Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 49

Ишин вә истираһәтин «өз вахты вар»

Ишин вә истираһәтин «өз вахты вар»

«Ҝәлин сакит бир јерә ҝедәк, бир аз динҹинизи алын» (МАРК 6:31).

НӘҒМӘ 143 Иш башында ол, ојаг гал, ҝөзлә

ИҸМАЛ *

1. Бир чохларынын ишә мүнасибәти неҹәдир?

ЈАШАДЫҒЫНЫЗ әразидәки инсанларын әксәријјәти ишә неҹә јанашыр? Бу ҝүн бир чох өлкәләрдә инсанлар ишә һеч вахт олмадығы гәдәр чох вахт вә ҝүҹ сәрф едир. Бәзиләри о гәдәр ишләјир ки, истираһәт етмәјә, аиләләринә вахт ајырмаға, руһани тәләбатларыны өдәмәјә вахтлары олмур (Ваиз 2:23). Бир башгалары исә үмумијјәтлә ишләмәји севмир вә буна бәһанәләр ҝәтирирләр (Мәс. 26:13, 14).

2, 3. Јеһова вә Иса Мәсиһ ишә даир һансы нүмунәни гојуб?

2 Бәли, бу дүнјанын ишә мүнасибәти таразлы дејил. Амма ҝәлин Јеһованын вә Иса Мәсиһин ишә неҹә јанашдығына диггәт јетирәк. Јеһованын әмәксевәр олдуғуна һеч бир шүбһә јохдур. Иса Мәсиһ «мәним Атам индијәдәк ишләјир, мән дә ишләјирәм» сөзләри илә буну ајдын ҝөстәрмишди (Јәһ. 5:17). Сајсыз-һесабсыз руһани варлыглары вә әнҝин Каинаты јаратмағын нә гәдәр зәһмәт тәләб етдијини бир тәсәввүр един! Аллаһын јер үзүндә јаратдығы ҝөзәлликләри һәлә демирик! Мәзмурчу јахшы демишди: «Еј Јеһова, ҝөрдүјүн ишләр неҹә дә чохдур! Һәр бирини һикмәтлә ҝөрмүсән. Јер үзү хилгәтинлә долудур» (Зәб. 104:24).

3 Иса Мәсиһ Атасына бәнзәјирди. Јеһова «ҝөјләри һазырлајанда» һикмәтин тәҹәссүмү олан Иса Мәсиһ Она көмәк едирди. О, Јеһованын јанында «уста кими» чалышырды (Мәс. 8:27—31). Чох сонралар Иса јер үзүндә оланда һејрәтамиз ишләр ҝөрмүшдү. О, Јеһованын тапшырдығы ишин онун үчүн гида кими олдуғуну демишди. Үстәлик, ҝөрдүјү бүтүн ишләр  Исанын Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилдијини сүбут едирди (Јәһ. 4:34; 5:36; 14:10).

4. Јеһова вә Иса Мәсиһ истираһәт етмәклә бағлы бизә һансы нүмунәни гојуб?

4 Бәс Јеһованын вә Иса Мәсиһин чох ишләмәси о демәкдирми ки, биз үмумијјәтлә истираһәтә вахт ајырмамалыјыг? Әлбәттә ки, јох. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова ҝөјү вә јери јарадандан сонра «әл сахлајыб истираһәт» етмишди (Чых. 31:17). Нәзәрә алсаг ки, Јеһова һеч вахт јорулмур вә физики истираһәтә еһтијаҹ дујмур, демәли, бу, Онун дајаныб јаратдыгларыны сејр едәрәк зөвг алдығыны билдирир. Иса Мәсиһә ҝәлдикдә исә, бахмајараг ки, о, јер үзүндә оланда чох иш ҝөрмүшдү, бунунла белә, истираһәтә вә достлары илә бир сүфрә архасында әјләшмәјә вахт ајырырды (Мәт. 14:13; Лука 7:34).

