Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ким Јеһованын тәрәфиндәдир?

Ким Јеһованын тәрәфиндәдир?

«Сиз Аллаһыныз Јеһовадан горхмалы, Она гуллуг етмәли, Она бағланмалысыныз» (ГАН. 10:20).

НӘҒМӘ: 28, 32

1, 2. а) Јеһованын тәрәфиндә олмаг нә үчүн һикмәтли аддымдыр? б) Бу мәгаләдә сөһбәт нәдән ҝедәҹәк?

ЈЕҺОВАЈА бағланмаг ағыллы һәрәкәтдир. Јеһова һәр кәсдән гүдрәтли, һикмәтли вә мәһәббәтлидир! Онун тәрәфиндә олмағы ким истәмәз ки?! (Зәб. 96:4—6). Бунунла белә, Аллаһын бәзи хидмәтчиләри мүәјјән вәзијјәтләрдә Јеһованын тәрәфини тутмамышдылар.

2 Бу мәгаләдә Јеһованын тәрәфиндә олдуғуну иддиа едиб, Онун нифрәт етдији ишләр ҝөрән бәзи инсанлар барәдә данышаҹағыг. Онларын һадисәләриндән Јеһоваја там садиг галмагла бағлы ваҹиб дәрсләр өјрәнәҹәјик.

ЈЕҺОВА ҮРӘКЛӘРИ АРАШДЫРЫР

3. Јеһова Габилә нә үчүн данышды вә она нә деди?

3 Ҝәлин Габиллә баш верәнләрә хатырлајаг. О, Јеһовадан башга һеч бир аллаһа ибадәт етмирди. Бунунла белә, онун ибадәти Јеһоваја мәгбул дејилди. Јеһова онун үрәјиндә пис фикирләрин баш галдырдығыны ҝөрүрдү (1 Јәһ. 3:12). Буна ҝөрә дә О, Габилә демишди: «Дүзәлиб јахшы иш ҝөрсән, мәҝәр ҝөзүмдә уҹалмазсан? Анҹаг белә етмәсән, онда бил ки, јолунун үстүндә ҝүнаһ пусгу гуруб, о, сәни әлә кечирмәк истәјир. Инди нә едәҹәксән, она үстүн ҝәләҹәксән?» (Јар. 4:6, 7). Јеһова,  санки Габилә белә дејирди: «Әҝәр төвбә едиб мәним тәрәфими тутсан, Мән дә сәнин тәрәфиндә оларам».

4. Јеһованын тәрәфиндә олмаг имканы олса да, Габил нә етди?

4 Габил дүшүнҹә тәрзини дәјишсә иди, Јеһова онун ибадәтини гәбул едәрди. Амма о, мәсләһәтә гулаг асмады. Јанлыш дүшүнҹәси вә худбинлији ону јанлыш һәрәкәтә сөвг етди (Јаг. 1:14, 15). Ҝәнҹ јашларында бәлкә о, һеч ағлына да ҝәтирмәзди ки, нә вахтса Јеһоваја гаршы чыхаҹаг. Амма сонралар о, ағласығмаз бир иш тутду — Јеһованын хәбәрдарлығына мәһәл гојмајыб доғма гардашыны өлдүрдү!

5. Һансы дүшүнҹә тәрзи бизи Јеһованын лүтфүндән мәһрум едә биләр?

5 Бу ҝүн дә арамызда Аллаһа ибадәт едә-едә јанлыш јолла ҝедәнләр ола биләр (Јһд. 11). Мәсәлән, ола билсин, һансыса мәсиһи јығынҹаглара мүнтәзәм ҝәлир, тәблиғ хидмәтиндә фәал иштирак едир, лакин ејни заманда әхлагсыз фантазијаларын, тамаһын вә диндашына гаршы нифрәт һиссинин дүшүнҹәсинә һаким олмасына јол верир (1 Јәһ. 2:15—17; 3:15). Бүтүн бунлар исә ҝүнаһ ишләмәјә ҝәтириб чыхара биләр. Бәлкә дә, әтрафдакы инсанлар бизим дүшүнҹә вә давранышымыздан хәбәрсиздирләр. Лакин Јеһова һәр шеји ҝөрүр вә бүтүн үрәјимизлә Онун тәрәфини тутуб-тутмадығымызы билир. (Әрәмја 17:9, 10 ајәләрини охујун.)

