ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Апрел 2018

Бу сајда 2018-ҹи ил ијунун 4-дән ијулун 8-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Һәгиги азадлыға ҝедән јол

Бәзи инсанлар зүлмдән, ајры-сечкиликдән вә јохсуллугдан азад олмағын һәсрәтиндәдир, диҝәрләри исә сөз азадлығы, сечим азадлығы тәләб едир. Ҝөрәсән инсанларын һәгигәтән азад олмасы мүмкүндүр?

Азадлыг бәхш едән Аллаһа гуллуг един

Јеһованын руһу бизи һансы мәнада азад едир? Јеһованын бизә вердији азадлыгдан суи-истифадә етмәмәк үчүн нә едә биләрик?

Мәсул гардашлара өрнәк олан Тимути

Ҝөрүнүр, һәвари Булусла хидмәт етмәјә башлајанда Тимутинин өзүнә инамы аз иди. Ағсаггаллар вә јығынҹаг хидмәтчиләри һансы саһәләрдә Тимутидән өрнәк ала биләр?

Халгыны мөһкәмләндирән Аллаһы тәглид един

Јеһованын халгынын руһланмаға һәмишә еһтијаҹы олуб.

Инди бир-биримизи руһландырмағын әсл вахтыдыр

Јеһованын ҝүнүнүн астанасында олдуғумуз үчүн биз баҹы-гардашларымызла марагланмалы, көмәјә еһтијаҹлары олдуғуну сезиб дәрһал көмәк әлимизи узатмалыјыг.

Ҝәнҹләр, руһани мәгсәдләр гојмусунуз?

Бәзән ҝәнҹләрин гаршысында о гәдәр имканлар вә сечимләр дурур ки, билмирләр һансы гәрары версинләр. Ҝәләҹәкләри үчүн дүзҝүн гәрары неҹә верә биләрләр?

Охуҹуларын суаллары

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләринин нәшрләрини һеч бир сајтда вә ја сосиал шәбәкәләрдә пајлашмаг олмаз?

Охуҹуларын суаллары

Зәбур 144:12—15 ајәләри Аллаһын халгына аиддир, јохса 11-ҹи ајәдә бәһс олунан шәр әмәл саһибләринә?