5. Бир чохлары һансы чәтинликлә үзләшир?

5 Мүгәддәс Китаб Аллаһын халгыны зәһмәткеш олмаға сәсләјир. Онун хидмәтчиләри тәнбәл јох, чалышган олмалыдыр (Мәс. 15:19). Ола билсин, аиләнизин гејдинә галмаг үчүн ишләјирсиниз. Үстәлик, Мәсиһин бүтүн давамчылары кими, сизин дә хош хәбәри мүждәләмәк кими өһдәчилијиниз вар. Бундан әлавә, сиз кифајәт гәдәр истираһәт дә етмәлисиниз. Иш, хидмәт вә истираһәт арасындакы таразлығы горумаг һәрдән сизә чәтин ҝәлир? Ишә вә истираһәтә нә гәдәр вахт ајыраҹағынызы неҹә мүәјјән едә биләрсиниз?

ИШ ВӘ ИСТИРАҺӘТ АРАСЫНДА ТАРАЗЛЫГ

6. Марк 6:30—34 ајәләри Исанын ишә вә истираһәтә таразлы јанашдығыны неҹә ҝөстәрир?

6 Иш мәсәләсиндә таразлығы горумаг ваҹибдир. Сүлејман падшаһ Аллаһын илһамы илә јазмышды: «Һәр ишин өз вахты вар». О, әкмәјин, тикмәјин, ағламағын, ҝүлмәјин, ојнамағын вә диҝәр шејләрин өз вахты олдуғуну гејд етмишди (Ваиз 3:1—8). Ајдындыр ки, иш вә истираһәт һәјатымызын ики әсас саһәсидир. Иса Мәсиһ ишә вә истираһәтә таразлы јанашырды. Бир дәфә һәвариләр тәблиғдән гајыдырдылар. Онларын башы о гәдәр гарышмышды ки, «јемәк јемәјә дә маҹал» тапмамышдылар. Иса онлара демишди: «Ҝәлин сакит бир јерә ҝедәк, бир аз динҹинизи алын». (Марк 6:30—34 ајәләрини охујун.) Иса вә шаҝирдләри һәмишә истәдикләри вахт динҹәлә билмәсәләр дә, о билирди ки, онларын истираһәтә еһтијаҹы вар.

7. Шәнбә ҝүнү һагда гануну арашдырмаг бизә нәдә көмәк едә биләр?

7 Һәрдән инсанын истираһәтә, ҝүндәлик ишләрдән динҹини алмаға еһтијаҹы олур. Буну Јеһованын гәдимдә халгы үчүн тәсис етдији бир тәдбирдән — шәнбә ҝүнүнә аид вердији ганундан ҝөрмәк олар. Биз Мусанын гануну алтында јашамасаг да, шәнбә ҝүнү һагда гануну нәзәрдән кечирмәк бизим үчүн фајдалы ола биләр. Бу ганундан өјрәндикләримиз ишә вә истираһәтә олан мүнасибәтимизи јохламаға көмәк едәҹәк.

ШӘНБӘ — ИСТИРАҺӘТ ВӘ ИБАДӘТ ҜҮНҮ

8. Чыхыш 31:12—15 ајәләринә әсасән, шәнбә ҝүнү нә үчүн иди?

8 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, алты јарадылыш ҝүнүндән сонра Аллаһ јер күрәси илә бағлы ишләринә фасилә верди (Јар. 2:2). Амма Јеһова ишләмәји севир вә диҝәр саһәләрдә «индијәдәк ишләјир» (Јәһ. 5:17). Јеһова једдинҹи ҝүн истираһәт етдији кими, исраиллиләрә дә һәр једдинҹи ҝүн истираһәт етмәји бујурмушду. Аллаһ шәнбәнин онунла исраиллиләр арасында  нишанә олдуғуну билдирмишди. Шәнбә «истираһәт үчүн тәјин олунан», «Јеһованын ҝөзүндә мүгәддәс» ҝүн иди. (Чыхыш 31:12—15 ајәләрини охујун.) Һәмин ҝүн иш ҝөрмәк гадаған иди вә бу, һәр кәсә — ушаглара, гуллара, һәтта ев һејванларына да аид иди (Чых. 20:10). Бунун сајәсиндә халг ибадәтә даһа чох вахт ајыра билирди.

