Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 33

«Сәнә гулаг асанлар» хилас олаҹаг

«Сәнә гулаг асанлар» хилас олаҹаг

«Өзүнә вә вердијин тәлимә һәмишә диггәт јетир. Бунлардан бәрк-бәрк јапыш, чүнки бу јолла һәм өзүнү, һәм дә сәнә гулаг асанлары хилас едәҹәксән» (1 ТИМ. 4:16).

НӘҒМӘ 67 Аллаһын Сөзүнү мүждәлә

ИҸМАЛ *

1. Аилә үзвләримизлә бағлы һансы арзуларымыз вар?

ПОЛИН * адлы баҹы дејир: «Һәгигәти өјрәнән ҝүндән аилә үзвләримин мәнимлә бирҝә Ҹәннәтдә олмасыны истәјирдим. Ән чох да һәјат јолдашым Вејн вә оғлумузла бирҝә Јеһоваја хидмәт етмәји арзулајырдым». Бәс сизин аилә үзвләриниз арасында һәлә Јеһованы танымајан, Ону севмәјән вар? Варса, јәгин сиз дә Полин кими һиссләр кечирирсиниз.

2. Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

2 Аилә үзвләримизи хош хәбәри гәбул етмәјә мәҹбур едә билмәрик, лакин онлары Аллаһын Кәламында јазыланлар һагда дүшүнмәјә вә һај вермәјә тәшвиг едә биләрик (2 Тим. 3:14, 15). Бәс нә үчүн онлара тәблиғ етмәлијик? Нә үчүн анлајышла јанашмалыјыг? Онларын да Јеһованы севмәси үчүн нә едә биләрик? Јығынҹағымыздакы баҹы-гардашлар бу саһәдә бизә неҹә көмәк едә биләр?

НӘ ҮЧҮН АИЛӘ ҮЗВЛӘРИМИЗӘ ТӘБЛИҒ ЕТМӘЛИЈИК?

3. 2 Бутрус 3:9 ајәсинә әсасән, нә үчүн аилә үзвләримизә тәблиғ етмәлијик?

3 Тезликлә Јеһова бу шәр дүнјаја сон гојаҹаг. Јалныз «әбәди һәјата апаран јолда јеримәјә мејли оланлар» хилас олаҹаг (Һәв. 13:48). Јашадығымыз әразидә танымадығымыз инсанлара тәблиғ етмәк үчүн чохлу вахт вә ҝүҹ сәрф едирик. Тәбии ки, аилә үзвләримизин дә бизимлә бирҝә Јеһоваја ибадәт етмәсини истәјәрдик. Мәһәббәтли Аллаһымыз Јеһова «һеч кәсин  мәһв олмасыны истәмир, әксинә, истәјир ки, һамы төвбәјә ҝәлсин». (2 Бутрус 3:9 ајәсини охујун.)

4. Аилә үзвләримизә тәблиғ едән замана бәзән һансы сәһви едирик?

4 Јадда сахламалыјыг ки, хилас хәбәрини чатдырмағын дүзҝүн вә јанлыш үсуллары вар. Ола билсин, јадлара тәблиғ едән заман нәзакәтли олаг, лакин аилә үзвләримизлә данышанда нисбәтән сәрт вә кәскин данышаг.

5. Аилә үзвләримизә һәгигәт барәдә данышмаздан өнҹә нәләри нәзәрә алмалыјыг?

5 Бәзиләримиз аилә үзвләримизә илк дәфә неҹә шаһидлик вердијимизи хатырлајанда «каш, башга ҹүр едәрдим» дејирик. Һәвари Булус мәсиһиләрә мәсләһәт вермишди: «Гој сөзләриниз һәмишә дузлу, үрәкачан олсун. Онда һәр кәсә неҹә ҹаваб вермәји биләҹәксиниз» (Кол. 4:5, 6). Јахынларымыза тәблиғ едән заман бу мәсләһәти нәзәрә алмаг јахшы оларды. Әкс һалда, онлары һәгигәтә инандырмаг әвәзинә, даһа да узаглашдыра биләрик.

