Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Август 2017

Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхараг

Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхараг

«Көһнә шәхсијјәти әмәлләри илә бирҝә әјниниздән [чыхарын]» (КОЛ. 3:9).

НӘҒМӘ: 121, 142

1, 2. Јеһованын Шаһидләринин һансы хүсусијјәтләри инсанларын диггәтини ҹәлб едиб?

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИНИН ҝөзәл хүсусијјәтләри инсанларын диггәтиндән јајынмыр. Мисал үчүн, јазычы Антон Ҝил насист Алманијасында јашајан баҹы-гардашларымыз һагда јазыр: «Јеһованын Шаһидләри насистләрин хүсуси һәдәфинә чеврилмишди... 1939-ҹу илдә [һәбс дүшәрҝәләриндә] онларын сајы 6000-ә чатмышды». О һәмчинин гејд едир ки, шиддәтли ишҝәнҹәләрә мәруз галмаларына бахмајараг, Јеһованын Шаһидләри дүрүст вә тәмкинли давраныр, һәмрәјлик нүмајиш етдирир, иманларында сарсылмаз галырдылар.

2 Ҹәнуби Африкада јашајанлар да Аллаһын халгы арасында ҝөзәл кејфијјәтләрин олдуғуну гејд едибләр. 2011-ҹи ил 18 декабрда Јоһаннесбург шәһәринин ән бөјүк стадионунда Ҹәнуби Африка вә гоншу өлкәләрдән мүхтәлиф иргләрә аид 78 000 баҹы-гардаш руһани тәдбирдә иштирак етмәк үчүн бир араја ҝәлмишди. Нәзәрә алсаг ки, бир заманлар Ҹәнуби Африкада ајры-ајры иргләрдән олан Јеһованын Шаһидләринин бир јердә топлашмасы гадаған иди, бу стадиондакы бирлији мүшаһидә етмәк инсаны валеһ едирди. Стадионун менеҹерләриндән бири бу топланты барәдә демишди: «Мән индијә кими бу стадионда өзүнү бу ҹүр ләјагәтлә апаран издиһам  ҝөрмәмишәм. Һамынын үст-башы чох сәлигәли иди. Стадиону да чох ҝөзәл тәмизләјибсиниз. Амма мәнә ән чох тәсир бағышлајан о иди ки, сиз ирги барјерләри һәгиги мәнада ашмысыныз».

3. Бизи башгаларындан фәргләндирән нәдир?

3 Јеһованын Шаһиди олмајан инсанларын бу ҹүр сөзләр демәси ҝөстәрир ки, бизим бејнәлхалг гардашлығымыз һәгигәтән дә әсрарәнҝиздир (1 Бут. 5:9). Бәс ҝөрәсән, бизи диҝәр тәшкилатлардан фәргли едән нәдир? Биз Јеһова Аллаһын Кәламы вә мүгәддәс руһун көмәји илә «көһнә шәхсијјәти» әјнимиздән чыхармаға чалышырыг. Әвәзиндә исә «јени шәхсијјәти» ҝејинирик (Кол. 3:9, 10).

4. Бу мәгаләдә нәји мүзакирә едәҹәјик вә буну мүзакирә етмәк нә үчүн ваҹибдир?

4 Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхармагдан әлавә, биз ондан узаг дурмалыјыг. Бу мәгаләдә көһнә шәхсијјәти әјнимиздән неҹә чыхара биләҹәјимиз вә бунун ваҹиблији һагда данышаҹағыг. Бундан әлавә, тутдуғу әмәлдән асылы олмајараг, һәр бир инсанын тамамилә дәјишә биләҹәјинин мүмкүн олдуғуну ҝөрәҹәјик. Һәмчинин артыг узун илләр һәгигәтдә олан инсанларын көһнә шәхсијјәтдән узаг дурмаг үчүн нә едә биләҹәкләрини арашдыраҹағыг. Бәс нәјә ҝөрә бүтүн бунлары арашдырмаға еһтијаҹ вар? Чүнки бир заманлар Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едән бәзи инсанлар еһтијаты әлдән вердикләринә ҝөрә көһнә әмәлләринә гајытмышдылар. Буна ҝөрә дә һәр биримиз нөвбәти хәбәрдарлығын ҹиддијјәтини дәрк етмәлијик: «Мөһкәм дајандығыны дүшүнән адам еһтијатлы олсун ки, јыхылмасын» (1 Кор. 10:12).