9. Иса Мәсиһин јашадығы дөврдә шәнбә илә бағлы һансы јанлыш дүшүнҹә вар иди?

9 Шәнбә ҝүнүнә даир ганун Аллаһын халгынын рифаһына иди; амма Мәсиһин јашадығы дөврдә бир чох дин хадимләри бу мәсәләјә даир ифрат вә сәрт мөвге тутурду. Онлар иддиа едирдиләр ки, шәнбә ҝүнү һәтта бир-ики сүнбүл дәриб јемәк, јахуд хәстәни сағалтмаг да гануна зиддир (Марк 2:23—27; 3:2—5). Амма Аллаһын истәдији бу дејилди вә Иса Мәсиһ ону динләјәнләрә буну ајдын изаһ етмишди.

Иса Мәсиһин бөјүдүјү аилә шәнбә ҝүнләрини ибадәтә һәср едирди (10-ҹу абзаса бахын) *

10. Мәтта 12:9—12 ајәләринә әсасән, Иса Мәсиһ шәнбәјә неҹә јанашырды?

10 Иса Мәсиһ вә онун јәһуди давамчылары Мусанын гануну алтында олдуглары үчүн шәнбәјә риајәт едирди *. Амма Иса һәм сөзү, һәм дә әмәли илә ҝөстәрди ки, һәмин ҝүн хејирхаһ, фајдалы ишләр ҝөрмәк гәбаһәт дејил. О, ачыг шәкилдә демишди: «Гануна ҝөрә шәнбә ҝүнү саваб иш ҝөрмәк олар». (Мәтта 12:9—12 ајәләрини охујун.) Бәли, о, шәнбә ҝүнү саваб ишләр ҝөрмәјин гануна зидд олдуғуну  дүшүнмүрдү. Исанын ҝөрдүјү ишләр шәнбәнин маһијјәтини вурғулајырды. Аллаһын халгы һәмин ҝүн ҝүндәлик ишләриндән истираһәт етдији үчүн фикирләрини ибадәтә ҹәмләјә билирди. Исанын бөјүјүб боја-баша чатдығы аилә дә шәнбә ҝүнүнү ибадәтә һәср едирди. Буну һарадан билирик? Аллаһын Кәламында јазылыб ки, о, доғма јурду Насирәдә оларкән «адәти үзрә шәнбә ҝүнү синагога ҝирди вә Мүгәддәс Јазылары охумаг үчүн ајаға галхды» (Лука 4:15—19).

ИШӘ МҮНАСИБӘТИНИЗ НЕҸӘДИР?

11. Иса Мәсиһә зәһмәткешлији ким ашыламышды?

11 Шүбһәсиз, Јусиф Исаја дүлҝәрлији өјрәдәркән Аллаһын әмәјә мүнасибәтини дә ашылајырды (Мәт. 13:55, 56). Иса Мәсиһ Јусифин бөјүк бир аиләни доландырмаг үчүн һәр ҝүн зәһмәтлә ишләдијини ҝөрүрдү. Мараглыдыр ки, Иса сонралар шаҝирдләринә демишди: «Зәһмәткеш әмәкһаггына лајигдир» (Лука 10:7). Бәли, Иса Мәсиһ зәһмәтин нә олдуғуну билирди.

12. Булусун әмәјә мүнасибәтини һансы ајәләрдән ҝөрмәк олар?

