Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 51

Јеһованы нә дәрәҹәдә јахшы таныјырсыныз?

Јеһованы нә дәрәҹәдә јахшы таныјырсыныз?

«Адыны таныјанлар Сәнә тәвәккүл едир, еј Јеһова, Сәни ахтаранлардан үз дөндәрмәзсән» (ЗӘБ. 9:10).

НӘҒМӘ 56 Һәгигәтә бағлан

ИҸМАЛ *

1, 2. Анҝелитонун һадисәсиндән ҝөрүндүјү кими, һәр биримиз нә етмәлијик?

ВАЛИДЕЈНЛӘРИНИЗ Јеһованын Шаһидидир? Әҝәр беләдирсә, дүшүнмәјин ки, онларын Јеһова илә достлуглары ирсән сизә дә кечәҹәк. Валидејнләринин Јеһоваја ибадәт едиб-етмәмәсиндән асылы олмајараг, һәр кәс Јеһова илә шәхсән достлуг мүнасибәти гурмалыдыр.

2 Ҝәлин Анҝелито адлы бир гардашын нүмунәсинә бахаг. О, мәсиһи аиләсиндә бөјүсә дә, јенијетмә јашларында өзүнү Јеһоваја елә дә јахын һисс етмирди. Гардаш дејир: «Садәҹә валидејнләримин јолу илә ҝетмәк истәдијим үчүн Јеһоваја ибадәт едирдим». Бунунла белә, Анҝелито Аллаһын Кәламыны мүталиә едиб дәринлијинә вармаға даһа чох вахт ајырмаг гәрарына ҝәлир вә Јеһоваја даһа тез-тез дуа етмәјә башлајыр. Бу, нә илә нәтиҹәләнир? Гардаш дејир: «Баша дүшдүм ки, әзиз Јараданымы, Јеһованы шәхсән өзүм таныдығым тәгдирдә Она јахын ола биләрәм». Анҝелитонун һадисәси бизи бәзи суалларын үзәриндә дүшүндүрүр: «Јеһова һагда мәлуматлы олмагла Ону јахындан танымаг арасында һансы фәрг вар? Јеһованы неҹә таныја биләрик?»

3. Јеһова һагда мәлуматлы олмагла Ону јахындан танымаг арасында һансы фәрг вар?

3 Јеһова һагда мәлуматлы олан кәс Онун адыны билән вә дедикләриндән, етдикләриндән мүәјјән гәдәр хәбәри олан кәсдир. Амма Јеһованы јахындан танымаг өзүнә даһа чох шеји дахил едир. Биз Јеһова вә Онун ҝөзәл кејфијјәтләри  барәдә өјрәнмәјә вахт ајырмалыјыг. Јалныз бу һалда Онун дедикләринин, етдикләринин нәдән ирәли ҝәлдијини анламаға башлајаҹағыг. Бу, Јеһованын фикирләримиздән, гәрарларымыздан, һәрәкәтләримиздән разы галыб-галмадығыны анламаға көмәк едәҹәк. Онун биздән нә ҝөзләдијини билдикдән сонра исә билдикләримизә ујғун давранмалыјыг.

4. Мүгәддәс Китабдакы нүмунәләри арашдырмаг бизә һансы саһәдә көмәк едәҹәк?

4 Ола билсин, бәзиләри Јеһоваја хидмәт етмәк истәдијимиз үчүн бизи әлә салсын; ибадәт ҝөрүшләринә ҝетмәјә башлајанда исә даһа чох манеә илә үзләшә биләрик. Амма Јеһоваја етибар етсәк, О, һеч вахт бизи тәк гојмајаҹаг. Беләҹә, биз әбәди сүрәҹәк достлуғун — Јеһова илә достлуғун тәмәлини гојмаға башлајаҹағыг. Јеһованы јахындан танымаг доғрудан да, мүмкүндүр? Әлбәттә! Гејри-камил инсанлар олан Муса пејғәмбәр вә Давуд падшаһын нүмунәси бунун мүмкүн олдуғуну ҝөстәрир. Онларын мүәјјән вәзијјәтләрдә неҹә даврандығыны нәзәрдән кечирмәклә ики суала ҹаваб тапаҹағыг: «Онлар Јеһованы неҹә таныјыблар? Онларын нүмунәсиндән нә өјрәнирик?»

