ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 2, 2020 | Аллаһын гурдуғу Падшаһлыг

Бир чох инсанлары әсрләр әрзиндә Аллаһын Падшаһлығынын нә демәк олдуғу дүшүндүрүб. Бу суала Мүгәддәс Китабдан асанлыгла ҹаваб тапмаг олар.

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин». Милјонларла инсанын етдији дуа

Бу дуанын мәнасыны баша дүшмәк үчүн Аллаһын Падшаһлығы барәдә һансы суалларын ҹавабыны билмәлијик?

Нәјә ҝөрә Аллаһын Падшаһлығына еһтијаҹымыз вар?

Гејри-камил инсанларын һакимијјәти инсанлара бәладан башга бир шеј ҝәтирмәјиб.

Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кимдир?

Мүгәддәс Китабын бир нечә јазары Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы олаҹаг кәс һаггында бәзи тәфәррүатлары гәләмә алыб. Бүтүн бәшәр тарихиндә тәкҹә бир нәфәр бу јазыланлара ујғун ҝәлир.

Аллаһын Падшаһлығы јер үзүнү нә заман идарә едәҹәк?

Исанын садиг давамчыларындан бәзиләри дә бу суалын ҹавабыны билмәк истәмишди. Иса онларын суалына неҹә ҹаваб вермишди?

Аллаһын Падшаһлығы һансы ишләри һәјата кечирәҹәк?

Иса билирди ки, Аллаһын Падшаһлығы јер үзүндәки проблемләри һәлл едәҹәк јеҝанә һөкумәтдир. Индијәдәк ҝөрдүјү һансы ишләрә ҝөрә бу Падшаһлыға етибар едә биләрик?

Индидән Аллаһын Падшаһлығынын тәрәфини тутун!

Иса давамчыларына Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутмағы бујурмушду. Буну неҹә едә биләрсиниз?

Аллаһын Падшаһлығы нәдир?

Аллаһын Падшаһлығы һаггында ешитмисиниз? Бу барәдә өјрәнмәк һәр бир инсан үчүн ваҹибдир.