Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин». Милјонларла инсанын етдији дуа

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин». Милјонларла инсанын етдији дуа

Әсрләр әрзиндә милјонларла инсан бу сөзләри тәкрарлајараг дуа едиб: «Гој Падшаһлығын ҝәлсин» (Мәтта 6:10). Нәјә ҝөрә инсанлар бу дуаны едирләр? Чүнки Иса Мәсиһ давамчыларына Аллаһын Падшаһлығы үчүн дуа етмәји бујурмушду.

Иса Мәсиһин давамчылары әввәлҹә онун Падшаһлыг һаггында дедикләринин һамысыны баша дүшмүрдүләр. Бир дәфә онлар Иса Мәсиһдән сорушмушдулар: «Аға, Исраилдә падшаһлығы инди бәрпа едәҹәксән?» Исанын бу суала бирбаша ҹаваб вермәмәси, јәгин, онлары тәәҹҹүбләндирмишди (Һәвариләрин ишләри 1:6, 7). Бу о демәкдир ки, Аллаһын Падшаһлығынын нә олдуғу, нә заман ҝәләҹәји барәдә суалларымыза ҹаваб тапа билмәрик? Әлбәттә ки, јох!

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин бу сајында нөвбәти суаллара ҹаваб тапаҹагсыныз:

  • Нәјә ҝөрә Аллаһын Падшаһлығына еһтијаҹымыз вар?

  • Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кимдир?

  • Аллаһын Падшаһлығы јер үзүнү нә заман идарә едәҹәк?

  • Аллаһын Падшаһлығы һансы ишләри һәјата кечирәҹәк?

  • Нәјә ҝөрә индидән Аллаһын Падшаһлығынын тәрәфини тутмалыјыг?

  • Аллаһын Падшаһлығы нәдир?