Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Биз Јеһоваја мәхсусуг

Биз Јеһоваја мәхсусуг

«Аллаһы Јеһова олан халг нә бәхтијардыр! Онун Өзүнә мүлк етдији халг нә бәхтијардыр!» (ЗӘБ. 33:12).

НӘҒМӘ: 40, 50

1. Нә үчүн дејә биләрик ки, һәр шеј Јеһоваја мәхсусдур? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ҺӘР ШЕЈ Јеһова мәхсусдур! «Ҝөјләр, ҝөјләрин ҝөјләри, јер вә јердә олан һәр шеј» Аллаһымыз Јеһоваја мәхсусдур! (Ган. 10:14; Вәһј 4:11). Бәли, бүтүн бәшәријјәти Јеһова јарадыб, одур ки, һамы Она мәхсусдур (Зәб. 100:3). Бунунла белә, Јеһова тарих боју мүәјјән груп инсанлары Өзүнүн мәхсуси халгы кими сечиб.

2. Мүгәддәс Китабда кимләрин Јеһованын мәхсуси халгы олдуғу дејилир?

2 Мисал үчүн, Зәбур 135-ҹи мәзмурда гәдим Исраилдә Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едәнләрин Онун «хүсуси мүлкү» олдуғу дејилир (Зәб. 135:4). Һушә китабында исә пејғәмбәрлик олунмушду ки, исраилли олмајанлардан да бәзиләри Јеһованын халгы олаҹаг (Һушә 2:23). Бу пејғәмбәрлик Јеһова Исанын ҝәләҹәк һакимијјәт шәрикләринин сырасына гејри-јәһудиләри дә дахил етмәјә башладығы заман јеринә јетди (Һәв. 10:45; Ром. 9:23—26). Мүгәддәс руһла мәсһ едилән вә ҝөјдә јашамаг үчүн сечилән бу инсанлар «мүгәддәс халг» адланыр. Онлар Јеһованын «мәхсуси үммәти»дир (1 Бут. 2:9, 10). Бәс јер үзүндә јашамаг үмиди олан садиг мәсиһиләр барәдә нә демәк олар? Јеһова онлары да «халгым» вә «сечилмишләрим» адландырыр (Әшј. 65:22).

3. а) Бу ҝүн кимләрин Јеһова Аллаһла хүсуси мүнасибәтләри вар? б) Бу мәгаләдә сөһбәт нәдән ҝедәҹәк?

 3 Бу ҝүн ҝөјләрдә јашамаг үмидинә малик «кичик сүрү» вә јер үзүндә јашамаг үмидинә малик «башга гојунлар» «бир сүрүдә» бирләшиб, Јеһоваја бир халг кими ибадәт едир (Лука 12:32; Јәһ. 10:16). Сөзсүз, Онунла хүсуси мүнасибәтләримизин олмасына изин вердији үчүн Аллаһымыз Јеһоваја һәдсиз миннәтдарлығымызы билдирмәк истәјәрдик. Ҝәлин бир нечә саһәјә нәзәр салаг вә ҝөрәк бу саһәләрдә Јеһоваја миннәтдарлығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик.

ҺӘЈАТЫМЫЗЫ ЈЕҺОВАЈА ҺӘСР ЕДИРИК

4. Онунла хүсуси мүнасибәтләримизин олмасына изин вердији үчүн Јеһоваја миннәтдарлығымызы билдирмәјин бир јолу һансыдыр вә Иса Мәсиһ буну неҹә етмишди?

4 Өзүмүзү бүтүнлүклә Јеһоваја һәср етмәклә Она миннәтдарлығымызы ҝөстәририк. Суда вәфтиз олунмагла биз инсанларын гаршысында рәсми шәкилдә бәјан едирик ки, артыг бизим Саһибимиз Јеһовадыр вә көнүл хошлуғу илә Она итаәт едәҹәјик (Ибр. 12:9). Иса Мәсиһ дә өз вәфтизи илә буну ҝөстәрмишди. Дүнјаја ҝәлдији ҝүндән Аллаһа һәср олунмуш халгын үзвү олса да, о, өзүнү Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәјә һәср етди. Бунунла о, санки Јеһоваја нөвбәти сөзләри деди: «Еј Аллаһым, истәјини јеринә јетирмәкдән һәзз алырам» (Зәб. 40:7, 8).

