Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Тәбии фәлакәт оланда

Тәбии фәлакәт оланда

«О анда өзүмүзү тамамилә чарәсиз һисс етдик. Торпаг сүрүшмәси вә дашгын заманы нәјимиз вардыса, һамысы мәһв олуб ҝетди» (Андрју, Сјерра-Леоне).

«Гасырғадан сонра евимизә гајытдыг. Саламат бир чөп дә галмамышды. Бунлары ҝөрәндә дилимиз-ағзымыз гуруду, нитгимиз тутулду. Гызым дизүстә чөкүб һөнкүр-һөнкүр ағлады» (Дејвид, Вирҝинија адалары).

ТӘБИИ ФӘЛАКӘТЛӘ үзләшәнләр чох јахшы билирләр ки, белә вәзијјәтдә инсан ҝүҹлү сарсынты, нараһатчылыг кечирир, вәзијјәтлә барыша билмир, чашгынлыг ичиндә олур, гарабасмалардан әзијјәт чәкир. Бир чох инсанлар руһдан дүшүб һәјатдан күсүр вә артыг јашамаға һәвәси галмыр.

Сиз дә тәбии фәлакәт заманы һәр шејинизи итирмисинизсә, ола билсин, јашамаг үчүн өзүнүздә ҝүҹ тапа билмирсиниз. Бәлкә дә, дүшүнүрсүнүз ки, бундан сонра јашамаға дәјмәз. Лакин Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јашамаға дәјәр, үстәлик, орада ҝөзәл ҝәләҹәјә үмид етмәк үчүн тутарлы сәбәбләр јазылыб.

МҮГӘДДӘС КИТАБДАКЫ ҺӘГИГӘТЛӘР ЈАШАМАҒА ӘСАС ВЕРИР

Јагуб 5:11 ајәсиндә дејилир: «Биз ахырадәк дөзәнләри хошбәхт сајырыг». Фәлакәтдән сонра тәзә-тәзә адамын һеч нәјә үмиди олмур. Лакин һәјатын јенидән өз ахарына дүшмәси үчүн сәбирлә чалышсаныз, һәр шеј јаваш-јаваш өз гајдасына дүшәҹәк.

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ҝүн ҝәләҹәк һеч јандан «ағлашма, фәрјад сәси ешидилмәјәҹәк» (Әшија 65:19). Бу ҹүр һәјат Аллаһын Падшаһлығынын һакимијјәти алтында Јер күрәси ҹәннәтә чевриләндә олаҹаг (Зәбур 37:11, 29). Даһа һеч вахт тәбии фәлакәт баш вермәјәҹәк. Аҹы хатирәләр унудулаҹаг, мәнәви јаралар сағалаҹаг, чүнки Гадир Аллаһ вәд едир: «Көһнә шејләр јада дүшмәјәҹәк, даһа хатырланмајаҹаг» (Әшија 65:17).

Тәсәввүр един, Јараданын нијјәти сизә «ҝөзәл ҝәләҹәк, үмид бәхш етмәкдир». О истәјир ки, сиз Онун мүкәммәл һакимијјәти алтында әмин-аманлыгда јашајасыныз (Әрәмја 29:11). Мәҝәр буну билмәк сизә јашамаға стимул вермир? Әввәлки мәгаләдә ады чәкилән Салли дејир: «Аллаһын Падшаһлығынын ҝәләҹәкдә бәхш едәҹәји ҝөзәл немәтләри дүшүнәндә кечмиши унудурам, јашамаға ҝүҹүм олур».

Сиз дә Аллаһын Падшаһлығынын тезликлә бәшәријјәт үчүн едәҹәји ишләр барәдә өјрәнин. Бу сизи әмин едәҹәк ки, үзләшдијиниз фәлакәтә бахмајараг, јашамаға дәјәр. Чүнки ҝәләҹәкдә елә бир һәјат олаҹаг ки, орада һеч бир фәлакәт баш вермәјәҹәк. Һәләлик исә Мүгәддәс Китабда верилән мәсләһәтләр сизә фәлакәтин нәтиҹәсинә таб ҝәтириб јашамаға көмәк едәҹәк. Ҝәлин бир нечә нүмунәјә бахаг.