АИЛӘ ҮЗВЛӘРИМИЗӘ НЕҸӘ КӨМӘК ЕДӘ БИЛӘРИК?

Анлајыш вә ҝөзәл давранышыныз ән јахшы шаһидликдир (6—8 абзаслара бахын) *

6, 7. Мәсиһи олмајан һәјат јолдашына гаршы анлајыш ҝөстәрмәјин ваҹиблијинә даир нүмунә чәкин.

6 Анлајыш ҝөстәрин. Әввәлдә бәһс етдијимиз Полин баҹы дејир: «Әввәл-әввәл јолдашымла анҹаг руһани шејләр барәдә данышмаг истәјирдим. Ҝүндәлик мөвзулар барәдә һеч нә данышмырдыг». Полинин јолдашы Вејнин Мүгәддәс Китаб һагда мәлуматы аз иди вә о, Полинин данышдыгларыны баша дүшмүрдү. Она елә ҝәлирди ки, јолдашы анҹаг дин һагда дүшүнүр. Вејн Полинин тәһлүкәли тәригәтә гошулдуғуну вә алдандығыны дүшүнүб нараһат олурду.

7 Полин етираф едир ки, әввәл-әввәл о, ахшамлар вә һәфтәсонлары вахтынын чохуну диндашлары илә бир јердә кечирирди;  јығынҹаға, тәблиғә, достлуг ҝөрүшләринә ҝедирди. О дејир: «Бәзән Вејн евә ҝәлиб һеч кәси тапмајанда өзүнү тәнһа һисс едирди». Вејнин һәјат јолдашы вә оғлу үчүн дарыхмасы тәбиидир. О, аиләсинин кимләрлә отуруб-дурдуғуну билмирди вә Полинин јени достларына ондан даһа чох дәјәр вердијини дүшүнүрдү. Вәзијјәт бу јерә чатанда, Вејн Полини бошанма илә һәдәләмәјә башлајыр. Неҹә дүшүнүрсүнүз, Полин һансы јолларла јолдашына гаршы даһа анлајышлы даврана биләрди?

8. 1 Бутрус 3:1, 2 ајәләринә әсасән, аилә үзвләримизә даһа чох нә тәсир едир?

8 Гој сизин јеринизә давранышыныз данышсын. Чох вахт аилә үзвләримиз сөзләримиздән чох һәрәкәтләримизә фикир верир. (1 Бутрус 3:1, 2 ајәләрини охујун.) Полин баҹы нәһајәт буну анлајыр. О дејир: «Вејнин бизи севдијини вә әслиндә бошанмаг истәмәдијини билирдим. Амма о, мәни бошанма илә һәдәләјәндә анладым ки, Јеһованын аиләјә даир мәсләһәтинә әмәл етмәлијәм. Чох данышмаг јеринә, давранышымла ҝөзәл нүмунә гојмалы идим». Полин даһа Мүгәддәс Китаб һагда данышмаға тәкид етмир вә әри илә ади шејләрдән сөһбәт етмәјә башлајыр. Вејн ҝөрүр ки, Полин даһа сүлһпәрвәр, оғлу исә даһа нәзакәтли вә итаәткар олуб (Мәс. 31:18, 27, 28). О, Мүгәддәс Китабын аиләсинә јахшы тәсир етдијини ҝөрәндә орадакы хәбәр барәдә дүшүнмәјә башлајыр вә јаваш-јаваш һәгигәти гәбул едир (1 Кор. 7:12—14, 16).

9. Нә үчүн аилә үзвләримизә көмәк етмәк ҹәһдләримизи дајандырмамалыјыг?

