Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сәбир. Мәгсәдјөнлү дөзүм

Сәбир. Мәгсәдјөнлү дөзүм

ЈАШАДЫҒЫМЫЗ ахырзаманда вәзијјәт ҝетдикҹә ҝәрҝинләшдији үчүн Јеһованын халгы бу ҝүн даһа чох сәбирли олмалыдыр (2 Тим. 3:1—5). Әтрафымыз худбин, барышмаз, өзүнә һаким олмајан инсанларла долудур. Бу ҹүр инсанларда сәбир јох дәрәҹәсиндәдир. Буна ҝөрә дә һәр бир мәсиһи өзүндән сорушмалыдыр: «Дүнјада һөкм сүрән сәбирсизлик руһу мәнә дә сирајәт етмәјиб ки? Сәбр етмәк әслиндә нә демәкдир? Нә едә биләрәм ки, бу ҝөзәл мәсиһи фәзиләти мәним шәхсијјәтимин ајрылмаз бир һиссәсинә чеврилсин?»

СӘБИР НӘДИР?

Мүгәддәс Китабда сәбир сөзү чәтинликләрә садәҹә таб ҝәтирмәкдән даһа бөјүк мәна кәсб едир. Илаһи сәбирә саһиб олан инсан чәтин вәзијјәтә мәгсәдјөнлү шәкилдә дөзүр, јәни бу вәзијјәтдә өзүнүн јох, бу вәзијјәтә сәбәб олан инсанын рифаһыны дүшүнүр. Она ҝөрә дә сәбирли инсан пис рәфтара мәруз галанда, кимсә ону гыҹыгландыранда гаршы тәрәфлә мүнасибәтләринин јахшылашаҹағына үмидини итирмир. Тәәҹҹүблү дејил ки, Аллаһын Кәламында мәһәббәтдән * гајнагланан хүсусијјәтләрин сырасында сәбирин ады биринҹи чәкилир (1 Кор. 13:4). Сәбир һәмчинин мүгәддәс руһун бәһрәсинә дахилдир (Гал. 5:22, 23). Бу илаһи фәзиләтә неҹә јијәләнә биләрик?

СӘБИРӘ НЕҸӘ ЈИЈӘЛӘНМӘЛИ?

Сәбирли олмаг үчүн Јеһовадан мүгәддәс руһ диләмәлијик. Аллаһымыз Јеһова Она бел бағлајанлардан руһуну әсирҝәмир (Лука 11:13). Аллаһын мүгәддәс руһу олдугҹа гүдрәтлидир, амма биз дә өз нөвбәмиздә дуамыза ујғун давранмалыјыг (Зәб. 86:10, 11). Јәни сәбир ҝөстәрмәк үчүн һәр ҝүн әлимиздән ҝәләни етмәлијик ки, бу хүсусијјәт үрәјимизин дәринлијинә көк салсын. Амма сәбир хүсусијјәтинин хасијјәтимизә һопмасы үчүн даһа чох шеј етмәлијик. Ҝәлин ҝөрәк бизә нә көмәк едә биләр.

Иса Мәсиһин камил нүмунәси барәдә арашдырмаг вә она бәнзәмәјә чалышмаг бизә сәбирли олмаға көмәк едә биләр. Һәвари Булус «сәбир» хүсусијјәтинин дә дахил олдуғу «јени шәхсијјәти» тәсвир едәркән демишди: «Гој Мәсиһин сүлһү үрәјиниздә һөкм сүрсүн» (Кол. 3:10, 12, 15). Бу сүлһүн үрәјимиздә «һөкм» сүрмәси үчүн Иса Мәсиһ кими әмин олмалыјыг ки, Јеһова бизи нараһат едән проблемләри мәсләһәт билдији вахт јолуна гојаҹаг. О заман истәнилән вәзијјәтдә сәбирли гала биләҹәјик (Јәһ. 14:27; 16:33).

