Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝәнҹләр, руһани мәгсәдләр гојмусунуз?

Ҝәнҹләр, руһани мәгсәдләр гојмусунуз?

«Һәр ишини Јеһоваја тапшыр, онда нијјәтин баш тутар» (МӘС. 16:3).

НӘҒМӘ: 135, 144

1—3. а) Бүтүн ҝәнҹләр һансы чәтинликлә үзләшир? Нүмунә әсасында изаһ един. (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Ҝәнҹләрә бу вәзијјәтдә дүзҝүн давранмаға нә көмәк едәҹәк?

ТӘСӘВВҮР ЕДИН КИ, хүсуси бир мәрасим үчүн башга бир шәһәрә ҝетмәлисиниз. Автобуса минмәк үчүн автовағзала ҝәлирсиниз. Бурада сәрнишинләрин вә автобусларын чохлуғундан адам чаш-баш галыр. Амма нә јахшы ки, сиз һара ҝедәҹәјинизи, һансы автобуса минәҹәјинизи билирсиниз! Сөзсүз ки, башга јерә ҝедән автобуса минмәзсиниз, чүнки онун сизи сәһв истигамәтә апараҹағыны билирсиниз.

2 Ҝәнҹләр дә мүәјјән мәнада белә вәзијјәтдәдирләр. Онлары гаршыда узун бир сәјаһәт ҝөзләјир. Бәзән гаршыларында о гәдәр имканлар вә сечимләр дурур ки, билмирләр һансы гәрары версинләр. Әзиз ҝәнҹләр, әҝәр сиз һәјатда тутдуғунуз истигамәти билирсинизсә, дүзҝүн гәрар вермәк асан олаҹаг. Бәс сиз һансы истигамәтдә ҝетмәлисиниз?

3 Мәгалә ҝәнҹләри Јеһованы разы салмаг амалы илә јашамаға тәшвиг едир. Бу исә тәһсил, иш, евләнмәк, ушаг саһиби  олмаг да дахил, һәјатымызын истәнилән саһәсиндә гәрар верәркән Јеһованы нәзәрә алмаг, һәмчинин руһани мәгсәдләрә ҹан атмаг демәкдир. Диггәтини Јеһоваја хидмәтә ҹәмләјән ҝәнҹләр әмин ола биләр ки, һәјатда уғур газанмаг үчүн Јеһова онлара бол немәт верәҹәк. (Мәсәлләр 16:3 ајәсини охујун.)

РУҺАНИ МӘГСӘДЛӘР ГОЈМАҒЫН ВАҸИБЛИЈИ

4. Бу мәгаләдә сөһбәт нәдән ҝедәҹәк?

4 Руһани мәгсәдләри лап кичик јашларындан гојмаг мәсләһәтдир. Азы үч сәбәбә ҝөрә. Арашдыраҹағымыз илк ики сәбәб руһани мәгсәдләрә ҹан атмағын Јеһова илә мүнасибәтләри мөһкәмләндирдијини ҝөстәрир. Үчүнҹү сәбәб исә, кичик јашлардан руһани мәгсәдләр гојмағын фајдасыны вурғулајыр.

5. Руһани мәгсәдләр гојмаға илк нөвбәдә бизи нә тәшвиг етмәлидир?

5 Биринҹи вә ән ваҹиб сәбәб одур ки, руһани мәгсәд гојмагла биз Јеһованын мәһәббәтинә вә бизим үчүн етдији јахшылыглара ҝөрә миннәтдарлыг билдиририк. Мәзмурчу јазмышды: «Нә јахшыдыр Сәнә һәмд етмәк, еј Јеһова... Әмәлләринлә мәни севиндирдин, еј Јеһова, әлләринин ишиндән ҹуша ҝәлирәм» (Зәб. 92:1, 4). Јеһованын бәхш етдији шејләр барәдә дүшүнүн. Һәјатыныз, иманыныз, Мүгәддәс Китаб, јығынҹаг, ҝәләҹәјә олан парлаг үмидиниз... Бу гәдәр немәтләрин гаршысында Јеһоваја миннәтдар олмамаг неҹә мүмкүндүр?! Миннәтдарлыг билдирмәјин ән јахшы јолу руһани һәдәфләр гојмагдыр. Бунун сајәсиндә сиз Јеһоваја даһа јахын олаҹагсыныз.

