Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларынын 2019-ҹу ил үчүн тематик индекси

«Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларынын 2019-ҹу ил үчүн тематик индекси

Мәгаләнин чап олундуғу журналларын тарихи

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ» ТӘЛИМ НӘШРИ

БИОГРАФИЈАЛАР

 • Дүшүндүјүмдән гат-гат артыг немәт алдым (М. Тонак), ијул

 • Һәјатыма мәна гатан зәнҝин мирасым (В. Миллс), фев.

 • Гијмәтли мирвари тапдыг (В. вә П. Пејн), апр.

ИСА МӘСИҺ

 • Иса Мәсиһ мәним уғрумда өлүб? ијул

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ ВӘ ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ

 • «Һәр шејә ҝөрә тәшәккүр един», дек.

 • Иман. Мөһкәмләндирән хүсусијјәт, авг.

 • Севинҹи горумагда өрнәк (Вәфтизчи Јәһја), авг.

 • Јахшылыг. Она неҹә јијәләнмәли? март

МҮХТӘЛИФ МӨВЗУЛАР

 • Гәдимдә дәниз сәфәрләри неҹә тәшкил олунурду? апр.

 • Гәдимдә нөкәрбашынын ролу нәдән ибарәт иди? ној.

 • Синагогларын мәншәји һагда нәләри билирик? фев.

 • Шејтанын тәләсинә гаршы етибарлы мүдафиә (порнографија), ијун

МҮГӘДДӘС КИТАБ

 • Гәдим тумар «ачылды», ијун

ОХУҸУЛАРЫН СУАЛЛАРЫ

 • Нәјә ҝөрә «чөлүн дүзүндә» тәҹавүзә мәруз галан гыз ики шаһид олмадығы һалда ҝүнаһсыз сајылырды? (Гн 22:25—27), дек.

 • Руһун өлмәзлији һагда тәлим Әдәндә јараныб? (Јр 3:4), дек.

ТӘЛИМ МӘГАЛӘЛӘРИ

 • Ахырзаманын ахырында Рәббин ишиндә чох чалышын, окт.

 • Аллаһ һаггындакы билијә гаршы чыхан һәр ҹүр фикри арадан галдырын! ијун

 • Армаҝеддон, мөһтәшәм ҝүн! сент.

 • «Башладығыныз иши тамамлајын», ној.

 • Бир-биримизин дәрдинә шәрик олаг, март

 • Биз руһдан дүшмүрүк! авг.

 • «Бөјүк иман галханыны»зы горујурсунуз? ној.

 • «Бөјүк мүсибәт» заманы садиг галын! окт.

 • Будур, бөјүк бир издиһам! сент.

 • Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи әсир алмасын! ијун

 • Диндар олмајан инсанларын гәлбинә јол тапаг, ијул

 • Дүнјанын мүдриклијинә алданмајын, мај

 • «Ҝедин... шаҝирд һазырлајын», ијул

 • Һәлимлијә ҹан атараг Јеһованы разы салын, фев.

 • Хидмәтинизи там јеринә јетирирсиниз? апр.

 • Ишин вә истираһәтин «өз вахты вар», дек.

 • Камиллијинизи горујун! фев.

 • Гадағаја рәғмән, Јеһоваја ибадәти дајандырмајын, ијул

 • Гәдим Исраилдә мәһәббәт вә әдаләт, фев.

 • Лавилиләр китабындан чох шеј өјрәнмәк олар, ној.

 • Мәһәббәт вә әдаләт пис әмәлләри дәф едир, мај

 • Мәһәббәтиниз артдыгҹа артсын, авг.

 • Мәсиһдән өрнәк алын вә сүлһүнүзү горујун, апр.

 • Мәсиһи јығынҹағында мәһәббәт вә әдаләт, мај

 • Миннәтдарлығымызы билдирәк, фев.

 • Мүгәддәс руһ бизә неҹә көмәк едир? ној.

 • Мүталиәнизи тәкмилләшдирин! мај

 • Өлүмлә бағлы јаланлара алданмајын, апр.

 • Садә мәрасимдән сәмави Падшаһымыз һагда нә өјрәнирик? јан.

 • «Сәнә гулаг асанлар» хилас олаҹаг, авг.

 • Сон ҝәлмәздән габаг мөһкәм достлуглар гурун, ној.

 • Стресс кечирәнләрә дајаг олун, ијун

 • Стрессли анларынызда Јеһоваја ҝүвәнин, ијун

 • Тәблиғ етдијимиз инсанлара шәфгәт ҝөстәрәк, март

 • Тәҹавүз гурбанларына дајаг олун, мај

 • Тәгибләрә индидән һазырлашын, ијул

 • «Тәлаша дүшмә, сәнин Аллаһын Мәнәм», јан.

 • Тәјинатыныздакы дәјишиклијә ујғунлашын, авг.

 • Үрәјинизи неҹә горуја биләрсиниз? јан.

 • Валидејнләр, ушагларыныза Јеһованы севмәји өјрәдин, дек.

 • Вәфтиз олунмағыма нә мане олур? март

 • «Јаныма ҝәлин, мән сизә тәравәт верәҹәјәм», сент.

 • Јеһова сизә азадлыг бәхш едир, дек.

 • Јеһова тәвазөкар бәндәләрини дәјәрләндирир, сент.

 • Јеһованы нә дәрәҹәдә јахшы таныјырсыныз? дек.

 • Јеһованын истәдији кәс ола биләрсиниз, окт.

 • Јеһованын көмәјилә шәр гүввәләрә гаршы дурун, апр.

 • Јеһованын сәсинә гулаг асын, март

 • Јеһоваја көнүл хошлуғу илә итаәт един! сент.

 • Јеһоваја там сәдагәт ҝөстәрин, окт.

 • Јығынҹагда Јеһованы мәдһ един, јан.

 • Јығынҹагларда иштиракымыз һаггымызда нә дејир? јан.

ЈЕҺОВА

 • «Амин» сөзүнүз Јеһова үчүн өнәмлидир, март

 • О, һәмишә өнҹәдән хәбәрдар едир? окт.

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ

 • 1919. Јүз ил әввәл, окт.

 • Рәһбәрлик Шурасынын јени үзвү (К. Кук), јан.

«ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ» КҮТЛӘВИ НӘШР

 • Аллаһы јахындан таныјаг, № 1

 • Һәјат елә будур? № 3

 • Јашамағын мәнасы вармы? № 2

«ОЈАНЫН!»

 • Дүнја динҹлик сорағында, № 1

 • Мүгәддәс Китабдакы һикмәт вә сиз, № 3

 • Тәрбијәдә алты гызыл гајда, № 2