Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘЛИМ МӘГАЛӘСИ 8

Миннәтдарлығымызы билдирәк

Миннәтдарлығымызы билдирәк

«Шүкүр едәнләрдән олун» (КОЛ. 3:15).

НӘҒМӘ 46 Јеһова, Сәнә шүкр олсун

ИҸМАЛ *

1. Иса Мәсиһин сағалтдығы сәмәријјәли миннәтдарлығыны неҹә ҝөстәрди?

ҸҮЗАМА тутулмуш он киши чох пәришан һалда иди. Сағалмаға үмидләри галмамышды. Амма бир ҝүн узагдан Бөјүк Мүәллимин ҝәлдијини ҝөрүрләр. Исанын һәр ҹүр хәстәлији сағалтдығыны ешитмишдиләр вә онлары да сағалда биләҹәјинә инанырдылар. Буна ҝөрә дә уҹадан гышгырырлар: «Иса, Мүәллим, бизә рәһм ет!» Ҹүзамлылар о андаҹа тамамилә сағалыр. Шүбһәсиз, бу кишиләрин һәр бири етдији јахшылыға ҝөрә Иса Мәсиһә миннәтдарлыг дујурлар. Бунунла белә, онлардан бири миннәтдарлығыны һәм дә дилә ҝәтирир *. Миннәтдарлыг һисси Сәмәријјәдән олан бу кишини Аллаһы «уҹадан» мәдһ етмәјә тәшвиг едир (Лука 17:12—19).

2, 3. а) Миннәтдарлыг билдирмәмәјимизә нә сәбәб ола биләр? б) Бу мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

2 Биз дә һәмин сәмәријјәли кими едилән јахшылыға ҝөрә миннәтдарлығымызы билдирмәк истәјирик. Амма һәрдән миннәтдар олдуғумузу сөздә вә ја әмәлдә ҝөстәрмәји унуда биләрик.

3 Бу мәгаләдә миннәтдарлығымызы сөздә вә әмәлдә ҝөстәрмәјин ваҹиблијини арашдыраҹағыг. Мүгәддәс Китабдан миннәтдарлығыны билдирән вә билдирмәјән бәзи инсанларын нүмунәсинә нәзәр салаҹағыг. Һәмчинин миннәтдарлығымызы ифадә етмәјин бәзи јоллары һагда сөз ачаҹағыг.

 НӘЈӘ ҜӨРӘ МИННӘТДАРЛЫҒЫМЫЗЫ ИФАДӘ ЕТМӘЛИЈИК?

4, 5. Нәјә ҝөрә миннәтдарлығымызы билдирмәлијик?

4 Јеһова Аллаһ миннәтдарлыг билдирмәјә даир мүкәммәл өрнәкдир. Мәсәлән, Ону разы салан шәхсләрә мүкафат вермәклә онлара миннәтдарлығыны билдирир (2 Ишм. 22:21; Зәб. 13:6; Мәт. 10:40, 41). Мүгәддәс Китаб бизи «Аллаһын севимли өвладлары кими Она бәнзәмәјә» чағырыр (Ефес. 5:1). Демәли, биз илк нөвбәдә Аллаһа бәнзәмәк истәдијимизә ҝөрә миннәтдарлыг билдирмәји өјрәнмәлијик.

5 Ҝәлин ҝөрәк даһа һансы сәбәбә ҝөрә миннәтдарлығымызы билдирмәк истәјирик. Миннәтдарлығы дадлы јемәјә бәнзәтмәк олар, башгалары илә пајлашанда адам даһа чох севинҹ дујур. Кимсә миннәтдарлыг билдирәндә бизә хош тәсир етдији кими, биз дә миннәтдарлығымызы билдирәндә башгаларына хош тәсир бағышлајыр. Тәшәккүр етдијимиз шәхс ҝөрүр ки, бизә көмәк етмәјә, јахуд еһтијаҹымыз олан бир шеји вермәјә дәјәрди. Нәтиҹәдә, арамыздакы достлуг мүнасибәтләри даһа да мөһкәмләнир.

6. Гызылдан дүзәлдилмиш алмаларла миннәтдарлыг сөзләримиз арасында һансы бәнзәрлик вар?

