Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Архивимиздән

«Нөвбәти топланты нә вахт олаҹаг?»

«Нөвбәти топланты нә вахт олаҹаг?»

МЕХИКО, 1932-ҹи ил нојабрын ахырларыдыр. Ҹәми бир һәфтә өнҹә әһалиси бир милјондан чох олан бу сәс-күјлү шәһәрдә илк ишыгфорлар гурашдырылыб. Амма артыг ишыгфор мөвзусу ҝүндәмдә дејил. Шәһәрин мүхбирләри бу һәфтә баш тутаҹаг тәдбирә һазырлашырлар. Онлар әлләриндә камера дәмирјол вағзалында дајаныб хүсуси бир гонағын ҝәлишини ҝөзләјирләр. Бу хүсуси гонаг Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәтинин президенти Ҹозеф Рутерфорддур. Үчҝүнлүк топлантыја ҝәлән гардашы саламламаг үчүн јерли баҹы-гардашлар да сәбирсизләнирләр.

«Гызыл әср» журналында јазылмышды: «Сөзсүз, бу топланты Мексикада һәгигәтин јајылмасында мүһүм рол ојнајан бир һадисә кими тарихдә из салаҹаг». Ҹәми-ҹүмләтаны 150-јә јахын адамын иштирак етдији бу топлантыны гејри-ади едән нә иди?

Бу тәдбирә гәдәр Мексикада Падшаһлыг хәбәри аз бәһрә ҝәтирирди. 1919-ҹу илдән бәри бурада кичик топлантылар кечирилсә дә, нөвбәти илләрдә јығынҹагларын сајы азалмышды. 1929-ҹу илдә Мехико шәһәриндә филиалын јаранмасы вәзијјәтин јахшылыға доғру дәјишәҹәјинә үмид јаратса да, бир чох манеәләри ашмаг лазым иди. Тәшкилат китабпајлајанлара ҝөстәриш вермишди ки, онлар тәблиғи алверә чевирмәсинләр. Бу ҝөстәриш китабпајлајанлардан биринин шәнинә тохунмуш вә о, Аллаһын халгындан ајрылараг өз Мүгәддәс Китаб иҹмасыны јаратмышды. Һәмин вахт филиал нәзарәтчиси дә Мүгәддәс Китаба зидд даврандығына ҝөрә тәјинатыдан азад олунмушдур. Бу сәбәбдән Јеһованын Мексикадакы садиг бәндәләринә руһани дәстәк лазым иди.

Ҹозеф Рутерфорд топлантыда сөјләдији ики мөһтәшәм нитги вә радиода јајымланан беш мәрузәси илә Мексикадакы баҹы-гардашлары хејли руһландырды. Илк дәфә иди ки, гардашлар Мексиканын радиостансијасы васитәсилә хош хәбәри бүтүн өлкәјә јајырдылар.

Мехикода кечирилән топланты, 1941-ҹи ил

Нөвбәти ил Мексикада бир јох, ики топланты кечирилди: лиман шәһәри Веракрусда вә пајтахт Мехикода. Тәблиғ саһәсиндә чәкилән зәһмәт өз бәһрәсини вермәјә башламышды. Мәсәлән, 1931-ҹи илдә өлкәдә 82 тәблиғчи вар идисә, он ил сонра тәблиғчиләрин сајы он дәфә артмышды! Белә ки, 1941-ҹи илдә кечирилән бөјүк топлантыда 1000 нәфәр иштирак етмишди.

КҮЧӘЛӘРӘ АХЫН

1943-ҹү илдә Јеһованын Шаһидләри Мексиканын 12 шәһәриндә кечириләҹәк «Азад халг» адлы топлантыны бәјан етмәк үчүн плакатлардан истифадә етмәјә башладылар *. Плакатларын бири тәблиғчинин өн, диҝәри исә арха тәрәфиндә олмагла чијин наһијәсиндә бирләширди. Јеһованын Шаһидләри «сендвиҹ» адланан бу плакатлардан 1936-сы илдән бәри истифадә едирдиләр.

