«Ахы Аллаһ әдаләтсиз дејил ки,.. Онун адына ҝөстәрдијиниз мәһәббәти вә чәкдијиниз зәһмәти унутсун» (ИБР. 6:10).

НӘҒМӘ: 39, 30

1. Һәр бир инсанда тәбии олараг һансы истәк вар?

ТАНЫДЫҒЫНЫЗ, дәјәр вердијиниз бир шәхс адынызы унутса, һәтта сизи танымаса, өзүнүзү неҹә һисс едәрдиниз? Јәгин ки, бу, сизә хош ҝәлмәзди. Чүнки тәбии олараг һәр бир инсан истәјир ки, ону танысынлар, дәјәр версинләр. Әлбәттә, киминсә бизи јалныз үздән танымасыны јох, һәм дә неҹә инсан олдуғумузу, нәләр етдијимизи билмәсини истәјәрдик (Сај. 11:16; Әјј. 31:6).

2, 3. Неҹә ола биләр ки, инсанын дәјәрли олмаг арзусу ифрат һәддә чатсын? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

2 Инсанларын ҝөзүндә дәјәрли олмаг арзусу тәбиидир. Лакин гејри-камиллијимиз уҹбатындан диҝәр тәбии истәкләримиз кими, бу мәсәләдә дә таразылығы итирә биләрик. Шејтан дүнјасы биздә мәшһурлашмаг, ад-сан газанмаг арзусу ојадыр вә нәтиҹәдә биз диггәти шан-шөһрәтә, ибадәтә лајиг олан Јеһова Аллаһа јох, өз үзәримизә ҹәмләмиш олуруг (Вәһј 4:11).

3 Иса Мәсиһин јашадығы дөврдә бәзи дин хадимләри рәғбәт газанмагла бағлы јанлыш дүшүнҹәјә саһиб идиләр. Бу  сәбәбдән Мәсиһ шаҝирдләрини хәбәрдар етмишди: «Өзүнүзү мирзәләрдән ҝөзләјин. Онлар узун әбаларда ҝәзмәји, базар мејданларында ҹамаатдан салам алмағы, синагогларда габаг ҹәрҝәләрдә, зијафәтләрдә јухары башда отурмағы севирләр... Онлара даһа ағыр һөкм кәсиләҹәк» (Лука 20:46, 47). Бунун әксинә олараг, Иса Мәсиһ ианә едәркән инсанларын рәғбәтини газанмаға чалышмајан дул гадыны тәрифләмишди (Лука 21:1—4). Бунунла Иса рәғбәт газанмаг мәсәләсиндә дүзҝүн, Јеһоваја мәгбул бахыша саһиб олмағын нә демәк олдуғуну ҝөстәрди. Бу мәгалә бизә бу саһәдә көмәк едәҹәк.

ЈЕҺОВАНЫН РӘҒБӘТИНИ ГАЗАНМАГ ӘН БӨЈҮК ШӘРӘФДИР

4. Кимин рәғбәтини газанмаг ән бөјүк шәрәфдир вә нәјә ҝөрә?

4 Биз кимин рәғбәтини газанмаға ҹан атмалыјыг? Тәбии ки, сөһбәт елм, бизнес, инҹәсәнәт вә ја идман саһәсиндә наилијјәтләр әлдә едәрәк ад-сан газанмагдан, танынмагдан ҝетмир. Һәвари Булус демишди: «Инди исә Аллаһы таныјырсыныз, даһа доғрусу, Аллаһ сизи таныјыр. Онда неҹә олур ки, бу дүнјанын пуч вә дәјәрсиз бахышларына гајыдыб јенидән онларын гулу олмаг истәјирсиниз?» (Гал. 4:9). Һәгигәтән дә, Каинатын Али Һөкмдары тәрәфиндән танынмаг, Онун ҝөзүндә рәғбәт газанмаг бөјүк шәрәфдир! Аллаһ истәјир ки, бизим Онунла сых мүнасибәтләримиз олсун. О, бизи елә бу мәгсәдлә јарадыб (Ваиз 12:13, 14).