МУСА ПЕЈҒӘМБӘР «ҜӨЗӘҜӨРҮНМӘЗИ» ҜӨРҮРДҮ

5. Муса пејғәмбәр һансы гәрары вермишди?

5 Муса пејғәмбәр өјрәндикләринә ујғун давранырды. Тәхминән 40 јашы оланда о, «фирон гызынын оғлу» адланмагдан имтина едәрәк Аллаһын халгы илә, исраиллиләрлә бирҝә олмаға үстүнлүк верди (Ибр. 11:24). Пејғәмбәр јүксәк мөвгедән имтина етди. О билирди ки, Мисирдә гул олан исраиллиләрә дәстәк олмагла фиронун, мисирлиләрин аллаһ һесаб етдији гүдрәтли һөкмдарын гәзәбинә туш ҝәләҹәк. Муса пејғәмбәр, доғрудан да, бөјүк иман саһиби иди! О, Јеһоваја етибар едирди. Бу етибар әбәди достлуғун тәмәл дашы иди (Мәс. 3:5).

6. Муса пејғәмбәрин нүмунәсиндән нә өјрәнирик?

6 Бундан нә өјрәнирик? Муса пејғәмбәр кими һәр биримиз гәрар вермәлијик: «Аллаһа ибадәт етмәк вә Онун халгы арасында олмаг истәјәҹәјик?» Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн, ола билсин, нәләрисә гурбан вермәк лазым ҝәлсин. Һәмчинин Ону танымајанларын бизә гаршы чыхаҹағыны ҝөзә алмалыјыг. Амма ҝөјдәки Аллаһымыза етибар етсәк, Онун бизә дајаг олаҹағына архајын ола биләрик!

7, 8. Муса пејғәмбәр нәји өјрәнмәјә давам едирди?

7 Муса пејғәмбәр Јеһованын хүсусијјәтләри барәдә өјрәнмәјә вә Онун ирадәсинә ујғун давранмаға давам едирди. Мисал үчүн, Муса Исраил халгыны Мисир әсарәтиндән чыхармаг тапшырығыны аланда бунун өһдәсиндән ҝәлә билмәјәҹәјини дүшүнүрдү вә буну дәфәләрлә Јеһоваја билдирмишди. Јеһова Мусаја гаршы шәфгәтлә давранмыш вә она көмәк етмишди (Чых. 4:10—16). Нәтиҹәдә, пејғәмбәр ағыр һөкм хәбәрләрини фирона чатдыра билмишди. Беләҹә, Муса пејғәмбәр Јеһованын гүдрәтинә шаһид олмушду: Јеһова исраиллиләри хилас етмиш, фирону вә онун ордусуну исә Гырмызы дәниздә мәһв етмишди (Чых. 14:26—31; Зәб. 136:15).

8 Муса пејғәмбәр исраиллиләри Мисирдән чыхарандан сонра онлар елә һеј ҝилеј-ҝүзар едирдиләр. Амма пејғәмбәр ҝөрүрдү ки, Јеһова әсарәтдән гуртардығы халгы илә неҹә сәбирлә давраныр (Зәб. 78:40—43). Муса пејғәмбәр һәмчинин Јеһованын һејрәтамиз тәвазөкарлығынын да шаһиди олмушду: онун хаһиши илә Јеһова фикриндән дашынмышды (Чых. 32:9—14).

9. Ибраниләрә 11:27 ајәсинә әсасән, Муса пејғәмбәрин Јеһова илә мүнасибәти нә дәрәҹәдә јахын иди?

 9 Мисирдән чыхандан сонра Муса пејғәмбәрин Јеһова илә мүнасибәтләри елә јахын олмушду ки, о, санки Ону ҝөрүрдү. (Ибраниләрә 11:27 ајәсини охујун.) Онларын арасындакы мүнасибәтин нә дәрәҹәдә јахын олдуғуну Мүгәддәс Китабдакы нөвбәти сөзләрдән ҝөрмәк олар: «Ики нәфәр бир-бири илә неҹә данышырса, Јеһова да Муса илә елә данышырды, үз-үзә» (Чых. 33:11).

10. Јеһованы јахшы танымаг үчүн нә етмәлијик?

