Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Инди бир-биримизи руһландырмағын әсл вахтыдыр

Инди бир-биримизи руһландырмағын әсл вахтыдыр

«Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб... бир-биримизи руһландыраг вә о ҝүнүн јахынлашдығыны ҝөрдүкҹә бунлары даһа чох едәк» (ИБР. 10:24, 25).

НӘҒМӘ: 90, 87

1. Һәвари Булус нә үчүн ибрани мәсиһиләри бир-бирини даһа чох руһландырмаға тәшвиг етмишди?

ИНДИ бир-биримизи руһландырмаг вахтыдыр. Ибраниләрә јаздығы мәктубунда һәвари Булус бунун сәбәбини изаһ едир: «Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә тәшвиг едәк, бәзиләринин вәрдиш етдији кими, јығынҹагларымыздан галмајаг, бир-биримизи руһландыраг вә о ҝүнүн јахынлашдығыны ҝөрдүкҹә бунлары даһа чох едәк» (Ибр. 10:24, 25). Булусун сөзләриндән ҹәми беш ил сонра биринҹи әсрдә јашајан мәсиһиләр Јеһованын Јерусәлимлә бағлы һөкмүнүн јахынлашдығыны вә Иса Мәсиһин шәһәрдән гачмаг үчүн вердији әламәти ҝөрдүләр (Һәв. 2:19, 20; Лука 21:20—22). Ерамызын 70-ҹи илиндә ромалылар Јеһованын Јерусәлимә гаршы һөкмүнү иҹра едәндә һәмин ҝүн јетишди.

2. Нә үчүн инди бир-биримизи руһландырмаг һагда даһа чох дүшүнмәлијик?

2 Бу ҝүн дә Јеһованын «мөһтәшәм вә мүдһиш» ҝүнүнүн јахын олдуғу ајдын ҝөрүнүр (Јуил 2:11). Сәфәнја пејғәмбәрин «Јеһованын мөһтәшәм ҝүнү јахындыр. О ҝүн јахындыр  вә бөјүк сүрәтлә ҝәлир» сөзләри бизим дөврүмүзә дә аиддир (Сәф. 1:14). Һәвари Булус Јеһованын ҝүнүнүн јахын олдуғуну нәзәрә алараг бизләри «бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә тәшвиг» етмәјә сәсләмишди (Ибр. 10:24). Баҹы-гардашларымыза үрәк-дирәк верә билмәк үчүн, ҝәрәк онларла јахындан марагланаг.

РУҺЛАНМАҒА КИМЛӘР ЕҺТИЈАҸ ДУЈУР?

3. Һәвари Булус руһландырмагла бағлы нә сөјләмишди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

3 «Ниҝаранчылыг үрәји сыхар, хош сөз көнлү шад едәр» (Мәс. 12:25). Јәгин ки, һәр биримиз бунун доғру олдуғуну тәсдигләјәрик. Һәр кәсин һәјатында руһланмаға еһтијаҹ дујдуғу анлар олур. Булус гејд етмишди ки, һәтта башгаларыны руһландырмаг мәсулијјәти дашыјан инсанларын да руһланмаға еһтијаҹы вар. О, Ромада јашајан мәсиһиләрә јазмышды: «Сизинлә ҝөрүшмәји үрәкдән арзулајырам вә мәтин олмағыныз үчүн сизә руһани әнам бәхш етмәк истәјирәм. Даһа доғрусу, истәјирәм ки, һамымыз: мән дә, сиз дә бир-биримизин иманы васитәсилә бир-биримизи руһландыраг» (Ром. 1:11, 12). Бәли, Булус башгаларыны руһландырмагда нүмунә олса да, һәрдән өзүнүн дә руһланмаға еһтијаҹы олурду. (Ромалылара 15:30—32 ајәләрини охујун.)

4, 5. Кимләри вә һансы сәбәбләрә ҝөрә руһландырмалыјыг?

4 Јеһоваја тамвахтлы хидмәт едән мәсиһиләр һәгигәтән дә тәрифә лајигдир. Мәсәлән, өнҹүлләр хидмәтә даһа чох вахт ајырмаг үчүн чохлу гурбанлар верир. Еләҹә дә хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр, рајон нәзарәтчиләри вә онларын һәјат јолдашлары, филиалларда вә тәрҹүмә офисләриндә хидмәт едән баҹы-гардашлар. Онларын һамысы вахтларынын чохуну мүгәддәс хидмәтә һәср етмәк үчүн бөјүк фәдакарлыг ҝөстәрибләр. Мәҝәр бүтүн бунлара ҝөрә онлар руһландырыҹы сөзләрә лајиг дејилләр?! Ејнилә, мүхтәлиф сәбәбләр уҹбатындан әввәлки кими хидмәт едә билмәјән, лакин үрәји һәлә дә тамвахтлы хидмәтлә аловланан баҹы-гардашлар да тәриф сөзләримиздән чох руһланыр.