5. Аллаһын бизи танымасы үчүн нә етмәлијик?

5 Муса пејғәмбәрин Јараданла ҝөзәл мүнасибәтләри вар иди. О, Аллаһа јалварыб, «јолларыны мәнә ач, гој Сәни јахшы таныјым» дејәндә Аллаһ она белә ҹаваб вермишди: «Бу хаһишини дә јеринә јетирәҹәјәм, чүнки сәнә һүсн-рәғбәтим вар, сәни јахындан таныјырам» (Чых. 33:12—17). Бәс Аллаһын бизи дә јахындан танымасы үчүн нә едә биләрик? Бунун үчүн Ону севмәли вә һәјатымызы Она һәср етмәлијик. (1 Коринфлиләрә 8:3 ајәсини охујун.)

6, 7. Нәләр Јеһова илә мүнасибәтләримизин корланмасына ҝәтириб чыхара биләр?

6 Бунунла белә, биз Јеһова Аллаһла ҝөзәл мүнасибәтләримизи горумалыјыг. Һәвари Булус галатијалы мәсиһиләрә јазырды ки, бу дүнјада шан-шөһрәт ахтармаг кими «пуч вә дәјәрсиз» бахышларын гулу олмасынлар (Гал. 4:9). Бу мәсиһиләр артыг руһән инкишаф етмишдиләр вә Булус онлара «Аллаһ сизи таныјыр» демишди. Лакин инди онлар пуч шејләрин далынҹа гајытмаг истәјирдиләр. Булус, санки онлара дејирди: «Бу гәдәр тәрәгги едәндән сонра нә үчүн сиз ҝеридә гојдуғунуз бош, дәјәрсиз шејләрин далынҹа гајыдырсыныз?»

7 Бәс ола биләрми ки, бизимлә дә ејни шеј баш версин? Тәбии ки. Јеһова Аллаһы таныјандан сонра, ола билсин, биз дә һәвари Булус кими Шејтанын дүнјасында ад-сан, уғур газанмагдан имтина етмишик. (Филиппилиләрә 3:7, 8 ајәләрини охујун.) Бәлкә дә, али тәһсил алмаг вә ја иш дүнјасында даһа чох пул газанмаг имканымыз олуб. Јахуд да мусиги, идман саһәсиндә истедадымыза ҝөрә шан-шөһрәт, јахшы газанҹ әлдә едә биләрдик. Лакин бүтүн бунлара «јох» демишик (Ибр. 11:24—27). Вердијимиз бу мүдрик гәрарлара ҝөрә инди һејифсиләнмәк неҹә дә ағылсызлыг оларды! Бу ҹүр дүшүнҹә тәрзи «пуч вә дәјәрсиз» олдуғуну дәрк едәрәк имтина етдијимиз  шејләрин далынҹа гајытмағымыза јол ача биләр.

ЈЕҺОВАНЫН РӘҒБӘТИНИ ГАЗАНМАҒА ӘЗМЛИ ОЛУН

8. Јеһованын рәғбәтини газанмаг әзмимизи неҹә мөһкәмләндирә биләрик?

8 Бәс нә едә биләрик ки, дүнјанын јох, Јеһованын рәғбәтини газанмаға ҹан атаг? Бунун үчүн ики ваҹиб амили унутмамалыјыг. Биринҹиси, Јеһова Она сәдагәтлә гуллуг едәнләри һәмишә дәјәрләндирир. (Ибраниләрә 6:10 ајәсини охујун; Ибр. 11:6.) Онун үчүн һәр бир хидмәтчиси чох әзиздир вә О, садиг бәндәләрини унутмағы әдаләтсизлик һесаб едир. «Јеһова Она мәхсус оланлары таныјыр» (2 Тим. 2:19). О, «салеһләрин јолундан аҝаһдыр» вә онлары «сынаглардан неҹә гуртармағы» јахшы билир (Зәб. 1:6; 2 Бут. 2:9).

9. Јеһова халгындан разы олдуғуну неҹә ҝөстәриб? Нүмунәләр чәкин.

