Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 31

Биз руһдан дүшмүрүк!

Биз руһдан дүшмүрүк!

«Буна ҝөрә дә биз руһдан дүшмүрүк» (2 КОР. 4:16).

НӘҒМӘ 128 Ахыра кими дөзәк

ИҸМАЛ *

1. Мәсиһиләр һәјат уғрунда јарышы тамамламаг үчүн нә етмәлидир?

МӘСИҺИЛӘР һәјат уғрунда јарышда иштирак едир. Јарыша јени гошулмағымыздан, јахуд узун илләрдир бу јарышда гачмағымыздан асылы олмајараг, финиш хәттини кечәнә гәдәр гачмалыјыг. Һәвари Булусун Филиппидәки мәсиһиләрә јаздығы мәктуб бизә бу јарышы битирмәјә стимул верә биләр. Биринҹи әсрдәки јығынҹағын бәзи үзвләри Булусун бу мәктубуну аланда артыг узун илләр иди ки, Јеһоваја ибадәт едирдиләр. Дүздүр, онлар артыг бу јарышда јахшы гачырдылар, амма Булус онлара дөзүмлә гачмаға давам етмәјин ваҹиблијини хатырлатды. Булус истәјирди ки, бу мәсиһиләр «һәдәфә доғру» гачмагда ондан нүмунә ҝөтүрсүнләр (Филип. 3:14).

2. Нә үчүн демәк олар ки, һәвари Булусун филиппилиләри руһландырмаг үчүн јаздығы мәктуб јеринә дүшүрдү?

2 Һәвари Булусун филиппилиләри руһландырмаг үчүн јаздығы мәктуб јеринә дүшүрдү. Чүнки бу јығынҹаг јаранан ҝүндән бәри тәгибләрлә гаршылашмышды. Тәхминән ерамызын 50-ҹи илиндә һәвари Булусла Сила Јеһованын «Македонијаја ҝәл» дәвәтинә һај верәрәк Филиппијә ҝәлиб хош хәбәри тәблиғ етмәјә башлајыр (Һәв. 16:9). Орада онлары динләјән Лидија адлы бир гадын вар иди. Јеһова хош хәбәри гәбул етмәси үчүн онун үрәјини ачыр (Һәв. 16:14). Бу гадын гыса бир заманда аиләси илә бирҝә вәфтиз олунур. Амма Иблис бош отурмур, дәрһал әнҝәлләр јаратмаға башлајыр. Шәһәр ҹамааты һәвари Булусла Силаны сүрүјәрәк мүлки мәмурларын јанына ҝәтириб һагсыз олараг асајиши позмагда иттиһам едир. Нәтиҹәдә, онлары дөјүб һәбсә атырлар, даһа сонра исә шәһәри тәрк етмәләрини хаһиш едирләр (Һәв. 16:16—40). Ҝөрәсән, бу һадисә Булусла Силаны руһдан салды? Әсла! Бәс јени јаранмыш јығынҹагдакы баҹы-гардашлар һагда нә демәк олар? Тәрифә лајигдир ки, онлар да бу чәтинлијә дөздүләр. Шүбһәсиз, Булусла Силанын гојдуғу ҝөзәл  нүмунә онлары чох руһландырмышды.

3. Һәвари Булус нәји анлајырды вә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

3 Булус руһдан дүшмәмәјә гәрарлы иди (2 Кор. 4:16). Бунунла белә, о билирди ки, јарышы ахыра чатдырмаг үчүн һәдәфиндән јајынмамалыдыр. Булусун нүмунәсиндән нә өјрәнирик? Һансы мүасир иман өрнәкләри чәтинликләрә рәғмән, дөзүм ҝөстәрмәјин мүмкүн олдуғуну ҝөстәрир? Ҝәләҹәјә олан үмидимиз руһдан дүшмәмәк гәтијјәтимизи неҹә мөһкәмләндирә биләр? Мәгаләдә бу суалларын ҹавабы арашдырылыр.