10 Бундан нә өјрәнирик? Јеһованы јахшы танымаг үчүн Онун хүсусијјәтләри һагда өјрәнмәк кифајәт дејил, биз Онун ирадәсинә ујғун давранмалыјыг. Бу ҝүн Јеһованын ирадәси одур ки, «һәр ҹүр инсан хилас олуб һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнсин» (1 Тим. 2:3, 4). Инсанлара Јеһова һаггында өјрәтмәк Онун ирадәсинә ујғун давранмағын бир јолудур.

11. Инсанлара Јеһова һагда өјрәтмәк Ону даһа јахшы танымағымыза неҹә көмәк едир?

11 Әксәр һалларда, инсанлара Јеһова һагда өјрәдәндә өзүмүз дә Ону даһа јахшы таныјырыг. Мисал үчүн, Јеһованын бизә сәмими-гәлбли инсанлары тапмаға көмәк етмәси Онун шәфгәтиндән хәбәр верир (Јәһ. 6:44; Һәв. 13:48). Дәрс кечдијимиз инсанларын пис вәрдишләрдән азад олуб јени шәхсијјәти ҝејинмәјә башладығыны ҝөрәндә Аллаһын Кәламынын гүдрәтинә шаһид олуруг (Кол. 3:9, 10). Һәмчинин Јеһованын әразимиздәки инсанлара гаршы нә гәдәр сәбирли олдуғуну да ҝөрүрүк, чүнки О, дәфәләрлә онлара фүрсәт јарадыр ки, Онун һаггында өјрәниб хилас олсунлар (Ром. 10:13—15).

12. Чыхыш 33:13 ајәсинә әсасән, Муса пејғәмбәр Јеһовадан нә хаһиш етмишди вә нә үчүн?

12 Муса пејғәмбәр Јеһова илә достлуғуну гијмәтләндирирди. О, Јеһованын ады илә мөһтәшәм мөҹүзәләр ҝөстәрирди, демәли, Ону јахшы таныјырды. Бунунла белә, Јеһованы даһа јахшы танымаг үчүн Ондан көмәк истәмишди. (Чыхыш 33:13 ајәсини охујун.) Һәмин вахт пејғәмбәрин јашы 80-и һагламышды. Амма о баша дүшүрдү ки, мәһәббәтли Јараданы һагда һәлә чох шеј өјрәнмәлидир.

13. Јеһова илә достлуғун бизим үчүн гијмәтли олдуғуну ҝөстәрмәјин бир јолу һансыдыр?

13 Бундан нә өјрәнирик? Јеһоваја нечә мүддәтдир хидмәт етмәјимиздән асылы олмајараг, Онунла мүнасибәтимизә һеч вахт ади јанашмамалыјыг. Јеһова илә достлуғун бизим үчүн гијмәтли олдуғуну ҝөстәрмәјин бир јолу дуа васитәсилә Онунла сөһбәт етмәкдир.

14. Нәјә ҝөрә дуа Јеһова һагда даһа чох өјрәнмәкдә әвәзсиз рол ојнајыр?

14 Јахшы үнсијјәт достлуг мүнасибәтләринин мөһкәм олмасында әвәзолунмаз рол ојнајыр. Одур ки, Јеһова илә достлуг мүнасибәтләринизин мөһкәм олмасы үчүн тез-тез дуа един, ән дәрин һиссләринизи Она демәјә һеч вахт чәкинмәјин (Ефес. 6:18). Түркијәдә јашајан Криста адлы баҹы дејир: «Һәр дәфә дуа едиб һиссләрими Јеһова илә бөлүшәндә вә Онун мәнә неҹә көмәк етдијини ҝөрәндә Она гаршы мәһәббәтим вә етибарым артыр. Јеһованын дуаларыма неҹә ҹаваб вердијини ҝөрмәк Она һәм Атам, һәм дә Достум кими бахмағыма көмәк етди».

О, ЈЕҺОВАНЫН ҮРӘЈИНҸӘ ИДИ

15. Јеһова Давуд падшаһ һагда нә демишди?

15 Давуд падшаһ Јеһоваја һәср олунмуш халгын арасында бөјүјүб боја-баша чатмышды. Амма онун Јеһоваја ибадәт етмәсинә сәбәб аиләсинин Јеһоваја ибадәт етмәси дејилди. Давудун Јеһова илә өз мүнасибәти вар иди, Јеһова да ону чох  истәјирди. Һәтта Јеһова Давуд һаггында «о, Мәним үрәјимҹәдир» демишди (Һәв. 13:22). Бәс Давуд нәјин сајәсиндә Јеһоваја белә јахын иди?

