Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сүлһ. Ону неҹә тапмалы?

Сүлһ. Ону неҹә тапмалы?

ПРОБЛЕМЛӘРЛӘ долу бу дүнјада сүлһә наил олмаг олдугҹа чәтиндир. Мүәјјән дәрәҹәдә сүлһә наил оланда исә ону горумаг үчүн дәридән-габыгдан чыхмалы олуруг. Бәс Аллаһын Кәламы һәгиги сүлһ, гәлб раһатлығы тапмағымыза неҹә көмәк едә биләр? Биз башгаларына бу саһәдә неҹә көмәк едә биләрик?

ҺӘГИГИ СҮЛҺӘ НАИЛ ОЛМАҒЫН ЈОЛУ

Әсл сүлһ, гәлб раһатлығы дујмаг үчүн инсан өзүнү тәһлүкәсизликдә һисс етмәли вә мәнәви динҹлик тапмалыдыр. Һәмчинин инсанларла достлуг бағларыны мөһкәмләндирмәк ҝәрәкдир. Лакин ән ваҹиб фактор Аллаһла мөһкәм мүнасибәтләр гурмагдыр. Буна неҹә наил олмаг олар?

Һәјат гајғылары инсанларын динҹлијини позур

Јеһова Аллаһын гојдуғу гајда-ганунлара әмәл едәндә Она бел бағладығымызы вә Онунла сых мүнасибәтләримизи горумаг истәдијимизи ҝөстәрмиш олуруг (Әрм. 17:7, 8; Јаг. 2:22, 23). Нәтиҹәдә, Јеһова да бизә јахынлашыр вә бизә әсл гәлб раһатлығы бәхш едир. Әшија 32:17 ајәсиндә јазылыб: «Әсил салеһлик сүлһ ҝәтирәҹәк, әсил салеһлијин бәһрәси даими динҹлик, әмин-аманлыг олаҹаг». Биз әсл сүлһү Јеһоваја сәмими гәлбдән итаәт етмәклә тапа биләрик (Әшј. 48:18, 19).

Јеһова Аллаһын вердији мөһтәшәм әнам — Онун мүгәддәс руһу да бизә дахили сүлһү тапмаға көмәк едир (Һәв. 9:31).

МҮГӘДДӘС РУҺУН КӨМӘЈИ

Сүлһ руһун бәһрәсинә дахил олан үчүнҹү хүсусијјәтдир (Гал. 5:22, 23). Әсл сүлһ мүгәддәс руһун бәһрәси олдуғундан, бу хүсусијјәти јетишдирмәк үчүн мүгәддәс руһун биздә фәалијјәт ҝөстәрмәсинә имкан вермәлијик. Ҝәлин ҝөрәк Аллаһын руһу һансы ики јолла биздә сүлһ јетишдирә биләр.

Биринҹиси, Аллаһдан илһам алмыш Кәламы мүнтәзәм охумаг ҝәрәкдир (Зәб. 1:2, 3).  Мүгәддәс Китабын дәринлијинә варанда мүгәддәс руһ Аллаһын мүхтәлиф мәсәләләрә даир бахышыны анламаға көмәк едир. Мисал үчүн, Кәламдан Онун неҹә сүлһсевәр Аллаһ олдуғуну, сүлһүн Онун үчүн нәјә ҝөрә ваҹиб олдуғуну өјрәнирик. Өјрәндикләримизи тәтбиг едәндә даһа чох сүлһ, гәлб раһатлығы дујуруг (Мәс. 3:1, 2).

Икинҹиси, дуада Аллаһдан мүгәддәс руһ диләмәлијик (Лука 11:13). Јеһова әмин едир ки, көмәк етмәси үчүн Она үз тутсаг, «Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү» үрәјимизи вә фикирләримизи Мәсиһ Иса васитәсилә горујаҹаг (Филип. 4:6, 7). Мүнтәзәм олараг Аллаһа дуа едиб Ондан мүгәддәс руһ истәсәк, О, бизә дахили сүлһ бәхш едәҹәк. Бу ҹүр сүлһә исә јалныз Онунла ҝөзәл достлуг мүнасибәти гурмуш инсанлар саһибдир (Ром. 15:13).

Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрә әмәл етмәк бәзиләринә һәјатында дәјишиклик едәрәк гәлб раһатлығы тапмаға, Јеһова илә вә инсанларла сүлһ мүнасибәтләри гурмаға көмәк едиб. Неҹә?

СҮЛҺҮ ТАПАНЛАР

Бир заманлар асанлыгла өзүндән чыхан диндашларымыз инди диггәтҹил, хејирхаһ, сәбирли вә сүлһпәрвәрдирләр * (Мәс. 29:22). Ҝәлин гәзәб һиссиндән гуртулуб башгалары илә сүлһ мүнасибәти гуран ики мәсиһинин нүмунәсинә нәзәр салаг.

Мүгәддәс Китабдакы принсипләрә әмәл етмәјин вә Аллаһдан мүгәддәс руһ диләмәјин сајәсиндә сүлһ тапа биләрик

Дејвидин тәнгиди мүнасибәти онун данышыг тәрзинә дә сирајәт етмишди. Һәјатыны Јеһоваја һәср етмәздән өнҹә о, һамыда сәһв ахтарыр, аилә үзвләри илә кобуд данышырды. Бир мүддәт сонра Дејвид баша дүшдү ки, дәјишмәли, сүлһпәрвәр олмалыдыр. Бәс о, сүлһү нәјин сајәсиндә тапды? Дејвид дејир: «Мүгәддәс Китаб принсипләринә әмәл етмәјин сајәсиндә аиләмлә арамда һөрмәт һисси артды».

Рејчелин бөјүдүјү мүһит онун хасијјәтинә тәсир етмишди. О дејир: «Бизим аиләдә һамы чох әсәби иди. Буна ҝөрә ҝүнү бу ҝүн дә мән гәзәб һисси илә мүбаризә апарырам».  Бәс баҹыја сүлһпәрвәр олмаға нә көмәк еләди? О изаһ едир: «Мән даима Јеһоваја дуа едиб көмәк истәјирдим».

Дејвидлә Рејчелин нүмунәси ҝөстәрир ки, Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләрини тәтбиг етмәјин вә Аллаһдан мүгәддәс руһ диләмәјин сајәсиндә өзүмүздә сүлһ хүсусијјәтини јетишдирә биләрик. Бәли, әдавәтлә долу бир дүнјада јашасаг да, дахили сүлһә саһиб олуб аилә үзвләримизлә вә диндашларымызла ҝөзәл мүнасибәтләр гура биләрик. Үстәлик, Јеһова бизи «һамы илә сүлһдә олмаға» чағырыр (Ром. 12:18). Бәс бу, нә дәрәҹәдә мүмкүндүр? Буна ҹан атмағын һансы фајдалары вар?

БАШГАЛАРЫЈЛА СҮЛҺДӘ ОЛМАҒА ҸАН АТАГ

Биз тәблиғ етмәклә инсанлары Аллаһын Падшаһлығы һагда сүлһ мүждәсинин ҝәтирдији немәтләри дадмаға дәвәт едирик (Әшј. 9:6, 7; Мәт. 24:14). Чох шадыг ки, нечә-нечә инсан хош хәбәрә һај вериб. Бир мүддәт әввәл әтрафларында баш верәнләрә ҝөрә гәзәбләнән вә ја үмидсизлијә гапылан бу инсанларын инди ҝәләҹәјә ҝерчәк үмиди вар. Инди онлар сүлһ ахтарыр, сүлһә ҹан атырлар (Зәб. 34:14).