Һәр биримиз Јеһованын вәд етдији јени дүнјаны һәсрәтлә ҝөзләјирик. Бунунла белә, Аллаһымызын бизә ҝөстәрдији сәбир һагда дүшүнәндә даһа сәбирли олмағы өјрәнирик. Онун Кәламы бизә әминлик верир: «Јеһова  бәзиләринин дүшүндүјү кими, Өз вәдини јеринә јетирмәјә ҝеҹикмир. Хејр! О, сизә сәбир едир, чүнки һеч кәсин мәһв олмасыны истәмир, әксинә, истәјир ки, һамы төвбәјә ҝәлсин» (2 Бут. 3:9). Мәҝәр Јеһованын бизә гаршы сәбири һагда дүшүнмәк, бизи дә башгаларына гаршы бу ҹүр давранмаға тәшвиг етмәли дејил? (Ром. 2:4). Бәс һансы вәзијјәтләрдә биздән сәбирли олмаг ҝөзләнилир?

СӘБИР ТӘЛӘБ ЕДӘН ВӘЗИЈЈӘТЛӘР

Ҝүн әрзиндә сәбримизи сынајан бир чох вәзијјәтләрлә үзләширик. Мисал үчүн, дејәҹәјимиз сөзүн өнәмли олдуғуну дүшүнүб киминсә сөзүнү кәсмәмәк үчүн сәбирли олмалыјыг (Јаг. 1:19). Һәмчинин бизи гыҹыгландыран вәрдишләрә саһиб диндашларымыза гаршы сәбирлә давранмалыјыг. Өзүмүздән чыхмаг әвәзинә, јахшы олар, Јеһова вә Иса Мәсиһин бизим зәифликләримизә гаршы мүнасибәти барәдә дүшүнәк. Онлар диггәтләрини биздә чатышмајан хырда гүсурлара ҹәмләмир. Әксинә, јахшы хүсусијјәтләримизә фикир верир вә дәјишмәјимиз үчүн сәбирлә ҝөзләјирләр (1 Тим. 1:16; 1 Бут. 3:12).

Кимсә бизим сөздә вә ја әмәлдә сәһв етдијимизи дејәндә дә сәбирли олмаг ҝәрәкдир. Белә һалларда адәтән тез инҹијир вә өзүмүзү мүдафиә етмәјә башлајырыг. Лакин Аллаһын Кәламы бизи башга ҹүр давранмаға сәсләјир. Орада јазылыб: «Сәбирли олмаг тәкәббүрлү олмагдан јахшыдыр. Күсәјән олма, инҹиклик ахмагларын көксүндә јува салыр» (Ваиз 7:8, 9). Одур ки, бизә тутулан ирад әсассыз олса да, сәбирли олуб верәҹәјимиз ҹавабы јахшыҹа өлчүб-бичмәлијик. Башгалары Исаны әсассыз олараг иттиһам едәндә о, мәһз бу ҹүр давранырды (Мәт. 11:19).

Хүсусилә дә валидејнләр ушагларынын дүшүнҹә, мејил вә арзуларынын јанлыш олдуғуну ҝөрән заман онлара көмәк етмәк үчүн сәбирли олмалыдыр. Скандинавија Бејтелиндә хидмәт едән Матиас адлы бир гардашын һадисәсинә нәзәр салаг. Јенијетмә вахты синиф јолдашлары һәмишә ону етигадына ҝөрә әлә салырды. Әввәлҹә валидејнләринин бундан хәбәри јох иди. Лакин сонра онлар өвладларында һәгигәтә гаршы шүбһәләрин јарандығыны ҝөрүрләр. Атасы Јилис дејир: «Бу вәзијјәтдә әсл сәбир тәләб олунурду». Матиас бу кими суаллар верирди: «Аллаһ кимдир? Бәлкә, Мүгәддәс Китаб Аллаһын Кәламы дејил? Аллаһын һәгигәтән биздән бунлары тәләб етдијини һарадан билирик?» Матиас атасындан һәмчинин сорушармыш: «Нәјә ҝөрә сизин инандыгларыныза инанмырам дејә гынанмалыјам?»