6 Миннәтдарлыг сөзләримиз чох дәјәрлидир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мәгамында дејилән сөз ҝүмүш габда гызыл алмалара бәнзәр» (Мәс. 25:11). Гызылдан дүзәлдилмиш алмаларын ҝүмүш габда неҹә ҝөзәл ҝөрүндүјүнү бир тәсәввүр един. Һәлә неҹә гијмәтли олдуғуну дүшүнүн. Сизә белә бир һәдијјә версәләр, һансы һиссләри кечирәрдиниз? Ејнилә, сизин дә миннәтдарлыг сөзләриниз бу гәдәр дәјәрлидир. Бир шеји дә нәзәрә алын ки, гызылдан дүзәлмиш алмалар өмүрлүк галыр. Сизин дә миннәтдарлыг сөзләриниз кимин үчүнсә чох дәјәрли олар вә өмүр боју јадында гала биләр.

 ОНЛАР МИННӘТДАРЛЫГ БИЛДИРДИЛӘР

7. Зәбур 69:30 ајәсинә әсасән Давуд пејғәмбәр вә диҝәр мәзмурчулар миннәтдарлыгларыны неҹә ифадә етмишдиләр?

7 Аллаһын гәдимдә јашамыш бир чох бәндәләри өз миннәтдарлыгларыны билдирирдиләр. Онлардан бири Давуд пејғәмбәр иди. (Зәбур 69:30 ајәсини охујун.) О, пак ибадәти чох гијмәтләндирирди вә бу, ајдын ҝөрүнүрдү. Давуд пејғәмбәр мәбәдин иншасы үчүн күлли-мигдарда ианә етмишди. Асәфин нәсилдән оланлар да мәзмурлар вә нәғмәләр јазмагла миннәтдарлыгларыны ифадә едирди. Бир нәғмәдә онлар Аллаһа шүкүр едиб, Онун «харигүладә ишләри»нә һејранлыгларыны бәјан етмишдиләр (Зәб. 75:1). Ајдындыр ки, Давуд пејғәмбәр вә Асәфин нәслиндән оланлар вердији немәтләрә ҝөрә Јеһоваја нә гәдәр миннәтдар олдугларыны билдирмәк истәјирдиләр. Онлардан өрнәк алыб миннәтдарлығынызы һансы јолларла билдирә биләрсиниз?

Һәвари Булусун ромалылара јаздығы мәктубдан миннәтдарлыг билдирмәклә бағлы нә өјрәнирик? (8 вә 9-ҹу абзаслара бахын) *

8, 9. Һәвари Булус баҹы-гардашлара миннәтдарлығыны неҹә билдирирди вә чох еһтимал ки, бу нә илә нәтиҹәләнмишди?

8 Һәвари Булус баҹы-гардашлары чох гијмәтләндирирди, буну онлар һагда неҹә данышдығындан ҝөрмәк олар. О, һәмишә шәхси дуаларында баҹы-гардашларына ҝөрә Аллаһа шүкүр едирди. Бундан әлавә, диндашларына јаздығы мәктубларда да онлара миннәтдарлығыны билдирирди. Ромалылара мәктубун 16-ҹы фәслинин илк 15 ајәсиндә Булус 27 баҹы-гардашын адыны чәкир. О, Приска вә Аквилас барәдә «онлар мәндән өтрү ҹанларыны тәһлүкә алтына» атыблар дејир. Фиби адлы диндашынын исә һәм она, һәм дә «бир чохларына» арха олдуғуну гејд едир. Булус мәктубунда бу әзиз, чалышган диндашларыны ҝөрдүкләри ишләрә ҝөрә тәрифләјир (Ром. 16:1—15).

9 Булус баҹы-гардашларынын гејри-камил олдугларынын фәргиндә иди, бунунла белә, о, Ромалылара јаздығы мәктубун сонунда диггәтини онларын јахшы хүсусијјәтләринә ҹәмләмәји үстүн тутур. Онун сөзләри јығынҹагда уҹадан охунан заман бу баҹы-гардашларын неҹә руһландығыны бир тәсәввүр един! Чох јәгин ки, бунун нәтиҹәсиндә Булусла онларын арасындакы достлуг телләри мөһкәмләнмишди. Бәс сиз јығынҹағыныздакы баҹы-гардашлары сөјләдикләри вә етдикләри јахшы шејләрә ҝөрә мүнтәзәм олараг тәрифләјирсиниз?

10. Иса Мәсиһин давамчыларына миннәтдарлыг билдирмәсиндән нә өјрәнә биләрик?

