Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 13

Тәблиғ етдијимиз инсанлара шәфгәт ҝөстәрәк

Тәблиғ етдијимиз инсанлара шәфгәт ҝөстәрәк

«[Исанын] бу адамлара јазығы ҝәлди... Онлара чох шеј өјрәтмәјә башлады» (МАРК 6:34).

НӘҒМӘ 70 Лајигли адамлары ахтараг

ИҸМАЛ *

1. Иса Мәсиһин үрәјимизи ән чох риггәтә ҝәтирән хүсусијјәтләриндән бири һансыдыр? Изаһ един.

ИСА МӘСИҺИН ән чох үрәјимизи риггәтә ҝәтирән хүсусијјәтләриндән бири ҝүнаһлы инсанлар олан бизләрин үзләшдикләри чәтинликләри анламасыдыр. Јер үзүндә јашадығы мүддәтдә о, севинәнләрлә севинмиш, ағлајанларла ағламышды (Ром. 12:15). Мисал үчүн, 70 шаҝирди јахшы тәблиғ едиб севинҹ ичиндә ҝери гајыданда Иса севинҹдән ҹуша ҝәлмишди (Лука 10:17—21). Башга бир вахт исә Илазәрин өлүмүнә ҝөрә јахынларынын кәдәрләндијини ҝөрүб бәрк гәһәрләнмиш вә дәриндән аһ чәкмишди (Јәһ. 11:33).

2. Иса Мәсиһ нәјин сајәсиндә инсанлара шәфгәт ҝөстәрирди?

2 Камил бир инсанын гејри-камил инсанлара гаршы бу гәдәр мәрһәмәт вә шәфгәт ҝөстәрмәси нәјин сајәсиндә мүмкүн иди? Илк нөвбәдә, Иса Мәсиһ инсанлары севирди. Өтән мәгаләдә гејд олундуғу кими, бәшәр өвладлары онун көнлүнү хүсусилә севиндирирди (Мәс. 8:31). Мәһәббәт ону инсанлара даһа јахын олмаға, онлары даһа јахындан танымаға тәшвиг едирди. Һәвари Јәһја буну белә изаһ едир: «О, һәр кәсин үрәјини ҝөрүрдү» (Јәһ. 2:25). Мәсиһ инсанлара ҹан јандырырды вә инсанлар буну һисс едирдиләр. Буна ҝөрә дә онун Падшаһлыг һагда данышдыгларына гулаг асырдылар. Ејнилә биз дә инсанлара ҹан јандырмағы өјрәнмәклә хидмәтдә даһа чох инсана көмәк едә биләрик (2 Тим. 4:5).

3, 4. а) Инсанлара гаршы шәфгәт һиссимиз олса, хидмәтимизә неҹә јанашаҹағыг? б) Бу мәгаләдә нәдән данышаҹағыг?

3 Һәвари Булус билирди ки, онун өһдәсинә тәблиғ етмәк иши дүшүр, биз дә бунун фәргиндәјик (1 Кор. 9:16). Лакин инсанлара үрәјимиз јанса, тәблиғ ишини борҹ һиссиндән ирәли ҝәләрәк етмәјәҹәјик. Әксинә, инсанлары дүшүндүјүмүз, онлара көмәк етмәк истәдијимиз үчүн тәблиғ едәҹәјик. Билирик  ки, «вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (Һәв. 20:35). Хидмәтимизә бу ҹүр јанашмагла даһа чох севинҹ әлдә едәҹәјик.

4 Бу мәгаләдә тәблиғ етдијимиз инсанлара шәфгәт дујдуғумузу ҝөстәрмәјин бәзи јолларыны арашдыраҹағыг. Илк нөвбәдә, Иса Мәсиһин инсанлара һансы һиссләри бәсләдијинә нәзәр салаҹағыг. Даһа сонра онун гојдуғу нүмунәни неҹә изләјә биләҹәјимизин дөрд јолуну өјрәнәҹәјик (1 Бут. 2:21).

ИСА МӘСИҺ ХИДМӘТДӘ ШӘФГӘТ ҜӨСТӘРИРДИ

Иса Мәсиһ шәфгәт һиссиндән ирәли ҝәләрәк инсанлара тәсәлли мүждәсини чатдырырды (5 вә 6-ҹы абзаслара бахын)

5, 6. а) Иса Мәсиһ кимләрә шәфгәт ҝөстәрирди? б) Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһин, Әшија 61:1, 2 ајәләриндә пејғәмбәрлик едилдији кими, тәблиғ етдији инсанлара јазығы ҝәлирди?