6. а) Руһани мәгсәдләр инсанын Јеһова илә мүнасибәтиндә неҹә әкс олунур? б) Еркән јашлардан һансы мәгсәдләри гојмаг олар?

6 Икинҹи сәбәб одур ки, руһани мәгсәд гојуб онлара наил олмаға чалышанда сиз Јеһованын ҝөзүндә хош олан ишләр ҝөрмүш олурсунуз. Бу исә Јеһова илә мүнасибәтләринизи даһа да мөһкәмләндирир. Һәвари Булус демишди: «Ахы Аллаһ әдаләтсиз дејил ки,.. Онун адына ҝөстәрдијиниз мәһәббәти вә чәкдијиниз зәһмәти унутсун» (Ибр. 6:10). Мәгсәдләр гојмаг үчүн бөјүмәји ҝөзләмәк лазым дејил. Мәсәлән, Кристина Јеһованын сәдагәтли хидмәтчиләринин биографијаларыны охумағы гаршысына мәгсәд гојанда ҹәми 10 јашы вар иди. Вәфтиз олана гәдәр Мүгәддәс Китабы башдан-ајаға охумағы мәгсәд гојанда Тоби 12 јашында иди. Максим 11, баҹысы Ноеми исә 10 јашында вәфтиз олмушду. Һәр икиси Бејтелдә хидмәт етмәк арзусунда иди вә бу мәгсәддән јајынмамаг үчүн онлар Бејтел әризәсини евләринин диварындан асмышдылар. Бәс сиз гаршыныза һансы мәгсәдләри гоја биләрсиниз? Елә индидән бу мәгсәдләрә доғру ирәлиләјин! (Филиппилиләрә 1:10, 11 ајәләрини охујун.)

7, 8. а) Мәгсәд гојмаг гәрар вермәји неҹә асанлашдырыр? б) Нәјә ҝөрә Демарис баҹы али тәһсил алмамаг гәрарына ҝәлмишди?

7 Еркән јашда руһани мәгсәдләр гојмағын үчүнҹү сәбәби гәрар гәбул етмәклә бағлыдыр. Јенијетмәләр тәһсил, иш вә диҝәр саһәләрдә гәрарлар гәбул етмәли олур. Гәрар вермәји ики јолајрыҹында галмаға бәнзәтмәк олар. Ҝедәҹәји јолу билән адама дүзҝүн јолу сечмәк чәтин олмур. Еләҹә дә инсанын һәјатда мәгсәди оланда она дүзҝүн гәрар вермәк асан олур. Мәсәлләр 21:5 ајәсиндә јазылыб: «Чалышганын нијјәти уғур ҝәтирәр». Әзиз ҝәнҹләр, нијјәтинизи нә гәдәр тез мүәјјән етсәниз, о гәдәр тез уғур газанарсыныз. Јенијетмә јашында ваҹиб гәрар вермәли олан Демарис адлы бир баҹы буна өзү шаһид олуб.

8 Демарис орта мәктәби әла гијмәтләрлә битирмишди. Университетин һүгуг факүлтәсиндә  өдәнишсиз тәһсил алмаг имканы олдуғу һалда, о, банкда ишләмәји сечир. Демарис нәјә ҝөрә бу гәрара ҝәлир? Ушаглыгдан өнҹүл олмағы гаршысына мәгсәд гојан Демарис баҹы дејир: «Өнҹүл кими хидмәт етмәк үчүн јарымштат ишдә ишләмәк лазымдыр. Һүгуг диплому илә јахшы пул газанмаг олар, амма чәтин ки, јарымштат иш тапардым». О артыг ијирми илдир ки, өнҹүл кими хидмәт едир. Ҝөрәсән, Демарис јенијетмә јашларында гојдуғу мәгсәд вә вердији гәрара ҝөрә пешмандыр? О дејир: «Ишләдијим банкда чохлу һүгугшүнасларла гаршылашырам. Әҝәр һүгуг саһәсиндә тәһсил алсајдым, инди онларын ҝөрдүјү иши ҝөрәрдим. Ҝөрүрәм ки, онларын чоху ҝөрдүкләри ишдән һәзз алмыр. Лакин мән вердијим гәрар сајәсиндә бүтүн бу илләр әрзиндә севинҹлә өнҹүллүк едирәм вә онларын кечирдији мәјуслуг һиссиндән узағам».

9. Ҝәнҹләримизи тәрифләмәк үчүн һансы сәбәбләримиз вар?