6. Јеһова ҝүнаһлы мејилләримизә үстүн ҝәлмәјә неҹә көмәк едир?

6 Бунунла белә, Јеһова дәрһал үстүмүздән хәтт чәкмир. Ҝөрәндә ки, хидмәтчиләри сәһв јолдадыр онлара дејир: «Мәнә тәрәф дөнүн, Мән дә сизә тәрәф дөнәрәм» (Мәл. 3:7). Хүсусилә дә һансыса зәифликләримизлә мүбаризә апаран заман Јеһова бизим пислијә мүгавимәт ҝөстәрмәјимизи истәјир (Әшј. 55:7). Белә етсәк, Јеһова да бизә тәрәф дөнәҹәк, ҝүнаһлы мејилләрә галиб ҝәлә билмәјимиз үчүн бизә руһани, мәнәви вә физики ҹәһәтдән дајаг олаҹаг (Јар. 4:7).

«АЛДАНМАЈЫН!»

7. Сүлејман пејғәмбәр Јеһова илә мүнасибәтләрини неҹә корлады?

7 Сүлејман пејғәмбәрин һадисәсиндән дә чох шеј өјрәнирик. Ҹаванлығында о, мәсләһәт үчүн Јеһоваја үз тутарды. Јеһова она бөјүк һикмәт верди, үстәлик, Јерусәлимдә мөһтәшәм бир мәбәд тикмәји она һәвалә етди. Бунунла белә, Сүлејман Јеһова илә достлуг мүнасибәтләрини итирди (1 Пад. 3:12; 11:1, 2). Аллаһын Ганунунда ајдын јазылмышды: «Падшаһ чохлу арвад алмамалыдыр, јохса үрәји һагг јолундан дөнәр» (Ган. 17:17). Сүлејман бу гануна әмәл етмәди вә өзүнә 700 арвад алды. Үстәлик, евинә 300 ҹаријә ҝәтирди (1 Пад. 11:3). Арвадларынын чоху исраилли дејилди вә онлар сахта аллаһлара ибадәт едирдиләр. Беләликлә, Сүлејман һәмчинин Аллаһын башга милләтдән арвад алмамагла бағлы вердији гануну да позду (Ган. 7:3, 4).

8. Сүлејман пејғәмбәр Јеһоваја гаршы нә дәрәҹәдә ағыр ҝүнаһлар етди?

8 Сүлејман пејғәмбәрин Јеһованын тәләбләриндән тәдриҹән узаглашмасы онун ҹидди ҝүнаһлар ишләмәсинә ҝәтириб чыхарды. О, бүтпәрәстләрин аллаһы Әштурәтә вә Кәмуша сәҹдәҝаһлар тикди. Өзү дә дүз Јеһоваја мәбәд уҹалтдығы Јерусәлимлә үзбәүз дағда! (1 Пад. 11:5—8; 2 Пад. 23:13). Сүлејман арвадларына гошулуб бүтләрә ситајиш едирди. Бәлкә дә, о, өзүнү инандырмышды ки, Јеһованын мәбәдиндә гурбанлар ҝәтирмәјә давам  етсә, Јеһова онун итаәтсизлијинә ҝөз јумаҹаг.

9. Сүлејман пејғәмбәрин Јеһованын хәбәрдарлыгларына гулаг асмамасы нә илә нәтиҹәләнди?

9 Лакин Јеһова һеч вахт ҝүнаһа ҝөз јуммур. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јеһова Сүлејмана гәзәбләнди, чүнки онун үрәји... Јеһовадан узаглашмышды. О Аллаһдан ки, ики дәфә она ҝөрүнүб, башга аллаһларын далынҹа ҝетмәмәји әмр етмишди. Анҹаг Сүлејман Јеһованын әмринә табе олмады». Буна ҝөрә дә о, Јеһованын лүтфүнү вә дәстәјини итирди. Нәтиҹәдә, бир дә һеч вахт Сүлејманын хәләфләринә бүтүн Исраил үзәриндә падшаһлыг етмәк нәсиб олмады вә сонракы нәсилләринин башына бөјүк бәлалар ҝәлди (1 Пад. 11:9—13).

10. Јеһова илә мүнасибәтләримизи нә корлаја биләр?

