Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

Аллаһын Падшаһлығы һаггында ешитмисиниз? Бу барәдә өјрәнмәк һәр бир инсан үчүн ваҹибдир.

ҜӨРҮН МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР:

  • Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

    Падшаһы Иса Мәсиһ олан сәмави һөкумәтдир (Әшија 9:6, 7; Мәтта 5:3; Лука 1:31—33).

  • Аллаһын Падшаһлығы һансы ишләри һәјата кечирәҹәк?

    Бүтүн писликләрә сон гојаҹаг вә јер үзүндә инсанлара әбәдилик сүлһ бәхш едәҹәк (Дәнјал 2:44; Мәтта 6:10).

  • Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутмаг нә демәкдир?

    Аллаһын Падшаһлығынын тәрәфиндә олмаг вә јалныз бу Падшаһлығын јердә Аллаһын истәдији вәзијјәти јарадаҹағына инанмаг демәкдир (Мәтта 6:33; 13:44).