5 Ҝәлин Иса Мәсиһин хидмәтдә неҹә шәфгәт ҝөстәрдијинә диггәт јетирәк. Бир дәфә о, шаҝирдләри илә бирҝә истираһәт белә етмәдән бүтүн ҝүнү хош хәбәри тәблиғ етмишди. Онлар «һәтта јемәк јемәјә дә маҹал» тапмамышдылар. Буна ҝөрә дә Иса шаҝирдләри илә бирҝә динҹәлмәк үчүн сакит бир јерә јолланыр. Лакин бундан хәбәр тутан хејли адам гачыб Исаҝили габаглајыр. Иса издиһамы ҝөрәндә нә едир? Онун бу адамлара јазығы ҝәлир *, чүнки «онлар чобансыз гојун кими идиләр». Иса онлара чох шеј өјрәтмәјә башлајыр (Марк 6:30—34).

6 Ҝәлин ҝөрәк Иса Мәсиһин инсанлара јазығы ҝәлмәсинә, онларын дәрдинә шәрик олмасына сәбәб нә иди. Исанын ҝөзүндә «онлар чобансыз гојун кими идиләр». Ола билсин, онларын бәзиләри чох касыб иди вә аиләләрини доландырмаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз ишләјирди. Кимләрсә әзизини итирдијинә ҝөрә кәдәрә гәрг олмушду. Ҝөрүнүр, Иса бүтүн бунлары билирди вә онларын һиссләрини анлајырды. Өнҹәки мәгаләдә дә гејд олундуғу кими, о өзү дә бу ҹүр чәтинликләрлә үзләшмишди. Иса инсанларын һалына аҹыјырды вә онлара тәсәлли вермәк истәјирди. (Әшија 61:1, 2 ајәләрини охујун.)

7. Иса Мәсиһдән неҹә өрнәк ала биләрик?

 7 Иса Мәсиһдән нә өјрәнирик? Бу ҝүн биз дә «чобансыз гојун кими» чарәсиз галмыш инсанларын арасында јашајырыг. Онлар чохлу проблемләрлә мүбаризә апарырлар. Бизим бөлүшдүјүмүз Падшаһлыг һагда мүждә мәһз онларын еһтијаҹ дујдуғу хәбәрдир (Вәһј 14:6). Одур ки, Устадымыз кими, биз дә «фағыр-фүгәранын һалына» аҹыдығымыз үчүн онларла хош хәбәри бөлүшүрүк (Зәб. 72:13). Бизим онлара үрәјимиз јаныр вә көмәк етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етмәк истәјирик.

ШӘФГӘТИ НЕҸӘ ТӘЗАҺҮР ЕТДИРМӘЛИ?

Һәр кәсә фәрди јанашын (8 вә 9-ҹу абзаслара бахын)

8. Хидмәтдә шәфгәт ҝөстәрмәјин јолларындан бири һансыдыр? Нүмунә чәкин.

8 Тәблиғ етдијимиз инсанларын дәрдинә неҹә шәрик ола биләрик? Өзүмүзү онларын јеринә гојмаға чалышмалы вә онлара өзүмүзә гаршы ҝөрмәк истәдијимиз мүнасибәти ҝөстәрмәлијик * (Мәт. 7:12). Ҝәлин буну етмәјин дөрд јолуну арашдыраг. Биринҹиси, һәр кәсә фәрди јанашаг. Тәблиғ ишини һәким вә хәстә мүнасибәтинә бәнзәтмәк олар. Јахшы һәким һәр хәстәјә фәрди јанашыр. О, мүхтәлиф суаллар верир вә хәстә вәзијјәти барәдә данышаркән диггәтлә гулаг асыр. Мүалиҹә тәјин етмәздән өнҹә, ола билсин, һәким әлавә мүајинәләр тәјин едиб проблемин нәдән гајнагландығыны ајдынлашдырмаг истәсин вә сонра лазыми мүалиҹәни јазсын. Ејнилә, биз дә чалышмалыјыг ки, тәблиғдә гаршылашдығымыз һәр кәслә ејни ҹүр сөһбәт апармајаг. Әксинә, һәр кәсин вәзијјәтини вә бахыш тәрзини нәзәрә алмалыјыг.

9. Нәји дүшүнмәмәлијик? Изаһ един.

