«Горхма, Мән сәнинләјәм... Сәнә гүввәт верәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм» (ӘШЈ. 41:10).

НӘҒМӘ: 7, 3

1. Әдәндә баш верән гијамдан дәрһал сонра Јеһова Аллаһ бәшәријјәтә һансы үмиди верди?

ЈЕҺОВАНЫН бәндәләрини мөһкәмләндирән Аллаһ олдуғу та әзәлдән, илк инсан ҹүтү ҝүнаһ едәндән ҝөрүнүр. Адәмлә Һәвванын үсјанындан дәрһал сонра Јеһова онларын ҝәләҹәк өвладларынын үмидсизлијә гапылмамасы үчүн вәд верди. Јарадылыш 3:15 ајәсиндә јазылан вәди дәрк едәндә бәшәријјәтин «гәдим илан» олан Шејтан Иблисә вә онун бүтүн әмәлләринә бир ҝүн сон гојулаҹағына үмиди јаранаҹагды (Вәһј 12:9; 1 Јәһ. 3:8).

ЈЕҺОВА ГӘДИМДӘ ЈАШАМЫШ БӘНДӘЛӘРИНӘ ДАЈАГ ОЛУБ

2. Јеһова Аллаһ Нуһ пејғәмбәри неҹә руһландырды?

2 Нуһ пејғәмбәр имансыз инсанларын арасында јашајырды. Онун аиләсиндән башга Јеһоваја ибадәт едән бир нәфәр дә јох иди. Әтрафындакы инсанлар о гәдәр залым вә позғун иди ки,  Нуһ пејғәмбәр руһдан дүшә биләрди (Јар. 6:4, 5, 11; Јһд. 6). Лакин Јеһова Нуһа бундан сонра да Онун јолу илә ҝетмәсинә ҝүҹ верәҹәк бир хәбәр верди (Јар. 6:9). Аллаһ Нуһа тезликлә бүтүн пис инсанлары мәһв едәҹәјини вә аиләсини хилас етмәк үчүн нә етмәли олдуғуну сөјләди (Јар. 6:13—18). Бу һадисә ҝөстәрир ки, Јеһова һәгигәтән дә бәндәләринә дајаг олан Аллаһдыр.

3. Јеһова Јушәни неҹә үрәкләндирди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

3 Јеһова Аллаһ Јушәни дә руһландырмышды. Јушәнин гаршысында чәтин тапшырыг дурурду. О, Аллаһын халгыны Вәд едилмиш дијара апармалы, бунун үчүн исә һәмин әразиләрдә јашајан халгларын гүдрәтли ордулары илә вурушмалы иди. Тәбии ки, белә бир вәзијјәтдә Јушә тәлаша дүшә биләрди. Јеһова бунун фәргиндә иди вә бу сәбәбдән Муса пејғәмбәрә Јушәни мөһкәмләндирмәји тапшырараг деди: «Јушәни өз јеринә тәјин елә, ону үрәкләндириб голуна гүввәт вер, чүнки чајын о тајына халгын башында о ҝедәҹәк вә сејр едәҹәјин дијары онлара мәһз о верәҹәк» (Ган. 3:28). Алдығы тапшырығын иҹрасына башламаздан өнҹә исә Јеһова ону шәхсән руһландырараг демишди: «Бир дә дејирәм, ҹәсур ол, мөһкәм ол. Горхма, тәлаша дүшмә, чүнки Мән, Аллаһын Јеһова һәр јердә сәнинлә олаҹағам» (Јуш. 1:1, 9). Бир инсаны ҹәсарәтләндирмәк үчүн дејилмиш неҹә дә ҝүҹлү сөзләрдир!

4, 5. а) Јеһова Аллаһ гәдимдә јашамыш халгыны неҹә руһландырмышды? б) Аллаһ Иса Мәсиһи неҹә мөһкәмләндирмишди?

4 Јеһова Аллаһ бәндәләрини ајры-ајрылыгда руһландырмагла јанашы, бүтүн халга да үрәк-дирәк верирди. О, Бабилдә әсарәтдә олан Јәһуда халгына тәсәлли олаҹаг пејғәмбәрлик сөзләри демишди: «Горхма, Мән сәнинләјәм. Тәлаша дүшмә, сәнин Аллаһын Мәнәм. Сәнә гүввәт верәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм, һагг олан сағ әлимлә сәни бәрк-бәрк тутаҹағам» (Әшј. 41:10). Буна бәнзәр әминлији Јеһова һәм илк мәсиһиләрә, һәм дә бизләрә вериб. (2 Коринфлиләрә 1:3, 4 ајәләрини охујун.)