ӘХЛАГСЫЗЛЫҒА МЕЈЛИНИЗИ ӨЛДҮРҮН

5. а) Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхармағын ваҹиб олдуғуну ҝөстәрән нүмунә чәкин. (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Колослулара 3:5—9 ајәләринә әсасән, көһнә шәхсијјәтә һансы әмәлләр дахилдир?

5 Әҝәр сизин палтарыныз чиркләнибсә вә ондан үфунәт ији ҝәлирсә, нә едәрдиниз? Сөзсүз ки, бу палтары әјниниздән мүмкүн гәдәр тез чыхарардыныз. Ејнилә, Јеһованын бәјәнмәдији пис вәрдишләрдән гуртулмаг ҝөстәришинә дә тәхирә салмадан риајәт етмәлијик. Тәбии ки, биз һәвари Булусун «бүтүн бунлары... кәнара гојун» мәсләһәтинә ујғун давранмаг истәјирик. Ҝәлин һәваринин садаладығы ики ҝүнаһлы әмәлин — әхлагсызлыг вә натәмизлијин нә олдуғуна бахаг. (Колослулара 3:5—9 ајәләрини охујун.)

6, 7. а) Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхармаг үчүн гәти аддымлар атмағын ваҹиблији Булусун сөзләриндән неҹә ҝөрүнүр? б) Сакура һансы һәјат тәрзи сүрүрдү вә о, нәјин сајәсиндә дәјишә билди?

6 Әхлагсызлыг. Мүгәддәс Китабда истифадә олунан «әхлагсызлыг» сөзүнә никаһда олмајан шәхсләрин бир-бири илә ҹинси јахынлыг етмәси вә һомосексуаллыг дахилдир. Һәвари Булус бәдәнин үзвләриндә олан әхлагсызлыға мејли өлдүрмәји мәсләһәт ҝөрмүшдү. Онун истифадә етдији «өлдүрмәк» сөзү ҝөстәрир ки, бу ҹүр пис мејилләрдән гуртулмаг үчүн гәти аддымлар атмаг лазымдыр. Бир шејә әмин олун ки, зәфәр чалмаг мүмкүндүр!

7 Ҝәлин Јапонијадан олан Сакуранын * һадисәсинә бахаг. О, бөјүдүкҹә дахилиндәки бошлуг вә тәнһалыг һисси дә бөјүјүрдү. Тәнһалығын өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн Сакура 15 јашындан мүхтәлиф инсанларла ҹинси әлагәдә олмаға башлајыр. О, дәрин пешманчылыг һисси илә етираф едир ки, дүз үч дәфә аборт едиб. Сакура дејир: «Әввәл-әввәл ҹинси мүнасибәтдә олдугҹа өзүмә әминлијим артырды, севилдијими, лазым олдуғуму һисс едирдим. Амма ҝетдикҹә өзүмү даһа дәјәрсиз, мүдафиәсиз һисс етмәјә башладым». Сакура 23 јашына кими бу ҹүр һәјат тәрзи сүрмүшдү. Амма сонралар о, Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Өјрәндикләри  онун хошуна ҝәлир вә Јеһованын көмәјилә о, әхлагсыз һәјат тәрзиндән әл чәкиб, ҝүнаһ вә хәҹаләт һиссиндән јаха гуртара билир. Һал-һазырда Сакура өнҹүл кими хидмәт едир вә даһа өзүнү тәнһа һисс етмир. О дејир: «Һәр ҝүн Јеһованын мәһәббәтини дујмаг мәни сөзүн әсл мәнасында хошбәхт едир».

НАТӘМИЗ ӘМӘЛЛӘРДӘН ТӘМИЗЛӘНИН

8. Нәләр бизи Аллаһын ҝөзүндә натәмиз едә биләр?