10 Сүлејман пејғәмбәрин һадисәсиндән ҝөрдүјүмүз кими, Јеһованын ганунларыны дәрк етмәјән вә онлара һөрмәт етмәјән инсанларла достлуг руһанилијимиз үчүн ән бөјүк тәһлүкәләрдән биридир. Бу, ола билсин, јығынҹагда олуб, амма руһани ҹәһәтдән зәиф олан инсанлардыр, јахуд да Јеһоваја ибадәт етмәјән гоһумларымыз, гоншуларымыз, мәктәб вә иш јолдашларымыздыр. Һәр ким олса да, әҝәр отуруб-дурдуғумуз кәсләр Јеһованын ганунларына еһтирамла јанашмырса, онлар јаваш-јаваш бизим дә Јеһова илә мүнасибәтләримизи корлаја биләр.

Отуруб-дурдуғунуз инсанлар Јеһова илә мүнасибәтләринизә неҹә тәсир едир? (11-ҹи абзаса бахын)

11. Инсанын бизим үчүн пис дост олдуғуну неҹә мүәјјән едә биләрик?

11 1 Коринфлиләрә 15:33 ајәсини охујун. Демәк олар ки, чох инсанда һансыса ҝөзәл хүсусијјәтләр вар вә Јеһоваја ибадәт етмәјән бир чохлары һеч дә пис әмәл саһибләри дејил. Чох ҝүман ки, сизин дә бу ҹүр танышларыныз вар. Бәс бу, о демәкдирми ки, онларла отуруб-дурмағынызда пис һеч нә јохдур? Онларын Јеһова илә мүнасибәтләринизә тәсири барәдә дүшүнүн. Һәмин шәхсләр Јеһова илә достлуғунузу мөһкәмләндирмәјә көмәк едир? Онларын фикри-зикри нәдәдир? Мисал үчүн, онларын сөһбәтләри анҹаг ҝејим-кеҹим, пул, ән сон техника, әјләнҹә, јахуд да диҝәр мадди шејләрдән ибарәт дејил ки? Онлар бүтүн ҝүнү онун-бунун далынҹа данышмырлар ки? Әдәбсиз зарафатлар етмәји хошлајырлар? Иса Мәсиһ демишди: «Инсан үрәјиндә ашыб-дашан фикирләри дилә ҝәтирир» (Мәт. 12:34). Дост-танышларынызын Јеһова илә мүнасибәтләринизә пис тәсир етдијини һисс едирсинизсә, гәти аддым атыб онларла мүнасибәтләринизә сәрһәд гојун, һәтта лазым ҝәләрсә, әлагәни кәсин (Мәс. 13:20).

 ЈЕҺОВА ТАМ СӘДАГӘТ ТӘЛӘБ ЕДИР

12. а) Мисирдән чыхандан гыса мүддәт сонра Јеһова исраиллиләрә нә дејир? б) Исраиллиләр Јеһованын сәдагәтлә бағлы тәләбинә неҹә јанашыр?

12 Исраиллиләрин Мисирдән чыхмасындан гыса мүддәт сонра баш верәнләрдән дә чох шеј өјрәнә биләрик. Ҹамаат Сина дағынын өнүндә топлашан заман Јеһова иштиракыны онлара мөһтәшәм шәкилдә әјан едир. Гејри-ади гара булуд пејда олур. Ҝөј ҝурулдајыр, илдырым чахыр, түстү әтрафы бүрүјүр, ҝет-ҝедә ҝүҹләнән шејпур сәсинә бәнзәр бир сәс ешидилир (Чых. 19:16—19). Бу заман Јеһова халга мүраҹиәт едиб дејир: «Мән, Аллаһыныз Јеһова там сәдагәт тәләб едән Аллаһам». Јеһова халгы әмин едир ки, Ону севиб, әмрләринә әмәл едәнләрә мәһәббәт ҝөстәрәҹәк. (Чыхыш 20:1—6 ајәләрини охујун.) Башга сөзлә, Јеһова онлара белә дејир: «Әҝәр мәним тәрәфими тутсаныз, Мән дә сизин тәрәфиниздә олаҹағам». Һәмин вахт бу сөзләри ешидән халгын арасында олсајдыныз, јәгин сиз дә, бүтүн исраиллиләр кими «Јеһованын бизә сөјләдији һәр шејә әмәл етмәјә һазырыг» дејәрдиниз (Чых. 24:3). Лакин чох кечмәмиш баш верән бир һадисә заманы исраиллиләрин сәдагәти сынаныр.