БУЛУСУН НҮМУНӘСИНИН БИЗӘ ФАЈДАСЫ

4. Башына ҝәләнләрә рәғмән, Булус нәјин сајәсиндә фәал гала билмишди?

4 Ҝәлин ҝөрәк һәвари Булус филиппилиләрә мәктуб јаздығы вахт нәләр едирди. Ромада ев дустағы олмасына вә тәблиғ етмәк азадлығынын мәһдуд олмасына бахмајараг, Булус хидмәтдә әлиндән ҝәләни едирди. О, јанына ҝәләнләрә тәблиғ едир вә узаг әразиләрдәки јығынҹаглара мәктублар јазырды. Ејнилә бу ҝүн дә хәстәлик вә ја гоҹалыг кими сәбәбләрә ҝөрә евдән чыха билмәјән мәсиһиләрин бир чоху јаранан һәр фүрсәтдән истифадә едиб евләринә ҝәләнләрә тәблиғ едир. Һәмчинин евдә тапа билмәдијимиз инсанлара мәктублар јазырлар.

5. Һәвари Булусун Филиппилиләрә 3:12—14 ајәләриндә дедији сөзләрә әсасән, ҝөзүнү һәдәфдән ајырмамаға она нә көмәк етмишди?

5 Һәвари Булус нә кечмиш наилијјәтләринин, нә дә сәһвләринин ону Јеһоваја ибадәтдән јајындырмасына јол вермирди. Белә ки, о, «ирәлидәки шејләрә» ҹан атмаг үчүн, јәни јарышы уғурла баша вурмаг үчүн «архада галан шејләри» унутмағын мүһүм олдуғуну демишди. (Филиппилиләрә 3:12—14 ајәләрини охујун.) Бәс нәләр Булусун фикрини јајындыра биләрди? Әввәла, мәсиһи олмаздан өнҹә јәһуди дининдә әлдә етдији јүксәк наилијјәтләр. Лакин о, бүтүн бу шејләри зибил һесаб едирди (Филип. 3:3—8). Икинҹиси, мәсиһиләрә кечмишдә вердији зүлмә ҝөрә чәкдији виҹдан әзабы. О, бу һиссләрә ҝөрә дә Јеһоваја хидмәтини дајандырмады. Үчүнҹүсү, Булус артыг Јеһова үчүн кифајәт гәдәр хидмәт етдијини дүшүнә биләрди. О, һәбс олунмасына, дөјүлмәсинә, дашгалаг едилмәсинә, ҝәми гәзасына уғрамасына, аҹ-сусуз, чылпаг галмасына рәғмән, хидмәтдә ҝөзәл нәтиҹәләр әлдә етмишди (2 Кор. 11:23—27). Лакин әлдә етдикләринә вә чәкдији әзаблара бахмајараг, Булус баша дүшүрдү ки, о, һәлә јарышы давам етдирмәлидир. Биз дә белә етмәлијик.

6. Архада гојдуғумуз һансы шејләри унутмаг јахшы олар?

6 Һәвари Булусун нүмунәси «архада галан шејләри» унутмағымыза неҹә көмәк едә биләр? Ола билсин, бәзиләри кечмиш сәһвләринә ҝөрә виҹдан әзабы чәкир. Еләдирсә, Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығы һагда мүталиә етмәк јахшы олар. Руһландырыҹы мөвзулары мүталиә етмәк, онларын үзәриндә дүшүнмәк вә бу һагда дуа етмәк Јеһованын ҝүнаһларымызы бағышладығына даир әминлијимизи артыра биләр. Беләҹә, кечмишдә етдијимиз сәһвләрә ҝөрә чәкдијимиз виҹдан әзабы азалаҹаг, јахуд да ондан тамамилә азад олаҹағыг. Бәзиләримиз Аллаһын Падшаһлығынын марагларыны биринҹи јерә гојмаг үчүн ҝәлирли карјерадан имтина етмишик. Еләдирсә, саһиб ола биләҹәјимиз вар-дөвләтин, раһат һәјатын һәсрәтини чәкмәјиб, архада галан шејләри унуда биләрик? (Сај. 11:4—6; Ваиз 7:10). Бу шејләрин сырасына Јеһова үчүн кечмишдә етдикләримиз вә ја таб ҝәтирдијимиз сынаглар да дахилдир. Сөзсүз ки, Јеһованын бизә илләр әрзиндә вердији немәтләр вә ҝөстәрдији  көмәк барәдә дүшүнмәк үчүн ҝери бојланмаг бизи Она јахынлашдырыр. Бунунла белә, истәмәздик ки, етдикләримизлә кифајәтләниб, Јеһованын јолунда артыг јетәринҹә чалышдығымызы дүшүнәк (1 Кор. 15:58).

