ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 3, 2019 | Һәјат елә будур?

Бу, һәр кәси нараһат едән суалдыр. Алдығы ҹавабын исә инсанын һәјатына чох бөјүк тәсири олаҹаг.

Өлүм — аҹы ҝерчәклик

Нә гәдәр әлләшиб-вурушсаг да, гоҹалығын, өлүмүн пәнҹәсиндән гуртула билмирик. Бәс һәјат елә будур?

Өлмәзлик ахтарышында

Биолоҝија вә ҝенетика үзрә бәзи алимләр јашланманын сәбәбини тапмаға чалышырлар. Бу ахтарышларын нәтиҹәси нә олуб?

Әбәди јашамаг үчүн јарадылмышыг

Ким истәмәз ки, узун вә хошбәхт өмүр сүрсүн?

Нәјә ҝөрә инсан гоҹалыр вә өлүр?

Аллаһ инсанларын гоҹалыб өлмәјини нијјәт етмәмишди. Улу валидејнләримиз әгли вә физики ҹәһәтдән камил јарадылмышдылар. Онлар бу ҝүн дә сағ ола биләрдиләр.

Өлүм мәһв едиләҹәк

Аллаһ инсанлары өлүмүн пәнҹәсиндән гуртармаг үчүн бир тәдбир төкдү, јәни фидјә өдәди.

Хошбәхт һәјата апаран јол

Аллаһы севән инсанлары ҝөзләјән ҝәләҹәјин сизә дә нәсиб олмасы үчүн бир «јол»у тутмаг лазымдыр.

Инди дә хошбәхт олмаг мүмкүндүр

Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләр сизә ҝөзүтох олмаға, никаһынызы мөһкәмләндирмәјә вә хәстәлик вахты дөзүмлү олмаға неҹә көмәк едә биләр?

Өлүләр үчүн һансы үмид вар?

Мүгәддәс Китабда бу суала ҹаваб верилир.