Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Салеһ инсанын севинҹи Јеһова олаҹаг»

«Салеһ инсанын севинҹи Јеһова олаҹаг»

ДИАНА баҹынын јашы сәксәни һаглајыб. Онун һәјат јолдашы Алсһејмер хәстәлијиндән әзијјәт чәкирди вә өлүмүндән өнҹә бир нечә ил гоҹалар евиндә галмалы олмушду. Үстәлик, баҹы ики оғлуну итирмишди вә сүд вәзи хәрчәнҝи илә мүбаризә апарырды. Јашадыгларына бахмајараг, Диана баҹынын јығынҹаг үзвләри ону ибадәт евиндә вә хидмәтдә ҝөрәндә нурлу чөһрәсиндән тәбәссүмүн әксик олмадығына шаһид олур.

Ҹон адлы гардаш 43 илдән чох вахт әрзиндә сәјјар нәзарәтчи кими хидмәт едиб. О, бу хидмәт нөвүнү о гәдәр севирди ки, һәјатыны онсуз тәсәввүр етмирди. Амма хәстә гоһумунун гајғысына галмаг үчүн Ҹон бу хидмәт нөвүнү дајандырмалы олур вә һал-һазырда јашадығы әразидәки јығынҹагда хидмәт едир. Ҹону таныјанлар ону бөјүк топлантыларда ҝөрәндә һеч дәјишилмәдијинә фикир верирләр. Ҹон елә һәмин шән Ҹондур.

Диана вә Ҹон севинҹләрини неҹә горујуб сахлаја билибләр? Неҹә ола биләр ки, инсан физики вә емосионал ҹәһәтдән әзаб чәкдији һалда севинҹли олсун? Артыг севдији тәјинатда олмајан кәс һеч нәјә бахмајараг, неҹә хошбәхт ола биләр? Мүгәддәс Китабда бу суалларымыза ҹаваб вар: «Салеһ инсанын севинҹи Јеһова олаҹаг» (Зәб. 64:10). Әҝәр биз нәјин әсл севинҹ ҝәтирдијини, нәјин ҝәтирмәдијини билсәк, бу ваҹиб һәгигәти даһа јахшы баша дүшәҹәјик.

МҮВӘГГӘТИ СЕВИНҸ

Бәзи шејләр инсана демәк олар ки, һәмишә севинҹ ҝәтирир. Бир-бирини севән ики нәфәрин аилә гурмасыны тәсәввүр един. Јахуд валидејн олмаг вә ја һәр һансы теократик тәјинат алмаг һагда дүшүнүн. Бу шејләр инсана хошбәхтлик ҝәтирир, чүнки һамысы Јеһованын бизә бәхш етдији әнамлардыр. Јеһова никаһ гурулушунун банисидир, инсанын дүнјаја өвлад ҝәтирмәси Онун мөҹүзәсидир, һәмчинин јығынҹагда верилән тәјинатлар да Ондандыр (Јар. 2:18, 22; Зәб. 127:3; 1 Тим. 3:1).

Амма севинҹ ҝәтирән бәзи шејләр мүвәггәти ола биләр. Әфсус ки, бәзән һәјат јолдашы сәдагәтсиз чыхыр вә ја вәфат едир (Һизг. 24:18; Һушә 3:1). Бәзи ушаглар валидејнләринә вә Аллаһа итаәтсизлик едир, һәтта елә олур ки,  јығынҹагдан кәнар олунурлар. Мәсәлән, Ишмуилин оғуллары Јеһоваја мәгбул ибадәт етмирдиләр, Давудун һәрәкәтләри өз аиләсинә бәла ҝәтирмишди (1 Ишм. 8:1—3; 2 Ишм. 12:11). Бу ҹүр һадисәләр һеч дә севинҹ ҝәтирмир, әксинә, кәдәр вә мәјуслугла нәтиҹәләнир.

Ејнилә, Аллаһын халгы арасында малик олдуғумуз тәјинатлар сәһһәтимизин зәиф олмасы, аилә мәсулијјәтләри, јахуд тәшкилатда баш верән дәјишикликләрә ҝөрә дајана биләр. Тәјинатларында бу ҹүр дәјишикликләр олан баҹы-гардашлар әввәлләр ҝөрдүкләри ишдән дујдуглары мәмнунлуг үчүн дарыхдыгларыны дејирләр.