Һәјат уғрунда јарышда һеч нәјин диггәтимизи јајындырмасына јол вермәмәли вә диггәтимизи һәдәфимизә ҹәмләмәлијик (7-ҹи абзаса бахын)

7. 1 Коринфлиләрә 9:24—27 ајәләринә әсасән, һәјат уғрунда ҝедән јарышда галиб ҝәлмәк үчүн нә ваҹибдир? Нүмунә чәкин.

7 Һәвари Булус Иса Мәсиһин «вар ҝүҹүнүзлә чалышын» сөзләрини чох ҝөзәл баша дүшүрдү (Лука 13:23, 24). Билирди ки, Мәсиһ кими, о да ахыра гәдәр вар ҝүҹү илә чалышмалыдыр. Буна ҝөрә дә о, мәсиһи һәјатыны јарыша бәнзәтмишди. (1 Коринфлиләрә 9:24—27 ајәләрини охујун.) Гачышчы бүтүн диггәтини финиш хәттинә ҹәмләјир вә ону јајындыра биләҹәк һеч нәјә фикир вермир. Мәсәлән, бу ҝүн шәһәрдахили гачыш үзрә јарышларда иштирак едәнләр мағазаларын вә онлары јајындыра биләҹәк диҝәр шејләрин јанындан кечир. Сизҹә, һәр һансы гачышчы дајаныб мағаза витринләринә бахар? Галиб ҝәлмәк истәјирсә, бахмаз! Биз дә һәјат уғрунда јарышда һеч нәјин диггәтимизи јајындырмасына јол вермәмәлијик. Мәгсәдимизи унутмасаг вә һәвари Булус кими вар ҝүҹүмүзлә чалышсаг, мүкафаты алаҹағыг!

ИМАН СЫНАГЛАРЫНА СИНӘ ҜӘРИРИК

8. Һансы үч чәтинлик һагда сөз ачаҹағыг?

8 Ҝәлин бизи руһдан сала биләҹәк үч вәзијјәтә нәзәр салаг. Бунлар узун сүрән интизар, јашландыгҹа ҝүҹүмүзүн зәифләмәси вә арамсыз сынаглардыр. Бу чәтинликләрә синә ҝәрән инсанларын нүмунәси бизә дөзмәјә көмәк едә биләр (Филип. 3:17).

9. Узун сүрән интизар бизә неҹә тәсир едә биләр?

9 Узун сүрән интизар. Биз Јеһованын вәд етдији ҝөзәл немәтләри алмағы һәсрәтлә ҝөзләјирик. Һәбгуг пејғәмбәр дә белә һиссләр кечирирди. О, Јеһованын Јәһудијјәдә һөкм сүрән писликләрә сон гојаҹағыны һәсрәтлә ҝөзләјирди вә бу арзусуну Јеһоваја билдирмишди. Јеһова да она ҝөзләмәји бујурмушду (Һәб. 2:3). Узун сүрән  интизар әзмимизи зәифләдә, һәтта бизи руһдан сала биләр (Мәс. 13:12). Ијирминҹи әсрин әввәлиндә белә бир шеј баш вермишди. О вахтлар мәсһ олунмуш мәсиһиләр 1914-ҹү илдә ҝөјләр мүкафатыны алаҹагларына үмид едирдиләр. Бәс үмидләри ҝерчәкләшмәјәндә сәдагәтли мәсиһиләр нә етдиләр?