8 Натәмизлик. Мүгәддәс Китабда «натәмизлик» кими тәрҹүмә олунан сөз ҝениш мәна дашыјыр вә тәкҹә ҹинси характерли ҝүнаһлара аид дејил. Бура сигарет чәкмәк кими зәрәрли вәрдишләр вә әдәбсиз зарафатлар да дахилдир (2 Кор. 7:1; Ефес. 5:3, 4). Һәмчинин ҹинси истәк ојадан китаблары охумаг, порнографијаја бахмаг вә бу кими диҝәр әмәлләр дә натәмизлик һесаб олунур. Бунлар мастурбасија кими натәмиз вәрдишә ҝәтириб чыхара биләр (Кол. 3:5) *.

9. Шәһвәти аловландырмаг нә илә нәтиҹәләнә биләр?

9 Порнографијаја бахмағы вәрдиш етмәк инсанда шәһвәти аловландырыр вә инсанда даима ҹинси мүнасибәтдә олмаг истәји олур. Порнографијаја алудә олан инсанлар арасында апарылан арашдырмалар ҝөстәрир ки, порнографија алудәчилијинин әламәтләри алкоголизм вә наркоманија алудәчилији илә ејнидир. Ајдындыр ки, порнографијаја бахан инсанлар бунун аҹы нәтиҹәләрини бичирләр. Мәсәлән, белә инсанлар ҝүҹлү хәҹаләт һисси кечирир, онларын әмәк габилијјәти ашағы дүшүр, аиләдә хошбәхт олмур, һәтта бир чохлары бошанмаја вә интиһара әл атырлар. Артыг бир илдир ки, порнографија вәрдишиндән гуртулан бир нәфәр јазыр: «Нәһајәт, мәндә өзүмә гаршы һөрмәт һисси јаранды».

10. Рибејро порнографија алудәчилијиндән неҹә гуртулду?

10 Чохлары үчүн порнографија алудәчилијиндән гуртулмаг әсл мүбаризәдир. Бразилијадан олан Рибејронун һадисәси ҝөстәрир ки, бу мүбаризәдә галиб ҝәлмәк мүмкүндүр. О, јенијетмә јашларында еви тәрк етмиш вә бир мүддәт сонра кағыз емалы заводунда ишләмәјә башламышды. Иш јериндә о, тез-тез порнографик журналлара раст ҝәлирди. Рибејро дејир: «Јаваш-јаваш мән порнографија алудәчиси олдум. Вәзијјәт о јерә ҝәлиб чатмышды ки, порнографик видеолара бахмаг үчүн бирликдә јашадығым гадынын евдән чыхыб ҝетмәсини ҝөзләјирдим». Бир ҝүн Рибејро емал олунасы китаб галағынын арасында «Аилә хошбәхтлијинин сирри» китабына раст ҝәлир. Китабы ҝөтүрүб охујур. Охудуглары ону Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә тәшвиг едир. Амма бу вәрдишдән гуртулмаг үчүн она хејли вахт лазым олур. Бәс ҝөрәсән, Рибејроја бу мүбаризәдә нә көмәк едир? О дејир: «Дуанын, мүталиәнин вә охудугларымын маһијјәтинә вармағын сајәсиндә Аллаһын хүсусијјәтләрини даһа јахшы дәрк еләдим вә нәтиҹәдә, Јеһоваја олан мәһәббәтим порнографијаја бахмаг истәјими үстәләди». Аллаһын Кәламынын вә мүгәддәс руһун көмәји илә Рибејро көһнә шәхсијјәти әјниндән чыхарды, вәфтиз олунду вә һал-һазырда ағсаггал кими хидмәт едир.

11. Порнографијадан гуртулмаг неҹә мүмкүндүр?

11 Диггәт јетирдинизсә, Рибејронун бу мүбаризәдә галиб ҝәлмәси тәкҹә Мүгәддәс Китабы охумағын сајәсиндә мүмкүн олмады. О, дуаја, Аллаһын Кәламынын дәринлијинә вармаға јетәринҹә вахт ајырырды. Беләҹә, охудуглары онун үрәјинә, дүшүнҹәсинә тәсир ҝөстәрир вә Аллаһа ҝет–ҝедә артан мәһәббәти порнографијаја бахмаг истәјиндән ҝүҹлү олду. Јеһоваја  олан дәрин мәһәббәт вә пис шејләрә нифрәт порнографија бәласындан гуртулмағын ән ҝөзәл үсулудур. (Зәбур 97:10 ајәсини охујун.)