10 Иса Мәсиһ Кичик Асијадакы бәзи јығынҹаглара үнванладығы сөзләриндә давамчыларыны јахшы ишләринә ҝөрә тәрифләјир. Мисал үчүн, Тиатирадакы јығынҹаға үнванладығы сөзләринә белә башлајыр: «Мән сәнин ишләриндән, мәһәббәтиндән, иманындан, хидмәтиндән вә дөзүмүндән хәбәрдарам. Билирәм ки, сәнин ахырынҹы ишләрин әввәлкиләрдән даһа чохдур» (Вәһј 2:19). Иса нәинки онлары әввәлкиндән даһа фәал олдугларына ҝөрә, һәмчинин јахшы ишләр ҝөрмәјә тәшвиг едән ҝөзәл хүсусијјәтләринә ҝөрә дә тәрифләјир. Тиатирадакы бәзи баҹы-гардашлара ирадыны билдирсә дә, сөзүнү тәрифлә башлајыб тәрифлә битирир (Вәһј 2:25—28). Ҝәлин Иса Мәсиһин јығынҹагларын Башы кими саһиб олдуғу сәлаһијјәт барәдә дүшүнәк. Мәсиһ онун үчүн ҝөрдүјүмүз ишләрә ҝөрә бизә миннәтдарлыг билдирмәјә борҹлу дејил. Бунунла белә, о, миннәтдарлығыны ифадә етмәји лазым билир. Мәсиһ ағсаггаллар үчүн неҹә дә ҝөзәл нүмунә гојуб!

ОНЛАР НАШҮКҮРЛҮК ЕТДИЛӘР

11. Ибраниләрә 12:16 ајәсинә әсасән, Ејс мүгәддәс шејләрә неҹә јанашырды?

11 Тәәссүф ки, Мүгәддәс Китабда ады чәкилән бәзи шәхсләрдә миннәтдарлыг хүсусијјәти чатышмырды. Мисал үчүн, Јеһованы  севән вә Она һөрмәт едән аиләдә бөјүмәсинә бахмајараг, Ејс мүгәддәс шејләри дәјәрләндирмәмишди. (Ибраниләрә 12:16 ајәсини охујун.) Онун нашүкүрлүјү нәдән ҝөрүнүрдү? О, бир габ шорбадан өтрү дүшүнмәдән илк оғуллуг һаггыны кичик гардашы Јагуба сатды (Јар. 25:30—34). Сонрадан вердији гәрарын пешманчылығыны чәксә дә, артыг шикајәтләнмәјә һаггы јох иди, чүнки саһиб олдуғу шејләрин гәдрини билмәмишди.

12, 13. Исраиллиләрин нашүкүр олдуглары неҹә үзә чыхды вә бу нә илә нәтиҹәләнди?

12 Исраиллиләрин миннәтдарлыг билдирмәк үчүн о гәдәр сәбәбләри вар иди ки... Јеһова мисирлиләрин үзәринә Он бәла ҝөндәриб онлары көләликдән азад етмишди. Бүтүн Мисир ордусуну Гырмызы дәниздә батырмагла онлары хилас етмишди. Исраиллиләр о гәдәр миннәтдар идиләр ки, Јеһоваја зәфәр нәғмәси охумушдулар. Бәс онлар миннәтдарлыг һиссини горујуб сахладылар?

13 Јени чәтинликләрлә үзләшән заман исраиллиләр Јеһованын етдији јахшылыглары тез унутдулар. Даһа сонра онлар нашүкүрлүк етдиләр (Зәб. 106:7). Неҹә? «Бүтүн Исраил иҹмасы Муса илә Һарундан ҝилејләнмәјә башлады». Әслиндә, онлар Јеһоваја гаршы дејинирдиләр (Чых. 16:2, 8). Халгын нашүкүрлүјү Јеһованы мәјус етмишди. Даһа сонра Јеһова билдирди ки, Јушә вә Калибдән башга исраиллиләрин бүтүн нәсли сәһрада өләҹәк (Сај. 14:22—24; 26:65). Ҝәлин ҝөрәк писләрин ардынҹа ҝетмәмәк вә јахшылардан өрнәк алмаг үчүн нә едә биләрик.

МИННӘТДАРЛЫҒЫМЫЗЫ БИЛДИРӘК

14, 15. а) Әр-арвадлар бир-бирини гијмәтләндирдијини неҹә ҝөстәрә биләр? б) Валидејнләр өвладларына миннәтдарлыг билдирмәји неҹә өјрәдә биләр?

14 Аилә үзвләримизә. Аилә үзвләри бир-биринә миннәтдарлыг билдирәндә бу, бүтүн аиләнин хејринә олур. Әр-арвадлар бир-биринә нә гәдәр чох миннәтдарлыг билдирирсә, мүнасибәтләри бир о гәдәр сых олур. Бу заман бир-биринин сәһвини бағышламаг да онлара даһа асан олур. Арвадына дәјәр верән әр онун дедији вә етдији јахшы шејләри ҝөрмәклә кифајәтләнмир, һәмчинин ону тәрифләјир (Мәс. 31:10, 28). Ағыллы арвад исә әринә хүсусилә нәләрә ҝөрә миннәтдар олдуғуну билдирир.

