Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јени шәхсијјәти ҝејинәк

Јени шәхсијјәти ҝејинәк

«Јени шәхсијјәти ҝејинин» (КОЛ. 3:10).

НӘҒМӘ: 126, 28

1, 2. а) Нәјин әсасында дејә биләрик ки, јени шәхсијјәти ҝејинмәк мүмкүндүр? б) Колослулара 3:10—14 ајәләриндә јени шәхсијјәтә дахил олан һансы хүсусијјәтләр садаланыр?

«ЈЕНИ шәхсијјәт». Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндә бу ифадәјә ики дәфә раст ҝәлинир (Ефес. 4:24; Кол. 3:10). Јени шәхсијјәт «Аллаһын ирадәсинә әсасән» јарадылыб. Ону һәр кәс өзүндә јетишдирә биләр. Чүнки Јеһова Аллаһ инсанлары Өз бәнзәриндә јарадыб. Бу да о демәкдир ки, биз Онун ҝөзәл хүсусијјәтләрини тәзаһүр етдирә биләрик (Јар. 1:26, 27; Ефес. 5:1).

2 Адәмлә Һәввадан гејри-камиллији мирас алдығымыз үчүн үрәјимиздә дүзҝүн олмајан истәкләр јарана биләр. Бундан әлавә, јашадығымыз дүнја да бизә мәнфи тәсир едир. Амма мәрһәмәтли Аллаһымызын көмәји илә биз Онун бәјәндији инсан ола биләрик. Бу мәгсәдә чатмаг үчүн јени шәхсијјәтин бәзи хүсусијјәтләрини нәзәрдән кечирәҹәјик. (Колослулара 3:10—14 ајәләрини охујун.) Һәмчинин тәблиғ хидмәти заманы да бу хүсусијјәтләри неҹә ҝөстәрә биләҹәјимиз һагда данышаҹағыг.

 ҺАМЫМЫЗ БИРИК

3. Јени шәхсијјәтин ҹәһәтләриндән бири һансыдыр?

3 Булус јени шәхсијјәти ҝејинмәји төвсијә едәндән сонра онун бир ваҹиб тәрәфи, ајры-сечкилик етмәмәк һагда данышмаға башлајыр. О дејир: «Бурада јунан вә ја јәһуди, сүннәтли вә ја сүннәтсиз, әҹнәби, скиф *, гул, азад јохдур». Нә үчүн јығынҹагда ирги, милли вә сосиал ајры-сечкилик олмамалыдыр? Һамымыз Мәсиһ Исанын давамчылары кими бир олдуғумуз үчүн (Кол. 3:11; Гал. 3:28).

4. а) Јеһованын хидмәтчиләри башгалары илә неҹә рәфтар етмәлидир? б) Һансы вәзијјәтләр мәсиһи бирлијини поза биләр?

4 Јени шәхсијјәти ҝејинән шәхс сосиал вәзијјәтиндән вә иргиндән асылы олмајараг өз диндашлары вә диҝәр инсанларла һөрмәтлә давраныр (Ром. 2:11). Дүнјанын бәзи өлкәләриндә бу, проблемли мәсәләдир. Мисал үчүн, кечмишдә Ҹәнуби Африкада әразиләр иргләрә ҝөрә бөлүнмүшдү. Мәсиһиләр дә дахил олмагла, әксәр инсанлар һәлә дә онлар үчүн ајрылмыш әразиләрдә јашајырлар. 2013-ҹү илин октјабр ајында Рәһбәрлик Шурасы бу әразиләрдә јашајан баҹы-гардашларын бир-бирини јахындан танымасы үчүн тәдбир планы һазырлады (2 Кор. 6:13). Тәдбирин планына нә дахил иди?

5, 6. а) Ҹәнуби Африкада Аллаһын халгы арасында бирлији мөһкәмләндирмәк үчүн һансы тәдбир ҝөрүлмүшдү? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Бу тәдбир һансы хош нәтиҹәләр верди?

