Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүгәддәс Китабын мүталиәсини даһа еффектив вә мараглы един

Мүгәддәс Китабын мүталиәсини даһа еффектив вә мараглы един

ЈУШӘ чәтин бир вәзијјәтлә үзләшмишди. О, Исраил халгыны Вәд едилмиш дијара апармаг үчүн бөјүк шүҹаәт ҝөстәрмәли иди. Јеһова ону уғур газанаҹағына әмин етмиш вә руһландырараг демишди: «Ҹәсур ол, мөһкәм ол! Гулум Мусанын тапшырдығы кими, бүтүн ганунлара дәгигликлә әмәл ет... Ҝеҹә-ҝүндүз онлары оху ки, һәр кәлмәсинә дәгигликлә әмәл едәсән. Онда һәр ишин аванд олар вә һикмәтлә һәрәкәт едәрсән» (Јуш. 1:7, 8).

Јашадығымыз «сон дәрәҹә чәтин бир вахт»да бизим дә чохлу проблемләримиз олур (2 Тим. 3:1). Јеһованын бу ҝөстәришинә әмәл етсәк, биз дә Јушә кими уғур газана биләрик. Одур ки, һәр биримиз Мүгәддәс Китабы мүнтәзәм охумалы вә сынагларла үзләшән заман орадакы принсипләрә дәгигликлә әмәл етмәлијик.

Јәгин чохумуз етираф едәрик ки, биз бу саһәдә елә дә јахшы шаҝирд дејилик вә Мүгәддәс Китабы арашдырмаг бизим үчүн о гәдәр дә асан дејил. Бунунла белә, Аллаһын Кәламыны арашдырмаг олдугҹа ваҹиб мәсәләдир. Арашдырманы даһа еффектив вә даһа мараглы етмәк үчүн «Бу мәсләһәтләри сынагдан кечирин» адлы чәрчивәјә нәзәр сала биләрсиниз.

Мәзмурчу јазыр: «Әмрләринин јолунда мәнә бәләдчи ол, чүнки онлардан һәзз алырам» (Зәб. 119:35). Сиз дә Аллаһын Кәламынын мүталиәсиндән зөвг ала биләрсиниз. Мүгәддәс Китабын дәринлијинә вардыгҹа руһани хәзинәдән гијмәтли даш-гашлар тапаҹагсыныз.

Јушә кими халга рәһбәрлик етмәли олмасаныз да, әлбәт ки, сизин дә өзүнүзә ҝөрә чәтинликләриниз вар. Одур ки, Јушәдән өрнәк алараг Аллаһын Кәламыны охујуб сизин рифаһыныз үчүн јазыланлара әмәл един. Онда һәр ишиниздә уғур газанаҹаг вә һикмәтлә давранаҹагсыныз.