9 Јеһова халгындан разы олдуғуну бәзән гејри-ади тәрздә ҝөстәриб (2 Салн. 20:20, 29). Мисал үчүн, фиронун ҝүҹлү ордусу Јеһованын халгыны тәгиб едән заман Онун халгыны Гырмызы дәниздән неҹә кечирдијини јадымыза салаг (Чых. 14:21—30; Зәб. 106:9—11). Бу һадисә о гәдәр мөһтәшәм иди ки, һәтта 40 ил кечмәсинә бахмајараг, һәмин әразиләрдә јашајан инсанлар бу барәдә данышырдылар (Јуш. 2:9—11). Јеһованын гүдрәтинин вә мәһәббәтинин бу ҹүр тәзаһүрү барәдә дүшүнмәк бизи чох руһландырыр. Чүнки Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик олундуғу кими, тезликлә Мәҹуҹ өлкәсиндән олан Јәҹуҹ Аллаһын халгына һүҹум едәҹәк! (Һизг. 38:8—12). Һәмин вахт сөзүн әсл мәнасында шад олаҹағыг ки, бу дүнјанын јох, Јеһованын рәғбәтини газанмаға чалышмышыг!

10. Јеһованын рәғбәтини газанмаг үчүн даһа һансы амили јадда сахламалыјыг?

10 Һәмчинин икинҹи ваҹиб амили јадда сахламалыјыг: Јеһова биздән разы галдығыны ҝөзләмәдијимиз тәрздә ҝөстәрә биләр. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, инсанларын ҝөзүндә уҹалмаг үчүн јахшы ишләр ҝөрән кәсләр Јеһовадан мүкафат алмајаҹаг. Нәјә ҝөрә? Чүнки инсанлар онлары мәдһ едән заман артыг мүкафатларыны бүтүнлүклә алмыш олурлар. (Мәтта 6:1—5 ајәләрини охујун.) Бәс јахшы ишләринә ҝөрә лајигинҹә гијмәтләндирилмәјән кәсләр һагда нә демәк олар? Иса Мәсиһ демишди ки, онлары Аллаһ мүкафатландырыр. «Ҝизли дәрҝаһындан һәр шеји ҝөрән» Атамыз һәр кәсә етдијинин әвәзини верир. Бәзән исә буну гејри-ади јолларла едир. Ҝәлин буна даир бир нечә нүмунәјә бахаг.

ИТАӘТКАР ГАДЫНА ХҮСУСИ РӘҒБӘТ

11. Мәрјәмә һансы шәрәф нәсиб олду?

11 Иса Мәсиһин инсан өвлады олараг дүнјаја ҝәлмәк вахты чатанда Јеһова ону дүнјаја ҝәтирмәк шәрәфинә Мәрјәм адлы итаәткар гызы лајиг билир. Мәрјәм кичик Насирә шәһәриндә, Јерусәлимдән, орадакы мөһтәшәм мәбәддән узаг бир әразидә јашајырды. (Лука 1:26—33 ајәләрини охујун.) Мараглыдыр, Јеһова нә үчүн мәһз Мәрјәми сечир? Ҹәбрајыл мәләк она «сән Аллаһын ҝөзүндә лүтф тапмысан» демишди. Мәрјәмин гоһуму Илсәба илә сөһбәтиндән дә ҝөрмәк олар ки, о, ҝүҹлү имана саһиб иди (Лука 1:46—55). Бәли, Јеһова Мәрјәми мүшаһидә едирди вә ону сәдагәтинә ҝөрә ағлына белә ҝәтирмәдији шәрәфә лајиг билди.

12, 13. Иса Мәсиһ дүнјаја ҝәләндә вә 40 ҝүнлүјүндә мәбәдә апарыланда неҹә мәдһ олунду?