9 Хидмәтдә гаршылашдығымыз инсанын вәзијјәтиндән аҝаһ олдуғумузу, јахуд онун нәјә вә нијә инандығыны билдијимизи дүшүнмәмәлијик (Мәс. 18:13). Әксинә, инсан һагда мәлумат алмаг үчүн нәзакәтлә суаллар вермәлијик (Мәс. 20:5). Әҝәр јерли мәдәнијјәтә ујғундурса, иши, аиләси, һәјаты вә бахыш тәрзи һагда сорушмаг олар. Инсана суаллар верәндә, бир нөв, хош хәбәрә нә үчүн еһтијаҹ дујдуғуну сөјләмәсинә имкан јарадырыг. Буну өјрәнәндән сонра Иса Мәсиһ кими, биз дә биләҹәјик инсана конкрет һансы саһәдә көмәк етмәк лазымдыр. (1 Коринфлиләрә 9:19—23 ајәләри илә әлагәләндирин.)

Тәблиғ етдијиниз инсанын һәјатынын неҹә олдуғуну тәсәввүр един (10 вә 11-ҹи абзаслара бахын)

10, 11. 2 Коринфлиләрә 4:7, 8 ајәләринә әсасән, шәфгәт ҝөстәрмәјин икинҹи јолу һансыдыр? Нүмунә чәкин.

10 Икинҹиси, инсанын һәјатынын неҹә дәјишә биләҹәји барәдә дүшүнәк. Мүәјјән мәнада, тәблиғ етдијимиз инсанларын вәзијјәтини анлајырыг. Чүнки биз дә һамы кими гејри-камил инсаныг вә проблемләрлә үзләширик (1 Кор. 10:13). Индики зәманәдә јашамағын нә гәдәр ағыр олдуғуну билирик. Биз јалныз Јеһованын көмәји  сајәсиндә һәјатын чәтинликләринә дөзүрүк. (2 Коринфлиләрә 4:7, 8 ајәләрини охујун.) Ҝөрүн Јеһованы танымајан, Онунла јахын мүнасибәтләри олмајанлар үчүн һәјатын гајғылары илә мүбаризә апармаг нә гәдәр чәтиндир. Иса Мәсиһ кими, бизим дә инсанлара үрәјимиз јаныр вә истәјирик ки, ҝөзәл хәбәри онлара да мүждәләјәк (Әшј. 52:7).

11 Ҝәлин Серҝеј адлы бир гардашын нүмунәсинә нәзәр салаг. Һәгигәти өјрәнмәздән өнҹә о, чох сакит вә утанҹаг инсан иди. Өз һиссләрини ифадә етмәјә чәтинлик чәкирди. Бир ҝүн о, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. Серҝеј дејир: «Мүгәддәс Китабы арашдырдыгҹа өјрәндим ки, мәсиһиләр етигадларыны башгалары илә дә бөлүшмәлидир. Әмин идим ки, мән һеч вахт тәблиғ едә билмәрәм». Бунунла белә, гардаш һәгигәти ешитмәјәнләр барәдә фикирләшир вә Јеһованы танымадыгларына ҝөрә һәјатларынын нә гәдәр чәтин олдуғуну дүшүнүр. О дејир: «Өјрәндијим јени биликләр мәнә бөјүк хошбәхтлик вә гәлб раһатлығы бәхш етди. Билирдим ки, башгаларынын да һәгигәти ешитмәјә еһтијаҹы вар». Серҝејин шәфгәт һисси артдыгҹа тәблиғ етмәк үчүн ҹәсарәти дә артды. О дејир: «Мараглыдыр ки, инсанлара Мүгәддәс Китаб һаггында данышдыгҹа өзүнәинам һиссим јүксәлди. Үстәлик, етигадымы бөлүшмәк өз иманымы да мөһкәмләндирди» *.

Инсанын руһани инкишафы мүәјјән вахт ала биләр (12 вә 13-ҹү абзаслара бахын)

12, 13. Нәјә ҝөрә тәблиғ етдијимиз инсанлара гаршы сәбирлә јанашмалыјыг? Нүмунә чәкин.

12 Үчүнҹүсү, тәблиғ етдијимиз инсанлара гаршы сәбирли олаг. Нәзәрә алаг ки, бәлкә дә, онлар бизим јахшы бәләд олдуғумуз Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини һеч вахт ешитмәјибләр. Үстәлик, чохлары өз етигадларына мөһкәм бағлыдыр. Ола билсин, онлар дүшүнүр ки, етигадлары онларын аилә бағларынын мөһкәм олмасында, адәт-әнәнәләрә вә ҹәмијјәтә бағлы галмасында мүһүм  рол ојнајыр. Бәс онлара неҹә көмәк едә биләрик?