Ројал вә Пөрл 1914-ҹү иллә бағлы үмидләри ҝерчәкләшмәсә дә, онлар узун илләр әрзиндә Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етдиләр (10-ҹу абзаса бахын)

10. Бир әр-арвад үмидләринин ҝөзләдикләри вахт ҝерчәкләшмәдијини ҝөрәндә нә етди?

10 Бу ҹүр чәтинлијә синә ҝәрән ики сәдагәтли мәсиһинин нүмунәсинә нәзәр салаг. Ројал Спатз гардаш 1908-ҹи илдә 20 јашында вәфтиз олунуб. О, мүкафатыны тезликлә алаҹағына әмин иди. Һәтта 1911-ҹи илдә ҝәләҹәк һәјат јолдашына евлилик тәклифи едәркән белә демишди: «Пөрл, 1914-ҹү илдә баш верәҹәкләри билирсән. Аилә гурмаг фикримиз варса, ҝәрәк тезләшдирәк!» Бәс онлар 1914-ҹү илдә ҝөјләр мүкафатыны алмајанда һәјат уғрунда јарышдан ајрылдылар? Хејр. Чүнки онларын әсас амалы мүкафат алмаг јох, Јеһованын ирадәсини сәдагәтлә јеринә јетирмәк иди. Онлар дөзүмлә гачмаг әзминдә идиләр. Ројал вә Пөрл узун илләр әрзиндә, јерүзү һәјатларыны баша вурана гәдәр әзмлә вә сәдагәтлә хидмәт етдиләр. Сөзсүз ки, сиз Јеһованын Өз адына вә али һөкмранлығына бәраәт газандыраҹағы вә бүтүн вәдләрини һәјата кечирәҹәји ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләјирсиниз. Әмин олун ки, Јеһованын тәјин етдији вахтда бүтүн бунлар һәјата кечәҹәк. О вахта гәдәр исә, ҝәлин Аллаһа хидмәтдә фәал олаг, узун сүрән интизарын бизи руһдан салмасына јол вермәјәк.

Артур Секорд гоҹа јашына рәғмән, Јеһова үчүн әлиндән ҝәләни етмәјә әзмли иди (11-ҹи абзаса бахын)

11, 12. Нә үчүн физики ҝүҹүмүзүн түкәнмәси ирәли ҝетмәјимизә әнҝәл дејил? Нүмунә чәкин.

11 Јашландыгҹа ҝүҹүмүзүн зәифләмәси. Гачышчыдан фәргли олараг, бизә руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәк үчүн физики ҹәһәтдән ҝүҹлү олмаг ҝәрәк дејил. Әввәлки гәдәр ҝүҹү-гүввәти галмајан бир чохлары һәлә дә Јеһоваја ҹанла-башла хидмәт етмәк шөвгү илә алышыб јаныр (2 Кор. 4:16). Мисал үчүн, өмрүнүн 55 илини Бејтелдә хидмәт етмиш 88 јашлы Артур Секорд * гардаш јашланмыш вә тагәтдән дүшмүшдү. Бир ҝүн гардашын гејдинә галан баҹы она гуллуг етмәк үчүн чарпајысына јахынлашыр. О, гардаша бахараг шәфгәтлә дејир: «Артур гардаш, бу ҹан Јеһоваја хидмәтдә чохлу мәсафәләр гәт едиб». Амма Артур гардаш диггәтини кечмишдә ҝөрдүјү ишләрә ҹәмләмәмишди. О, баҹыја бахыб, ҝүлүмсәјәрәк дејир: «Дүз дејирсән. Амма өнәмли олан кечмишдә етдикләримиз дејил. Әсас олан инди садиг галмағымыздыр».