5, 6. а) Иса Мәсиһ вәфтиз олан заман Јеһова һансы сөзләри демишди? б) Һәр шеј Она мәхсус олдуғу һалда, нәјә ҝөрә Јеһова өзүмүзү Она һәср етмәјимизи гијмәтләндирир? Нүмунә чәкин.

5 Иса Мәсиһ вәфтиз оланда Јеһова һансы сөзләри демишди? Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Иса вәфтиз олан кими судан чыхды. Бирдән ҝөјләр ачылды, Јәһја ҝөрдү ки, Аллаһын руһу ҝөјәрчин кими Исанын үзәринә енир. Бу заман ҝөјдән бир сәс ҝәлди: “Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам”» (Мәт. 3:16, 17). Дүздүр, Иса Мәсиһ онсуз да сәмави Атасына мәхсус иди, бунунла белә, Оғлунун көнүл хошлуғу илә бүтүн һәјатыны Она һәср етдијини ҝөрмәк Јеһова үчүн чох хош иди. Ејнилә, Јеһова бизим дә һәсролунмамызы дәјәрләндирир, үстәлик, бизә немәтләр бәхш едәҹәјини вәд едир (Зәб. 149:4).

6 Һәр шеј Она мәхсус олдуғу һалда, нәјә ҝөрә Јеһова өзүмүзү Она һәср етмәјимизи гијмәтләндирир? Ҝәлин буна бир нүмунә әсасында бахаг. Бир кишинин ҝөзәл ҝүл бағчасы олур. Ҝүнләрин бир ҝүнү балаҹа гызы ҝүлләрдән бирини дәриб атасына бағышлајыр. Гыз онсуз да атасына мәхсус олан бу ҝүлү она неҹә һәдијјә едә биләр ахы? Ата бу һагда һеч дүшүнмүр дә. Әксинә, гызындан һәдијјә алмаг онун үчүн чох хошдур. Ахы бу, гызынын она олан севҝисиндән хәбәр верир. Сөзсүз ки, бу бир ҝүл ата үчүн бағдакы бүтүн ҝүлләрдән даһа дәјәрлидир. Ејнилә, Јеһова да һәјатымызы бүтүнлүклә Она һәср етмәјимизи чох гијмәтләндирир (Чых. 34:14).

7. Мәлаки пејғәмбәр Јеһованын Она ҹанла-башла хидмәт едәнләрә бәсләдији һиссләр барәдә нә јазыр?

7 Мәлаки 3:16 ајәсини охујун. Әҝәр өзүнүзү Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олмамысынызса, бу аддымын ваҹиблији барәдә дүшүнүн. Сөзсүз ки, һәр кәс вар олан андан Јеһоваја мәхсусдур. Амма Јеһованы Һөкмдарыныз олараг гәбул едиб өзүнүзү Она һәср едән заман Онун нә гәдәр шад олаҹағыны бир тәсәввүр един (Мәс. 23:15). Нәзәрә алын ки, Јеһова Она ҹани-дилдән хидмәт едәнләри таныјыр вә онларын адларыны Өз «хатирә китабы»на јазыр.

8, 9. Јеһова адлары «хатирә китабы»нда јазылан шәхсләрдән нә тәләб едир?

8 Адымызын Јеһованын «хатирә китабы»нда јазылмасы үзәримизә мүәјјән  өһдәчилик гојур. Мәлаки пејғәмбәр гејд едир ки, биз Јеһовадан горхмалы вә Онун адыны дүшүнмәлијик. Лакин Јеһовадан башга бир кәсә вә ја бир шејә ибадәт едәриксә, адымыз Онун символик хатирә китабындан силинәҹәк (Чых. 32:33; Зәб. 69:28).

