәкилчиләри вә өн шәкилчиләри исә контурлу һәрфләрлә вермишди. Бунун сајәсиндә тәләбәләр сөзүн көкүнү асанлыгла мүәјјән едә билирдиләр. «Мүгәддәс Јазыларын гејдләрлә Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин (инҝ.) һашијәләриндә дә охшар үсулдан истифадә олунмушду (wп17.4 с. 11, 12).

Өзүнүмүдафиә мәгсәди илә евиндә одлу силаһ сахламаг истәјән мәсиһи һансы амилләри нәзәрә алмалыдыр?

Амилләрдән бир нечәси бунлардыр: Аллаһын ҝөзүндә һәјат мүгәддәсдир. Иса Мәсиһ давамчыларына гылынҹ алмағы мәсләһәт ҝөрәндә, буну өзүнүмүдафиә мәгсәди илә сөјләмәмишди (Лука 22:36, 38). Мәсиһиләр гылынҹларындан ҝаваһын дүзәлдибләр. Онлар үчүн һәјат пулдан, вардан дәјәрлидир. Мәсиһиләр башгаларынын виҹданыны нәзәрә алыр вә нүмунәви олмаға чалышырлар (2 Кор. 4:2) (w17.07 с. 31, 32).

Нә үчүн Мәттанын вә Луканын мүждәләриндә Иса Мәсиһин һәјатынын илк илләри барәдә јазылан мәлумат бир-бириндән фәргләнир?

Мәттанын јаздығы мүждәдә һадисәләр Јусифин әтрафында ҹәрәјан едир. Орада Мәрјәмин һамилә олдуғуну биләндә Јусифин вердији илк реаксија, мәләјин Јусифә Мисирә гачмағы вә орадан ҝери дөнмәји тапшырмасы һагда јазылыб. Луканын Мүждәсиндә исә һадисәләр даһа чох Мәрјәмин әтрафында дөвр едир. Мәсәлән, орада Мәрјәмин Илсәбаҝилә ҝетмәси, Исанын мәбәддә галмасынын Мәрјәмә неҹә тәсир етдији һагда јазылыб (w17.08 с. 32).

Мүгәддәс Китаб нәләрә таб ҝәтириб?

Мүгәддәс Китабда истифадә олунан сөз вә ифадәләрин заманла дәјишмәсинә; һансы дилин апарыҹы олаҹағыны мүәјјән едән дүнја сәһнәсиндәки дәјишикликләрә; һәмчинин онун тәрҹүмәсинә ҝөстәрилән мүгавимәтләрә (w17.09 с. 19—21).

Горујуҹу мәләкләр мөвҹуддурму?

Горујуҹу мәләкләр тәлими Мүгәддәс Китаба әсасланмыр. Иса Мәсиһ шаҝирдләри илә сөһбәтиндә мәләкләрин Аллаһын һүзурунда дурдуғуну демишди (Мәт. 18:10). О, гејд етмишди ки, мәләкләр Аллаһа хидмәт едән инсанларын рифаһы үчүн чалышыр, амма бу варлыгларын инсанлары горудуғуна ишарә едән һеч нә демәмишди (wп17.5 с. 5).

Ән үлви мәһәббәт һансыдыр?

Севҝиләрин ән үлвиси али принсипләрә сөјкәнән, Инҹилин орижинал мәтниндә агапи сөзү илә тәсвир олунан мәһәббәтдир. О, өзүнү үлфәтдә, исти мүнасибәтдә ҝөстәрә биләр. Амма онун әсас сәҹијјәси башгаларынын рифаһы үчүн ҝөрүлән тәмәннасыз ишләрдир (w17.10 с. 7).