5 Јеһова Аллаһ Иса Мәсиһә дә үрәк-дирәк вермишди. Вәфтиз олан заман Иса гејбдән бир сәс ешидир: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам» (Мәт. 3:17). Шүбһәсиз, бу сөзләр Иса Мәсиһә бүтүн хидмәти боју ҝүҹ вермишди.

ИСА МӘСИҺ ИНСАНЛАРА ДАЈАГ ОЛУБ

6. Иса Мәсиһин талант һагда мәсәли инсаны нәјә тәшвиг едир?

6 Аллаһдан өрнәк алараг Иса Мәсиһ инсанлары руһландырырды. Бу дөврүн сону илә бағлы чәкдији талант һагда мәсәлдә о, давамчыларыны садиг галмаға тәшвиг етмишди. Мәсәлдә аға сәдагәтли нөкәрләринин һәр бирини тәрифләјәрәк дејир: «Афәрин, мәним гочаг, садиг нөкәрим! Сән хырда ишдә сәдагәтини ҝөстәрдин, буна ҝөрә сәнә чох шеј һәвалә едәҹәјәм. Ҝәл, сән дә ағанла бирҝә севин!» (Мәт. 25:21, 23). Доғрудан да, бу сөзләр инсаны Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етмәјә тәшвиг едир.

7. Иса Мәсиһ һәвариләрини, хүсусилә дә Бутрусу неҹә үрәкләндирмишди?

7 Иса Мәсиһин һәвариләри тез-тез кимин даһа бөјүк олмасы үстүндә мүбаһисә едирди. Лакин Иса онлары сәбирлә өјрәдәрәк тәвазөкарлыға, аға јох, хидмәтчи олмаға сәсләјирди (Лука 22:24—26). Бутрусун өзү бир нечә дәфә сәһвләрә  јол верәрәк Исаны мәјус етмишди (Мәт. 16:21—23; 26:31—35, 75). Бунунла белә, Иса Бутрусдан әлини үзмәди, она үрәк-дирәк верди, һәтта јығынҹағы мөһкәмләндирмәји һәвалә етди (Јәһ. 21:16).

КЕЧМИШДӘ ИНСАНЛАРА ДАЈАГ ОЛАНЛАР

8. Һизгијјә сәркәрдәләри вә халгы һансы сөзләрлә руһландырмышды?

8 Иса Мәсиһин инсанлары руһландырмагла бағлы гојдуғу нүмунәдән узун илләр өнҹә дә, бунун ваҹиблијини дәрк едән мөмин бәндәләр олуб. Ашшурлулар Јерусәлимә һүҹум етмәјә һазырлашанда Јәһуда падшаһы Һизгијјә сәркәрдәләри вә халгы бир араја топлајыб руһландырды, нәтиҹәдә һамы онун «сөзләриндән үрәкләнди». (2 Салнамәләр 32:6—8 ајәләрини охујун.)

9. Әјјуб китабындан руһландырмагла бағлы нә өјрәнирик?

9 Башгаларыны руһландырмагла бағлы Әјјуб пејғәмбәрдән дә чох шеј өјрәнә биләрик. Өзүнүн тәсәллијә еһтијаҹ дујдуғу бир вахтда, о, «тәсәлли әвәзинә әзаб» верән үч достуна бу саһәдә јахшы дәрс вермишди. Әјјуб достларына: «Мәним јеримдә сиз олсајдыныз... ағзымдан чыхан сөзләрлә сизә дајаг олардым, дилимин тәсәллиси илә овундурардым», — демишди (Әјј. 16:1—5). Нәһајәтдә, Әјјуб әсл тәсәллини алды, Әлиһу вә Јеһова она дајаг олмушду (Әјј. 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10).

10, 11. а) Нәјә ҝөрә Ифтаһын гызынын үрәк-дирәјә еһтијаҹы вар иди? б) Бәс бу ҝүн кимләрин үрәк-дирәјә еһтијаҹы вар?

10 Ифтаһын гызынын да үрәк-дирәјә еһтијаҹы вар иди. Әмуниләрә гаршы дөјүшә һазырлашан Ифтаһ Јеһоваја нәзир едиб дејир ки, әҝәр дөјүшдә галиб ҝәлсә, евә гајыданда ону гаршыламаға илк чыхан кәси мүгәддәс мәканда хидмәт етмәјә һәср едәҹәк. Ифтаһ зәфәр чалыб евә гајыданда онун гаршысына јеҝанә өвлады, гызы чыхыр. Ону ҝөрәндә Ифтаһын ганы гаралыр. Бунунла белә, нәзиринә садиг галараг субај гызыны өмүрлүк Шилоја, мүгәддәс чадырда хидмәт етмәјә ҝөндәрир (Һак. 11:30—35).