9 Бүтүн дүнјадакы ҝәнҹ баҹы-гардашлар ән ҝөзәл тәрифләрә лајигдир. Чүнки Јеһоваја ибадәт вә руһани мәгсәдләр онларын һәјатында әсас јери тутур. Бу ҝәнҹләр хошбәхт һәјат сүрүр, ејни заманда һәр бир ишләриндә Јеһованын рәһбәрлијинә табе олмағы өјрәнирләр. Бура тәһсил, иш вә аилә һәјатыны мисал чәкмәк олар. Сүлејман пејғәмбәр јазмышды: «Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет... Һәр ишиндә Ону дүшүн, О да јолларыны рәван едәр» (Мәс. 3:5, 6). Ҝәнҹ баҹы-гардашлар Јеһованын ҝөзүндә чох дәјәрлидир. Јеһова онлары чох севир, горујур, јол ҝөстәрир вә онлара немәтләр бәхш едир.

ТӘБЛИҒ ЕТМӘЈӘ ҺАЗЫРЛЫГЛЫ ОЛУН

10. а) Нә үчүн тәблиғ иши һәјатымызда ваҹиб јери тутмалыдыр? б) Тәблиғ ишиндә даһа сәриштәли олмаг үчүн нә едә биләрик?

10 Јеһованын бәјәндији кими јашамаға чалышан ҝәнҹ сөзсүз ки, тәблиғ хидмәтинә ҹидди јанашаҹаг. Иса Мәсиһ «мүждә тәблиғ едилмәлидир» демишди (Марк 13:10). Јубанмадан тәблиғ етмәли олдуғумуз үчүн бу иш һәјатымызда ваҹиб јер тутмалыдыр. Даһа чох тәблиғ етмәји гаршыныза мәгсәд гоја биләрсиниз? Бәлкә, өнҹүл хидмәтинә башлаја биләрсиниз? Бәс әҝәр хидмәтдән елә дә севинҹ дујмурсунузса, онда неҹә? Етигадынызы даһа јахшы изаһ етмәји неҹә өјрәнә биләрсиниз? Ики мәгам көмәјинизә чатар: биринҹиси, јахшы һазырлашын, икинҹиси, етигадынызы бөлүшмәкдән усанмајын. Онда тәблиғдән дујаҹағыныз севинҹә мәәттәл галаҹагсыныз.

Шаһидлик вермәк үчүн габагҹадан неҹә һазырлашырсыныз? (11 вә 12-ҹи абзаслара бахын)

11, 12. а) Ҝәнҹләр шәһадәт вермәјә габагҹадан неҹә һазырлаша биләр? б) Бир ҝәнҹ мәктәбдә јаранан фүрсәтдән неҹә истифадә етмишди?

11 Синиф јолдашларынызын ән чох вердији суаллара әввәлҹәдән ҹаваб һазырлаја биләрсиниз. Мисал үчүн, «Аллаһын варлығына нә үчүн инанырсан?» суалына ҹаваб вермәк үчүн jw.org сајтындан мәгаләләр тапмаг олар. МҮГӘДДӘС КИТАБ ТӘЛИМЛӘРИ > ЈЕНИЈЕТМӘЛӘР бөлмәсиндә «Мән нәјә ҝөрә Аллаһа инанырам?» адлы чалышма вәрәгәси вар. Орада гејд олунан Ибраниләрә 3:4, Ромалылара 1:20 вә Зәбур 139:14 ајәләринин көмәји илә етигадынызы даһа јахшы изаһ едәҹәксиниз. Чалышма вәрәгәләри васитәсилә јаранан бүтүн суаллара әввәлҹәдән ҹаваб һазырлаја биләрсиниз. (1 Бутрус 3:15 ајәсини охујун.)

12 Синиф јолдашларынызы jw.org сајтыны зијарәт етмәјә тәшвиг един. Мәсәлән, Лука адлы бир оғлан дәрсдә мүхтәлиф динләр мүзакирә олунан заман ҝөрүр ки, дәрсликдә Јеһованын Шаһидләри һагда бәзи јанлыш мәлуматлар јазылыб. Ону һәјәҹан бүрүсә дә, ҹәсарәтини топлајыб јазыланларын сәһв олдуғуну ҝөстәрмәк  үчүн мүәллимәдән иҹазә истәјир. Мүәллимә разылашыр. Лука һәм өз етигадыны изаһ едә билир, һәм дә бүтүн синиф јолдашларыны сајтымызла таныш едир. Һәтта мүәллимә ушаглара тапшырыр ки, «Әл-гол атмадан хулиганын ҹавабыны вер» адлы гәләм анимасијасына евдә бахсынлар. Ҝөзәл шаһидлик вердији үчүн Луканын севинҹи јерә-ҝөјә сығмырды.