 12 Јеһова Мәсиһин доғулмасы барәдә кимә хәбәр верир? О, буну Јерусәлимин вә Бејтләһмин һансыса нүфузлу мәмуруна вә ја һакиминә ачыгламыр. Мәләјини Бејтләһмин кәнарында гојун отаран ади чобанларын јанына ҝөндәрир (Лука 2:8—14). Чобанлар јени доғулмуш көрпәни ҝөрмәјә ҝедирләр (Лука 2:15—17). Тәсәввүр етмәк олар, Исаја ҝөстәрилән бу ҹүр еһтирам Мәрјәмлә Јусифи неҹә һејрәтләндирмишди! Лакин ҝөрүн Шејтан неҹә давраныр. О, мүнәҹҹимләри көрпәнин вә валидејнләринин зијарәтинә ҝөндәрир. Бу заман Исанын доғулмасы барәдә хәбәр бүтүн Јерусәлимә јајылыр вә әһали тәшвишә дүшүр (Мәт. 2:3). Мәсиһин дүнјаја ҝәлмәси хәбәринин бу гәдәр ҝениш јајылмасы чох сајда көрпәнин өлүмү илә нәтиҹәләнир (Мәт. 2:16).

13 Мусанын ганунунун тәләби илә Мәрјәм ушағын 40 ҝүнлүјүндә Бејтләһмдән доггуз километр аралыда јерләшән Јерусәлимә ҝедиб мәбәддә гурбан ҝәтирмәли иди (Лука 2:22—24). Аиләси илә бирҝә мәбәдә јолланан заман, бәлкә дә, Мәрјәм дүшүнүрдү ки, ҝөрәсән Исанын ким олдуғуну билдирмәк үчүн каһин хүсуси нәсә едәҹәк? Доғрудан да, Исаја хүсуси еһтирам ҝөстәрилир, амма Мәрјәмин дүшүнмәдији тәрздә. Јеһова бу көрпәнин вәд олунмуш Мәсиһ олдуғуну Шәмун адлы «салеһ вә мөмин» бир киши вә Һәннә адлы 84 јашлы гадын пејғәмбәр васитәсилә билдирир (Лука 2:25—38).

14. Мәрјәм Јеһовадан һансы немәтләри алыр?

14 Аллаһын тапшырығына сәдагәтлә итаәт едәрәк Исаны бөјүдән, онун гејдинә галан Мәрјәм һагда нә демәк олар? Јеһова она рәғбәтини башга неҹә ҝөстәрди? О, Мәрјәмин етдикләрини вә сөјләдикләрини Мүгәддәс Китаба јаздырды. Ҝөрүнүр, Иса Мәсиһин тәблиғ етдији үч ил јарым әрзиндә анасы онун јанында ола билмәмишди. Еһтимал ки, дул олдуғу үчүн о, Насирәдә галмалы иди. Бир чох әламәтдар һадисәләрин шаһиди олмаг имканы олмаса да, Мәрјәм оғлунун сон нәфәсиндә онун јанында иди (Јәһ. 19:26). Сонралар исә, Әллинҹи ҝүн бајрамында шаҝирдләр мүгәддәс руһ алан заман Мәрјәм дә Јерусәлимдә онларын арасында иди (Һәв. 1:13, 14). О, бөјүк еһтимал ки, орадакыларла бирҝә мәсһ олунмушду. Бу исә о демәкдир ки, о, Иса Мәсиһлә бирҝә ҝөјдә әбәди јашамаг шәрәфинә лајиг ҝөрүлдү. Мәрјәмә сәдагәтинә ҝөрә неҹә дә мөһтәшәм мүкафат нәсиб олду!

ЈЕҺОВА ИСА МӘСИҺИ ШӘРӘФӘ ЈҮКСӘЛДИР

15. Иса Мәсиһ јер үзүндә олан заман Јеһова она рәғбәт бәсләдијини неҹә ҝөстәрмишди?

