Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Хидмәтә һазыр көнүллүләр Мјанмада

Хидмәтә һазыр көнүллүләр Мјанмада

«МӘҺСУЛ бол, бичинчи исә аздыр. Буна ҝөрә дә бичин Саһибинә јалварын ки, мәһсулу јығмаға бичинчи ҝөндәрсин» (Лука 10:2). Иса Мәсиһ тәрәфиндән 2000 ил өнҹә сөјләнилмиш бу сөзләр, санки Мјанма һагда дејилиб. 55 милјон әһалиси олан Мјанмада хош мүждәни јајан ҹәми 4200 тәблиғчи вар.

Лакин «бичин Саһиби» Јеһова ҹәнуб-шәрги Асијада бичин ишинә көмәклик ҝөстәрмәк үчүн мүхтәлиф өлкәләрдән олан јүзләрлә баҹы-гардашын үрәјиндә һәвәс ојадыб. Бәс онлар вәтәнләриндән ајрылыб Мјанмаја көчмәк гәрарына неҹә ҝәлдиләр? Бура көчмәк үчүн һансы дәстәји алдылар? Вердикләри гәрарын мүкафаты нә олду? Ҝәлин буну онларын дилиндән ешидәк.

«ӨНҸҮЛЛӘРӘ ЕҺТИЈАҸЫМЫЗ ВАР, ҜӘЛИН!»

Бир нечә ил бундан өнҹә Јапонијада өнҹүл кими хидмәт едән Казуһиро епилепсија тутмасы кечирир вә һушуну итирир. Ону хәстәханаја апарырлар. Һәким она 2 ил машын сүрмәмәји мәсләһәт ҝөрүр. Казуһиро буну ешидәндә чох пис олур. «Бәс мән ән севдијим иши — өнҹүллүјү неҹә давам етдирәҹәјәм?» — дејә нараһатлыг кечирир. Казуһиро Јеһоваја һәрарәтлә дуа едиб јалварыр ки, өнҹүл хидмәтини давам етдирмәк үчүн бир јол ачсын.

Казуһиро вә Мари

О дејир: «Бу һадисәдән бир ај сонра сәһһәтимин пис олмасындан хәбәр тутан Мјанмадакы достум мәнә зәнҝ едиб деди: “Мјанмада ҹамаат автобусла ҝедиб-ҝәлир. Бурада машынсыз да өнҹүл хидмәтини давам етдирә биләрсән”. Һәкимимдән Мјанмаја ҝетмәк үчүн сәһһәтимин әл вериб-вермәдијини сорушдум. Онун ҹавабы мәни тәәҹҹүбләндирди. О деди: “Мјанмадан бејин үзрә бир мүтәхәссис һал-һазырда Јапонијададыр. Сәни онунла таныш едәрәм. Әҝәр бир дә епилепсија кечирсән, һәмин һәким сәни мүалиҹә едәр”. Һәкимин бу сөзләрини Јеһованын дуама ҹавабы кими гәбул етдим».

Казуһиро дәрһал Мјанма филиалына e-mail ҝөндәриб јолдашы илә орада өнҹүл кими хидмәт етмәк истәдикләрини билдирир. Беш ҝүнүн ичәрисиндә филиалдан ҹаваб ҝәлир: «Өнҹүлләрә еһтијаҹымыз вар, ҝәлин!» Казуһиро вә һәјат јолдашы Мари машынларыны сатыр, визаларыны вә билетләрини алыб јола дүшүрләр. Һал-һазырда онлар Мандалајда жестдилли групда севинҹлә хидмәт едир. Казуһиро дејир: «Јашадыгларымыз Аллаһын Зәбур 37:5 ајәсиндә вердији вәдә етибарымызы мөһкәмләндирди. Орада јазылыб: “Јолуну Јеһоваја тапшыр, Она ҝүвән, О, сәнин ишини һасил едәр”».