5 Даһа кимләрин руһланмаға еһтијаҹы вар? Јеһоваја садиг галмаг үчүн «Ағанын јолунда» олмајан инсанла аилә гурмајыб субај галан баҹы-гардашларымызын (1 Кор. 7:39). Чәкдији зәһмәтә ҝөрә һәјат јолдашы тәрәфиндән тәриф сөзләри ешидән гадынлар да чох руһланыр (Мәс. 31:28, 31). Һәмчинин тәгибләрлә үзләшән, јахуд хәстәликлә мүбаризә апаран диндашларымызын да үрәк-дирәјә еһтијаҹы вар (2 Салон. 1:3—5). Јеһова вә Мәсиһ бүтүн бу садиг бәндәләрә дајагдыр. (2 Салоникилиләрә 2:16, 17 ајәләрини охујун.)

АҒСАГГАЛЛАРЫН МӘСУЛИЈЈӘТИ

6. Әшија 32:1, 2 ајәләринә әсасән, ағсаггаллар һансы мәсулијјәти дашыјыр?

6 Әшија 32:1, 2 ајәләрини охујун. Иса Мәсиһ мәсһ олунмуш гардашлардан, еләҹә дә башга гојунлардан олан «рәһбәрләр», јәни ағсаггаллар васитәсилә руһдан дүшәнләрә, гәмҝинләрә тәсәлли вә рәһбәрлик верир. Ағсаггаллар диндашларынын иманы үзәриндә «ағалыг» етмир, әксинә бирҝә әмәкдашлыг едәрәк онларын севинҹи үчүн чалышырлар (2 Кор. 1:24).

7, 8. Ағсаггаллар сөзләри вә әмәлләри илә башгаларыны неҹә руһландыра биләр?

7 Һәвари Булус ағсаггаллара ҝөзәл нүмунәдир. О, Салоникидә тәгибләрлә үзләшән мәсиһиләрә јазмышды: «Сизи севдијимиз үчүн сизә нәинки Аллаһын мүждәсини чатдырмаға, һәтта өз ҹанымызы да вермәјә һазыр олмушуг, ахы сиз бизә чох әзиз идиниз» (1 Салон. 2:8).

 8 Үрәк-дирәк верәркән бәзән тәкҹә сөзләрә кифајәтләнмәмәлијик. Бу барәдә Булус Ефесдәки ағсаггаллара демишди: «Зәифләрә көмәк етмәлисиниз вә Ағамыз Исанын дедији сөзләри, “вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир” сөзләрини унутмамалысыныз» (Һәв. 20:35). Булус гардашларыны руһландырмагла јанашы, онлардан өтрү һәр шејини, һәтта өз ҹаныны белә, фәда етмәјә һазыр иди (2 Кор. 12:15). Еләҹә дә ағсаггаллар тәкҹә сөзләри илә јох, һәм дә сәмими гәлбдән гајғы ҝөстәрәрәк башгаларына тәсәлли вә үрәк-дирәк вермәлидир (1 Кор. 14:3).

9. Ағсаггаллар руһландырыҹы тәрздә мәсләһәт вермәји неҹә өјрәнә биләр?

9 Бир-биримизи мөһкәмләндирмәк үчүн бәзән мәсләһәт вермәк лазым ҝәлир. Ағсаггаллар мәсләһәти руһландырыҹы тәрздә вермәји өјрәнмәк үчүн Мүгәддәс Китабдакы нүмунәләри изләмәлидирләр. Бу саһәдә ән ҝөзәл нүмунәни Иса Мәсиһ гојуб. Дириләндән сонра о, Кичик Асијадакы бәзи јығынҹаглара ҹидди мәсләһәтләр вермишди. Амма онун бу мәсләһәтләри һансы тәрздә вермәси диггәтәлајигдир. Ефес, Пергам вә Тиатира шәһәрләриндәки јығынҹаглара мәсләһәт вермәздән өнҹә онлары сәмими гәлбдән тәрифләмишди (Вәһј 2:1—5, 12, 13, 18, 19). Лаодикијадакы јығынҹаға исә нөвбәти сөзләри сөјләмишди: «Мәнә әзиз олан адамлары мән мәзәммәт вә тәрбијә едирәм. Она ҝөрә дә гејрәтли ол вә төвбә ет» (Вәһј 3:19). Ағсаггаллар да мәсләһәт верән заман Мәсиһдән өрнәк алмалыдыр.

