Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нәјә ҝөрә јашамағын мәнасы вар?

Нәјә ҝөрә јашамағын мәнасы вар?

Фајсала һәјат јолдашыны итирәндән бир ил сонра ағыр үрәк әмәлијјаты лазым ҝәлди. О дејир: «Мән “Әјјуб” китабыны охујанда баша дүшүрәм ки, Јеһова бу китабы мүәјјән мәгсәдлә јаздырыб. Мүгәддәс Китабда өз вәзијјәтимә ујғун нүмунәләр охујанда, санки үрәјимдәки ағрыја мәлһәм чәкилир». О әлавә едир: «Нә олурса-олсун, јашамаға дәјәр».

Тарша кичик јашларында анасыны итириб. О дејир: «Һәр нә илә үзләшсән дә, Јараданы танымаг һәјата мәна гатыр, үмид вә севинҹ бәхш едир. Јеһова һәр ҝүнү баша вурмаг үчүн бизә ҝүҹ вермәјә, көмәк етмәјә гадирдир».

ӨТӘН мәгаләләрдән ҝөрүндүјү кими, бәзән инсанын башына елә һадисәләр ҝәлир ки, артыг јашамаға тагәти галмыр. Башыныза ҝәлән чәтинликләрлә чарпышаркән сиздә суал јарана биләр ки, ҝөрәсән, бу һәјатда јашамаға дәјәр, јахуд кимсә сизин гејдинизә галыр? Әмин олун ки, Аллаһ сизин дәрдинизә биҝанә дејил. Сиз Онун үчүн дәјәрлисиниз.

Зәбур китабынын 86-ҹы мәзмуруну јазан кәс әминликлә Аллаһа демишди: «Дар ҝүнүмдә Сәни чағырырам, билирәм, Сән мәни ҹавабсыз гојмазсан» (Зәбур 86:7). Амма сиз дүшүнә биләрсиниз ки, ҝөрәсән Аллаһ дар ҝүнүмдә мәнә неҹә ҹаваб верәҹәк?

Ола билсин, Аллаһ сизин чәтинликләринизи дәрһал арадан галдырмајаҹаг. Амма О, Кәламы васитәсилә әмин едир ки, таб ҝәтирә биләсиниз дејә сизә гәлб раһатлығы верәҹәк: «Һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын. Һәр мәсәлә барәдә диләјинизи дуа вә јалварышла, шүкр едә-едә Аллаһа билдирин. Онда Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү үрәјинизи вә фикирләринизи... горујаҹаг» (Филиппилиләрә 4:6, 7). Ҝөрүн нөвбәти ајәләр Аллаһын гајғымыза галдығына бизи неҹә әмин едир.

Аллаһ сизин гајғыныза галыр

«Онлардан [сәрчәләрдән] һеч бири Аллаһын јадындан чыхмыр... Сиз сәрчәләрдән гат-гат гијмәтлисиниз» (Лука 12:6, 7).

ДҮШҮНҮН: Аллаһ инсанларын өнәм вермәдији балаҹа гушларын да гајғысына галыр. Һәтта кичиҹик бир сәрчә дә Аллаһын нәзәриндән јајынмыр, онларын һәр бири Аллаһын ҝөзүндә дәјәрли ҹанлыдыр. Инсанлар исә Аллаһын ҝөзүндә сәрчәләрдән гат-гат дәјәрлидир. Инсан Аллаһын јер үзүндәки хилгәтинин әшрәфидир. Аллаһ инсаны «Өз бәнзәриндә» јарадыб. Одур ки, инсан Аллаһын али кејфијјәтләрини өзүндә јетишдирә вә әмәлләриндә тәзаһүр етдирә биләр (Јарадылыш 1:26, 27).

«Еј Јеһова, мәни јохламысан, јахшы таныјырсан... Фикирләрими узагдан охујурсан... Мәни имтаһан ет, нараһат дүшүнҹәләрими бил» (Зәбур 139:1, 2, 23).

ДҮШҮНҮН: Аллаһ сизи шәхсән таныјыр. О сизин мәһрәм һиссләриниздән, гајғыларыныздан аҝаһдыр. Башгалары сизин нараһатчылығынызы баша дүшмәсә белә, Аллаһ сизин гејдинизә галыр вә сизә көмәк етмәк истәјир. Мәһз елә бу сәбәбә ҝөрә јашамаға дәјәр.

 Һәјатынызын мәнасы вар

«Еј Јеһова, дуамы ешит, гој фәрјадым Сәнә чатсын... Нә олар, гулағыны мәнә сары әј, Сәни чағыранда мәнә тез һај вер... [О,] јохсулларын дуасыны динләјәҹәк» (Зәбур 102:1, 2, 17).

ДҮШҮНҮН: Бәшәр өвлады изтираб чәкмәјә башладығы андан инсанларын ахытдығы ҝөз јашларынын һәр дамласы Јеһова Аллаһа мәлумдур (Зәбур 56:8). Сизин ҝөз јашларыныз да бура дахилдир. Аллаһ сизин нәләр чәкдијинизи, нә гәдәр ҝөз јашы төкдүјүнүзү јахшы билир, чүнки сиз Онун үчүн дәјәрлисиниз.

«Тәлаша дүшмә, сәнин Аллаһын Мәнәм. Сәнә гүввәт верәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм... Мән, Аллаһын Јеһова... сәнә дејирәм: “Горхма! Сәнә көмәк едәҹәјәм”» (Әшија 41:10, 13).

ДҮШҮНҮН: Аллаһ сизә көмәк етмәјә һазырдыр. Һәјатын чәтинликләри сизи јыхса да, О сизи мүтләг галдыраҹаг.

Ҝәләҹәјә үмид вар

«Аллаһ исә Өз мәһәббәтини бизә онунла ҝөстәрир ки, биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү» (Ромалылара 5:8).

ДҮШҮНҮН: Сиз Аллаһ үчүн о гәдәр әзизсиниз ки, О, Иса Мәсиһи сизин уғрунузда гурбан вериб. Бу гурбан сајәсиндә әбәдијјәт бојунҹа хошбәхт, мәналы һәјат сүрмәк имканыныз олаҹаг *.

Ола биләр, инди гајғыларыныз чохдур, һәјат сизә дөзүлмәз ҝәлир. Буна бахмајараг, Аллаһын Кәламыны өјрәнин, Аллаһын вердији үмидә иман един. Бу сизә хошбәхтлик бәхш едәҹәк, әмин олаҹагсыныз ки, јашамаға дәјәр.

^ абз. 19 Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығынын сизә һансы аидијјәти олдуғуну өјрәнмәк үчүн www.jw.org сајтында «Иса пејғәмбәрин өлүмүнү јад един» адлы видеоја бахын. НӘШРЛӘР > ВИДЕОЛАР > ИБАДӘТ ҜӨРҮШЛӘРИМИЗ ВӘ ХИДМӘТИМИЗ бөлмәсинә бахын.