 ЈЕҺОВА ЈОЛУМУЗУ АЧЫР

2014-ҹү илдә Мјанмадакы Јеһованын Шаһидләринә хүсуси топлантыја ев саһиблији етмәк шәрәфи нәсиб олду. Топлантыја хариҹи өлкәләрдән чохлу гонаг гатылды. Онлардан бири Бирләшмиш Штатлардан олан 34 јашлы Моник баҹыдыр. Баҹы дејир: «Топлантыдан гајыдандан сонра Јеһоваја дуа етдим ки, һәјат јолунда мәнә јол ҝөстәрсин. Руһани мәгсәдләрим барәдә валидејнләримлә дә данышдым. Һамымыз белә гәнаәтә ҝәлдик ки, Мјанмаја ҝери гајытмалыјам. Амма бу гәрарымы һәјата кечирмәк үчүн мүәјјән вахт лазым олду. Бунунла бағлы чох дуа етмәли олдум». Моник бунун сәбәбини белә изаһ едир:

Моник вә Ли

«Иса Мәсиһ давамчыларына бир иш ҝөрмәздән әввәл мәсрәфләри һесабламағы мәсләһәт ҝөрүрдү. Буна ҝөрә мән дә өзүмдән сорушдум: “Көчмәјә имканым чатыр? Ишә чох вахт сәрф етмәдән һәмин өлкәдә өзүмү тәмин едә биләҹәјәм?” Ҝөрдүм ки, дүнјанын о бири тајына көчмәк үчүн јетәринҹә пулум јохдур». Бәс неҹә олур ки, Моник көчүр? (Лука 14:28).

О дејир: «Бир ҝүн мүдирим мәни јанына чағырды. Горхдум ки, мәни ишдән чыхармаг истәјир. Амма әксинә олду. Мүдир јахшы ишчи олдуғума ҝөрә мәни тәрифләди. Сонра исә деди ки, мәнә пул мүкафаты ајырыб. Ајрылан пул борҹ-хәрҹими өдәмәк үчүн кифајәт иди!»

Моник 2014-ҹү илин декабр ајындан бәри Мјанмада хидмәт едир. Ҝәлин ҝөрәк о, тәләбат олан әразидә хидмәти барәдә нә дејир: «Бурада олдуғума ҝөрә чох хошбәхтәм. Һал-һазырда үч нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирәм. Онлардан биринин 67 јашы вар. Бу гадын мәни һәмишә тәбәссүмлә гаршылајыр вә бәрк-бәрк гуҹаглајыр. Аллаһын адынын Јеһова олдуғуну ешидәндә ҝөз јашларыны сахлаја билмәмишди. О, белә сөзләр демишди: “Һәјатымда илк дәфәдир ки, Аллаһын адынын Јеһова олдуғуну ешидирәм. Мәндән ики дәфә кичик олсан да, мәнә һәјатда ән ваҹиб шеји өјрәтдин”. Нә јалан дејим, мән дә онунла ағламышдым. Бу кими һадисәләр тәләбат олан әразидә хидмәт етмәјин нә гәдәр мәмнунлуг бәхш етдијини ҝөстәрир». Бу јахынларда Моник баҹыја Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәбиндә охумаг шәрәфи нәсиб олмушду.

Диҝәрләрини Мјанмаја көчмәјә һәвәсләндирән «Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти» китабынын 2013-ҹү ил бурахылышында бу өлкә һагда јазылмыш мәлумат олду. 30-дан чох јашы олан Ли адлы баҹы Ҹәнуб-Шәрги Асијада јашајырды вә онун тамҝүнлүк иш јери вар иди. Баҹы «Иллик фәалијјәт» китабында Мјанма һагда јазыланлары охудугдан сонра орада хидмәт етмәк барәдә дүшүнүр. О дејир: «2014-ҹү илдә Јангонда кечирилән хүсуси топлантыда иштирак едәндә Мјанмадакы чинлиләрә тәблиғ етмәк үчүн бура көчән бир әр-арвадла таныш олдум. Чин дилини билдијим үчүн гәрара ҝәлдим ки, Мјанмаја көчүб һәмин група дәстәк олум. Мониклә бирҝә Мандалај шәһәриндә мәскунлашдыг. Јеһованын көмәји илә, ејни мәктәбдә јарымштат иш вә јахынлыгда ев тапдыг. Һаванын гызмар олмасына вә бәзи нараһатлыглара бахмајараг, бурадакы хидмәтимдән севинҹ дујурам. Мјанма әһалиси садә һәјат тәрзи сүрсә дә, чох нәзакәтлидир вә хош мүждәни динләмәјә вахт ајырыр. Јеһованын Өз ишини неҹә сүрәтләндирдијинә шаһид олмаг мөһтәшәмдир. Мән әминликлә дејә биләрәм ки, Мандалајда хидмәт етмәјим Јеһованын истәјидир».