РУҺЛАНДЫРМАГ ТӘКҸӘ АҒСАГГАЛЛАРЫН МӘСУЛИЈЈӘТИ ДЕЈИЛ

Әзиз валидејнләр, өвладларыныза башгаларыны руһландырмағын ваҹиблијини баша салырсыныз? (10-ҹу абзаса бахын)

10. Биз бир-биримизә неҹә дајаг ола биләрик?

10 Руһландырмаг тәкҹә ағсаггалларын мәсулијјәти дејил. Булус бүтүн мәсиһиләри диндашларыны руһландырмаға тәшвиг едәрәк демишди: «Зәрурәтә ҝөрә иманы мөһкәмләндирмәк үчүн јахшы сөз сөјләјин ки, сизи динләјәнләрә фајда ҝәтирсин» (Ефес. 4:29). Һәр биримиз диндашларымызын нәјә еһтијаҹ дујдуғуна диггәт јетирмәлијик.  Булус ибрани мәсиһиләрә мәсләһәт ҝөрмүшдү: «Јана дүшмүш голлары вә зәиф дизләри ҝүҹләндирин, дүз јолдан ајрылмајын ки, ахсаг ајаг јериндән чыхмасын, әксинә, сағалсын» (Ибр. 12:12, 13). Һәр кәс, о ҹүмләдән, ушаглар да хош сөзләрлә башгаларыны руһландыра биләр.

11. Марта баҹы чәтин анларында һансы көмәји алды?

11 Депрессија кечирмиш Марта * адлы бир баҹы јазыр: «Бир ҝүн Јеһоваја дуа едиб руһланмаға еһтијаҹ дујдуғуму билдирдим. Елә һәмин ҝүн јашлы бир баҹыјла растлашдым. О, мәнә мәһәббәт вә анлајыш ҝөстәрди. Һәмин вахт ән чох еһтијаҹ дујдуғум шеј елә бу иди. Баҹы илә сөһбәт едәндә баша дүшдүм ки, бу һиссләри кечирән тәк мән дејиләм, о да бир заманлар белә һиссләр кечириб». Бәлкә дә, һәмин јашлы баҹы сөзләринин Мартаја бу ҹүр тәсир едәҹәјини ағлына да ҝәтирмирди.

12, 13. Филиппилиләрә 2:1—4 ајәләриндәки мәсләһәтә неҹә әмәл едә биләрик?

12 Һәвари Булус Филиппи јығынҹағына нөвбәти мәсләһәти вермишди: «Инди ки Мәсиһлә вәһдәтдә бир-биринизи руһландырыр, бир-биринизә мәһәббәтлә тәсәлли верир, аранызда достлуг, меһрибанчылыг, шәфгәт вар, севинҹим бүтөв олсун дејә, һәмфикир олун, аранызда гаршылыглы мәһәббәт олсун, ҹан бир гәлбдә, јекдил олун. Һиккә илә, тәкәббүрлә һеч нә етмәјин. Әксинә, тәвазөкар олуб башгаларыны өзүнүздән үстүн сајын. Тәкҹә өзүнүзү фикирләшмәјин, башгаларыны да фикирләшин» (Филип. 2:1—4).

13 Бәли, биз диндашларымыза көмәк етмәк үчүн фүрсәтләр ахтармалыјыг. Баҹы-гардашларымызы руһландырмаг үчүн «мәһәббәтлә тәсәлли» вермәли, «достлуг, меһрибанчылыг, шәфгәт» кими хүсусијјәтләр тәзаһүр етдирмәлијик.

РУҺЛАНДЫРМАҒЫН ЈОЛЛАРЫ

14. Инсаны нә руһландыра биләр?

14 Дәстәк олдуғунуз биринин Јеһоваја садиг галдығы һагда ешидәндә адамын гәлби фәрәһлә долур. Һәвари Јәһја өз һиссләри барәдә јазмышды: «Мәним үчүн ушагларымын һәгигәт јолунда јеридикләрини билмәкдән бөјүк хошбәхтлик ола билмәз» (3 Јәһ. 4). Бир чох өнҹүл тәсдиг едә биләр ки, илләр әввәл һәгигәт јолунда аддымламаға көмәк етдији кәсләрин Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етдијини, бәлкә дә өнҹүл олдуғуну билмәк неҹә ҝөзәл һиссдир. Һәгигәтән дә руһдан дүшмүш өнҹүлү руһландырмағын ән ҝөзәл үсулу онун башгаларына неҹә дајаг олдуғуну хатырлатмагдыр.

