Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын Падшаһлығы јер үзүнү нә заман идарә едәҹәк?

Аллаһын Падшаһлығы јер үзүнү нә заман идарә едәҹәк?

Иса Мәсиһин давамчыларындан бәзиләри Аллаһын Падшаһлығынын нә заман идарә етмәјә башлајаҹағыны билмәк истәмишди. Иса онларын суалынын ҹавабында демишди ки, Падшаһлығын Јер күрәсини идарә едәҹәји вахты дәгиг билмәјәҹәкләр (Һәвариләрин ишләри 1:6, 7). Амма бундан әввәл Мәсиһ онлара демишди ки, ҝәләҹәкдә бир сыра һадисәләрин ејни вахтда баш вердијини ҝөрәндә давамчылары биләҹәк ки, «Аллаһын Падшаһлығы јахындадыр» вә тезликлә дүнјаны идарә едәҹәк (Лука 21:31).

ИСА МӘСИҺ ҺАНСЫ ҺАДИСӘЛӘРИН ОЛАҸАҒЫНЫ ДЕМИШДИ?

Иса Мәсиһ демишди: «Милләт милләтә гаршы, дөвләт дөвләтә гаршы галхаҹаг. Ҝүҹлү зәлзәләләр олаҹаг, ҝаһ бурада, ҝаһ орада гытлыглар вә хәстәликләр олаҹаг» (Лука 21:10, 11). Ҹизҝиләр бармаг изини тәшкил етдији кими, бу һадисәләрин дә һамысы бирликдә ајдын әламәти тәшкил едир. Һәмчинин бармаг изи инсаны танытдығы кими, ејни вахтда баш верән бу һадисәләр дә, Аллаһын Падшаһлығынын јахында олдуғуну ҝөстәрир. Нә вахтса бу һадисәләрин һамысы бирликдә вә үмумдүнја мигјасда баш вериб? Ҝәлин фактлара бахаг.

1. МҮҺАРИБӘЛӘР

1914-ҹү илдә бәшәр тарихиндә һеч вахт ҝөрүнмәмиш мигјасда мүһарибә башлады. Тарихчиләр 1914-ҹү или тарихин дөнүш нөгтәси адландырырлар, чүнки илк дәфә дүнја мүһарибәси һәмин илдә башлады. О мүһарибәдә илк дәфә танклардан, бомбалардан, пулемјотлардан, зәһәрли газлардан вә диҝәр өлдүрүҹү силаһлардан ҝениш мигјасда истифадә олунмушду. Бу мүһарибәдән сонра икинҹи дәфә дүнја мүһарибәси баш верди. Икинҹи дүнја мүһарибәсиндә исә илк дәфә нүвә силаһларындан истифадә олунду. 1914-ҹү илдән бәри ҝаһ бир јердә, ҝаһ да башга јердә мүһарибәләр сәнҝимәк билмир. Бу мүһарибәләрдә милјонларла инсан һәлак олуб.

2. ЗӘЛЗӘЛӘЛӘР

Бир енсиклопедијаја әсасән, һәр ил ҹидди дағынтылара сәбәб олан тәхминән 100 ҝүҹлү зәлзәлә баш верир («Britannica Academic»). АБШ Ҝеоложи Һесабатынын мәлуматына әсасән, «артыг узун мүддәтдир ки, (1900-ҹү илдән) биз тәхминән 16 бөјүк зәлзәлә ҝөзләјирик. Бу, истәнилән ил баш верә биләр». Бахмајараг ки, бәзи алимләрин фикринҹә, зәлзәләләрин сајы артмајыб, садәҹә онлары гејдә алмаг һазырда даһа асан олдуғу үчүн белә тәәссүрат јараныр, амма бир факт вар ки, дүнјада баш верән бөјүк зәлзәләләр ҝөрүнмәмиш мигјасда изтираблара вә инсан һәјатына баис олур.