9 Нәтиҹә етибарилә, бизим Јеһоваја һәср олунмағымыз тәнтәнәли вәддән вә суда вәфтиз олунмагдан даһа чох шеји еһтива едир. Бунлар һәјатда ҹәми бир дәфә олан шејләрдир вә тезликлә кечмишдә галыр. Лакин Јеһоваја ибадәт бизим һәјат јолумуз олмалыдыр. Һәм инди, һәм ҝәләҹәкдә, бир сөзлә, нә гәдәр ки јашајырыг, бизим һәјат тәрзимиздән Јеһоваја табе олдуғумуз ҝөрүнмәлидир (1 Бут. 4:1, 2).

ДҮНЈАЈА ХАС ИСТӘКЛӘРИ РӘДД ЕДИРИК

10. Јеһоваја итаәт едәнләрлә етмәјәнләр арасында һансы фәрг ајдын ҝөрүнмәлидир?

10 Өнҹәки мәгаләдә Габил, Сүлејман пејғәмбәр вә исраиллиләрдән данышдыг. Онларын һамысы Јеһоваја ибадәт етдикләрини иддиа етсәләр дә, Она там сәдагәт ҝөстәрмирдиләр. Бу нүмунәләр ајдын ҝөстәрир ки, Јеһоваја мәхсус олан кәс салеһлијин тәрәфиндә дурмалы вә писликдән узаг олмалыдыр (Ром. 12:9). Одур ки, Мәлаки пејғәмбәрин «хатирә китабы» барәдә јаздыгларындан сонра Јеһованын нөвбәти сөзләри гәләмә алыныб. Јеһова дејир ки, «салеһ адамла шәр адам арасында, Аллаһа гуллуг едәнлә етмәјән арасында» фәрг ајдын ҝөрүнмәлидир (Мәл. 3:18).

11. Нә үчүн өзүмүзү бүтүнлүклә Јеһоваја һәср етдијимиз ајдын ҝөрмәлидир?

11 Бизи Өз халгынын арасында олмаг шәрәфинә лајиг билдији үчүн Јеһоваја миннәтдарлығымызы билдирмәјин башга бир јолу да вар: руһани инкишафымыз һамы тәрәфиндән ајдын ҝөрүнмәлидир (1 Тим. 4:15; Мәт. 5:16). Өзүнүзә суал верин: «Мәним Јеһоваја там сәдагәт ҝөстәрдијим кәнардан ајдын ҝөрүнүр? Јеһованын Шаһиди олдуғуму сөјләмәк үчүн фүрсәт ахтарырам?» Сечдији шәхсин башгаларынын гаршысында Она мәхсус олдуғуну демәкдән утанмасы Јеһоваја чох ағыр ҝедәр (Зәб. 119:46; Марк 8:38 ајәсини охујун).

Јеһованын Шаһиди олдуғунуз һәјат тәрзиниздән ајдын ҝөрүнүр? (12, 13-ҹү абзаслара бахын)

12, 13. Һансы давранышларына ҝөрә бәзиләринин Јеһованын Шаһиди олдуғуну демәк чәтиндир?

 12 Әфсуслар олсун ки, бәзи мәсиһиләр Јеһоваја гуллуг етмәјән инсанлардан елә дә фәргләнмир, онлар «дүнјанын руһу»ну әкс етдирирләр (1 Кор. 2:12). Бу руһ инсанлары ҹисмани истәкләринин далынҹа дүшмәјә сөвг едир (Ефес. 2:3). Мисал үчүн, бу гәдәр мәсләһәтләрин верилмәсинә бахмајараг, бәзиләри һәлә дә ҝејим-кеҹим мәсәләсиндә абыр-һәјаны ҝөзләмир. Онлар дар вә ачыг-сачыг палтарлар ҝејинирләр. Һәтта ибадәт ҝөрүшләринә дә белә ҝәлирләр. Јахуд да әҹаиб сач кәсимләри вә сач дүзүмләри едирләр (1 Тим. 2:9, 10). Нәтиҹәдә, иҹтимаијјәт арасында онларын Јеһоваја мәхсус олдугларыны, јахуд дүнја илә достлуг етдикләрини мүәјјән етмәк чәтин олур (Јаг. 4:4).