11 Бу, Ифтаһа чәтин олса да, гызы үчүн даһа чәтин иди. Амма о, атасынын нәзирини ҹанла-башла јеринә јетирир (Һак. 11:36, 37). Аилә гурмаг, өвлад саһиби олмаг вә нәсли давам етдирмәк һаггыны итирәҹәјинә ҝөрә һамыдан чох онун тәсәллијә, дәстәјә еһтијаҹы вар иди. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Исраилдә белә бир адәт јаранды: исраилли гызлар илдә дөрд ҝүн ҝедиб Ифтаһын гызыны вәсф едирдиләр» (Һак. 11:39, 40). Бу ҝүн дә Јеһоваја даһа чох хидмәт етмәк үчүн субај галан мәсиһиләр тәрифә вә дәстәјә лајигдирләр (1 Кор. 7:32—35).

ҺӘВАРИЛӘР ДИНДАШЛАРЫНЫ РУҺЛАНДЫРЫРДЫ

12, 13. Һәвари Бутрус «гардашларынын иманыны» неҹә мөһкәмләндирирди?

12 Өлүмүндән өнҹәки ҝеҹә Иса Мәсиһ һәвари Бутруса демишди: «Шимон, Шимон! Шејтан сизи буғда кими хәлбирдән кечирмәји тәләб едирди. Амма мән сәнин үчүн Аллаһа јалвардым ки, иманын түкәнмәсин. Сән дә гајыданда гардашларынын иманыны мөһкәмләндир» (Лука 22:31, 32).

Һәвариләрин јаздығы мәктублар биринҹи әсрдәки јығынҹаглары руһландырдығы кими, бизә дә гол-ганад верир (12—17 абзаслара бахын)

13 Бутрус белә дә етди, о, мәсиһи јығынҹағынын сүтуну олду (Гал. 2:9). Әллинҹи ҝүн бајрамында вә ондан сонра да о, баҹы-гардашлары өз ҹәсарәти илә  үрәкләндирирди. Узун илләр етдији хидмәтинин сонуна јахын гардашлара јаздығы мәктубда да онун мәгсәди бу иди: «Јаздым ки, сизи руһландырым вә Аллаһын бу әсил лүтфү барәсиндә үрәкдән шәһадәт верим. Бу лүтфү һеч вахт итирмәјин» (1 Бут. 5:12). Бутрусун Јеһовадан илһам алараг јаздығы мәктублар о дөврдән бу ҝүнә кими мәсиһиләри руһландырыр. Һәгигәтән дә, Јеһованын вәдләринин јеринә јетмәсини ҝөзләдијимиз мүддәтдә бу ҹүр руһландырыҹы сөзләрә чох еһтијаҹымыз вар! (2 Бут. 3:13).

14, 15. Һәвари Јәһјанын Аллаһдан илһам алараг јаздығы кәлмәләр әсрләрдир мәсиһиләри неҹә мөһкәмләндирир?

14 Илк мәсиһи јығынҹағынын сүтунларындан бири дә һәвари Јәһја иди. Онун Иса Мәсиһин хидмәти барәдә јаздығы Мүждә әсрләрдир мәсиһиләрин иманыны мөһкәмләндирир. Һәгиги мәсиһиләри фәргләндирән ҹәһәтин мәһәббәт олдуғу јалныз онун Мүждәсиндә гејд олунуб. (Јәһја 13:34, 35 ајәләрини охујун.)

15 Јәһјанын јаздығы үч мәктубда да һәгигәт инҹиләри јер алыр. Етдијимиз сәһвләрә ҝөрә руһдан дүшәндә «Исанын ганы бизи бүтүн ҝүнаһлардан тәмизләјир» сөзләриндән мәҝәр раһатлыг тапмырыг? (1 Јәһ. 1:7). Јахуд ҝүнаһларымыза ҝөрә үрәјимиз бизи дидиб-парчалајанда «Аллаһ үрәјимиздән бөјүкдүр» сөзләри бизә тәскинлик вермир? (1 Јәһ. 3:20). «Аллаһ мәһәббәтдир» кәлмәси јалныз Јәһјанын мәктубунда гејд олунуб (1 Јәһ. 4:8, 16). Онун икинҹи вә үчүнҹү мәктубунда исә «һәгигәт јолунда» јеријәнләр тәрифләнир (2 Јәһ. 4; 3 Јәһ. 3, 4).

16, 17. Һәвари Булус диндашларыны неҹә руһландырырды?

