Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Евли олмајан ики нәфәрин ҹидди сәбәб олмадан ҝеҹәни ејни мәканда тәк кечирмәси ҝүнаһ һесаб едилирми вә буна ҝөрә интизам комитәси тәшкил олунмалыдырмы?

Бәли, әсаслы сәбәб олмадан ҝеҹәни бир јердә кечирмәләри онларын ҹинси әхлагсызлыг етдикләрини дүшүнмәјә ҹидди әсас верир. Одур ки, әсаслы сәбәб јохдурса, интизам комитәси тәшкил олунмалыдыр (1 Кор. 6:18).

Ағсаггаллар шурасы интизам комитәсинин тәшкил олунмасына еһтијаҹын олуб-олмадығыны дәгигләшдирмәк үчүн һәр вәзијјәти диггәтлә арашдырмалыдыр. Мисал үчүн, бу ики шәхсин арасында романтик мүнасибәт вар? Ағсаггаллар онлара даһа өнҹә мүнасибәтләри илә бағлы мәсләһәт вериб? Һансы сәбәбә ҝөрә онлар ҝеҹәни бир јердә кечирибләр? Буну әввәлҹәдән планлашдырмышдылар? Онларын башга сечими вар иди, јохса онлардан асылы олмајан сәбәбләрә ҝөрә, мәсәлән, ҝөзләнилмәдән баш верән һадисә, јахуд фөвгәладә һал уҹбатындан ҝеҹәни бир јердә кечирмәјә мәҹбур галмышдылар? (Ваиз 9:11). Һарада јатыблар? Һәр вәзијјәт фәргли олдуғундан, ағсаггаллара башга амилләри дә нәзәрә алмаг лазым ҝәлә биләр.

Ағсаггаллар шурасы бүтүн мәлуматлары нәзәрдән кечирдикдән сонра интизам комитәсинин тәшкил олунмасына еһтијаҹ олуб-олмадығына гәрар верәҹәк.