15 Иса Мәсиһ өз дөврүнүн дини вә сијаси лидерләриндән хүсуси еһтирам ҝөзләмирди. Онун үчүн Јеһованын рәғбәтини газанмаг һәр шејдән өнәмли иди. Јеһова дүз үч дәфә Оғлундан разы галдығыны дејәндә тәсәввүр етмәк олар о, неҹә руһланмышды. Иса Мәсиһ Иордан чајында вәфтиз олунандан дәрһал сонра Јеһова демишди: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам» (Мәт. 3:17). Ҝөрүнүр, Исадан башга бу сөзләри јалныз Вәфтизчи Јәһја ешитмишди. Даһа сонра, Исанын өлүмүндән тәхминән бир ил әввәл үч һәвари Јеһованын Исаја дедији нөвбәти сөзләри ешитмишди: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам. Она гулаг асын» (Мәт. 17:5).  Сонунҹу дәфә исә, Јеһова Иса илә онун өлүмүндән бир нечә ҝүн әввәл данышмышды (Јәһ. 12:28).

Јеһованын Иса Мәсиһә ҝөстәрдији рәғбәтдән нә өјрәнирик? (15—17 абзаслара бахын)

16, 17. Јеһова Исаны һансы шәрәфә јүксәлтди?

16 Иса Мәсиһ кафир адландырылараг рүсвајҹасына өлдүрүләҹәјини билирди. Бунунла белә, о, өз ирадәсинин јох, Јеһованын ирадәсинин јеринә јетмәси үчүн дуа едирди (Мәт. 26:39, 42). Иса Мәсиһ «рүсвајчылыға мәһәл гојмајыб ишҝәнҹә дирәјиндә чәкдији әзаблара дөздү», чүнки дүнјанын јох, Атасынын рәғбәтини газанмаг истәјирди (Ибр. 12:2). Бәс Јеһова она рәғбәт бәсләдијини неҹә ҝөстәрди?

17 Јер үзүндә оларкән Иса Аллаһын ону ҝөјдә саһиб олдуғу шәрәфә јенидән јүксәлтмәси үчүн дуа едирди (Јәһ. 17:5). Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә Исанын даһа артығына үмид етдијинә раст ҝәлмирик. О, јер үзүндә ҝөрдүјү ишләрә ҝөрә хүсуси мүкафат алаҹағыны ҝөзләмирди. Бәс Јеһова нә етди? Јеһова Исанын ағлына белә ҝәтирмәдији бир шеј етди: «ону даһа јүксәк мөвгејә уҹалтды» вә она о вахта гәдәр һеч кәсин саһиб олмадығы бир шеји — руһани варлыг кими өлмәзлији бәхш етди! * (Филип. 2:9; 1 Тим. 6:16). Јеһова Мәсиһә сәдагәтинә ҝөрә неҹә дә мөһтәшәм мүкафат верди!

18. Нәјин сајәсиндә дүнјанын рәғбәтини газанмаг мејлимизә үстүн ҝәлә биләрик?

18 Бу дүнјанын рәғбәтини газанмаг истәјиндән өзүмүзү неҹә горуја биләрик? Ҝәлин унутмајаг ки, Јеһова садиг бәндәләрини һәмишә дәјәрләндирир вә чох вахт онлары ҝөзләмәдикләри тәрздә мүкафатландырыр. Ким билир ҝәләҹәкдә бизи һансы мөһтәшәм мүкафатлар ҝөзләјир! Амма инди, бу дүнјанын чәтинликләри илә чарпышыб-вурушдуғумуз бир вахт унутмамалыјыг ки, бу дүнја вә дүнјанын бизә верә биләҹәји истәнилән шан-шөһрәт кечиб ҝетмәк үзрәдир (1 Јәһ. 2:17). Мәһәббәтли Јараданымыз әдаләтсиз дејил ки, «Онун адына ҝөстәрдијиниз мәһәббәти вә чәкдијиниз зәһмәти унутсун» (Ибр. 6:10). Бәли, Аллаһымыз бизә рәғбәтини ҝөстәрәҹәк, һәтта ола билсин, һеч тәсәввүрүмүзә белә ҝәтирмәдијимиз тәрздә!

^ абз. 17 Бу, һәгигәтән дә ҝөзләнилмәз мүкафат иди, чүнки Төвратда өлмәз һәјат барәдә һеч нә јазылмајыб.