Јилис дејир: «Оғлумуз бәзән гәзәблә суаллар верирди. Амма онун гәзәби нә мәнә, нә дә анасына иди. О, һәгигәтә гаршы гәзәбли иди вә дүшүнүрдү ки, һәгигәт онун һәјатыны ағырлашдырыб». Бәс Јилис бу вәзијјәтин өһдәсиндән неҹә ҝәлди? О дејир: «Бәзән оғлумла отуруб саатларла сөһбәт едирдим. Чох вахт ону динләјирдим, арабир исә суаллар вериб дүшүнҹәсини вә һиссләрини там анламаға чалышырдым. Һәрдән она нәјисә изаһ едир вә бу барәдә дүшүнмәси үчүн бир нечә ҝүн вахт верирдим. Һәрдән  исә оғлумун сөјләдији һансыса фикрин үзәриндә дүшүнмәк үчүн мәнә бир нечә ҝүн вахт лазым олдуғуну дејирдим. Бу ҹүр мүтәмади сөһбәтләрин сајәсиндә Матиас тәдриҹән фидјә, Аллаһын али һакимијјәти, Онун мәһәббәти кими тәлимләри анлајыб гәбул етмәјә башлады. Бу, хејли вахт алды вә һеч дә асан олмады. Амма јаваш-јаваш онун үрәјиндә Јеһоваја мәһәббәт бој атмаға башлады. Чох шадыг ки, оғлумуза јенијетмәлик јашларында көмәк етмәк ҹәһдләримиз өзүнү доғрултду вә онун үрәјинә јол тапды».

Јилис вә јолдашы сәбирлә өвладларына көмәк етмәклә јанашы Јеһоваја ҝүвәнирдиләр. Јилис кечмиши хатырлајараг дејир: «Матиаса тез-тез дејирдим ки, она олан севҝимиздән ирәли ҝәләрәк ҝеҹә-ҝүндүз дуа едир вә Јеһованын она һәр шеји баша дүшмәјә көмәк етмәсини диләјирик». Тәслим олмајыб, сәбир ҝөстәрдикләринә ҝөрә бу валидејнләр чох хошбәхтдирләр!

Хроники хәстәликдән әзијјәт чәкән аилә үзвүнә вә ја јахынына гуллуг едән кәсләрә дә сәбирли олмаг ҝәрәкдир. Скандинавијада јашајан Еленин * нүмунәсинә бахаг.

Тәхминән сәккиз ил бундан өнҹә ики дәфә кечирдији инсулт нәтиҹәсиндә Еленин һәјат јолдашынын бејин функсијасы зәдәләнир. Беләҹә, о, шәфгәт, хошбәхтлик вә кәдәр кими дујғу һиссләрини итирир. Бу вәзијјәт Елен үчүн чох ағыр иди. О дејир: «Бөјүк сәбир ҝөстәрмәли вә чохлу дуалар етмәли олдум. Мәнә ән чох тәсәлли верән ајә Филиппилиләрә 4:13 ајәсидир. Орада јазылыб: “Чүнки мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр”». Јеһованын дәстәји вә вердији ҝүҹ сајәсиндә Елен сәбирлә дөзә билир (Зәб. 62:5, 6).

ЈЕҺОВАНЫН СӘБРИНИ ТӘҸӘССҮМ ЕТДИРӘК

Сөзсүз ки, сәбирли олмағы өјрәнмәк үчүн ән ҝөзәл өрнәк Аллаһымыз Јеһовадыр (2 Бут. 3:15). Мүгәддәс Китабда Јеһованын һәдсиз сәбринин тәҹәссүм олундуғу чохлу һадисәләр гәләмә алыныб (Нәһ. 9:30; Әшј. 30:18). Мисал үчүн, Јеһова Сәдума чыхардығы һөкмлә бағлы Ибраһим пејғәмбәрин Она тәкрар-тәкрар суаллар вермәсинә неҹә мүнасибәт ҝөстәрди? Илк нөвбәдә, Јеһова пејғәмбәрин сөзүнү кәсмәди, сәбирлә онун вердији суаллары вә кечирдији нараһатлығы динләди. Сонра Ибраһим пејғәмбәри нараһат едән мәгамлары вурғулајараг ону динләдијини ҝөстәрди вә әмин етди ки, Сәдумда ҹәми он нәфәр салеһ инсан олса, шәһәри мәһв етмәјәҹәк (Јар. 18:22—33). Јеһова сәрт ҹаваб вермәјиб, сәбирлә динләмәли олдуғумуза даир ән ҝөзәл өрнәкдир!

Илаһи сәбир јени шәхсијјәтин ајрылмаз һиссәсидир вә һәр бир мәсиһи бу хүсусијјәтә бүрүнмәлидир. Бу дәјәрли хүсусијјәтә јијәләнмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етсәк, гајғыкеш вә сәбирли Атамызы шәрәфләндирәҹәк, еләҹә дә «вәдләри иман вә сәбирлә мирас аланлар»ын сырасында олаҹағыг (Ибр. 6:10—12).