5 Фәргли дилләрдә данышан вә ја фәргли иргләрдән олан ики јығынҹаг бәзи һәфтәсонлары бир-бирилә әмәкдашлыг етмәли иди. Һәр ики јығынҹагдан олан баҹы-гардашлар бирликдә тәблиғ етмәли, ибадәтләрә бирҝә гатылмалы вә бир-бириләрини гонаг чағырмалы идиләр. Бу тәдбирдә јүзләрлә јығынҹаг иштирак едиб. Тәдбирин ҝәтирдији хош бәһрәләрлә бағлы филиала чохлу мәктублар ҝәлиб. Һәтта Јеһованын Шаһиди олмајан инсанлар да хош тәәссүратларыны бөлүшүбләр. Мәсәлән, бир дин хадими дејиб: «Мән Јеһованын Шаһиди дејиләм. Амма дејә биләрәм ки, сизин тәблиғ фәалијјәтиниз чох јүксәк сәвијјәдә тәшкил олунуб вә аранызда ирги ајры-сечкилик јохдур». Бәс бу тәдбирин мәсиһиләрә ҝәтирдији фајда һагда нә демәк олар?

6 Коса дилиндә данышан Нома адлы бир баҹы дејир ки, еви шәраитсиз олдуғундан инҝилисдилли јығынҹагдан ағдәрили баҹы-гардашлары евинә дәвәт етмәјә әввәл-әввәл тәрәддүд едирди. Амма ағдәрили баҹы-гардашларла хидмәтә чыхдыгдан вә онларын евиндә гонаг олдугдан сонра баҹы деди: «Онлар да бизим кими ади инсанлар имиш!» Одур ки, гонагпәрвәрлик ҝөстәрмәк нөвбәси онун јығынҹағына чатанда о, јемәк биширир вә бир нечә ағдәрили баҹы-гардашы евинә дәвәт едир. Гонагларын арасында бир ағсаггал да вар иди. Нома бөлүшүр: «О һәтта јешијин үстүндә отурмаға да һазыр иди. Онун бу давранышы мәним үчүн ҝөзләнилмәз олду». Бу ҝүнә кими давам едән бу тәдбирин сајәсиндә баҹы-гардашлар јени-јени достлар газаныблар вә бундан сонра да мәһәббәт телләрини мөһкәмләндирмәк әзминдәдирләр.

ШӘФГӘТИ ВӘ ХЕЈИРХАҺЛЫҒЫ ҜЕЈИНӘК

7. Нә үчүн шәфгәт ҝөстәрмәјә һәмишә еһтијаҹ вар?

7 Һәлә ки Шејтанын дүнјасы мәһв олмајыб, биз сынагларла үзләшәҹәјик. Бу ҝүн ишсизлик, ҹидди хәстәликләр, тәгибләр, тәбии фәлакәтләр, оғурлуг вә саирә проблемләр бизи үзүр. Бу чәтин вә сыхынтылы вахтларда бир-биримизә дајаг олмаг үчүн бизә шәфгәтли олмаг лазымдыр. Шәфгәт бизи башгаларына хејирхаһлыг етмәјә тәшвиг едәҹәк (Ефес. 4:32). Јени шәхсијјәтә дахил олан бу ики хүсусијјәт сајәсиндә Аллаһа  бәнзәјәҹәк вә инсанлар үчүн тәсәлли мәнбәји олаҹағыг (2 Кор. 1:3, 4).

8. Јығынҹагда һамыја шәфгәт вә хејирхаһлыг ҝөстәрмәк һансы бәһрәләри верә биләр? Һансы һадисәни мисал чәкмәк олар?

8 Јығынҹағымыздакы әҹнәбиләрә вә имкансызлара неҹә гајғы ҝөстәрә биләрик? Биз онларла дост олмалы вә јығынҹағын дәјәрли үзвләри олдугларыны һисс етдирмәлијик (1 Кор. 12:22, 25). Ҝәлин Филиппиндән Јапонијаја көчән Даникарлын һадисәсинә бахаг. Әҹнәби олдуғу үчүн ишдә она гаршы ајры-сечкилик едирдиләр. Бир дәфә о, ибадәт ҝөрүшүмүзә ҝәлир. Даникарл дејир: «Јығынҹагдакыларын һамысы јапонлар олса да, онлар мәни меһрибан гаршыладылар, санки онларын кечмиш танышы идим». Баҹы-гардашларын хејирхаһлығы она Јеһова Аллаһла дост олмаға көмәк еләди. Даникарл вәфтиз олду вә һал-һазырда ағсаггал кими хидмәт едир. Јығынҹағын диҝәр ағсаггаллары Даникарл вә онун һәјат јолдашыны јығынҹаг үчүн әсл һәдијјә һесаб едирләр. Ағсаггаллар дејир: «Онлар садә һәјат сүрәрәк өнҹүл кими хидмәт едирләр, бунунла да Падшаһлығы биринҹи јерә гојмагда диҝәрләринә ҝөзәл нүмунәдирләр» (Лука 12:31).