13. Һансы вәзијјәт исраиллиләрин сәдагәтини сынаға чәкди?

13 Гара булуд, ҝөј ҝурултусу вә Јеһованын ҝөстәрдији диҝәр әсрарәнҝиз әламәтләр исраиллиләри ваһимәјә салыр. Буна ҝөрә дә ҹамаат Муса пејғәмбәрдән хаһиш едир ки, Јеһова илә о данышсын. Беләҹә, пејғәмбәр Сина дағына галхыр (Чых. 20:18—21). О, дағда узун мүддәт галыр. Исраиллиләр инди сәһрада башчысыз галмышдылар? Ҝөрүнүр, халгын иманы Муса пејғәмбәрин онларын арасында олмасына бағлы иди. Әл-ајаға дүшән халг Һаруна дејир: «Бизим үчүн бир аллаһ дүзәлт ки, өнүмүздә ҝетсин. Чүнки бизи Мисирдән чыхаран бу Муса һара јоха чыхыб, билмирик» (Чых. 32:1, 2).

14. Исраиллиләр һансы фикирлә өзләрини алдадырдылар вә Јеһова буна неҹә јанашды?

14 Халг билирди ки, бүтпәрәстлик Јеһоваја гаршы ҹидди ҝүнаһдыр (Чых. 20:3—5). Буну билә-билә онлар гызыл данаја ситајиш етдиләр! Ачыг-ашкар итаәтсизлик етмәләринә рәғмән исраиллиләр һәлә дә Јеһованын тәрәфиндә олдугларыны дүшүнүрдүләр. Һәтта Һарун да данаја олунан ситајиши «Јеһоваја һәср олунмуш бајрам» адландырмышды! Јеһова буна неҹә јанашды? О, буну хәјанәт олараг гәбул етди. Јеһова Мусаја белә деди: «Бу халг рәзиллик едир. Бујурдуғум јолдан јаман тез дөндүләр». Буна ҝөрә дә Јеһова «од пүскүрән» гәзәбијлә јени јаранмыш Исраил халгыны јох етмәк истәјир (Чых. 32:5—10).

15, 16. Муса пејғәмбәр вә Һарун бүтүнлүклә Јеһованын тәрәфиндә олдуғуну неҹә ҝөстәрди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

15 Лакин Јеһова мәрһәмәтли Аллаһдыр. О, Исраил халгыны мәһв етмир. Әксинә, сәдагәтли оланлара Онун тәрәфини тутмаг имканы верир (Чых. 32:14). Муса пејғәмбәр халгын гызыл дананын гаршысында маһны охујуб рәгс етдијини ҝөрәндә бүтү әзиб тоза дөндәрир. Сонра дејир: «Ким Јеһованын тәрәфиндәдир јаныма ҝәлсин!» Бу чағырыша ҹаваб олараг «бүтүн лавилиләр онун әтрафына» топлашыр (Чых. 32:17—20, 26).

16 Бүт дүзәлтмәсинә бахмајараг, Һарун сонрадан пешман олур вә лавилиләрлә бирҝә Јеһованын тәрәфини тутур. Јеһоваја садиг олан бу инсанлар Онун тәрәфини тутмагла ҝүнаһкарлары дәстәкләмәдикләрини ҝөстәрдиләр. Бу, чох ағыллы һәрәкәт иди, чүнки һәмин ҝүн минләрлә инсан бүтә ситајиш етдијинә ҝөрә һәјатыны  итирир. Лакин Јеһованын тәрәфиндә оланлар сағ галыр. Јеһова онлары мүбарәк гылаҹағына сөз верир (Чых. 32:27—29).

17. Һәвари Булусун гызыл дана илә бағлы јаздыгларындан нә өјрәнирик?