Лакин тәблиғ етдијимиз мүждәни хош гаршыламајанлар да вар (Јәһ. 3:19). Һәтта белә һалларда да, биз мүгәддәс руһун көмәји илә хош хәбәри мүждәләјәркән сүлһмәрамлы вә һөрмәтҹил олмалыјыг. Бунунла Иса Мәсиһин вердији мәсләһәтә әмәл етмиш олаҹағыг: «Бир евә ҝирәндә ев сакинләрини саламлајын. Әҝәр о евдәкиләр лајигли адамдырларса, гој диләдијиниз сүлһ онларын үзәринә ҝәлсин, јох әҝәр лајигли дејилләрсә, гој сүлһүнүз өзүнүзә гајытсын» (Мәт. 10:11—13). Бу мәсләһәтә әмәл етсәк, инсан бизи динләмәсә белә, дахилимиздә сүлһ олаҹаг, үстәлик, һәмин инсанын ҝәләҹәкдә хош хәбәри динләјәҹәјинә үмид едә биләҹәјик.

Биз һәмчинин ибадәтимизә мане оланлар да дахил, бүтүн дөвләт мәмурлары илә һөрмәтҹил тәрздә данышараг сүлһ јарада биләрик. Мисал үчүн, Африка өлкәләринин бириндә һөкумәт бизә гаршы гәрәзли мүнасибәт бәсләдији үчүн ибадәт евләринин тикинтисинә разылыг вермирди. Мәсәләнин сүлһ јолу илә һәлл олунмасы үчүн тәшкилат бир гардашы бу өлкәнин Лондондакы сәфирлијинә ҝөндәрир. Әввәлләр бу өлкәдә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт етмиш бу гардаш сәфирлијә Јеһованын Шаһидләри һагда мәлумат вериб, ҝөрдүкләри ишин сүлһмәрамлы олдуғуну билдирмәли иди. Бу ҝөрүш неҹә кечди?

Гардаш нәгл едир: «Гәбул масасына јахынлашанда гејдијјатчы ханымын ҝејиминдән баша дүшдүм ки, о, мәним дилини өјрәндијим гәбиләдәндир. Буна ҝөрә дә ону өз дилиндә саламладым. Ханым чох тәәҹҹүбләнди вә мәндән сорушду: “Ҝәлишинизин мәгсәди нәдир?” Мән нәзакәтлә сәфирлә ҝөрүшмәк истәдијими билдирдим. О, сәфирә зәнҝ еләди. Сәфирлә ҝөрүшәндә о, мәни өз ана дилиндә саламлады. Бундан сонра мән сәфирә Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти һагда мәлумат вердим, о да мәни диггәтлә динләди».

Гардашын һәр шеји һөрмәтҹил тәрздә изаһ етмәси сајәсиндә сәфирин ҝөрдүјүмүз ишлә бағлы јанлыш тәсәввүрләри вә гәрәзи арадан галхды. Чох кечмәди ки, һәмин Африка өлкәсиндә һөкумәт ибадәт евләринин тикинтиси илә бағлы гадағаны ләғв етди. Баҹы-гардашлар сүлһ илә нәтиҹәләнән бу гәрара ҝөрә чох шад идиләр. Ҝөрдүјүмүз кими, инсанлара гаршы һөрмәтҹил мүнасибәт ҝөзәл бәһрәләр, о ҹүмләдән сүлһ ҝәтирир.

ӘБӘДИЈЈӘН СҮЛҺ ИЧИНДӘ ЈАШАЈАГ

Бу ҝүн Јеһованын Шаһидләри ҝерчәк сүлһүн һөкм сүрдүјү руһани ҹәннәтдә јашајырлар. Бу сүлһә өз төһфәнизи вермәк үчүн, сиз дә руһун бәһрәсинә дахил олан бу хүсусијјәти өзүнүздә јетишдирмәјә чалышмалысыныз. Бунун сајәсиндә Аллаһын разылығыны газанаҹаг вә јени дүнјада әбәди сүлһдән һәзз алаҹагсыныз (2 Бут. 3:13, 14).

^ абз. 13 «Руһун бәһрәси»нә һәср олунмуш бу силсиләнин нөвбәти мәгаләләринин бириндә хејирхаһлыг хүсусијјәти барәдә охуја биләрсиниз.