 12 Ола билсин, узун илләрдир ки, Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едирсиниз, лакин инди сәһһәтиниздәки проблемләр әввәлки гәдәр хидмәт етмәјинизә мане олур. Руһдан дүшмәјин! Јеһованын кечмишдә Она сәдагәтлә етдијиниз хидмәти дәјәрләндирдијинә әмин олун (Ибр. 6:10). Индики вәзијјәтдә исә, јадда сахлајын ки, Јеһоваја мәһәббәтимиз Онун јолунда нә гәдәр иш ҝөрмәјимизлә өлчүлмүр. Мәһәббәтимиз мүсбәт әһвал-руһијјәјә саһиб олмағымыздан, ҝүҹүмүзүн чатдығыны етмәјимиздән ҝөрүнүр (Кол. 3:23). Јеһова мәһдудијјәтләримизи билир вә баҹардығымыздан артығыны ҝөзләмир (Марк 12:43, 44).

Анатоли вә Лидија чохлу чәтинликләрә бахмајараг, садиг галдылар (13-ҹү абзаса бахын)

13. Анатоли вә Лидијанын нүмунәси үзләшдијимиз чохлу чәтинликләрә бахмајараг, хидмәти сәдагәтлә давам етмәјә неҹә көмәк едә биләр?

13 Арамсыз сынаглар. Јеһованын бәзи хидмәтчиләри узун илләрдир чәтинликләрә вә тәгибләрә дөзүр. Мисал үчүн, Анатоли Мелникин * ҹәми 12 јашы оланда атасыны һәбс едиб јашадығы Молдова шәһәриндән тәхминән 7 мин километр узагда јерләшән Сибирә, аиләсиндән узаға сүрҝүн етмишдиләр. Бир ил сонра ону да анасы вә нәнә-бабасы илә бирҝә Сибирә сүрҝүн едирләр. Мүәјјән мүддәт сонра онлар башга бир кәнддәки јығынҹагда иштирак едә билир. Лакин бунун үчүн сәрт шахталы һавада гарлы јолларла пијада 30 километр ҝетмәли олурдулар. Бундан әлавә, Анатоли гардаш үч ил һәбсдә олуб вә арвады Лидија илә бир јашлы гызындан ајры галыб. Узун илләр боју чәкдији чәтинликләрә рәғмән, Анатоли вә аиләси Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едиб. Һал-һазырда 82 јашы олан гардаш Мәркәзи Асијада филиал комитәсиндә хидмәт едир. Ҝәлин Анатоли вә Лидија кими, биз дә Јеһоваја хидмәтдә әлимиздән ҝәләни едәк вә кечмишдә олдуғу кими дөзүм ҝөстәрәк (Гал. 6:9).

ҜӘЛӘҸӘЈӘ ҮМИДИМИЗ БИЗӘ ҜҮҸ ВЕРИР

14. Һәвари Булусун сөзләринә әсасән, һәдәфинә чатмаг үчүн о, нә етмәли иди?

14 Һәвари Булус јарышы баша вуруб һәдәфинә чатаҹағына әмин иди. Мәсһ олунмуш мәсиһи кими, о, Аллаһын «вердији ҝөјләр дәвәти мүкафаты»ны алмағын һәсрәтиндә иди. Лакин Булус баша дүшүрдү ки, һәдәфинә чатмаг үчүн она тәрәф гачмалыдыр (Филип. 3:14). О, филиппилиләрә һәдәфләринә чатмаға көмәк етмәк үчүн мараглы бир тәсвирдән истифадә етмишди.

15. Һәвари Булус Филиппидәки мәсиһиләри һәдәфә доғру гачмаға давам етмәјә сәсләјәрәк вәтәндашлыг мөвзусундан неҹә истифадә етмишди?

 15 Һәвари Булус филиппилиләрә сонда ҝөјләр вәтәндашлығыны алаҹагларыны хатырлатмышды (Филип. 3:20). Онлар нә үчүн буну хатырламалы иди? Һәмин вахт Рома вәтәндашы олмаг бөјүк үстүнлүк иди *. Лакин мәсһ олунмуш мәсиһиләрин даһа дәјәрли вәтәндашлығы вар иди вә бу вәтәндашлығын даһа чох үстүнлүкләри олаҹагды. Ҝөјләр вәтәндашлығы илә мүгајисәдә Рома вәтәндашы олмаг һеч нә иди! Бу сәбәбдән Булус филиппилиләри «Мәсиһ һаггындакы мүждәјә лајиг» јашамаға тәшвиг етмишди (Филип. 1:27). Бу ҝүн мәсһ олунмуш мәсиһиләр дә ҝөјдә әбәди јашамаг һәдәфинә доғру гачмагда ҝөзәл нүмунәдир.