9, 10. Тәблиғдә шәфгәт ҝөстәрмәк һансы бәһрәләри ҝәтирир? Һансы һадисәни мисал чәкмәк олар?

9 Инсанларла хош хәбәр һагда данышанда онлара јахшылыг етмәк имканымыз олур (Гал. 6:10). Мигрантлара олан шәфгәт һиссиндән ирәли ҝәләрәк бир чох баҹы-гардаш јени дил өјрәнир (1 Кор. 9:23). Бу, чохлу бәһрәләр ҝәтирир. Мисал үчүн, Австралијада јашајан Тифани адлы өнҹүл баҹы Брисбен шәһәриндәки суаһили дилиндә данышан јығынҹаға көмәк етмәк үчүн бу дили өјрәнмишди. Суаһили дилини өјрәнмәк чох зәһмәт тәләб етсә дә, бунун мүкафаты бөјүк иди. О бөлүшүр: «Әҝәр мараглы вә долғун хидмәт истәјирсинизсә, әҹнәбидилли јығынҹагда хидмәт етмәк әсл сизликдир. Бу, јашадығын өлкәни тәрк етмәдән сәјаһәт етмәјә бәнзәјир. Сизин бејнәлхалг гардашлыгдан фајдаланмаг имканыныз олур вә онун мөҹүзәли бирлик олдуғуну өз ҝөзләринизлә ҝөрүрсүнүз».

Бу аиләјә мигрантлара көмәк етмәјә нә тәшвиг етмишди? (10-ҹу абзаса бахын)

10 Инди исә Јапонијада јашајан Сакико баҹымызын аиләсинин нүмунәсинә бахаг. Баҹы дејир: «Ев-ев тәблиғ едән заман бразилијалы мигрантларла тез-тез растлашырдыг. Онлара португалҹа Мүгәддәс Китабдан Вәһј 21:3, 4 вә Зәбур 37:10, 11, 29 ајәләрини ҝөстәрәндә онлар марагла гулаг асырдылар вә бәзән ҝөзләриндән јаш сүзүлүрдү». Шәфгәт һисси Сакико баҹынын аиләсини мигрантлара даһа чох көмәк етмәјә тәшвиг етди. О дејир: «Онларын руһани сусузлуғуну ҝөрәндә аиләликҹә португал дилини өјрәнмәји гаршымыза мәгсәд гојдуг». Сонралар бу аиләнин зәһмәти сајәсиндә португалдилли јығынҹаг јаранды.  Илләр әрзиндә аилә бир чох мигранта Јеһованын хидмәтчиси олмаға көмәк етмишди. Сакико дејир: «Португал дилини өјрәнмәк хејли әзијјәт тәләб едир. Амма чәкдијимиз зәһмәт бичдијимиз бәһрәләрин јанында һеч дә бөјүк ҝөрүнмүр. Шүкүрләр олсун Јеһоваја!» (Һәвариләрин ишләри 10:34, 35 ајәләрини охујун.)

ТӘВАЗӨКАРЛЫҒЫ ҜЕЈИНӘК

11, 12. а) Нәјә ҝөрә јени шәхсијјәти ҝејинмәк дүзҝүн нијјәтдән ирәли ҝәлмәлидир? б) Һәмишә тәвазөкар галмаға бизә нә көмәк едәҹәк?

11 Јени шәхсијјәти ҝејинмәкдә мәгсәдимиз өзүмүзә алгыш газандырмаг јох, Јеһоваја шәрәф ҝәтирмәк олмалыдыр. Унутмајаг ки, һәтта Аллаһын мәләји өзү һагда јүксәк фикирдә олуб ҝүнаһа батмышды. Әҝәр камил варлыг белә, өзүндәнразылыг тәләсинә дүшүбсә, онда ҝөрүн биз гејри-камил инсанлар бу хүсусијјәтдән узаг дурмаг үчүн нә гәдәр сәј ҝөстәрмәлијик! (Һизгијал 28:17 ајәси илә мүгајисә един.) Бунунла белә, тәвазөкарлығы ҝејинмәк мүмкүндүр. Бу саһәдә бизә нә көмәк едә биләр?