13 Бәзи Јеһованын Шаһидләринин дүнјадан тамамилә узаг дурмадығы башга саһәләрдә дә ајдын ҝөрүнүр. Онларын шәнлик мәҹлисләриндә неҹә рәгс етмәси, өзләрини апармаг тәрзи һеч дә мәсиһиләрә јарашмыр. Бу баҹы-гардашларын сосиал шәбәкәләрдә пајлашдыглары шәкилләр вә јаздыглары шәрһләр онларын ҹисмани дүшүнҹәли инсан олдуғундан хәбәр верир. Дүздүр, бу һәрәкәтләр ҹидди ҝүнаһ дејил ки, јығынҹагда ҹәза алсынлар, амма бунунла онлар нүмунәви давранмаға чалышан мәсиһи һәмјашыдларына мәнфи тәсир ҝөстәрә биләрләр. (1 Бутрус 2:11, 12 ајәләрини охујун.)

Бүтүнлүклә Јеһованын тәрәфини тутмајан инсанларын сизә мәнфи тәсир ҝөстәрмәсинә јол вермәјин

14. Јеһова илә достлуг мүнасибәтләримизи горумаг үчүн биздән нә тәләб олунур?

14 Бу дүнјадакы һәр шеј инсанлары диггәтләрини ҹисмин истәјинә, ҝөзләрин истәјинә вә варын нүмајишә гојулмасына јөнәлтмәјә сөвг едир (1 Јәһ. 2:16). Лакин биз Јеһоваја мәхсус олдуғумуз үчүн «аллаһсызлығы вә бу дүнјаја хас истәкләри рәдд едиб бу зәманәдә сағлам дүшүнҹә илә, салеһлик вә мөминликлә» һәјат сүрмәлијик (Тит. 2:12). Данышығымыздан, давранышымыздан, јемәјимиздән, ичмәјимиздән, ҝејимимиздән, хариҹи ҝөрүнүшүмүздән, ишә мүнасибәтимиздән, үмумијјәтлә, бүтүн һәјат тәрзимиздән ајдын ҝөрүнмәлидир ки, биз һәјатымызы тамамилә Јеһоваја һәср етмишик. (1 Коринфлиләрә 10:31, 32 ајәләрини охујун.)

 БИР-БИРИМИЗИ ҺӘРАРӘТЛӘ СЕВИРИК

15. Нә үчүн диндашларымыза гаршы меһрибан вә мәһәббәтли олмалыјыг?

15 Јеһова илә мүнасибәтләримизин бизим үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғуну ҝөстәрмәјин бир јолу да вар. Бу, диндашларымыза гаршы мүнасибәтимиздир. Онлар да Јеһоваја мәхсусдурлар. Әҝәр бу факты һеч вахт унутмасаг, баҹы-гардашларымызла һәмишә меһрибан давранаҹаг вә онлара мәһәббәт бәсләјәҹәјик (1 Салон. 5:15). Иса Мәсиһ давамчыларына демишди: «Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһ. 13:35).

16. Мусанын ганунундан Јеһованын халгына бәсләдији һиссләр барәдә нә өјрәнирик?