9 Аилә үзвләринизә көмәк етмәк ҹәһдләрини дајандырмајын. Јеһова Аллаһ бизә ҝөзәл  нүмунә гојуб. О, инсанларын хош хәбәри ешидиб әбәди һәјаты алмасы үчүн «дөнә-дөнә» имкан јарадыр (Әрм. 44:4). Һәвари Булус Тимутијә башгаларына көмәк етмәјә давам етмәји тапшырмышды. Нә үчүн? Чүнки беләҹә, о һәм өзүнү, һәм дә она гулаг асанлары хилас едәҹәкди (1 Тим. 4:16). Биз аилә үзвләримизи севирик вә онларын Аллаһын Кәламындакы һәгигәти билмәсини истәјирик. Бир мүддәтдән сонра Полинин сөзләри вә давранышы аиләсинә мүсбәт тәсир ҝөстәрди. Инди о, һәјат јолдашыјла бирҝә Јеһоваја хидмәт етмәјин севинҹини дадыр. Онларын һәр икиси өнҹүлдүр, Вејн ағсаггал кими хидмәт едир.

10. Нә үчүн сәбирли олмаг ҝәрәкдир?

10 Сәбирли олун. Аллаһын ганунларына ујғун јашамаға башлајанда аилә үзвләримизә јени етигадымызы вә һәјат тәрзимизи гәбул етмәк чәтин олур. Онларын илк фикир вердикләри шеј бизим даһа онларла бирҝә дини мәрасимләрдә, бајрамларда иштирак етмәмәјимиз вә сијаси тәдбирләрә гатылмамағымыз олур. Һәтта ола билсин, аилә үзвләримиздән кимсә әввәл-әввәл бизә аҹыглансын (Мәт. 10:35, 36). Лакин онларын һеч вахт дәјишмәјәҹәјини дүшүнмәмәлијик. Етигадымызы анламалары үчүн онлара көмәк етмәји дајандырсаг, онларын әбәди һәјаты алмаға лајиг олмадығы гәрарыны вермиш оларыг. Лакин Јеһова һөкм чыхармаг ишини бизә тапшырмајыб, О, бу иши Иса Мәсиһә һәвалә едиб (Јәһ. 5:22). Сәбирли олсаг, ола билсин, бир ҝүн аилә үзвләримиз данышдығымыз хош хәбәрә гулаг ассын. (« Тәлим вермәк үчүн сајтымыздан истифадә един» адлы чәрчивәјә бахын.)

11—13. Алисин валидејнләринә гаршы мүнасибәтиндән нә өјрәнирсиниз?

11 Гәтијјәтли, лакин нәзакәтли олун (Мәс. 15:2). Ҝәлин Алис адлы баҹынын нүмунәсинә нәзәр салаг. О, Јеһова һагда өјрәнәндә валидејнләриндән узагда јашајырды, онлар Аллаһын варлығына инанмырдылар вә фәал сијасәтчи идиләр. Баҹы баша дүшүрдү ки, өјрәндији бу ҝөзәл шејләри ән гыса заманда онлара да данышмалыдыр. Алис дејир: «Әҝәр јени етигадыныз вә етдикләриниз барәдә валидејнләринизә данышмағы сонраја сахласаныз, онлар даһа чох сарсылаҹаглар». О, валидејнләринә мараглы ҝәлә биләҹәк мөвзулар, мәсәлән, мәһәббәт мөвзусуну сечир, сонра мәктуб јазараг, Мүгәддәс Китабда бу һагда нә дејилдијини гејд едирди. Һәмчинин мәктубунда онларын бу һагда нә дүшүндүјүнү дә сорушурду (1 Кор. 13:1—13). Алис валидејнләринә ону боја-баша чатдырдыгларына вә гајғысына галдыгларына ҝөрә миннәтдарлығыны билдирир, онлара һәдијјәләр ҝөндәрирди. Һәр дәфә валидејнләрини зијарәт едәндә ев ишләриндә анасына көмәк етмәк үчүн әлиндән ҝәләни едирди. Әввәл-әввәл валидејнләри онун јени етигадыны һеч дә јахшы гаршыламырды.