ЈЕҺОВА ДУАЛАРЫ ГӘБУЛ ЕДИР

Тәблиғчиләрә тәләбат олан әразијә көчмүш бир чох мәсиһи дуанын ҝүҹүнү өз үзәриндә һисс едиб. Мәсәлән, 37 јашлы Ҹумпа вә 35 јашлы јолдашы Нау Јапонијада жестдилли јығынҹагда хидмәт едирди. Онлар һансы сәбәбә ҝөрә Мјанмаја көчмәк гәрарына ҝәлир? Ҹумпа  дејир: «Јолдашымла мәним һәмишә тәблиғчиләрә тәләбат олан өлкәдә хидмәт етмәк мәгсәдимиз олуб. Јапонијада жестдилли јығынҹағымызда хидмәт едән бир гардаш Мјанмаја көчдү. Әлимиздә пул аз олса да, 2010-ҹу илин мај ајында биз дә көчдүк. Мјанмадакы баҹы-гардашлар бизи чох меһрибан гаршыладылар!» Гардаш Мјанмадакы жестдилли инсанларын хош хәбәрә мүнасибәти барәдә белә дејир: «Мараг ҝөстәрәнләрин сајы чохдур. Жест дилиндә видеолар ҝөстәрәндә онлар һејран галыр. Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн бураја көчмәк гәрарыны вердијимизә ҝөрә чох хошбәхтик!»

Нау вә Ҹумпа

Ҹумпа вә Нау мадди чәтинлијин өһдәсиндән неҹә ҝәлдиләр? Гардаш дејир: «Үч илдән сонра әлимиздә олан-галан пул гуртармаг үзрә иди. Нөвбәти илин кирајә һаггыны өдәмәјә пулумуз чатмырды. Јолдашымла ҝеҹә-ҝүндүз дуа едирдик. Ҝүнләрин бир ҝүнү филиалдан мәктуб ҝәлди. Биз мүвәггәти хүсуси өнҹүл кими хидмәт етмәк дәвәти алмышдыг! Јеһоваја һәмишә бел бағлајыр вә Онун әлинин үзәримиздә олдуғуну ҝөрүрүк. О, һәртәрәфли бизим гајғымыза галыр». Бу јахынларда Ҹумпа вә Нау да Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәбини битирди.

ЈЕҺОВА ЧОХЛАРЫНЫ ТӘШВИГ ЕДИР

Италијадан олан 43 јашлы Симон гардашы вә Јени Зеландијадан олан 37 јашлы һәјат јолдашы Аннаны Мјанмаја көчмәјә нә тәшвиг едиб? «2013-ҹү илин “Иллик фәалијјәт” китабында Мјанма һаггында олан мәлумат!» — дејә баҹы бөлүшүр. Симон гардаш исә дејир: «Мјанмада олмаг бизим үчүн бөјүк шәрәфдир. Бурада һәјат олдугҹа садәдир вә Јеһованын ишинә даһа чох төһфә верә билирәм. Тәләбат олан әразидә хидмәт едән заман Јеһованын бизим гајғымыза неҹә галдығыны дујмаг һәгигәтән һејрәтамиз һиссдир» (Зәб. 121:5). Анна баҹы дејир: «Һеч вахт бу гәдәр хошбәхт олмамышам. Һәјатымыз чох садәдир. Јолдашымла даһа чох вахт кечирирәм вә бунун сајәсиндә мүнасибәтләримиз даһа мөһкәм олуб. Һәмчинин јени достлар газанмышыг. Бурда инсанлар Јеһованын Шаһидләринә гаршы гәрәзли мүнасибәт бәсләмир вә һәгигәтә бөјүк мараг ҝөстәрирләр». Ҝәлин ҝөрәк неҹә.

Симон вә Анна

Анна баҹы дејир: «Бир ҝүн мағазада бир тәләбә гыза тәблиғ етдим вә онунла ҝөрүш тәјин етдим. О, ҝөрүшә бир рәфигәси илә ҝәлди. Нөвбәти дәфә өзү илә бир нечә рәфигәсини, сонра исә даһа бир нечә рәфигәсини ҝәтирди. Һал-һазырда мән онларын беши илә Мүгәддәс Китаб дәрси кечирәм». Симон гардаш дејир: «Саһәдәки инсанлар чох меһрибан вә мараг долудурлар. Һәгигәтә чох адам мараг ҝөстәрир. Дүзүнү десәм, онларын һамысына баш чәкмәјә вахтымыз чатмыр».