Ајдындыр ки, бизә севинҹ бәхш едән бу кими шејләр мүәјјән мәнада мүвәггәти вә нисбидир. Бәс елә бир севинҹ вармы ки, инсанын шәраити ҝөзләнилмәдән писләшәндә белә итмәсин? Ҝәрәк ки вар, чүнки Ишмуил, Давуд вә диҝәрләри үзләшдикләри сынаглара бахмајараг, севинҹләрини горумушдулар.

ТҮКӘНМӘЗ СЕВИНҸ

Иса Мәсиһ севинҹин әслиндә нә олдуғуну јахшы билирди. О, јер үзүнә ҝәлмәздән өнҹә, ҝөјдә јашајан вахт сөзсүз ки, чох јахшы шәраитдә иди вә Јеһованын «һүзурунда һәр заман севинирди» (Мәс. 8:30). Амма јер үзүнә ҝәләндән сонра ағыр сынагларла үзләшмишди. Бунунла белә, Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк она зөвг верирди (Јәһ. 4:34). Бәс Мәсиһин һәјатынын ән әзаблы сон саатлары һагда нә демәк олар? Мүгәддәс Китабдан охујуруг: «О, гаршыда ону ҝөзләјән севинҹә ҝөрә... ишҝәнҹә дирәјиндә чәкдији әзаблара дөздү» (Ибр. 12:2). Одур ки, Иса Мәсиһин севинҹ хүсусијјәти илә бағлы дедији ики фикрә диггәт јетирмәк үчүн әсасымыз вар.

Бир дәфә Мәсиһин 70 шаҝирди тәблиғ едиб ҝери гајыдыр. Онлар мөҹүзәләр етдикләринә вә ҹинләри говдугларына ҝөрә севинҹ ичиндә идиләр. Амма Иса Мәсиһ онлара демишди: «Ҹинләрин сизә бојун әјдијинә ҝөрә јох, адынызын ҝөјләрдә јазылдығына ҝөрә севинин» (Лука 10:1—9, 17, 20). Бәли, Јеһованын онлардан разы галмасы саһиб олдуглары үстүнлүкләрдән даһа ваҹиб иди. Аллаһын бу сәдагәтли шаҝирдләри унутмамасы онлара даһа чох севинҹ ҝәтирмәли иди.

 Башга бир һадисә заманы Иса Мәсиһ ҹамаата тәлим верәндә бир јәһуди гадын дејир ки, белә ҝөзәл мүәллимин анасы чох хошбәхтдир. Амма Иса онун сөзүнә дүзәлиш едир: «Әксинә, Аллаһын сөзүнү ешидиб она әмәл едәнләр хошбәхтдирләр!» (Лука 11:27, 28). Инсанын өвлады илә фәхр етмәси ҝөзәл һиссдир, амма Јеһоваја итаәт едәрәк Онунла ҝөзәл мүнасибәтдә олмаг инсанын үрәјини даһа чох шад едир.

Доғрудан да, Аллаһын биздән разы олдуғуну билмәк бөјүк хошбәхтликдир. Сынаглар өзү-өзлүјүндә бизә севинҹ ҝәтирмәсә дә, Аллаһын биздән разы олмасы һиссини әлимиздән алмыр. Әксинә, сынаглар заманы сәдагәтимизи горујанда гәлбимиздәки севинҹ даһа да артыр (Ром. 5:3—5). Һәмчинин Аллаһ Она етибар едән инсанлара мүгәддәс руһ верир, севинҹ исә мүгәддәс руһун бәһрәсидир (Гал. 5:22). Бу фикир Зәбур 64:10 ајәсиндәки «салеһ инсанын севинҹи Јеһова олаҹаг» сөзләрини баша дүшмәјә көмәк едир.

Ҹона севинҹини горумаға нә көмәк етди?

