ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Август 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил сентјабрын 25-дән октјабрын 22-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Сәбирлә ҝөзләмәјә әзмлисиниз?

Јеһованын гәдимдә јашамыш мөмин бәндәләри сынаглара нә гәдәр дөзмәли олаҹаглары илә бағлы суал вермишдиләр. Аллаһ онлары бу суалларына ҝөрә мүһакимә етмәди.

«Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү»

Нә вахтса дүшүнмүсүнүз ки, нә үчүн Аллаһ Таала һәјатынызда бир сыра сынагларла үзләшмәјинизә изин верир? Әҝәр бу суал сиздә јараныбса, Јеһоваја там садиг галыб сынагдан башыуҹа чыхмаға сизә нә көмәк едә биләр?

LIFE STORY

Дөзүмүн гаршылығында алдығымыз мүкафатлар

Нә үчүн Сибирә сүрҝүн оланлар инәкләр һаггында сөһбәт едиб гојунлар ахтарырдылар? Ҹавабы Павел вә Марија Сивулскинин биографијасындан тапа биләрсиниз.

Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхараг

Көһнә шәхсијјәти әјнимиздән чыхарандан сонра ону јенидән ҝејинмәмәк лазымдыр. Сәһвләримизә рәғмән буна неҹә наил ола биләрик?

Јени шәхсијјәти ҝејинәк

Аллаһын көмәји илә сиз Онун бәјәндији инсан ола биләрсиниз. Ҝәлин шәфгәт, хејирхаһлыг, тәвазөкарлыг вә мәрһәмәт хүсусијјәтини неҹә нүмајиш етдирә биләҹәјимизә бахаг.

Мәһәббәт — надидә бир хүсусијјәт

Мүгәддәс јазылар ајдын ҝөстәрир ки, мәһәббәт Јеһованын мүгәддәс руһунун фәалијјәтинин нәтиҹәсидир. Бәс мәһәббәт нәдир? Ону неҹә артыра биләрик? Мәһәббәтимизи неҹә изһар едә биләрик?

FROM OUR ARCHIVES

«Нөвбәти топланты нә вахт олаҹаг?»

1932-ҹи илдә Мехикода кечирилән бу кичик топлантыны гејри-ади едән нә иди?

Охуҹуларын суаллары

Нә үчүн Мәттанын вә Луканын мүждәләриндә Иса Мәсиһин һәјатынын илк илләри барәдә јазылан мәлумат бир-бириндән фәргләнир?