ГӘЗӘБИ, ТӘҺГИРИ ВӘ ЈАЛАНЫ КӘНАРА ГОЈУН

12. Стефана гәзәб вә тәһгири кәнара гојмаға нә көмәк еләди?

12 Өзүндән тез чыхан инсанлар чох вахт һирсләрини тәһгирлә сојудурлар. Әлбәттә ки, белә инсанын аилә һәјаты хошбәхт ола билмәз. Австралијадан олан Стефан дејир: «Јаман сөјүшкән идим. Ән хырда шеј дә мәни һөвсәләдән чыхарырды. Јолдашымла үч дәфә ајрылмыш вә һәтта бошанмаг дәрәҹәсинә чатмышдыг». Сонралар Стефанла һәјат јолдашы Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләринә әмәл етмәјин Стефана һансы фајдасы олду? О дејир: «Аиләмиздәки вәзијјәт 180 дәрәҹә дәјишди. Инди Јеһова Аллаһын көмәји сајәсиндә дахилимдә раһатлыг вә сакитлик вар. Һалбуки бир заманлар хырда бир шејин үстүндә белә, партламаға һазыр олан гәзәб долу саатлы бомба кими идим». Һал-һазырда Стефан јығынҹаг хидмәтчисидир, јолдашы исә артыг бир нечә илдир өнҹүл кими хидмәт едир. Онун ҝетдији јығынҹағын ағсаггаллары Стефан һагда белә дејирләр: «Стефан чох сакит, һәлим, чалышган гардашдыр». Ағсаггалларын сөзүнә ҝөрә, онлар һәлә ону өзүндән чыхан ҝөрмәјибләр. Стефан дүшүнмүр ки, бүтүн бу дәјишикликләр онун өз ҝүҹү сајәсиндә мүмкүн олуб. О бөлүшүр: «Әҝәр Јеһованын мәни бүсбүтүн дәјишмәк үчүн ҝөстәрдији көмәји гәбул етмәсәјдим, бүтүн бу ҝөзәл немәтләр мәнә нәсиб олмајаҹагды».

13. Нә үчүн гәзәб тәһлүкәлидир вә бунунла бағлы Мүгәддәс Китабда һансы хәбәрдарлыг вар?

13 Мүгәддәс Китаб гәзәби, гышгырығы, тәһгири кәнара гојмағы бујурур (Ефес. 4:31). Чүнки бунлар зоракылыға ҝәтириб чыхарыр. Бу ҝүн дүнјада инсанлар гәзәбә нормал бир шеј кими јанашырлар, анҹаг бу әмәлләр Аллаһы шәрәфләндирмир. Бир чох баҹы-гардашларымыз јени шәхсијјәти ҝејинмәздән өнҹә бу зәрәрли давраныш тәрзиндән јаха гуртармалы олмушлар. (Зәбур 37:8—11 ајәләрини охујун.)

14. Агрессив инсанын һәлим олмасы мүмкүндүрмү?

14 Ҝәлин Австријадакы бир јығынҹагда ағсаггал кими хидмәт едән Һанс гардашын нүмунәсинә бахаг. Һәмин јығынҹағын ағсаггаллар шурасынын координатору дејир: «О, сизин бу дүнјада таныш ола биләҹәјиниз ән һәлим гардашлардан биридир». Анҹаг Һанс һеч дә һәмишә һәлим олмајыб. Ҝәнҹ јашларында о, ичкијә гуршанмышды вә бунун нәтиҹәсиндә чох агрессив олмушду. Һәтта о, ичкинин тәсири алтында оларкән гәзәбләниб өз севҝилисини гәтлә јетирмишди. Бу ҹинајәтә ҝөрә Һанса 20 ил һәбс ҹәзасы кәсилмишди. Мәһбус һәјаты да ону дәјишмәди. Лакин бир ҝүн Һансын анасы бир ағсаггалдан хаһиш едир ки, һәбсханаја ҝедиб онун оғлу илә сөһбәт еләсин. Беләҹә, Һанс Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. О дејир: «Көһнә шәхсијјәти әјнимдән чыхармаг чох чәтин олду. Мәнә Әшија 55:7 ајәсиндә јазылан “гој пис адам пис јолуну... атсын” сөзләри вә 1 Коринфлиләрә 6:11 ајәсиндә јазылан “сизләрдән дә бәзиләри белә иди” сөзләри ҝүҹ верирди. Јеһова узун илләр әрзиндә мүгәддәс руһундан верәрәк сәбирлә мәнә јени шәхсијјәти ҝејинмәјә көмәк еләди». Он једди ил јарым һәбсдә јатандан сонра Һанс орадан вәфтиз олунмуш мәсиһи кими чыхыр. О дејир: «Мәрһәмәтинә вә әфвинин боллуғуна ҝөрә Јеһоваја шүкүрләр олсун!»