15. Сәдагәтлә хидмәт едән диндашларымызы неҹә руһландыра биләрик?

15 Бир чох рајон нәзарәтчиләри вә һәјат јолдашлары зијарәтләриндән сонра алдыглары гыса миннәтдарлыг мәктубунун белә, онлары неҹә руһландырдығыны дејирләр. Еләҹә дә Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едән ағсаггаллар, хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр, өнҹүлләр вә Бејтел аиләсинин үзвләри тәриф сөзләри ешидәндә гол-ганад ачыр.

РУҺЛАНДЫРМАГ ҺАМЫНЫН БОРҸУДУР

16. Руһландырмаг үчүн нә лазымдыр?

16 Әҝәр үнсијјәтҹил дејиликсә, дүшүнмәмәлијик ки, башгаларыны руһландыра билмәрик. Әслиндә, кимисә руһландырмаг үчүн елә дә чох шеј лазым дејил. Бәзән саламлашан заман хош тәбәссүмүмүз белә кифајәт едир. Гаршы тәрәф бизә тәбәссүмлә ҹаваб вермирсә, бу онун һансыса проблеми олдуғуна ишарә едә биләр. Бу һалда садәҹә динләмәк дә онун нараһатлығыны азалда биләр (Јаг. 1:19).

17. Бир ҝәнҹ гардаш һансы көмәји алмышды?

17 Һенри адлы бир ҝәнҹ гардашын ағсаггал  кими хидмәт едән атасы вә диҝәр јахын гоһумлары һәгигәт јолундан дөнәндә о, јаман пис олмушду. Вәзијјәтдән һали олан рајон нәзарәтчиси ону кафејә дәвәт едир. Гардашын онунла марагланмасы, ону динләмәси Һенријә мүсбәт тәсир бағышлајыр. Бу сөһбәтиндән сонра Һенри баша дүшүр ки, аиләсинин һәгигәтә гајытмасынын јеҝанә јолу өзүнүн һәгигәтдә мөһкәм галмасыдыр. Һенријә һәмчинин Зәбур 46-ҹы мәзмур, Сәфәнја 3:17, Марк 10:29, 30 ајәләри дә дөзмәјә ҝүҹ вермишди.

Һәр кәс бир-бирини руһландыра вә мөһкәмләндирә биләр (18-ҹи абзаса бахын)

18. а) Сүлејман падшаһ руһландырмагла бағлы нә јазмышды? б) Һәвари Булус һансы мәсләһәти вермишди?

18 Мартанын вә Һенринин нүмунәсиндән ҝөрдүк ки, тәсәллијә еһтијаҹ дујан баҹы-гардашларымызы һәр биримиз руһландыра биләрик. Сүлејман падшаһ јазмышды: «Јериндә дејилән сөз нә ҝөзәлдир!.. Нурлу ҝөзләр [вә ја “ҝүлән ҝөзләр”] үрәји шад едәр, шад хәбәр ҹана ҹан верәр» (Мәс. 15:23, 30). Сајтымыздакы вә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналындакы мәгаләләр пәришан гәлбләрин дәрманы ола биләр. Булус һәмд нәғмәләри охумағын да инсаны руһландырдығыны сөјләмишди: «Бир-биринизә мәзмурлар, мәдһләр вә миннәтдарлыгла охунан руһани маһныларла өјүд-нәсиһәт верин, Јеһованы үрәјиниздә тәрәннүм един» (Кол. 3:16; Һәв. 16:25).

19. Нәјә ҝөрә бир-биримизи руһландырмаға даһа чох еһтијаҹ дујаҹағыг вә биздән нә тәләб олунур?

19 Јеһованын ҝүнү јахынлашдыгҹа бир-биримизи руһландырмаға даһа чох еһтијаҹ дујаҹағыг (Ибр. 10:25). Одур ки, инди һәвари Булусун мәсләһәтинә әмәл етмәјин әсл вахтыдыр: «Инди олдуғу кими, бундан сонра да бир-биринизә тәсәлли верин вә бир-биринизи мөһкәмләндирин» (1 Салон. 5:11).

^ абз. 11 Адлар шәртидир.