13 Бир нүмунәјә нәзәр салаг. Көһнә, дағылмаг үзрә олан көрпүнү јениси илә әвәз етмәк истәјәндә нә едирләр? Адәтән, јени көрпү инша олунана гәдәр көһнә көрпү истифадә олунур. Јалныз јени көрпү һазыр оландан сонра көһнәни учурурлар. Ејнилә, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајан инсанлардан онлара әзиз олан көһнә етдигадларындан дөнмәји истәмәздән өнҹә јени етигадларыны севмәләринә көмәк етмәк лазымдыр. Јалныз бундан сонра онлар әввәлки етигадларындан дөнмәјә һазыр олаҹаглар. Инсанлара бу кими дәјишикликләр етмәјә көмәк етмәјимиз мүәјјән вахт ала биләр (Ром. 12:2).

14, 15. Јерүзү Ҹәннәтдә әбәди јашамаг үмиди барәдә ешитмәјәнләрә вә ја аз мәлуматы оланлара неҹә көмәк едә биләрик? Нүмунә чәкин.

14 Тәблиғ етдијимиз инсанлара сәбирлә јанашсаг, илк дәфә ешитдикләри Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини дәрһал гәбул етмәләрини ҝөзләмәјәҹәјик. Әксинә, мүәјјән мүддәт онларын Мүгәддәс Китаб һәгигәтләри үзәриндә дүшүнмәсинә көмәк едәҹәјик. Мисал үчүн, дејәк ки, инсана јер үзүндә әбәди һәјатын олаҹағыны изаһ етмәк истәјирик. Демәк олар ки, чохлары бу һагда һеч ешитмәјиб. Ола билсин, онлар өлүмүн һәјатын сону олдуғуна вә ја јахшы инсанларын өләндән сонра ҹәннәтә дүшдүјүнә инаныр. Бу ҹүр дүшүнән инсанлара неҹә көмәк етмәк олар?

15 Бир гардаш бу мөвзуја даир белә сөһбәт апарыр: биринҹи, Јарадылыш 1:28 ајәсини охујур. Сонра инсандан сорушур ки, Аллаһ бәшәр аиләсинин һансы шәраитдә вә һарада јашамасыны истәјирди. Чохлары «јер үзүндә, ҝөзәл шәраитдә» дејә ҹаваб верир. Сонра гардаш Әшија 55:11 ајәсини охујуб Аллаһын нијјәтинин дәјишиб-дәјишмәдијини сорушур. Адәтән, инсанлар «јох» дејә ҹаваб верир. Сонда гардаш Зәбур 37:10, 11 ајәләрини охујуб бәшәријјәтин ҝәләҹәјинин неҹә олаҹағыны сорушур. Гардашын Мүгәддәс Китаб әсасында бу ҹүр сөһбәт апармасы сајәсиндә бир чохлары баша дүшүб ки, Аллаһ һәлә дә јахшы инсанларын јерүзү Ҹәннәтдә әбәди јашамасыны истәјир.

Кичик бир јахшылыг, мәсәлән, адиҹә мәктуб јазмаг бөјүк мәна кәсб едә биләр (16 вә 17-ҹи абзаслара бахын)

16, 17. Мәсәлләр 3:27 ајәсини нәзәрә алараг, инсанлара шәфгәт дујдуғумузу һансы јолларла ҝөстәрә биләрик? Нүмунә чәкин.

16 Дөрдүнҹүсү, инсанларын гајғысына галмаг үчүн јоллар ахтараг. Мисал үчүн, ола билсин, инсана мүнасиб олмајан вахт ҝәлмишик. Үзрхаһлыг едиб башга вахт ҝәлмәји тәклиф етмәк олар. Јахуд ола билсин, ев сакинин јүнҝүлвари көмәјимизә еһтијаҹы вар. Ја да хәстәлик вә ја гоҹалыг уҹбатындан евдән чыха билмәјән бири үчүн базарлыг едә, јахуд һансыса ишләрини ҝөрә биләрик. Бу кими вәзијјәтләрдә инсанлара көмәк етмиш олаҹағыг. (Мәсәлләр 3:27 ајәсини охујун.)