Елә буна ҝөрә дә Диана вә Ҹон үзләшдикләри чәтинликләрә бахмајараг, севинҹләрини горуја билмишдиләр. Диана дејир: «Ушаг анасына сығындығы кими, мән дә Јеһоваја пәнаһ ҝәтирирдим». Бәс о, Аллаһын разылығыны неҹә һисс едирди? Диана дејир: «Јеһованын мәнә әввәлки кими үзүмдә тәбәссүмлә хидмәт етмәјә неҹә көмәк етдијини һисс едирәм». Бәс Ҹон севдији сәјјар хидмәтини дајандырандан сонра нәјин сајәсиндә хидмәтдә севинҹини вә фәаллығыны горуја билиб? О дејир: «1998-ҹи илдә Хидмәти Тәкмилләшдирмә Мәктәбиндә тәдрис етмәк тәјинаты аландан бәри һеч вахт олмадығы гәдәр фәрди мүталиә етмишәм». Ҹон вә һәјат јолдашы илләр әрзиндә Јеһованын онлара тапшырдығы истәнилән иши һәвәслә ҝөрдүкләринә ҝөрә бу дәјишиклији гәбул етмәк онлара елә дә чәтин олмамышды. Ҹон дејир: «Һеч һејифсиләнмәдик».

Зәбур 64:10 ајәсиндәки сөзләрин доғрулуғуна чох адам әмин олуб. Мәсәлән, Бирләшмиш Штатларда 30 илдән чох Бејтелдә хидмәт етмиш бир әр-арвад хүсуси өнҹүл кими саһәјә тәјин олунмушду. Онлар дејир: «Инсанын севдији бир шеји итирәндә кәдәрләнмәси нормалдыр. Амма өмүр боју кәдәрләнмәк дә олмаз». Бу әр-арвад дәрһал јығынҹагла әмәкдашлыг етмәјә башлады. Онлар дејир: «Биз бәзи конкрет шејләр барәдә дуа едирдик. Дуаларымызын ешидилдијини ҝөрмәк бизи чох руһландырырды вә севинҹ бәхш едирди. Тәјин олундуғумуз јығынҹаға ҝәләндән сонра јығынҹағын диҝәр үзвләри дә өнҹүллүјә башлады, үстәлик Мүгәддәс Китабы өјрәниб јахшы инкишаф едән ики шаҝирдимиз олду».

«ӘБӘДИЈЈӘН СЕВИНИН»

Дүздүр, һәмишә севинҹли олмаг асан дејил. Һәјат јолларынын ениши дә вар, јохушу да. Бунунла белә, Јеһова Зәбур 64:10 ајәсиндә јазылан сөзләрлә бизә әминлик верир. Һәтта бәзән руһдан дүшсәк дә, әмин ола биләрик ки, шәраитимиздә баш верән дәјишикликләрә бахмајараг, сәдагәтли галсаг, севинҹимиз Јеһова олаҹаг. Үстәлик, Јеһованын «јени ҝөјләр вә јени јер»лә бағлы вәдинин ҝерчәкләшәҹәјини ҝөрә биләҹәјик. Онда һәр кәс камил олаҹаг, Јеһованын јаратдыгларына вә немәтләринә ҝөрә әбәдијјән севиниб шадланаҹаг (Әшј. 65:17, 18).

Бир тәсәввүр един: камил сағламлығымыз олаҹаг вә һәр ҝүн енержи долу олаҹағыг. Кечмишдә бизә гәлб јарасы вуран һадисәләрин хатирәси артыг бизә әзаб вермәјәҹәк. Мүгәддәс Китаб бизи әмин едир ки, «көһнә шејләр јада дүшмәјәҹәк, даһа хатырланмајаҹаг». Дирилмә мөҹүзәси бизи севдијимиз инсанлара говушдураҹаг. Мәсиһин дирилтдији 12 јашлы гызын валидејнләри кими, милјонларла инсанын севинҹи јерә-ҝөјә сығмајаҹаг (Марк 5:42). Нәһајәтдә, јер үзүндә јашајан һәр бир инсан сөзүн әсл мәнасында салеһ олаҹаг вә онларын севинҹи әбәдијјән Јеһова олаҹаг.