16 Биринҹи әсрдә диндашларыны руһландырмаг үчүн вар ҝүҹүнү әсирҝәмәјәнләрдән  бири дә һәвари Булус иди. Еһтимал ки, мәсиһилик тәсис олунандан сонра һәвариләрин әксәријјәти рәһбәрлик шурасынын јерләшдији Јерусәлимдә галмышды (Һәв. 8:14; 15:2). Јәһудијјәдәки мәсиһиләр Иса Мәсиһ һаггында Аллаһын тәк олдуғуна инанан инсанлара данышырдылар. Һәвари Булус исә мүгәддәс руһун ҝөстәриши илә чохлу аллаһлара ибадәт едән јунанлара, ромалылара вә диҝәр халглара тәблиғ едирди (Гал. 2:7—9; 1 Тим. 2:7).

17 Һәвари Булус мүасир Түркијә әразисиндә, һәмчинин Јунаныстанда вә Италијада јашајан гејри-јәһудиләрә тәблиғ едир, мәсиһи јығынҹаглары тәсис едирди. Сојдашларындан зүлм ҝөрдүкләри үчүн бу јени мәсиһиләрин руһланмаға чох еһтијаҹы вар иди (1 Салон. 2:14). Ерамызын тәхминән 50-ҹи илиндә Булус Салоникидә јениҹә јаранмыш јығынҹаға белә бир мәктуб јазмышды: «Һамынызы дуаларымызда јад едиб даима Аллаһа шүкүр едирик. Имандан ирәли ҝәлән ишинизи, мәһәббәтлә чәкдијиниз зәһмәти вә Ағамыз Иса Мәсиһә олан үмиддән доған дөзүмүнүзү Атамыз Аллаһын гаршысында һәмишә анырыг» (1 Салон. 1:2, 3). Булус һәмчинин «бир-биринизә тәсәлли верин вә бир-биринизи мөһкәмләндирин» дејәрәк һәмин мәсиһиләри өз диндашларыны руһландырмаға тәшвиг едирди (1 Салон. 5:11).

РӘҺБӘРЛИК ШУРАСЫ

18. Рәһбәрлик шурасы Филипи неҹә руһландырмышды?

18 Биринҹи әсрдәки рәһбәрлик шурасы һәм јығынҹаға рәһбәрлик едән гардашлара, һәм дә бүтүн мәсиһиләрә дајаг олурду. Мүждәчи Филип сәмәријјәлиләрә Мәсиһ һаггында тәблиғ едәркән рәһбәрлик шурасындакы гардашлар она чох дәстәк олмушду. Шура ики үзвүнү, Бутрусу вә Јәһјаны ҝөндәрмишди ки, онлар имана јени ҝәләнләрин мүгәддәс руһ алмасы үчүн дуа етсинләр (Һәв. 8:5, 14—17). Сөзсүз ки, һәм Филип, һәм дә јени мәсиһиләр рәһбәрлик шурасынын онлара дајаг олдуғуну ҝөрәндә чох руһланмышдылар.

19. Рәһбәрлик шурасынын мәктублары мәсиһиләрә неҹә тәсир едирди?

19 Сонралар рәһбәрлик шурасы сүннәтлә бағлы ваҹиб бир гәрар гәбул етмәли иди. Мусанын гануну јәһудиләрдән сүннәт олунмағы тәләб етдији кими, гејри-јәһуди мәсиһиләр дә сүннәт олунмалы иди? (Һәв. 15:1, 2). Кәламы арашдырмағын вә мүгәддәс руһун көмәји сајәсиндә рәһбәрлик шурасы даһа сүннәт олунмаға еһтијаҹ олмадығы гәрарына ҝәлир. Сонра онлар бу гәрары мәктуба јазыб гардашлар васитәсилә јығынҹаглара ҝөндәрирләр. «Мәктубда јазылан бу руһландырыҹы сөзләри охујанда» баҹы-гардашлар чох севинирләр (Һәв. 15:27—32).

20. а) Бу ҝүн Рәһбәрлик Шурасы бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашлары руһландырмаг үчүн нә едир? б) Нөвбәти мәгаләнин мөвзусу нә олаҹаг?

20 Бу ҝүн Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы Бејтел аиләси үзвләринә, хүсуси тамвахтлы мүждәчиләрә вә үмумиликдә бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашлара дәстәк олур. Биринҹи әсрдә олдуғу кими, бу ҝүн дә биз бу дәстәји дујанда севинирик. Рәһбәрлик Шурасы бир заманлар һәгигәтдә олмуш инсанлара да дајаг олур. Бу мәгсәдлә 2015-ҹи илдә «Јеһоваја ҝери дөн» адлы брошүр нәшр едилиб. Бәс ҝөрәсән јалныз рәһбәрлик едән гардашлар Јеһовадан өрнәк алараг башгаларыны руһландырмалыдыр? Нөвбәти мәгалә бу суала ҹаваб верәҹәк.