15. Дүнјада һансы әмәл бу ҝүн ади һал алыб? Бәс Мүгәддәс Китабда бу барәдә нә дејилир?

15 Тәһгирдән савајы јалан данышмаг да көһнә шәхсијјәтә дахил хүсусијјәтдир. Мисал үчүн, инсанлар верҝидән јајынмаг, етдикләри ҝүнаһын мәсулијјәтиндән гачмаг  үчүн јалана әл атырлар. Амма Јеһова «һагг Аллаһы»дыр (Зәб. 31:5). О, хидмәтчиләриндән јалан данышмамағы, бир-биринә һәгигәти сөјләмәји тәләб едир (Ефес. 4:25; Кол. 3:9). Бу сәбәбдән, бизә нә гәдәр чәтин олса да, әмәлимизә ҝөрә утансаг да, һәгигәти сөјләмәлијик (Мәс. 6:16—19).

ОНЛАР НЕҸӘ ГӘЛӘБӘ ЧАЛДЫЛАР?

16. Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхармаг үчүн нә едә биләрик?

16 Инсан көһнә шәхсијјәтин әмәлләриндән өз ҝүҹү илә азад ола билмәз. Бу мәгаләдә адлары чәкилән Сакура, Рибејро, Стефан вә Һанс пис вәрдишләриндән азад олмаг үчүн мүбаризә апармалы олмушдулар. Бу инсанлар Аллаһын Кәламынын вә мүгәддәс руһун онларын үрәкләринә вә зеһинләринә тәсир етмәсинә јол вермишдиләр (Лука 11:13; Ибр. 4:12). Биз дә көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхармаг истәјириксә, Мүгәддәс Китабы мүталиә етмәли, онун үзәриндә дүшүнмәлијик. Һәмчинин Аллаһа дуа етмәлијик ки, бизә орадакы мәсләһәтләрә әмәл етмәјә ҝүҹ вә һикмәт версин (Јуш. 1:8; Зәб. 119:97; 1 Салон. 5:17). Јығынҹаглара һазырлашанда вә орада иштирак едәндә Аллаһын Кәламынын вә мүгәддәс руһун бизә тәсир етмәсинә јол веририк (Ибр. 10:24, 25). Бундан әлавә, руһани биликләр әлдә етмәк үчүн Јеһованын тәшкилатынын тәгдим етдији вәсаитләрдән там шәкилдә истифадә етмәлијик (Лука 12:42).

Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән неҹә чыхара биләрик? (16-ҹы абзаса бахын)

17. Нөвбәти мәгаләдә нәји мүзакирә едәҹәјик?

17 Бу мәгаләдә мәсиһиләрин гачмалы олдуглары бәзи пис әмәлләр һагда данышдыг. Бәс Аллаһын разылығыны газанмаг үчүн пис әмәлләри тәрҝитмәк кифајәтдир? Хејр. Биз бундан да артығыны етмәлијик, јени шәхсијјәти ҝејинмәлијик. Нөвбәти мәгаләдә бу мәҹази ҝејимин һәмишә әјнимиздә олмасы үчүн нә едә биләҹәјимизи арашдыраҹағыг.

^ абз. 7 Бу мәгаләдәки бәзи адлар шәртидир.

^ абз. 8 «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын 1-ҹи ҹилдинин 25-ҹи фәслинә бахын.