12 Һәмишә тәвазөкар галмаг үчүн Аллаһын Кәламыны һәр ҝүн мүталиә етмәк лазымдыр (Ган. 17:18—20). Иса Мәсиһин тәлимләри вә тәвазөкарлыгла етдији хидмәтдән өзүмүзә нәтиҹә чыхармағын бизә бу саһәдә хүсуси фајдасы дәјәҹәк (Мәт. 20:28). Мәсәлән, Мәсиһин өз шаҝирдләринин ајагларыны јумасы кими һадисәләрдән чох шеј өјрәнмәк олар (Јәһ. 13:12—17). Бундан әлавә, биз өзүмүзү башгаларындан үстүн һесаб етмәк һисси илә мүбаризә апармаг үчүн дуада Јеһовадан мүгәддәс руһ диләмәлијик (Гал. 6:3, 4; Филип. 2:3).

13. Тәвазөкар олмағын мүкафаты нәдир?

13 Мәсәлләр 22:4 ајәсини охујун. Тәвазөкарлыг сечим мәсәләси дејил. Аллаһ һәр бир хидмәтчисиндән тәвазөкар олмағы тәләб едир. Бунунла јанашы тәвазөкар олмағын мүкафаты да вар. Әҝәр тәвазөкар олсаг, јығынҹагда сүлһү вә бирлији горујаҹағыг. Бундан башга, тәвазөкарлыг инсана Аллаһын лүтфүнү газандырыр. Һәвари Бутрус демишди: «Һамыныз бир-биринизлә мүнасибәтдә тәвазөкар олун, чүнки Аллаһ мәғрурлара гаршы чыхыр, тәвазөкарлара исә лүтф ҝөстәрир» (1 Бут. 5:5).

МҮЛАЈИМЛИЈИ ВӘ СӘБРИ ҜЕЈИНӘК

14. Мүлајим вә сәбирли олмагда ән ҝөзәл нүмунәни ким гојуб?

14 Бу ҝүн дүнјада мүлајим вә сәбирли инсана зәиф инсан кими бахырлар. Анҹаг бу ҹүр дүшүнҹә һәгигәтдән чох узагдыр. Чүнки бу ҝөзәл хүсусијјәтләр сонсуз ҝүҹ Саһибиндән гајнагланыр. Јеһова Аллаһ мүлајимлик вә сәбир ҝөстәрмәкдә ән ҝөзәл нүмунәдир (2 Бут. 3:9). Ибраһим пејғәмбәрин вә Лутун вердији суаллара Јеһованын мәләкләри васитәсилә неҹә сәбирлә ҹаваб вердијини јадыныза салын (Јар. 18:22—33; 19:18—21). Һәмчинин Јеһованын Она аси чыхан Исраил халгы илә 1500 илдән чох неҹә сәбирлә даврандығыны хатырлајын (Һизг. 33:11).

15. Мүлајим вә сәбирли олмагда Иса Мәсиһ бизә һансы нүмунәни гојуб?

15 Иса Мәсиһ һәлим инсан иди (Мәт. 11:29). О, шаҝирдләринин зәифликләринә гаршы бөјүк сәбир ҝөстәрирди. Мәсиһ хидмәти боју дин рәһбәрләринин һагсыз иттиһамларына мәруз галмышды, бунунла белә о, сон нәфәсинә гәдәр мүлајимлик вә сәбир нүмајиш етдирмишди. Һәтта ишҝәнҹә дирәјиндә әзаб чәкәркән белә, ону едам едәнләр үчүн дуа едирди: «Ата, онлары бағышла, чүнки нә етдикләрини билмирләр» (Лука 23:34). Дәһшәтли ағрылар вә чәтин вәзијјәтләр гаршысында белә, Иса Мәсиһин мүлајим вә сәбирли олмасы адамы һејрәтә ҝәтирир. (1 Бутрус 2:21—23 ајәләрини охујун.)

16. Мүлајим вә сәбирли олдуғумузу әмәлдә неҹә ҝөстәрә биләрик?

 16 Мүлајим вә сәбирли олмаг үчүн нә едә биләрик? Булус бунун бир үсулуну вурғуламышды: «Бир-биринизә гаршы һәмишә сәбирли олун, биринизин диҝәриндән шикајәти олса да, бир-биринизи үрәкдән бағышлајын. Јеһова сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышламалысыныз» (Кол. 3:13). Бу әмрә әмәл етмәк үчүн биздә мүлајимлик вә сәбир хүсусијјәтләри олмалыдыр. Башгаларыны бағышлајанда исә биз јығынҹагда бирлији горујуб сахламыш олуруг.

17. Мүлајим вә сәбирли олмаг нә үчүн ваҹибдир?