12 Алис валидејнләринин јанында галанда Мүгәддәс Китабын ҝүндәлик охунмасыны дајандырмырды. О дејир: «Бунун сајәсиндә анам Мүгәддәс Китабын мәним үчүн нә гәдәр ваҹиб олдуғуну анлады». Мүәјјән вахтдан сонра Алисин атасы гызынын дүшүнҹәсиндәки дәјишиклији анламаг үчүн Мүгәддәс Китаб һагда мүәјјән билик алмаг гәрарына ҝәлди. О һәмчинин Кәламда сәһвләр тапмаг нијјәтиндә иди. Алис дејир: «Мән она Мүгәддәс Китаб вердим вә китаба онун үчүн бир-ики тәсирли сөз јаздым». Бу, нә илә нәтиҹәләнди? Алисин атасы Мүгәддәс Китабда тәнгиди јанашаҹағы бир фикрә раст ҝәлмәди, әксинә, охудуглары она дәрин тәсир бағышлады.

13 Чәтинликләрә дөзмәли олсаг белә, гәтијјәтли, ејни заманда нәзакәтли олмалыјыг  (1 Кор. 4:12б). Мәсәлән, анасы Алисә тәзјиг ҝөстәрирди. О дејир: «Мән вәфтиз олунанда анам мәнә деди: “Сән пис өвладсан”». Алис неҹә давранды? О дејир: «Бу проблемдән гачмагданса, Јеһованын Шаһиди олмаг гәрарыны вердијими вә бу гәрарымы дәјишмәјәҹәјими анама һөрмәтҹил шәкилдә билдирдим. Анамы ону чох севдијимә әмин етмәјә чалышдым. Һәр икимиз ағладыг. Сонра анам үчүн дадлы јемәк биширдим. О вахтдан бәри анам Мүгәддәс Китабын мәни јахшылыға доғру дәјишдијини анламаға башлады».

14. Нә үчүн һеч вахт тәзјигләр гаршысында ҝүзәштә ҝетмәмәлијик?

14 Аилә үзвләримизин Јеһоваја хидмәтин бизим үчүн нә гәдәр ваҹиб олдуғуну там анламалары хејли вахт ала биләр. Мәсәлән, Алис валидејнләринин истәдији тәһсилин далынҹа ҝетмәјиб, өнҹүл олмаг гәрарына ҝәләндә анасы јенә ағламышды. Анҹаг Алис гәрарындан дөнмүр. О бөлүшүр: «Әҝәр сәнә тәзјиг ҝөстәрилән бирҹә саһәдә белә ҝүзәштә ҝетсән, чох ҝүман ки, аилән диҝәр мәсәләләрдә дә сәнә тәзјиг ҝөстәрәҹәк. Лакин аиләнә гаршы меһрибан олсан, ејни заманда гәтијјәт ҝөстәрсән, бәлкә дә, кимсә сәнә гулаг асаҹаг». Алисдә мәһз белә олду. Һал-һазырда онун валидејнләри өнҹүлдүр, атасы ағсаггал кими хидмәт едир.

ЈЫҒЫНҸАГ НЕҸӘ КӨМӘК ЕДӘ БИЛӘР?

Јығынҹаг мәсиһи олмајан аилә үзвләримизә неҹә көмәк едә биләр? (15 вә 16-ҹы абзаслара бахын) *

15. Мәтта 5:14—16 вә 1 Бутрус 2:12 ајәләринә әсасән, баҹы-гардашларын јахшы ишләри јахынларымыза неҹә көмәк едә биләр?

15 Јеһова јығынҹагдакы баҹы-гардашларын ҝөрдүјү јахшы ишләр васитәсилә инсанлары өзүнә ҹәлб едир. (Мәтта 5:14—16; 1 Бутрус 2:12 ајәләрини охујун.) Һәјат јолдашы Јеһованын Шаһиди олмајанлар өзләриндән  соруша биләр: «Јолдашым јығынҹағымдан кимләрисә таныјыр?» Полин Вејни баҹы-гардашларла таныш етмәк үчүн онлары евинә гонаг дәвәт етмишди. Вејн бир гардашын она Јеһованын Шаһидләри һагда јанлыш фикирләри ашмаға неҹә көмәк етдији барәдә дејир: «О мәнимлә бирҝә ојуна бахмаг үчүн ишдән мәзунијјәт ҝөтүрмүшдү. Онда дүшүндүм: “Бу, нормал инсан имиш ки!”»