16 Бир-биримизә гаршы неҹә давранмалы олдуғумузу анламаг үчүн ҝәлин бир нүмунәјә нәзәр салаг. Јеһованын мәбәдиндәки әшјалар мәхсуси олараг пак ибадәт үчүн ајрылмышды. Мусанын ганунда бу әшјаларын истифадәси илә бағлы тәфсилаты илә ҝөстәришләр верилмишди. Бу ҝөстәришләрә әмәл етмәјән һәр бир кәс өлдүрүлмәли иди (Сај. 1:50, 51). Әҝәр инсанларын ибадәтдә истифадә олунан бу ҹансыз әшјалара мүнасибәти Јеһова үчүн бу гәдәр ваҹиб идисә, ҝөрүн Өзүнү Она һәср етмиш сәдагәтли хидмәтчиләринә ҝөстәрилән мүнасибәт Јеһова үчүн нә гәдәр өнәмлидир! Халгынын Јеһова үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғу Онун нөвбәти сөзләриндән ҝөрүнүр: «Сизә тохунан Мәним ҝөз бәбәјимә тохунур» (Зәк. 2:8).

17. Јеһова нәјә «диггәтлә гулаг асыр»?

17 Мәлаки пејғәмбәр гејд едир ки, Јеһова халгынын бир-бири илә неҹә данышдығына «диггәтлә гулаг асыр» (Мәл. 3:16). Бәли, «Јеһова Она мәхсус оланлары таныјыр» (2 Тим. 2:19). О, дедијимиз һәр сөздән, етдијимиз һәр шејдән аҝаһдыр (Ибр. 4:13). Диндашларымызла хош давранмајанда Јеһова буну ҝөрүр. Еләҹә дә, онлара гаршы гонагпәрвәр, әлиачыг, бағышлајан вә меһрибан даврандығымыз заман бунун Јеһованын ҝөзүндән јајынмадығына әмин ола биләрик (Ибр. 13:16; 1 Бут. 4:8, 9).

«ЈЕҺОВА ХАЛГЫНЫ АТМАЗ»

18. Бизи халгынын бир үзвү олмаг шәрәфинә лајиг билдији үчүн Јеһоваја миннәтдарлығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик?

18 Бизи халгынын бир үзвү олмаг шәрәфинә лајиг билдији үчүн, әлбәттә ки, Јеһоваја миннәтдарлығымызы ҝөстәрмәк истәјирик. Һәјатымызы Она һәср едәрәк Она мәхсус олдуғумузу ҝөстәрмәјимиз верә биләҹәјимиз ән һикмәтли гәрардыр. «Бу позғун вә әхлагсыз нәслин ичиндә» јашасаг да, инсанларын бизим «ләкәсиз вә мәсум олуб» «нур кими» парладығымызы ҝөрмәләрини истәјирик (Филип. 2:15). Биз Јеһованын нифрәт етдији һәр бир шејдән узаг дурмаға гәти гәрарлыјыг (Јаг. 4:7). Диндашларымызын Јеһоваја мәхсус олдуғуну нәзәрә алараг, онлара мәһәббәт вә һөрмәт ҝөстәририк (Ром. 12:10).

19. Јеһова Она мәхсус оланлары неҹә мүкафатландырыр?

19 Мүгәддәс Китабда белә бир вәд вар: «Јеһова халгыны атмаз» (Зәб. 94:14). Башымыза нә ҝәлирсә-ҝәлсин, бу вәд Јеһованын бизи тәрк етмәјәҹәјинә зәманәтдир. Һәтта өлсәк белә, Јеһованын бизә мәһәббәти сојумајаҹаг (Ром. 8:38, 39). «Јашајырыгса, Јеһова үчүн јашајырыг, өлүрүксә, Јеһова үчүн өлүрүк. Бәли, јашасаг да, өлсәк дә, Јеһоваја мәхсусуг» (Ром. 14:8). Јеһованын бүтүн әзиз бәндәләрини һәјата гајтараҹағы ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләјирик (Мәт. 22:32). О, ҝүнү бу ҝүн дә бизә бол-бол немәтләр бәхш едир. Һәгигәтән дә, «Аллаһы Јеһова олан халг нә бәхтијардыр! Онун Өзүнә мүлк етдији халг нә бәхтијардыр!» (Зәб. 33:12).