12 Ејни шеји һәвари Булус һаггында демәк олар. Онун башлыҹа иши Иса Мәсиһ вә онун өјрәтдикләри һагда шәһадәт вермәк иди. Бунунла јанашы, о, өзүнү доландырмаг үчүн ишләјирди. О, салоникилиләрә хатырлатмышды ки, һеч кәсә ағыр јүк олмамаг үчүн «ҝеҹә-ҝүндүз тәр төкүб зәһмәт» чәкиб (2 Салон. 3:8; Һәв. 20:34, 35). Ҝөрүнүр, Булус чадыр тикмәк ишини нәзәрдә тутурду. Коринфдә оларкән о, Аквиласла Прискилланын евиндә галырды; онлар бир јердә ишләјирдиләр, «пешәләри чадыр тикмәк иди». Булус ҝеҹә-ҝүндүз ишләдијини дејәркән дурмадан ишләдијини нәзәрдә тутмурду. О, истираһәт дә едирди, мәсәлән, шәнбә ҝүнү. Һәмин ҝүн јәһудиләр дә ишләмәдијиндән Булусун онлара тәблиғ етмәк имканы олурду (Һәв. 13:14—16, 42—44; 16:13; 18:1—4).

13. Һәвари Булусун нүмунәсиндән нә өјрәнирик?

13 Һәвари Булус бизә јахшы нүмунә гојуб. О, ишләмәли олса да, мүнтәзәм олараг «Аллаһын мүждәси илә бағлы мүгәддәс иши иҹра едир»ди (Ром. 15:16; 2 Кор. 11:23). Булус башгаларыны да буна тәшвиг едирди. Одур ки, Аквиласла Прискилла она «Мәсиһ Исанын ишиндә» әмәкдаш иди (Ром. 12:11; 16:3). Булус коринфлиләри дә «Рәббин ишиндә чох чалышын» дејә сәсләјирди (1 Кор. 15:58; 2 Кор. 9:8). Һәтта Јеһованын илһамы илә Булус јазмышды: «Ишләмәк истәмәјән јемәк дә јемәсин» (2 Салон. 3:10).

14. Иса Мәсиһин Јәһја 14:12 ајәсиндә гејд олунмуш сөзләринин мәнасы нәдир?

14 Бу ахырзаманда ән ваҹиб иш тәблиғ етмәк вә шаҝирд һазырламаг ишидир. Белә ки, Иса Мәсиһ шаҝирдләринин ондан даһа бөјүк ишләр ҝөрәҹәјини пејғәмбәрлик етмишди! (Јәһја 14:12 ајәсини охујун.) Бунунла о, бизим дә онун кими мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәјимизи нәзәрдә тутмурду. Иса давамчыларынын ондан даһа чох мүддәтдә, даһа чох әразидә вә даһа чох инсана тәблиғ едәҹәјини вә тәлим верәҹәјини нәзәрдә тутурду.

15. Өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик вә нә үчүн?

15 Әҝәр һарадаса ишләјирсинизсә, өзүнүздән сорушун: «Ишдә јахшы ишчи кими танынырам? Мәнә тапшырылан иши вахтында битирирәм? Ону максимум дәрәҹәдә јахшы ҝөрмәјә чалышырам?» Әҝәр ҹавабыныз «бәли»дирсә, чох јәгин ки, мүдиринизин етибарыны газанаҹагсыныз. Үстәлик, иш јолдашларыныз хош хәбәри ешитмәјә даһа истәкли олаҹаг. Тәблиғ вә тәлим иши илә бағлы  исә өзүнүзә бу суаллары верин: «Мәни чалышган тәблиғчи кими таныјырлар? Тәкрар сөһбәтләрә јахшы һазырлашырам? Мараг ҝөстәрән инсанлары јубанмадан зијарәт едирәм? Хидмәтин мүхтәлиф нөвләриндә мүнтәзәм иштирак едирәм?» Әҝәр бу суаллара «бәли» дејә ҹаваб верирсинизсә, тәблиғдән зөвг дујаҹагсыныз.