Сачио вә Мизуһо

Мјанмаја көчәнләр бу гәрары вермәздән өнҹә һансы аддымлары атыблар? Јапонијадан олан Мизуһо баҹы дејир: «Јолдашым Сачиојла мән һәмишә тәблиғчиләрә тәләбат олан өлкәдә тәблиғ етмәји арзуламышыг.  Амма билмирдик һансы өлкәјә ҝедәк. “Иллик фәалијјәт” китабынын Мјанма һаггында олан 2013-ҹү ил бурахылышыны охујанда орадакы һадисәләр бизә о гәдәр тәсир етди ки, Мјанмада хидмәт етмәк барәдә дүшүнмәјә башладыг». Сачио гардаш дејир: «Бир һәфтәлик Мјанманын бөјүк шәһәрләриндән бири олан Јангона бир нөв кәшфијјата ҝетмәк гәрарына ҝәлдик. Бу гыса сәфәрдән сонра анладыг ки, бура көчмәлијик».

СИЗ ДӘ ДӘВӘТӘ ҺАЈ ВЕРӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Жан, Даника, Родни вә Ҹордан

50-дән чох јашлары олан Родни вә јолдашы Жан, һәмчинин оғлу Ҹордан вә гызы Даника тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк мәгсәдилә 2010-ҹу илдә Австралијадан Мјанмаја көчүб. Родни гардаш дејир: «Инсанларын Аллаһ һаггында өјрәнмәјә нә гәдәр һәвәсли олдуғуна һејран галдыг. Диҝәр аиләләрә дә Мјанма кими әразиләрә көчүб хидмәт етмәји дөнә-дөнә төвсијә едирәм. Чүнки бунун аиләмизин руһанилијинә неҹә ҝөзәл тәсир етдији ҝөз габағындадыр! Бу ҝүн әксәр ҝәнҹләрин фикри-зикри телефонда, машында, ишдә вә саирә бу кими шејләрдәдир. Бизим ушагларымызын башы исә хидмәт үчүн јени сөзләр өјрәнмәјә гарышыб. Онлар Мүгәддәс Китабла таныш олмајан инсанларла сөһбәт апармағы, ибадәт ҝөрүшләриндә шәрһләр вермәји өјрәнирләр вә өзләрини диҝәр бу кими руһани ишләрә һәср едибләр».

Оливер вә Анна

Бирләшмиш Штатлардан олан 37 јашлы Оливер гардаш башгаларына да бу ҹүр хидмәт нөвүнү төвсијә едир. О, бунун сәбәбини белә изаһ едир: «Өјрәшдијим, мәнә раһат олан јери гојуб башга әразидә Јеһоваја хидмәт етмәјин бөјүк үстүнлүкләри вар. Бунун сајәсиндә истәнилән вәзијјәтдә Јеһоваја бел бағламағы өјрәндим. Һал-һазырда әмәкдашлыг етдијим баҹы-гардашлары әввәлләр танымасам да, етигадларымыз бизи бирләшдирир. Белә бир шеј јалныз Аллаһын Падшаһлығында мүмкүндүр». Бу ҝүн Оливер вә јолдашы Анна чинлиләрә тәблиғ едир.

Тразел

Австралијадан олан 52 јашлы Тразел баҹы Мјанмада 2004-ҹү илдән бәри хидмәт едир. О дејир: «Шәраити јол верән һәр кәсә тәләбат олан әразидә хидмәт етмәји гәтијјәтлә төвсијә едирәм. Өз тәҹрүбәмдән ҝөрмүшәм ки, әҝәр инсанын хидмәт етмәк истәји варса, Јеһова мүтләг онун ҹәһдләринә мүкафат верәҹәк. Хәјалыма да ҝәтирә билмәздим ки, белә бир һәјат сүрәрәм. Бу, арзу едә биләҹәјим ән хошбәхт, ән мәналы һәјатдыр!»

Хидмәт етмәк мәгсәдилә Мјанмаја көчән бу баҹы-гардашларын тәәссүратлары гој сизин дә тәблиғчиләрә тәләбат олан әразиләрә көчүб сәмими инсанлара көмәк етмәк истәјинизи аловландырсын. Бу баҹы-гардашлар бир ағыздан дејир: «Мјанмаја ҝәл, бизә көмәк ет!»