13. Нәјә ҝөрә манеәләрлә үзләшәндә тәслим олмамалыјыг?

13 Бәзән ҝетдијиниз јол кәлә-көтүрлү ола биләр, амма руһдан дүшмәјин (2 Тим. 4:2). Чәтинликләр јарананда мәгсәдиниздән мөһкәм јапышын. Он једди јашы оланда Катарина бүтүн иш јолдашларына тәблиғ етмәји гаршысына мәгсәд гојур. Иш јолдашларындан биринин ону дәфәләрлә тәһгир етмәсинә бахмајараг, Катарина баҹы мәгсәдиндән дөнмүр. Онун тәмкини, ҝөзәл давранышы диҝәр һәмкары Һанса хош тәсир бағышлајыр. О, бизим нәшрләри охумаға вә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Нәтиҹәдә, Һанс вәфтиз олур. Катарина һәмин вахт башга јерә көчдүјү үчүн бүтүн бунлардан хәбәрсиз иди. Үстүндән 13 ил кечир. Аиләси илә бирҝә ибадәт евиндә отуран Катарина дәвәт олунмуш натиг елан олунанда ҝөзләринә инана билмир: бу, Һанс иди! Нә јахшы ки, о вахт Катарина иш јолдашларына тәблиғ етмәк мәгсәдиндән дөнмәмишди!

МӘГСӘДИНИЗДӘН ДӨНМӘЈИН

14, 15. а) Тәзјигләрлә үзләшән заман ҝәнҹләр нәји унутмамалыдыр? б) Ҝәнҹләр һәмјашыдларынын тәзјигинә неҹә гаршы дура биләр?

14 Јухарыдакы абзасларда ҝәнҹләр диггәтләрини Јеһоваја хидмәтә ҹәмләмәјә тәшвиг олунду. Ҝөрдүк ки, бунун үчүн руһани мәгсәдләр гојуб онлара ҹан атмаг лазымдыр. Әзиз ҝәнҹләр, ола билсин, һәмјашыдларыныз јалныз әјләнмәк барәдә дүшүнүр вә сизи дә буна тәшвиг едир. Онлар ҝеҹ-тез ҝөрмәлидир ки, гојдуғунуз мәгсәдләрә чатмаг сизин үчүн нә гәдәр ваҹибдир. Јол вермәјин ки, ҝәнҹләрин тәзјиги сизи мәгсәдиниздән дөндәрсин. Јухарыда чәкдијимиз автобус нүмунәсини јадыныза салын. Јәгин ки, садәҹә сәрнишинләрин әјләндијини ҝөрүб башга истигамәтә ҝедән автобуса минмәздиниз.

 15 Һәмјашыдларын тәсиринә ујмамағын бир нечә јолу вар. Мисал үчүн, чалышын нәфсинизи сынајан вәзијјәтләрә дүшмәјәсиниз (Мәс. 22:3). Јанлыш һәрәкәтләрин нә илә нәтиҹәләнәҹәјини ҝөзүнүзүн габағына ҝәтирин (Гал. 6:7). Һәмчинин мәсләһәтә еһтијаҹ дујдуғунузу гәбул един. Тәвазөкарлыг хүсусијјәти сизә валидејнләринизин вә јығынҹагдакы јеткин мәсиһиләрин мәсләһәтинә гулаг асмаға көмәк едәҹәк. (1 Бутрус 5:5, 6 ајәләрини охујун.)

16. Тәвазөкарлығын фајда ҝәтирдијини ҝөстәрән нүмунә чәкин.