ИСТИРАҺӘТӘ МҮНАСИБӘТИНИЗ НЕҸӘДИР?

16. Исадан вә шаҝирдләриндән фәргли олараг, бу ҝүн инсанларын истираһәтә мүнасибәти неҹәдир?

16 Иса Мәсиһ билирди ки, бәзән онун да, шаҝирдләринин дә истираһәтә еһтијаҹы олур. Амма һәм кечмишдәки, һәм дә буҝүнкү инсанларын бир чохуну Исанын мәсәлиндәки варлы адама бәнзәтмәк олар. Варлы адам өзүнү архајынлашдырыб дејирди: «Ҹаным, динҹәл, је, ич, кеф елә» (Лука 12:19; 2 Тим. 3:4). Бу инсанын фикри-зикри истираһәтдә, зөвг-сәфада иди. Бунун әксинә олараг, Иса вә шаҝирдләри өз раһатлыгларыны биринҹи јерә гојмурдулар.

Ишә вә истираһәтә таразлы мүнасибәт хејирхаһ, тәравәт ҝәтирән ишләрә көкләнмәјимизә көмәк едәҹәк (17-ҹи абзаса бахын) *

17. Ишдән кәнар вахтымызы неҹә истифадә едирик?

17 Бу ҝүн биз Иса Мәсиһдән нүмунә ҝөтүрмәјә чалышырыг. Ишдән кәнар вахтымызы тәкҹә истираһәтә јох, һәмчинин хош хәбәрин тәблиғинә вә јығынҹагларда иштирак етмәјә ајырырыг. Шаҝирд һазырламаг вә јығынҹагда иштирак етмәк бизим үчүн о гәдәр ваҹибдир ки, бу мүгәддәс хидмәтдә иштирак етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик (Ибр. 10:24, 25). Һәтта мәзунијјәтдә оланда да руһани фәалијјәтимизи дајандырмырыг: олдуғумуз јердә јығынҹаға гатылыр вә растлашдығымыз инсанлара тәблиғ етмәк үчүн фүрсәт ахтарырыг (2 Тим. 4:2).

18. Падшаһымыз Иса Мәсиһ бизим нә етмәјимизи истәјир?

18 Чох шадыг ки, Падшаһымыз Иса Мәсиһ анлајышлыдыр вә бизә ишә вә истираһәтә таразлы јанашмағы өјрәдир (Ибр. 4:15). О истәјир ки, биз һәм истираһәт едәк, һәм физики тәләбатларымызы өдәмәк үчүн ишләјәк, һәм дә шаҝирд һазырламаг ишиндә иштирак едәк. Нөвбәти мәгаләдән өјрәнәҹәјик ки, Иса Мәсиһ бизи һансы ағыр гулдарлығын әсарәтиндән азад едиб.

НӘҒМӘ 38 Аллаһ сәни ҝүҹлү едәҹәк

^ абз. 5 Мүгәддәс Китаб ишә вә истираһәтә таразлы јанашмағы өјрәдир. Гәдимдә исраиллиләрин һәр һәфтә риајәт етмәли олдуғу шәнбә һаггындакы ганун ишә вә истираһәтә неҹә јанашдығымызы јохламаға көмәк едәҹәк.

^ абз. 10 Шаҝирдләр шәнбә ганунуна о гәдәр ҹидди јанашырдылар ки, Исанын дәфни илә бағлы һазырлыглары шәнбәдән сонраја сахламышдылар (Лука 23:55, 56).

^ абз. 55 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Јусиф шәнбә ҝүнү аиләсини синагога апарыр.

^ абз. 57 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Аилә башчысы аиләсини доландырмаг үчүн ишләјир. Бунунла јанашы, о, ишдән кәнар вахтыны руһани ишләрә ајырыр, һәтта истираһәт заманы да руһани фәалијјәтдән галмыр.