16. Нәјә ҝөрә аилә үзвләримизи ибадәт ҝөрүшләринә дәвәт етмәлијик?

16 Јахынларымыза көмәк етмәјин ән јахшы үсулларындан бири онлары јығынҹағымыза дәвәт етмәкдир (1 Кор. 14:24, 25). Вејнин илк гатылдығы ҝөрүш Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими иди. О, иш саатындан сонра кечирилдијинә вә гыса олдуғуна ҝөрә мәрасимә гатыла билмишди. Вејн дејир: «Мәрузәни анламасам да, инсанлар јадымда галды. Онлар мәнә јахынлашыб ҝөрүшүр, әл вериб саламлашырдылар. Сәмими олдуглары билинирди». Бир әр-арвад Полинә хүсуси гајғы ҝөстәрмишди, јығынҹагда вә хидмәтдә оғлуна бахмаға көмәк етмишди. Буна ҝөрә дә Вејн нәһајәт Полинин јени етигады барәдә даһа чох мәлумат алмаг гәрарына ҝәләндә һәмин гардашла өјрәнмәјә башламышды.

17. Өзүмүзү нәдә ҝүнаһландырмамалыјыг, бунунла белә, нә үчүн аилә үзвләримизлә бағлы үмидимизи итирмәмәлијик?

17 Биз бүтүн аилә үзвләримизин Јеһоваја ибадәтдә бизә гошулаҹағына үмид едирик. Лакин бүтүн ҹәһдләримизә бахмајараг, ола билсин, онлар һәгигәти гәбул етмәсин. Онларын бу ҹүр гәрарына ҝөрә өзүмүзү ҝүнаһландырмамалыјыг. Ахы биз һеч кәсә зорла етигадымызы гәбул етдирә билмәрик. Бунунла белә, унутмајын ки, Јеһоваја хидмәт етмәјин сизә севинҹ ҝәтирдији аилә үзвләринизин ҝөзүндән јајынмајаҹаг. Онлар үчүн дуа един. Онларла нәзакәтлә данышын. Тәслим олмајын! (Һәв. 20:20). Јеһованын зәһмәтинизи јердә гојмајаҹағына әмин олун. Ишдир аилә үзвләриниз сизә гулаг асмаг гәрарына ҝәлсәләр, онлар хилас олаҹаглар!

НӘҒМӘ 57 Һәр ҹүр инсана мүждә чатдыраг

^ абз. 5 Һамымыз истәјәрик ки, аилә үзвләримиз Јеһованы танысын. Амма буна онлар өзләри гәрар вермәлидир. Бәс бизи динләмәләри үчүн нә едә биләрик? Мәгаләдә буна даир мәсләһәтләр јер алыр.

^ абз. 1 Бәзи адлар шәртидир. Мәгаләдә сөһбәт Јеһоваја хидмәт етмәјән аилә үзвләримиздән ҝетсә дә, ејни принсипләри гоһумларымыза да тәтбиг едә биләрик.

^ абз. 53 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Бир ҝәнҹ гардаш мәсиһи олмајан атасына машын тәмириндә көмәк едир. Мүнасиб вахтда она jw.org® сајтындан видео ҝөстәрир.

^ абз. 55 ШӘКИЛЛӘРИН ИЗАҺЫ: Баҹы иманда олмајан һәјат јолдашына диггәтлә гулаг асыр. Јолдашы ҝүнүн неҹә чәтин кечдијиндән данышыр. Даһа сонра онлар аиләликҹә ҝөзәл вахт кечирир.

^ абз. 57 ШӘКИЛЛӘРИН ИЗАҺЫ: Баҹы диндашларыны евләринә дәвәт едиб. Онлар баҹынын әринә сәмими мараг ҝөстәрир. Даһа сонра баҹынын әри онунла бирҝә анма мәрасиминдә иштирак едир.