17 Мүлајимлији вә сәбри ҝејинмәк истәјә бағлы бир мәсәлә дејил. Бу, бизим хилас олмағымыз үчүн шәртдир (Мәт. 5:5; Јаг. 1:21). Ән әсасы исә биз бу ики хүсусијјәтин сајәсиндә Аллаһы шәрәфләндирир, һәмчинин инсанларын Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрә гулаг асмасына сәбәб олуруг (Гал. 6:1; 2 Тим. 2:24, 25).

МӘҺӘББӘТӘ БҮРҮНӘК

18. Мәһәббәт вә ајры-сечкилик етмәмәк бир-бири илә неҹә бағлыдыр?

18 Мүзакирә етдијимиз бүтүн хүсусијјәтләр мәһәббәт хүсусијјәти илә сых бағлыдыр. Мәсәлән, Мәсиһин давамчысы Јагуб варлылары касыблардан үстүн тутан мәсиһиләрә дүзәлиш вермишди. О ҝөстәрмишди ки, ајры-сечкилик ганунларын шаһы олан «башгасыны өзүнү севдијин кими сев» ганунуну бирбаша позур. Јагуб онлары хәбәрдар едәрәк демишди: «Әҝәр ајры-сечкилик едирсинизсә, ҝүнаһ ишләјирсиниз» (Јаг. 2:8, 9). Бәли, әҝәр биздә мәһәббәт варса, биз инсанлар арасында тәһсилинә, иргинә вә сосиал тәбәгәсинә ҝөрә фәрг гојмајаҹағыг. Бизим һәрәкәтләримиздә, дүшүнҹәмиздә ајры-сечкиликдән әсәр-әламәт олмамалыдыр.

19. Мәһәббәтә бүрүнмәк нә үчүн ваҹибдир?

19 Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, мәһәббәт «сәбирли вә хејирхаһдыр,.. гүррәләнмир» (1 Кор. 13:4). Падшаһлыг һагда хош мүждәни јајмаға бундан сонра да давам етмәк үчүн һәгигәтән дә бизә сәбир, хејирхаһлыг вә тәвазөкарлыг хүсусијјәтләри чох ваҹибдир (Мәт. 28:19). Әҝәр бу хүсусијјәтләр биздә варса, јығынҹагдакы бүтүн баҹы-гардашларла јола ҝетмәк бизә даһа асан олаҹаг. Мәһәббәтә бүрүнмәјин мүкафаты нәдир? Һәр биримиз мәһәббәт ҝөстәрсәк, јығынҹағымызда бирлик һөкм сүрәҹәк вә Јеһованын ады уҹалаҹаг. Башгалары да бу бирлији ҝөрәндә онларда һәгигәтә гаршы мараг ојанаҹаг. Мүгәддәс Китабда јени шәхсијјәтин тәсвиринин сонунда белә бир тәсирли сөзләр јазылыб: «Бүтүн бунлардан зијадә, мәһәббәтә бүрүнүн, чүнки мәһәббәт инсанлар арасында камил бирлик јарадыр» (Кол. 3:14).

ДАИМА ЈЕНИЛӘНӘК

20. а) Өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик? Нә үчүн бу суалларын үзәриндә дүшүнмәјә дәјәр? б) Гаршыда бизи һансы ҝөзәл ҝәләҹәк ҝөзләјир?

20 Һәр бир инсан өзүндән сорушмалыдыр: «Көһнә шәхсијјәти әјнимдән чыхарыб атмаг үчүн даһа нә едә биләрәм?» Аллаһдан көмәк диләјиб Падшаһлыға ҝирмәјимизә мане ола биләҹәк хасијјәт вә һәрәкәтләрдән азад олмагдан өтрү вар ҝүҹүмүзлә чалышмалыјыг (Гал. 5:19—21). Биз һәмчинин өзүмүздән сорушмалыјыг: «Даима дүшүнҹә тәрзими јениләшдирирәм?» (Ефес. 4:23, 24). Јени шәхсијјәти ҝејиниб ону әјнимиздән чыхармамаг үчүн даима чалышмаг лазымдыр, та ки камиллијә јетишәнәҹән. О заман бүтүн дост-танышларымыз јени шәхсијјәти мүкәммәл дәрәҹәдә әкс етдирәҹәкләр. Ҝөрүн онда һәјат неҹә ҝөзәл олаҹаг!

^ абз. 3 Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврләрдә скифләрә ҝеридә галмыш, мәдәнијјәтдән узаг бир инсан кими бахырдылар.