17 Һәвари Булус гызыл дана илә бағлы һадисәни хатырладараг нөвбәти хәбәрдарлығы вермишди: «Бүтүн бунлар бизә ибрәт олмалыдыр ки,.. онлардан бәзиләри кими, бүтпәрәст олмајаг». «[Бу нүмунәләр] бу дөврүн сонунда јашајан бизләр үчүн хәбәрдарлыг мәгсәдилә јазылыб. Буна ҝөрә дә мөһкәм дајандығыны дүшүнән адам еһтијатлы олсун ки, јыхылмасын» (1 Кор. 10:6, 7, 11, 12). Һәвари Булусун сөзләриндән ҝөрмәк олар ки, һәтта Јеһоваја ибадәт едән инсанлар да, Онун бәјәнмәдији ишләри ҝөрмәкдән сығорталанмајыб. Нәфсинә ујан кәсләр һәтта елә дүшүнә биләрләр ки, Јеһова илә һәлә дә јахшы мүнасибәтләри вар. Лакин инсанын Јеһованын досту олмаг истәмәси вә ја Она садиг олдуғуну демәси һәлә о демәк дејил ки, Аллаһ ондан разыдыр (1 Кор. 10:1—5).

18. Нәләр бизи Јеһовадан узаглашдыра биләр вә бу, нә илә нәтиҹәләнир?

18 Исраиллиләр Муса пејғәмбәрин онларын ҝөзләдији вахт Сина дағындан енмәдијини ҝөрәндә тәшвишә дүшдүкләри кими, бу ҝүн дә мәсиһиләр Јеһованын һөкм ҝүнүнүн ҝеҹикдијини дүшүнүб әндишәләнә биләр. Онлара елә ҝәлә биләр ки, бу вәдләрин ҝерчәкләшмәсинә һәлә чох вар вә ја онларын һәјата кечмәси имкансыздыр. Еһтијатлы олмаса, бу кими дүшүнҹәләр мәсиһини Јеһованын ирадәсини арха плана гојуб өз истәкләринин далынҹа гачмасына ҝәтириб чыхара биләр. Нәтиҹәдә, белә инсан јаваш-јаваш Јеһовадан узаглашараг, руһән мөһкәм олан вахт ағлына белә ҝәтирмәдији ишләрлә мәшғул ола биләр.

19. Нәји јадда сахламалыјыг вә нә үчүн?

19 Јеһованын Она һәр саһәдә итаәт етмәјимизи вә Она тамамилә садиг галмағымызы тәләб етдијини әсла унутмамалыјыг (Чых. 20:5). Јеһоваја ибадәтдән аз да олса јајынмагла Шејтанын мәгсәдинә гуллуг етмиш олаҹағыг, бу исә бизим зәрәримизәдир. Одур ки, һәвари Булусун сөзләринә диггәт јетирмәлијик: «Сиз һәм Јеһованын ҹамындан, һәм дә ҹинләрин ҹамындан ичә билмәзсиниз. Сиз һәм “Јеһованын сүфрәсиндән”, һәм дә ҹинләрин сүфрәсиндән јејә билмәзсиниз» (1 Кор. 10:21).

ЈЕҺОВАЈА БАҒЛАНЫН!

20. Доғру јолдан сапанда Јеһова бизә неҹә көмәк едир?

20 Габилин, Сүлејманын вә Сина дағындакы исраиллиләрин төвбә едиб јолларындан дөнмәк имканы вар иди (Һәв. 3:19). Ҝөрдүјүмүз кими, Јеһова доғру јолдан сапан инсанларын үстүндән хәтт чәкмәјә тәләсмир. Мәсәлән, О, Һаруну бағышлады. Бу ҝүн дә Јеһова Мүгәддәс Китаб, она әсасланмыш нәшрләр, диндашларымызын мәсләһәти васитәсилә бизи сәһв јолдан чәкиндирир. Бу хәбәрдарлыглара гулаг асарыгса, Аллаһымызын бизә мәрһәмәт ҝөстәрәҹәјинә әмин ола биләрик.

21. Јеһоваја сәдагәтимиз сынананда нәјә әзмли олмалыјыг?

21 Јеһова бизә һәдәр јерә лүтф ҝөстәрмир (2 Кор. 6:1). Бу лүтф бизә «аллаһсызлығы вә бу дүнјаја хас истәкләри» рәдд етмәк имканы верир. (Титуса 2:11—14 ајәләрини охујун.) Нә гәдәр ки бу зәманәдә јашајырыг, Јеһоваја сәдагәтимизи сынајан вәзијјәтләрлә үзләшәҹәјик. Ҝәлин тамамилә Јеһованын тәрәфиндә олмаға гәти-гәрарлы олаг вә унутмајаг ки, биз Аллаһымыз Јеһовадан горхмалы, Она гуллуг етмәли, Она бағланмалыјыг! (Ган. 10:20).