 17 Бир баҹы илк бахышдан кичик ҝөрүнән јахшылыг сајәсиндә ҝөзәл нәтиҹәләр әлдә едиб. О, өвладыны итирмиш бир аиләјә тәсәлли вермәк үчүн мәктуб јазыр. Мәктубда Мүгәддәс Китабдан бәзи ајәләри дә гејд едир. Бу аилә мәктубу аланда һансы һиссләри кечирир? Кәдәр ичиндә олан ана ҹавабында баҹыја јазмышды: «Дүнәнки ҝүн мәним үчүн чох дәһшәтли иди. Сиз һеч тәсәввүр едә билмәзсиниз ки, мәктубунуз аиләмизә неҹә тәсәлли верди. Сизә нә гәдәр тәшәккүр етсәм аздыр, сөзләринизин бизим үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғуну изаһ едә билмәрәм. Дүнән мәктубунузу азы 20 дәфә охумушам. Мәктубда о гәдәр меһрибанлыг, гајғы, тәсәлли вар иди ки... Сизә сәмими-гәлбдән тәшәккүр едирик!» Шүбһәсиз, әзаб чәкән инсанларын һиссләрини анламаға чалышсаг вә онлара көмәк етсәк, биз дә ҝөзәл нәтиҹәләр әлдә едәҹәјик.

МӘСУЛИЈЈӘТИМИЗӘ ТАРАЗЛЫ ЈАНАШАГ

18. 1 Коринфлиләрә 3:6, 7 ајәләринә әсасән, һансы саһәдә таразлығы горумалыјыг?

18 Сөзсүз ки, хидмәтдә үзәримизә дүшән мәсулијјәтә таразлы јанашмаг ҝәрәкдир. Инсанларын Јеһованы танымасында мүәјјән ролумуз олса да, ән ваҹиб ролу биз дашымырыг. (1 Коринфлиләрә 3:6, 7 ајәләрини охујун.) Јеһова Өзү инсанлары ҹәлб едир (Јәһ. 6:44). Нәтиҹә етибарилә, инсанын һәгигәти гәбул едиб-етмәмәси үрәјинин вәзијјәтиндән асылыдыр (Мәт. 13:4—8). Унутмајаг ки, Иса Мәсиһин бөлүшдүјү хәбәри дә чохлары гәбул етмәмишди, һалбуки о, јер үзүндә јашамыш ән даһи Мүәллим иди! Одур ки, әҝәр инсанлар тәблиғ етдијимиз хош хәбәрә һај вермирсә, руһдан дүшмәмәлијик.

19. Тәблиғ етдијимиз инсанлара шәфгәт ҝөстәрмәк һансы фајдалары ҝәтирир?

19 Хидмәтдә шәфгәт ҝөстәрмәјин сајәсиндә јахшы нәтиҹәләр әлдә едәҹәјик. Һәмчинин хидмәтдә севинҹимиз артаҹаг. Јахшылыг етмәјин бәхш етдији хошбәхтлији дадаҹағыг. Үстәлик, «әбәди һәјата апаран јолда јеримәјә мејли оланларын» хош хәбәрә даһа асанлыгла һај вермәсинә көмәк едәҹәјик (Һәв. 13:48). Буна ҝөрә дә ҝәлин «нә гәдәр ки әлимиздә фүрсәт вар, һамыја... јахшылыг едәк» (Гал. 6:10). Онда Јеһова Аллаһын адыны уҹалтдығымыз үчүн севинҹимиз ашыб-дашаҹаг (Мәт. 5:16).

НӘҒМӘ 64 Бичин ишиндә севинҹлә иштирак едәк

^ абз. 5 Инсанлара анлајыш ҝөстәрәндә һәм онлар бизи динләмәјә даһа мејилли олур, һәм дә хидмәтдә севинҹимиз артыр. Мәгаләдә тәблиғ етдијимиз инсанлара анлајыш ҝөстәрмәјимизә көмәк едәҹәк дөрд үсула нәзәр салаҹағыг. Һәмчинин бу саһәдә Иса Мәсиһдән неҹә өрнәк ала биләҹәјимизи арашдыраҹағыг.

^ абз. 5 БӘЗИ ИФАДӘЛӘРИН ИЗАҺЫ. «Јазығы ҝәлмәк» ифадәси әзаб чәкән, јахуд пис рәфтара мәруз галан инсанларын һалына аҹымаг мәнасыны верир. Бу һисс инсаны башгасына көмәк етмәк үчүн әлиндән ҝәләни етмәјә тәшвиг едир.

^ абз. 8 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2014-ҹү ил 15 мај сајында јер алан «Хидмәтдә гызыл гануну унутма!» адлы мәгаләјә бахын.

^ абз. 11 «Һеч вахт үмидини итирмә! Серҝеј Ботанкин» адлы видеоја бахын. (JW Телевизијасында МҮСАҺИБӘ ВӘ ҺӘЈАТ ҺЕКАЈӘЛӘРИ > ҺӘГИГӘТ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР бөлмәсинә дахил олун.)