ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Март 2019

Бу сајда 2019-ҹу ил мајын 6-дан ијунун 2-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир

Вәфтиз олунмағыма нә мане олур?

Јеһованы таныјанлардан бәзиләри вәфтиз олунмаға тәрәддүд едир. Вәфтизә мане олан чәтинликләри неҹә ашмаг олар?

Јеһованын сәсинә гулаг асын

Јеһова бу ҝүн бизимлә неҹә данышыр? Јеһованын сәсинә гулаг асмаг бизә һансы фајданы ҝәтирир?

Бир-биримизин дәрдинә шәрик олаг

Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ инсанларын гајғысына галдыгларыны неҹә ҝөстәрирләр вә биз онлардан неҹә өрнәк ала биләрик?

Тәблиғ етдијимиз инсанлара шәфгәт ҝөстәрәк

Тәблиғ етдијимиз инсанлара һансы дөрд јолла шәфгәт ҝөстәрә биләрик?

Јахшылыг. Она неҹә јијәләнмәли?

Јахшылыг нәдир? Нә үчүн бу хүсусијјәтә јијәләнмәјә чалышмалыјыг?

«Амин» сөзүнүз Јеһова үчүн өнәмлидир

Бир чох инсан дуа едәндән сонра ахырда «амин» дејир. «Амин» сөзүмүз Јеһованы шәрәфләндирир. «Амин» сөзүнүн мәнасы нәдир вә бу сөз Мүгәддәс Китабда неҹә истифадә едилир?