«Сендвиҹ» плакаты илә тәблиғ едән баҹы-гардашларын шәкилләринин дәрҹ олундуғу гәзетдән бир парча Мехико, 1944-ҹү ил

 Мехико шәһәриндә плакатларла тәблиғ о гәдәр уғурлу иди ки, һәтта бир гәзетдә белә сөзләр јазылмышды: «[Топлантынын] биринҹи ҝүнү [Јеһованын Шаһидләринә] даһа чох адамы дәвәт етмәк бујрулду. Ертәси ҝүн исә ҹамаат зала сығмады» («Ла Наҹиóн»). Бүтүн бу наилијјәтләр католик килсәсинин һеч дә үрәјинҹә дејилди вә килсә Јеһованын Шаһидләринә гаршы чыхмаға башлады. Амма ҹәсур баҹы-гардашларымыз күчәдә плакатларла тәблиғ етмәкдән чәкинмир, инсанлары топлантыја дәвәт етмәјә давам едирдиләр. Һәмин гәзетин башга бир мәгаләсиндә белә сөзләр јазылмышды: «Әјинләринә “сендвиҹ” ҝејинмиш бу... киши вә гадынлары шәһәрдә ҝөрмәјән галмады». Һәмин мәгаләдә «Күчәләрә ахын» башлығы алтында Мехико шәһәриндә тәблиғ едән баҹы-гардашларын шәкли дәрҹ олунмушду.

СЕМЕНТ ДӨШӘМӘДӘН ДАҺА ЈУМШАГ ВӘ ИСТИ ЈАТАГЛАР

Һәмин илләрдә әксәр Јеһованын Шаһиди үчүн Мехикода кечирилән топлантыларда иштирак етмәк чәтин иди, бу, бөјүк фәдакарлыг тәләб едирди. Әксәр гонаглар нәинки дәмир јолу хәтләринин, һәтта ади јолларын да олмадығы уҹгар кәндләрдән ҝәлирдиләр. Бир јығынҹагдан белә сөзләр јазмышдылар: «Буралардан бирҹә хәтт кечир, о да телеграф хәтти». Буна ҝөрә дә гонаглар топлантынын кечирилдији шәһәрә ҝәлән гатара минмәк үчүн пијада, јахуд улағын белиндә бир нечә ҝүн јол ҝедирдиләр.

Мәсиһиләрин әксәријјәти касыб иди вә пуллары анҹаг топлантыја ҝәлмәјә чатырды. Ҝәләнләрин чоху евләринин гапысыны онларын үзүнә ачан гајғыкеш баҹы-гардашларын евиндә галырды. Диҝәрләри исә ибадәт евләриндә ҝеҹәләјирдиләр. Бир дәфә тәхминән 90 нәфәр филиалда галмышды. Онлар бир-биринин үстүнә дүзүлмүш 20 китаб гутусунун үстүндә јатмышдылар. «Иллик фәалијјәт» китабында бу гонагларын миннәтдарлыг сөзләри јазылмышды. Онларын сөзләринә әсасән, бу јатаглар семент дөшәмәдән гат-гат јумшаг вә исти иди.

Бу мәсиһиләр үчүн баҹы-гардашларла бирҝә топлашмаг о гәдәр гијмәтли иди ки, онлар истәнилән гурбаны вермәјә һазыр идиләр. Сајы бир милјона јахын олан Мексикадакы тәблиғчиләр һәлә дә ејни әһвал-руһијјәни горујуб сахлајырлар *. Мексиканын 1949-ҹу ил һесабатында гардашлар һагда белә сөзләр јазылмышды: «Үзләшдикләри чәтинликләр онларын Јеһоваја ибадәт етмәк әзмини зәифләтмир. Кечирилән һәр топланты узун мүддәт сөһбәт мөвзусу олур вә бүтүн баҹы-гардашлар ејни суалы верирләр: “Нөвбәти топланты нә вахт олаҹаг?”» Бу ҝүн дә Мексикадакы баҹы-гардашлар ејни әһвал-руһијјәни тәзаһүр етдирирләр. (Мәркәзи Америкадакы архивимиздән.)

^ абз. 9 1944-ҹү илин «Иллик фәалијјәт» китабына әсасән, бу топланты Јеһованын Шаһидләрини бүтүн Мексикада танытды.

^ абз. 14 2016-ҹы илдә Мексикада анма мәрасиминдә 2 262 646 нәфәр иштирак етмишди.