 3. ГЫТЛЫГЛАР

Бүтүн дүнјада гытлыглар чох вахт мүһарибәләр, коррупсија, игтисади бөһран, кәнд тәсәррүфатынын дүзҝүн идарә олунмамасы, кәскин һава шәраитинә һазырлыгсызлыг уҹбатындан баш верир. Дүнја Гида Програмынын 2018-ҹи ил һесабатында дејилир: «Бүтүн дүнјада 821 милјон инсан аҹ галыр. 124 милјон инсан исә шиддәтли аҹлыг чәкир». Кифајәт гәдәр гидаланмадығы үчүн һәр ил тәхминән 3,1 милјон ушаг һәјатыны итирир. Бу исә бүтүн дүнјада ушаг өлүмүнүн тәхминән 45 фаизини тәшкил едир.

4. ХӘСТӘЛИКЛӘР ВӘ ЕПИДЕМИЈАЛАР

Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын нәшриндә дејилир: «XXI әсрдә бөјүк епидемијалар артыг өзүнү ҝөстәриб. Көһнә хәстәликләр — холера, вәба, сары гыздырма хәстәлији гајыдыб вә јени хәстәликләр — ағыр кәскин респиратор синдрому, грип, Јахын Шәрг респиратор синдрому, ебола, зика кими хәстәликләр јараныб». Бахмајараг ки, алимләр вә һәкимләр хәстәликләр барәдә чох шеј өјрәниб, амма һәлә дә бүтүн хәстәликләрә шәфа тапа билмирләр.

5. ҮМУМДҮНЈА ТӘБЛИҒ ИШИ

Иса Мәсиһ әламәтин диҝәр бир һиссәсини ҝөстәрәрәк пејғәмбәрлик етмишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мәтта 24:14). Дүнјадакы тәлатүмлү вәзијјәтә бахмајараг, бүтүн милләтләрдән олан сәккиз милјондан чох инсан Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни 240 өлкәдә тәхминән 1000-дән чох дилдә тәблиғ едир. Бәшәр тарихиндә белә бир һадисә һеч вахт баш вермәјиб.

 ӘЛАМӘТ БИЗИМ ҮЧҮН ҺАНСЫ МӘНАНЫ КӘСБ ЕДИР?

Әламәти тәшкил едән һадисәләр бу ҝүн ҝөзүмүзүн габағында баш верир. Бәс бунун бизә һансы аидијјәти вар? Иса Мәсиһ демишди: «Бүтүн бунларын баш вердијини ҝөрәндә билин ки, Аллаһын Падшаһлығы јахындадыр» (Лука 21:31).

Тезликлә Падшаһлыг јер үзүндә Аллаһын ирадәсини һәјата кечирәҹәк

Иса Мәсиһин дедији әламәт, о ҹүмләдән Мүгәддәс Китаб хронолоҝијасы сајәсиндә баша дүшүрүк ки, Аллаһ Падшаһлығыны ҝөјдә 1914-ҹү илдә тәсис етмишди *. Һәмин вахт О, Иса Мәсиһи Падшаһ тахтына чыхармышды (Зәбур 2:2, 4, 6—9). Тезликлә Аллаһын Падшаһлығы јер үзүнү идарә едәҹәк вә бүтүн рәгиб һөкумәтләри мәһв едиб, Јер күрәсини инсанларын әбәди јашамасы үчүн ҹәннәтә чевирәҹәк.

Тезликлә, Иса Мәсиһин өјрәтдији дуанын сөзләри, «гој Падшаһлығын ҝәлсин. Гој Сәнин ирадән ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетсин» сөзләри чин олаҹаг (Мәтта 6:10). Бәс 1914-ҹү илдә тәсис олунандан бәри сәмави Падшаһлыг һансы ишләри ҝөрүб? Сәмави Падшаһлыг бүтүн бәшәријјәт үзәриндә һакимијјәт сүрәндә һәјат неҹә олаҹаг?

^ абз. 17 1914-ҹү иллә бағлы әтрафлы мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ едилмиш «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» нәшринин 22-ҹи әлавәсинә бахын.