16. Ҝөјдә, јахуд јер үзүндә әбәди јашамаг үмидинә малик олмағымыза бахмајараг, Филиппилиләрә 4:6, 7 ајәләринә әсасән, нәјә давам етмәлијик?

16 Истәр ҝөјдә, истәрсә дә јер үзүндә әбәди јашамаг үмидинә малик олмағыныздан асылы олмајараг, һәдәфә доғру гачмаға давам един. Шәраитиниздән асылы олмајараг, нә архада галан шејләрә бахын, нә дә нәјинсә ирәли ҝетмәјинизә мане олмасына јол верин (Филип. 3:16). Үмидләринизин ҝерчәкләшмәси сизә ҝеҹикән кими ҝөрүнә биләр, јахуд физики ҝүҹүнүз түкәнә биләр. Ола билсин, узун илләрдир чәтинликләрә вә тәгибләрә дөзүрсүнүз. Истәнилән һалда, «һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын». Әксинә, диләкләринизи вә хаһишләринизи Аллаһа билдирин вә О, сизә дүшүндүјүнүздән гат-гат үстүн олан сүлһүнү верәҹәк. (Филиппилиләрә 4:6, 7 ајәләрини охујун.)

17. Нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

17 Гачышчы финишә чатачатда вар ҝүҹүнү топлајыб гачдығы кими, ҝәлин биз дә бүтүн диггәтимизи һәјат уғрунда јарышы битирмәјә ҹәмләјәк. Ҝүҹүмүз вә шәраитимиз чәрчивәсиндә вар ҝүҹүмүзлә чалышыб гаршыда бизи ҝөзләјән мөһтәшәм мүкафата доғру ирәлиләјәк. Бәс јолдан сапмамаға бизә нә көмәк едә биләр? Нөвбәти мәгалә приоритетләримизи мүәјјән етмәјә вә «даһа ваҹиб шејләри ајырд етмәји» өјрәнмәјә көмәк едәҹәк (Филип. 1:9, 10).

НӘҒМӘ 79 Онлара мәтин олмағы өјрәдәк

^ абз. 5 Јеһоваја нечә мүддәтдир хидмәт етмәјимиздән асылы олмајараг, руһани ҹәһәтдән бөјүмәјә вә бир мәсиһи кими јеткинләшмәјә давам етмәк истәјирик. Һәвари Булус диндашларыны руһдан дүшмәмәјә сәсләјирди. Онун филиппилиләрә јаздығы мәктубда һәјат јарышында дөзүмлә гачмаға көмәк едән руһландырыҹы фикирләр вар. Бу мәгаләдән Булусун сөзләрини неҹә тәтбиг едә биләҹәјимизи өјрәнәҹәјик.

^ абз. 11 Артур Секорд гардашын биографијасы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1965-ҹи ил 15 ијун сајынын 380—382 сәһифәләриндә (инҝ.) дәрҹ олунуб.

^ абз. 13 Анатоли Мелникин «Мәнә Аллаһы севмәји ушаглыгдан өјрәдибләр» адлы биографијасы «Ојанын!» журналынын 2004-ҹү ил 22 октјабр сајында (рус.) дәрҹ олунуб.

^ абз. 15 Филиппи Рома колонијасы олдуғу үчүн шәһәрин сакинләри Рома вәтәндашларынын саһиб олдуғу бәзи һүгуглара малик идиләр. Буна ҝөрә дә һәвари Булусун чәкдији нүмунә она гулаг асанлар үчүн баша дүшүлән иди.