16 Тәвазөкарлыг хүсусијјәти Кристоф адлы бир гардаша мәсләһәти гәбул етмәјә көмәк етди. Вәфтиз оландан гыса мүддәт сонра о, фитнес мәркәзиндә идманла мәшғул олмаға башлајыр. Орадакы ҝәнҹләр Кристофу онларын идман клубуна гошулмаға дәвәт едирләр. О, бу һагда бир ағсаггалла данышыр. Ағсаггал она гәрар вермәздән өнҹә бәзи тәһлүкәләр, мәсәлән, рәгабәт руһуна јолухмаг риски барәдә дүшүнмәји мәсләһәт ҝөрүр. Буна рәғмән, Кристоф һәмин клуба гошулмаг гәрарына ҝәлир. Амма чох кечмәмиш ҝөрүр ки, бу идман зоракы, һәтта тәһлүкәлидир. О, јенә ағсаггалларла данышыр вә онлар она Мүгәддәс Китаб әсасында мәсләһәт верирләр. Кристоф дејир: «Јеһова мәнә јахшы мәсләһәтчиләр јетирди вә мән ҝеҹ дә олса, Онун мәсләһәтинә гулаг асдым». Бәс сиз мәсләһәти гәбул едәҹәк гәдәр тәвазөкарсыныз?

17, 18. а) Јеһованын ҝәнҹләрлә бағлы истәји нәдир? б) Инсан бөјүјәндән сонра нәјин пешманчылығыны чәкә биләр вә бу пешманчылығы јашамамаг үчүн нә едә биләрик? Нүмунә чәкин.

17 «Севин, еј ҹаван, нә гәдәр ки ҹавансан! Гој ҹаванлыг ҝүнләриндә үрәјин шад олсун!» (Ваиз 11:9). Бәли, Јеһова ҝәнҹләрин хошбәхтлијини истәјир. Бу мәгаләдә өјрәндиниз ки, хошбәхт олмағын бир јолу руһани мәгсәдләр гојуб планларынызы Јеһованын ирадәсинә ујғун гурмагдыр. Буну нә гәдәр тез етсәниз, Јеһованын рәһбәрлијини, мүдафиәсини вә немәтләрини бир о гәдәр тез ҝөрәҹәксиниз. Јеһованын Өз Кәламы васитәсилә сизә вердији ҝөзәл мәсләһәтләр һагда дүшүнүн. «Ҹаванлыг ҝүнләриндә Улу Јараданыны хатырла» мәсләһәти гој һәјатынызын шүары олсун (Ваиз 12:1).

18 Бир шеј дәгигдир: сиз әввәл-ахыр бөјүјәҹәксиниз. Бәзән бөјүкләр ҝәнҹ икән гојдуглары јанлыш мәгсәдләрин, јахуд үмумијјәтлә мәгсәдсиз јашамағын пешманчылығыны чәкирләр. Амма ҝәнҹ јашларында диггәтинизи руһани мәгсәдләрә ҹәмләсәниз, бөјүјәндә дә вердијиниз гәрарлара ҝөрә севинҹ дујаҹагсыныз. Мирјана адлы бир баҹымыз буна ҝөзәл нүмунәдир. Јенијетмә јашларында о, истедадлы идманчы иди. Һәтта ону Гыш Олимпија Ојунларында иштирак етмәјә дәвәт етмишдиләр. Амма о, гәрара ҝәлир ки, тамвахтлы хидмәтә башласын. Үстүндән отуз ил кечсә дә, Мирјана баҹы јолдашы илә бирҝә һәлә дә тамвахтлы хидмәтдәдир. О дејир: «Шан-шөһрәт, вар-дөвләт, вәзифә — һамысы ҝәлди-ҝедәр шејләрдир вә бош мәгсәдләрдир. Ән али вә даими мәгсәдләр Аллаһа ибадәт етмәк вә инсанлара Аллаһы танымаға көмәк еләмәкдир».

19. Ушаг јашларындан руһани мәгсәдләр гојмағын фајдаларыны садалајын.

19 Ҝәнҹләр, сиз чохлу чәтинликләрлә үзләширсиниз. Амма афәрин сизә ки, бу чәтинликләри ашыб диггәтинизи Јеһоваја ибадәтә ҹәмләјирсиниз. Гаршыныза руһани мәгсәдләр гојур, тәблиғ ишини һәр шејдән үстүн тутур, бу дүнјанын сизи мәгсәдләриниздән јајындырмасына јол вермирсиниз. Әмин ола биләрсиниз ки, зәһмәтиниз һәдәр ҝетмир. Әтрафынызда сизи севән вә сизә көмәк етмәјә һазыр олан баҹы-гардашларыныз вар. Одур ки, һәр ишинизи Јеһоваја тапшырын. Онда нијјәтиниз баш тутар.