16. Давуд падшаһ Јеһованын јаратдыгларыны сејр едәрәк Онун һаггында нә өјрәнмишди?

16 Давуда Јеһованы танымаға јарадылышы сејр етмәк көмәк етмишди. О, ҝәнҹ оланда атасынын гојун сүрүләрини отардығы үчүн дүзәнликләрдә чох вахт кечирирди. Еһтимал ки, һәмин вахтдан бәри Јеһованын јаратдыглары һагда дүшүнмәјә башламышды. Мәсәлән, Давуд ҝеҹәләр башыны галдырыб ҝөјләрә баханда тәкҹә улдузлу сәма ҝөрмүрдү. О һәмчинин улдузлары јараданын хүсусијјәтләри һагда да дүшүнүрдү. Бүтүн бунлар ону нөвбәти сөзләри јазмаға тәшвиг етмишди: «Ҝөјләр Аллаһын әзәмәтини бәјан едир, асиман әлләринин ишиндән данышыр» (Зәб. 19:1, 2). Давуд инсанларын неҹә ҝөзәл јарандығы һагда дүшүндүкҹә, Јеһованын һикмәтинә һејран олурду (Зәб. 139:14). Јараданын әл ишләри үзәриндә дүшүнмәси сајәсиндә өзүнүн нә гәдәр ҹылыз олдуғуну анлајырды (Зәб. 139:6).

17. Јарадылыш һагда дүшүнмәјин сајәсиндә нә өјрәнә биләрик?

17 Бундан нә өјрәнирик? Јарадылыша мараг ҝөстәрин. Јеһованын јаратдығы бу ҝөзәл дүнјаны сејр етмәјә вахт ајырын, она һејран олун! Һәр ҝүн әтрафынызда олан шејләр барәдә — биткиләр, һејванлар, инсанлар барәдә дүшүнүб онларын сизә Јеһова һагда нә өјрәтдијинә фикир верин. Онда һәр ачылан сабаһ сизә мәһәббәтли Јарадан һагда чохлу билик верәҹәк (Ром. 1:20). Беләҹә, Аллаһа олан мәһәббәтиниз ҝүнү-ҝүндән артаҹаг.

18. Зәбур китабынын 18-ҹи мәзмуруна әсасән, Давуд падшаһ нәји дәрк едирди?

18 Давуд падшаһ Јеһованын она көмәк етдијинин фәргиндә иди. Мисал үчүн, о баша дүшүрдү ки, атасынын сүрүләрини горудуғу вахт шири, ајыны Јеһованын көмәји сајәсиндә өлдүрмүшдү. Нәһәнҝ дөјүшчү Ҹалуту мәғлуб едән заман да Јеһованын она рәһбәрлик етдијини ајдын дәрк едирди (1 Ишм. 17:37). Она пахыллыг едән Талут падшаһын әлиндән гачанда да Давуд баша дүшүрдү ки, ону хилас едән Јеһова иди (Зәб. 18, мүгәддимә). Јәгин ки, тәкәббүрлү адам бүтүн бунлары өз ҝүҹү илә етдијини дүшүнәрди. Амма Давуд тәвазөкар инсан иди, она ҝөрә дә һәјатында Јеһованын әлини ҝөрә билирди (Зәб. 138:6).

19. Давуд падшаһын нүмунәсиндән нә өјрәнирик?

19 Бундан нә өјрәнирик? Јеһовадан көмәк истәмәк кифајәт дејил. Биз һәмчинин Јеһованын нә вахт вә неҹә көмәк етдијини ҝөрмәјә чалышмалыјыг. Тәвазөкарлыг бизә көмәк едир ки, мәһдудијјәтләримизин олдуғуну вә ҝүҹүмүз чатмајан шејләри Јеһованын көмәји сајәсиндә етдијимизи дәрк едәк. Һәр дәфә һәјатымызда Јеһованын әлини ҝөрдүкҹә Онунла мүнасибәтләримиз даһа да мөһкәмләнәҹәк. Фиҹидә јашајан Ајзек адлы бир гардаш өз һәјатында бунун шаһиди олуб. Бу гардаш Јеһоваја узун илләрдир хидмәт едир. О дејир: «Һәјатыма нәзәр саланда Мүгәддәс Китабы өјрәндијим ҝүндән бу ҝүнә кими Јеһованын мәнә неҹә көмәк етдијини ҝөрүрәм. Буна ҝөрә дә Јеһова мәним үчүн чох реалдыр».