15 Бәс валидејнләр өвладларына миннәтдарлыг билдирмәји неҹә өјрәдә биләр? Нәзәрә алын ки, онлар сизин дедијиниз вә етдијиниз шејләрдән өрнәк ҝөтүрүрләр. Одур ки, ушагларыныз сизин үчүн нә исә едәндә онлара  тәшәккүрүнүзү билдирмәклә јахшы нүмунә гојун. Бундан әлавә, ушагларыныза өјрәдин ки, кимсә онлар үчүн нә исә едәндә «чох сағ ол» десинләр. Өвладларыныза миннәтдарлығы сәмими-гәлбдән етмәјин ваҹиблијини вә онларын сөзләринин бөјүк мәна кәсб етдијини изаһ един. Мисал үчүн, Клари адлы бир ҝәнҹ ханым дејир: «Анам 32 јашы оланда ҝөзләнилмәдән үч ушағы тәк бөјүтмәк мәҹбуријјәтиндә галмышды. 32 јашыма чатанда бунун анам үчүн нә гәдәр чәтин олдуғу барәдә дүшүндүм. Она гардашларымла мәни бөјүтмәк үчүн чәкдији әзијјәтә ҝөрә нә гәдәр миннәтдар олдуғуму сөјләдим. Бу јахынларда анам сөзләримин онун үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғуну, онлары тез-тез хатырладығыны вә һәр заман үрәјинә севинҹ бәхш етдијини сөјләди».

Өвладларыныза миннәтдарлыг билдирмәји өјрәдин (15-ҹи абзаса бахын) *

16. Миннәтдарлыг сөзләримизин башгаларыны руһландырдығына даир нүмунә чәкин.

16 Јығынҹаг үзвләринә. Баҹы-гардашларымыза тәшәккүр едәндә онлары руһландырмыш олуруг. Мисал үчүн, 28 јашлы Ҹорҹ адлы бир ағсаггал ҹидди хәстәлијә тутулмушду. О, бир ај јығынҹаглара ҝәлә билмәди. Һәтта јығынҹаға ҝәләндән сонра да ҝөрүшүн бәндләрини апара билмирди. Ҹорҹ дејир: «Физики мәһдудијјәтләримә вә јығынҹагдакы мәсулијјәтләрими иҹра едә билмәдијимә ҝөрә өзүмү дәјәрсиз һисс едирдим. Лакин бир дәфә ҝөрүшдән сонра бир гардаш мәнә деди: “Сән мәним аиләм үчүн чох ҝөзәл нүмунәсән, бунун үчүн сәнә тәшәккүр етмәк истәјирәм. Өтән илләр әрзиндә етдијин мәрузәләрин бизә нә гәдәр хош тәсир бағышладығыны тәсәввүр едә билмәзсән. Мәрузәләрин иманымызы мөһкәмләндириб”. Ҝөзләрим долду, гәһәрдән даныша билмәдим. Бу сөзләрә чох еһтијаҹым вар иди».

17. Колослулара 3:15 ајәсинә әсасән, сәхавәтинә ҝөрә Јеһоваја неҹә миннәтдарлыг билдирә биләрик?

17 Сәхавәтли Аллаһымыза. Јеһова Аллаһ бизә бол руһани гида бәхш едиб. Мисал үчүн, ибадәт ҝөрүшләри, нәшрләр вә веб-сајтларымыз васитәсилә фајдалы тәлим алырыг. Нә вахтса һансыса мәрузәни ешидәндә, мәгаләни охујанда вә јахуд видеоја баханда «бу, лап мәним үчүндүр» дејә дүшүнмүсүнүз? Бәс бизим үчүн етдикләринә ҝөрә Јеһова Аллаһа миннәтдарлығымызы неҹә билдирә биләрик? (Колослулара 3:15 ајәсини охујун.) Бунун бир үсулу вердији бу кими јахшы һәдијјәләрә ҝөрә дуаларымызда мүнтәзәм тәшәккүр билдирмәкдир (Јаг. 1:17).

Ибадәт евинин тәмизлијиндә иштиракымыз миннәтдарлыг билдирмәјин ән ҝөзәл јолларындан биридир (18-ҹи абзаса бахын)

18. Ибадәт евләримизә ҝөрә миннәтдарлығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик?