20. Давуд падшаһын Јеһова илә мүнасибәтләриндән нә өјрәнирик?

20 Давуд падшаһ Јеһованын хүсусијјәтләрини әкс етдирирди. Биз Јеһованын хүсусијјәтләрини әкс етдирмәк баҹарығы илә јарадылмышыг (Јар. 1:26). Јеһованын хүсусијјәтләри һагда нә гәдәр чох өјрәнсәк, Она даһа чох бәнзәјә биләҹәјик. Давуд  Јараданыны јахшы таныјырды, буна ҝөрә дә инсанларла мүнасибәтдә Јеһова кими даврана билирди. Ҝәлин бир нүмунәјә нәзәр салаг. Бахмајараг ки, Давуд падшаһ Бадсәба илә зина етмәклә вә онун әрини өлдүртмәклә Јеһоваја гаршы ҝүнаһ ишләмишди, Јеһова она мәрһәмәт ҝөстәрир (2 Ишм. 11:1—4, 15). Чүнки Давуд Јеһовадан өрнәк алараг башгаларына гаршы мәрһәмәтлә давранмышды. Јеһова илә јахшы мүнасибәтләри олдуғуна ҝөрә Давуд Исраилин ән истәкли падшаһларындан бири олмушду. Үстәлик, Јеһова Исраилдәки диҝәр падшаһлара гијмәт верәркән Давуду мејар ҝөтүрүрдү (1 Пад. 15:11; 2 Пад. 14:1—3).

21. Ефеслиләрә 4:24 вә 5:1 ајәләринә әсасән, Јеһоваја бәнзәмәјә чалышмаг һансы бәһрәләри верир?

21 Бундан нә өјрәнирик? Биз Јеһоваја бәнзәмәјә чалышмалыјыг. Бу, һәм бизим хејримизәдир, һәм дә Јеһованы танымағымыза көмәк едир. Јеһованын хүсусијјәтләрини әкс етдирмәјә чалышанда Онун өвладлары олдуғумузу ҝөстәририк. (Ефеслиләрә 4:24; 5:1 ајәләрини охујун.)

ЈЕҺОВАНЫ ДАҺА ЈАХШЫ ТАНЫМАҒА ҸАН АТАГ

22, 23. Јеһова һагда өјрәндикләримизи тәтбиг етмәк һансы нәтиҹәни верәҹәк?

22 Ҝөрдүјүмүз кими, Јеһова Өзүнү бизә јаратдыглары вә Кәламы олан Мүгәддәс Китаб васитәсилә таныдыр. Бу бәнзәрсиз китаб Муса пејғәмбәр, Давуд падшаһ вә өрнәк ала биләҹәјимиз диҝәр сәдагәтли инсанларын нүмунәси илә долудур. Јеһова Өз тәрәфиндән нә лазымдырса едиб. Биз дә өз үзәримизә дүшәни етмәлијик — ҝөзүмүзү, гулағымызы, үрәјимизи ачыб Ону даһа јахындан танымаға ҹан атмалыјыг.

23 Јеһова һагда өјрәнмәјә һеч вахт сон гојмајаҹағыг (Ваиз 3:11). Амма өнәмли олан Онун һагда нә гәдәр чох билик алмағымыз јох, бу биликләрдән неҹә истифадә етмәјимиздир. Өјрәндикләримизә әмәл етсәк вә Јараданымыза бәнзәмәјә чалышсаг, О, да бизә јахынлашмаға давам едәҹәк (Јаг. 4:8). Јеһова Кәламы васитәсилә бизи әмин едир ки, Ону ахтаранлары һеч вахт тәрк етмәјәҹәк.

НӘҒМӘ 80 «Дадын, ҝөрүн неҹә ҝөзәлдир Јеһова»

^ абз. 5 Чохлары Аллаһын мөвҹудлуғуна инанса да, әслиндә Ону танымыр. Бәс Јеһованы танымаг нә демәкдир? Муса пејғәмбәрдән вә Давуд падшаһдан Јеһова илә мөһкәм достлуг мүнасибәти гурмаг барәдә нә өјрәнә биләрик? Мәгалә бу суаллара ҹаваб верир.