18 Ибадәт евләримизи тәмиз вә сәлигәли сахламагла  да Јеһоваја миннәтдар олдуғумузу ҝөстәрмиш олуруг. Ибадәт евләримизин тәмизлији вә тәмири илә бағлы ишләрдә мүнтәзәм иштирак едирик. Еләҹә дә јығынҹагларда истифадә олунан аваданлыглара нәзарәт едән хидмәтчиләр онлардан еһтијатла истифадә етмәјә чалышыр. Ибадәт евләримизи лазыми шәкилдә сахласаг, онлар узун мүддәт истифадәјә јарарлы олаҹаг вә тәмир-бәрпа ишләринә аз еһтијаҹ галаҹаг. Беләҹә, бүтүн дүнјада ибадәт евләринин тәмир-бәрпасында вә јени ибадәт евләринин тикинтисинә даһа чох пул ајыра биләҹәјик.

19. Бир рајон нәзарәтчиси илә һәјат јолдашынын һадисәсиндән нә өјрәнирик?

19 Биздән өтрү зәһмәт чәкәнләрә. Бизим тәшәккүр сөзләримиз инсанын үзләшдији проблемләрә мүнасибәтини дәјишә биләр. Мисал үчүн, бир рајон нәзарәтчиси вә јолдашынын нүмунәсинә нәзәр салаг. Хидмәтдә кечирдикләри узун гыш ҝүнләринин бириндә јорғун-арғын һалда евә гајыдырлар. Һава о гәдәр сојуг иди ки, баҹы әјниндәки палто илә јатыр. Сәһәр ачыланда о, әринә сәјјар хидмәти давам етдирә билмәјәҹәјини сөјләјир. Елә һәмин сәһәр филиалдан она үнванланмыш бир мәктуб ҝәлир. Мәктубда баҹынын етдији хидмәт вә ҝөстәрдији дөзүмә ҝөрә сәмими тәриф сөзләри јазылмышды. Һәр һәфтә бир евдән башга евә көчмәјин нә гәдәр чәтин олдуғу гејд олунмушду. Баҹынын әри дејир: «Бу тәриф сөзләри јолдашымы елә руһландырмышды ки, сәјјар хидмәти дајандырмағы бир дә дилинә ҝәтирмәди. Һәтта мән бир нечә дәфә хидмәти дајандырмаг истәјәндә о мәни давам етмәјә тәшвиг едиб». Бу әр-арвад тәхминән 40 ил сәјјар хидмәтдә олуб.

20. Һәр ҝүн нәјә ҹан атмалыјыг вә нә үчүн?

20 Бу дүнјада миннәтдарлыг билдирән инсанларын сајы ҝүнүн ҝүндән азалыр. Ҝәлин һәр ҝүн сөзүмүз вә әмәлимизлә миннәтдарлыг ифадә едәк. Бәлкә дә, бизим сөзләримиз кимәсә һәјатын чәтинликләринә дөзмәјә ҝүҹ верәҹәк. Һәмчинин тәшәккүр билдирмәјин сајәсиндә әбәди достлуг бағлары гура биләрик. Ән өнәмлиси исә, бу јолла биз сәхавәтли, миннәтдар Аллаһымыз Јеһованы тәглид етмиш олаҹағыг.

НӘҒМӘ 20 Әзиз Оғлуну гурбан вердин

^ абз. 5 Јеһовадан, Иса Мәсиһдән вә Сәмәријјәдән олан ҹүзамлы кишидән миннәтдарлыг билдирмәклә бағлы нә өјрәнә биләрик? Мәгаләдә һәм онларын, һәм дә диҝәрләринин нүмунәсинә нәзәр салаҹағыг. Һәмчинин миннәтдарлыг билдирмәјин ваҹиблијини вә буну етмәјин бәзи јолларыны арашдыраҹағыг.

^ абз. 1 БӘЗИ ИФАДӘЛӘРИН ИЗАҺЫ. Бир кәсә вә ја бир шејә ҝөрә миннәтдар олмаг һәмин кәсин вә ја һәмин шејин дәјәрли олдуғуну анламаг демәкдир. Бу сөз һәмчинин үрәкдә дујдуғумуз шүкран долу һиссләрә аид дә ишләнилир.

^ абз. 55 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Рома јығынҹағында Булусун мәктубу охунур; адларынын чәкилмәси Аквилас, Прискилла, Фиби вә диҝәрләринә хош тәсир бағышлајыр.

^ абз. 57 ШӘКЛИН ИЗАҺЫ: Ана гызына ҝөзәл өрнәк олан јашлы баҹыја миннәтдарлыг билдирмәји өјрәдир.